Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Olst-Wijhe

Percentageregeling voor de toepassing van beeldende kunst in Olst-Wijhe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOlst-Wijhe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPercentageregeling voor de toepassing van beeldende kunst in Olst-Wijhe
CiteertitelPercentageregeling voor de toepassing van beeldende kunst in Olst-Wijhe
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007Nieuwe regeling

07-12-2006

Huis-aan-Huis, 14-12-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Percentageregeling voor de toepassing van beeldende kunst in Olst-Wijhe

 

 

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

de beheerder (van de reserve):

het college van burgemeester en

wethouders;

de reserve:

de reserve bestemd ter uitvoering van deze verordening, genaamd Reserve Toepassing Beeldende Kunst;

bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

gebouw:

elk bouwwerk, dat een toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

werk:

een inrichting, geen bouwwerk of gebouw zijnde, zoals bijvoorbeeld een autoweg, parkeerplaats, voetpad, fietspad, plein, trottoir, speelplaatsen, groenvoorzieningen, plantsoenen, parken, bermen, taluds, vijvers en singels;

beeldende kunst:

ieder vormgevingsproces waarbij een beeldende kunstenaar is betrokken;

een kunstopdracht:

een door de beheerder van het fonds verstrekte opdracht aan één of meer beeldende kunstenaars tot de levering c.q. het ontwerpen en/of (doen) vervaardigen van een kunstwerk in relatie tot ruimtelijke vormgeving;

een kunstwerk:

een product van beeldende kunst of een bijdrage aan beeldende vormgeving.

Artikel 2 Objecten

 • 1.

  De verordening is van toepassing op alle nieuwbouw en verbouw van gemeentelijke bouwwerken, gemeentelijke gebouwen, openbare gebouwen (niet zijnde schoolgebouwen) waarbij de gemeente financieel met een aanzienlijk (ten minste 50% van de totale kosten) bedrag participeert, alsmede op de aanleg en herstructurering van gemeentelijke werken (niet zijnde woningbouwprojecten), alsmede de werken die voor rekening van de grondexploitatie van de gemeente Olst-Wijhe worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij nieuwbouw en verbouw van bouwwerken, alsmede bij aanleg en herstructurering van werken, zijnde niet gemeentelijke objecten, kan het college van burgemeester en wethouders, indien het zulks wenselijk acht en wanneer zulks mogelijk is, voorwaarden stellen opdat tot toepassing van beeldende kunst wordt overgegaan.

Artikel 3
 • 1.

  In de ramingen van de kosten van nieuwbouw, verbouw, aanleg of heraanleg van gemeentelijke objecten wordt een bedrag opgenomen ten behoeve van de Reserve Toepassing Beeldende Kunst.

 • 2.

  Het in lid 1 genoemde bedrag wordt vastgesteld op 1,0% van het begrote kosten.

 • 3.

  Het in lid 2 genoemde percentage wordt berekend over de aanneemsom van het bouwkundig bestek, verhoogd met de kosten van de basisinstallaties voor warmte, water, ventilatie en licht, één en ander inclusief de belasting op de toegevoegde waarde.

Artikel 4

De verordening is niet van toepassing indien er sprake is van nieuwbouw, verbouw, aanleg en herstructurering waarvan de kosten beneden de € 250.000,00 blijven.

Artikel 5 Reserve

Het op de wijze van artikel 3 berekende bedrag wordt direct na goedkeuring van de desbetreffende begrotingspost of begrotingswijziging in de reserve gestort.

Artikel 6

De reserve wordt gevoed, naast bedragen verkregen door toepassing van de verordening en rente op deze bedragen, uit het hiervoor beschikbare gestelde bedrag uit het uitvoeringsprogramma Nota Kunst en Cultuur gemeente Olst-Wijhe en uit eventuele andere inkomsten aan te wijzen door de gemeenteraad.

Artikel 7 Kunstopdrachten

De beheerder van de reserve geeft ten laste van de Reserve Toepassing Beeldende Kunst kunstopdrachten.

Artikel 8 Verantwoording

Jaarlijks doet de beheerder van de reserve verslag aan de gemeenteraad van stortingen in en bestedingen ten laste van het fonds, gedaan in het voorafgaande dienstjaar.

Artikel 9 Legitimiteit

 • 1.

  De beheerder geeft een kunstopdracht eerst na advies te hebben ingewonnen van de adviescommissie voor beeldende kunst.

 • 2.

  De beheerder geeft schriftelijk een gemotiveerde beslissing indien zijn standpunt afwijkt van dat van de adviescommissie voor beeldende kunst.

Artikel 10 Onvoorzien

Voor de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders, gehoord de adviescommissie voor beeldende kunst.

Artikel 11 Citeerartikel

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2007 en kan worden aangehaald als ‘Percentageregeling voor de toepassing van beeldende kunst in Olst-Wijhe'.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Objecten

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5 Reserve

Artikel 6

Artikel 7 Kunstopdrachten

Artikel 8 Verantwoording

Artikel 9 Legitimiteit

Artikel 10 Onvoorzien

Artikel 11 Citeerartikel