Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Geluidverordening buitengebied Borsele 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeluidverordening buitengebied Borsele 2011
CiteertitelGeluidverordening buitengebied Borsele 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 2.19 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
 2. voorschrift 1.1.2 van de bijlage behorende bij het Besluit landbouw milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2011nieuwe regeling

06-10-2011

Bevelandse Bode 28-11-2012

raadsstukken 06-10-2011, B4

Tekst van de regeling

Intitulé

Geluidverordening buitengebied Borsele 2011

De Raad van de gemeente Borsele,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2011,

gelet op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, voorschrift 1.1.2 van de bijlage behorende bij het Besluit landbouw milieubeheer en artikel 2.19 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer,

gelet op het feit dat het vaststellen van andere waarden voor de in de verordening genoemde gebieden geen effecten heeft naar het grondgebied van een naburige gemeente en om die reden geen overleg met naburige gemeenten hoeft plaats te vinden,

besluit vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot het aanwijzen van gebieden op grond van de Handreiking industrielawaai, voorschrift 1.1.2 van de bijlage behorende bij het Besluit landbouw milieubeheer en artikel 2.19 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer:

Geluidverordening buitengebied Borsele 2011

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. regelgeving: Besluit landbouw milieubeheer, Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 en Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1999;

b. voorschriften: maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften krachtens de regelgeving;

c. buitengebied: het gebied overeenkomstig de gewaarmerkte kaart behorende bij het Aanwijzingsbesluit Geluidverordening buitengebied Borsele 2011;

d. geluidgevoelige bestemmingen: geluidgevoelige bestemmingen als bedoeld in de regelgeving;

e. inrichting: inrichting als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht en zich bevindend in het buitengebied;

f. langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT ) als bedoeld in de begrippenlijst van de regelgeving;

g. piekniveau: piekniveau (LA max) als bedoeld in de begrippenlijst van de regelgeving;

h. bestaande situatie: situatie van de, voor de in werking getreden verordening, bestaande inrichting tot het moment van uitbreiding na datum in werking treding van deze verordening;

i. toekomstige situatie: situatie van uitbreiding van een bestaande inrichting en vestiging van een nieuwe inrichting na datum in werking treding van deze verordening;

j. Best Beschikbare Technieken: voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan

   veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen

   worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt

   gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld;

k. college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borsele.

 

Paragraaf 2 Besluit landbouw milieubeheer en Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

Artikel 2 Aanwijzen zones

 • 1

  Het college kan een of meerdere zones aanwijzen waarin geluidnormen gelden voor inrichtingen die zijn gelegen in de aangewezen zones die afwijken van de geluidnormen gesteld in de regelgeving.

 • 2

  Het Aanwijzingsbesluit als bedoeld in het eerste lid vermeldt:

  a. een aanduiding van de zonetypen; en

  b. een gewaarmerkte kaart van het buitengebied met de zones.

   

 • 3

  Op het Aanwijzingsbesluit als bedoeld in het eerste lid is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 3 Geluidnormen

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT ) ten gevolge van inrichtingen die zijn gelegen in de aangewezen zones geldt dat de niveaus op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen of wanneer er geen woning binnen 50 m. staat, dan geldt de afstand van 50 m. vanaf het bouwblok, binnen de in tabel 1 en 2 genoemde dagdelen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden voor de betreffende zones:

 

 

 

Tabel 1: Richt- en grenswaarden voor het gebied I (extra geluidruimte)

Gebied I

Referentieniveau

Beleid voor bedrijven

Richtwaarde (etmaalwaarde)

Grenswaarde (etmaalwaarde

Zone 1

45-50 dB(A)

Tot maximaal 5 dB(A) extra geluidruimte boven wettelijke waarde

Dag: 50Avond: 45Nacht: 40 

Dag: 50Avond: 45Nacht: 40 

Zone 2

40-45 dB(A

Ontheffing mogelijk tot maximaal 5 dB(A) extra geluidruimte boven wettelijke waarde

Dag: 45Avond: 40Nacht: 35 

Dag: 50Avond: 45Nacht: 40 

 

Tabel 2: Richt- en grenswaarden voor gebied II (handhaving bestaande geluidkwaliteit)

Gebied II

Referentieniveau

Beleid voor bedrijven

Richtwaarde (etmaalwaarde

Grenswaarde (etmaalwaarde

Zone 3

40-45 dB(A)

Geldt het referentieniveau tot maximaal de wettelijke waarde

Dag: 45Avond: 40Nacht: 35 

Dag: 45Avond: 40Nacht: 35 

Zone 4

<40 dB(A)

Ontheffing mogelijk tot maximaal de wettelijke waarde

Dag: 40Avond: 35Nacht: 30 

Dag: 45Avond: 40Nacht: 35 

 

Artikel 4 Ontheffingen

 • 1

  De ontheffingen zoals genoemd in de tabellen in artikel 3 bij zone 2 en 4 kunnen uitsluitend worden aangevraagd na toepassing van de Best Beschikbare Technieken.

 • 2

  Indien het bestaan van de in lid 1 genoemde Best Beschikbare Technieken niet door de ondernemer kan worden aangetoond kan de betreffende ontheffing worden aangevraagd na voldoende oordeel van het college.

 • 3

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening en artikel 6 van het Besluit landbouw milieubeheer.

Artikel 5 Bestaande situatie

 • 1

  Het college kan bij bestaande situaties overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, artikel 6 van het Besluit landbouw milieubeheer, in afwijking van de gebiedsgerichte geluidnormen zoals opgenomen in de tabellen van artikel 3, maatwerk opleggen in de vorm van voorschriften aan een inrichting die binnen een aangewezen zone ligt.

 • 2

  De in lid 1 genoemde voorschriften zijn bestemd voor de aanpak van bestaande situaties om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de in de tabellen van artikel 3 genoemde geluidwaarden.

 • 3

  Indien in een bepaalde situatie voorschriften (nog) niet mogelijk zijn, wordt het maatwerk schriftelijk vastgelegd en bekendgemaakt aan de inrichting en eventuele andere betrokken partijen.

Artikel 6 Toekomstige situatie

Toekomstige situaties dienen direct bij het oprichten en in werking hebben, te voldoen aan de in de tabellen van artikel 3 genoemde geluidwaarden.

Paragraaf 3 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Artikel 7 Aanwijzen zones

 • 1

  Het college kan een of meerdere zones aanwijzen waarin geluidnormen gelden voor inrichtingen die zijn gelegen in de aangewezen zones die afwijken van de geluidnormen gesteld in de regelgeving.

 • 2

  Het Aanwijzingsbesluit als bedoeld in het eerste lid vermeldt:

  a. een aanduiding van de zonetypen; en

  b. een gewaarmerkte kaart van het buitengebied met de zones.

   

 • 3

  Op het Aanwijzingsbesluit als bedoeld in het eerste lid is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 8 Geluidnormen

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT ) ten gevolge van inrichtingen die zijn gelegen in de aangewezen zones geldt dat de niveaus op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen of wanneer er geen woning binnen 50 m. staat, dan geldt de afstand van 50 m. vanaf het bouwblok, binnen de in tabel 1 en 2 genoemde dagdelen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden voor de betreffende zones:

 

 

Tabel 1: Richt- en grenswaarden voor het gebied I (extra geluidruimte)

Gebied I

Referentieniveau

Beleid voor bedrijven

Richtwaarde (etmaalwaarde

Grenswaarde (etmaalwaarde

Zone 1

45-50 dB(A)

Tot maximaal 5 dB(A) extra geluidruimte boven wettelijke waarde

Dag: 55Avond: 50Nacht: 45 

Dag: 55Avond: 50Nacht: 45 

Zone 2

40-45 dB(A)

Ontheffing mogelijk tot maximaal 5 dB(A) extra geluidruimte boven wettelijke waarde

Dag: 50Avond: 45Nacht: 50 

Dag: 55Avond: 50Nacht: 45 

 

 

 

Tabel 2: Richt- en grenswaarden voor gebied II (handhaving bestaande geluidkwaliteit)

Gebied II

Referentieniveau

Beleid voor bedrijven

Richtwaarde (etmaalwaarde

Grenswaarde (etmaalwaarde

Zone 3

40-45 dB(A)

Geldt het referentieniveau tot maximaal de wettelijke waarde

Dag: 50Avond: 45Nacht: 40 

Dag: 50Avond: 45Nacht: 40 

Zone 4

<40 dB(A)

Ontheffing mogelijk tot maximaal de wettelijke waarde

Dag: 45Avond: 40Nacht: 35 

Dag: 50Avond: 45Nacht: 40 

 

Artikel 9 Ontheffingen

 • 1

  De ontheffingen zoals genoemd in de tabellen in artikel 3 bij zone 2 en 4 kunnen uitsluitend worden aangevraagd na toepassing van de Best Beschikbare Technieken.

 • 2

  Indien het bestaan van de in lid 1 genoemde Best Beschikbare Technieken niet door de ondernemer kan worden aangetoond kan de betreffende ontheffing worden aangevraagd na voldoende oordeel van het college.

 • 3

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden overeenkomstig artikel 1.7 van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

Artikel 10 Bestaande situatie

 • 1

  Het college kan bij bestaande situaties overeenkomstig artikel 1.7 van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, in afwijking van de gebiedsgerichte geluidnormen zoals opgenomen in de tabellen van artikel 3, maatwerk opleggen in de vorm van voorschriften aan een inrichting die binnen een aangewezen zone ligt.

 • 2

  De in lid 1 genoemde voorschriften zijn bestemd voor de aanpak van bestaande situaties om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de in de tabellen van artikel 3 genoemde geluidwaarden.

 • 3

  Indien in een bepaalde situatie voorschriften (nog) niet mogelijk zijn, wordt het maatwerk schriftelijk vastgelegd en bekendgemaakt aan de inrichting en eventuele andere betrokken partijen.

Artikel 11 Toekomstige situatie

Toekomstige situaties dienen direct bij het oprichten en in werking hebben, te voldoen aan de in de tabellen van artikel 3 genoemde geluidwaarden.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 van deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 13 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van de bepalingen in de verordening, indien naar zijn oordeel een strikte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepaling(en) te dienen doelen, dan wel zou leiden tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1

  Paragraven 1, 2 en 4 van deze verordening treden in werking op 1 november 2011.

 • 2

  Paragraaf 3 treedt in werking zodra artikel 2.19 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking is getreden.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Geluidverordening buitengebied Borsele 2011.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 oktober 2011.

De griffier,                                                                    De voorzitter,

 

Aanwijzingsbesluit Geluidverordening buitengebied Borsele 2011 1  

De Raad van de gemeente Borsele,

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van 6 september 2011,

overwegende dat de geluidnormen zoals genoemd in artikel 2.17 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, artikel 1.1.1. van het Besluit landbouw milieubeheer en het gestelde in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening voor bepaalde gebieden binnen de gemeente Borsele, gelet op de aard van de gebieden, niet passend zijn wegens redenen zoals genoemd in het Geluidplan buitengebied Borsele 2010.

overwegende dat het wenselijk is om binnen het buitengebied van de gemeente zones aan te wijzen waar geluidnormen gelden die passend zijn binnen een bepaald zonetype,overwegende dat de gevolgen van deze aanwijzing voor de in die gebieden gelegen inrichtingen, de bewoners en andere belanghebbenden in kaart zijn gebracht,

gelet op artikel 2.19 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, artikel 1.1.2. van het Besluit landbouw milieubeheer en artikel 2 en 3 van de gebiedsgerichte Geluidverordening buitengebied Borsele 2011, 

gelet op de artikelen 2 en 7 van de Geluidverordening buitengebied Borsele 2011,

besluit:

tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit behorende bij de gebiedsgerichte Geluidverordening buitengebied gemeente Borsele 2011.

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. regelgeving: Besluit landbouw milieubeheer, Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 en Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1999;

b. inrichting: inrichting als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht en zich bevindend in het buitengebied;

c. buitengebied: het gebied overeenkomstig de gewaarmerkte kaart behorende bij dit Aanwijzingsbesluit d.d. 6-10-2011;

d. voorschriften: maatwerkvoorschriften, nadere eisen of vergunningvoorschriften krachtens de regelgeving;

e. de verordening: Geluidverordening buitengebied Borsele 2011.

Artikel 2. Zones

1. Als zones, bedoeld in artikel 2 van de verordening, worden aangewezen:

a. Gebied I: bestaande uit zone 1 en 2

b. Gebied II: bestaande uit zone 3 en 4

2. De zones genoemd in lid 1 zijn nader aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3. Geluidnormen

In de zones als bedoeld in artikel 2 gelden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) ten gevolge van inrichtingen, die zijn gelegen in de aangewezen zones, de in artikel 3 van de verordening gegeven waarden.

Artikel 4. Toezichthouders

Als toezichthouders, als bedoeld in artikel 8 van de verordening, worden aangewezen: medewerkers toezicht en handhaving van de gemeente Borsele.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2011.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Geluidverordening buitengebied Borsele 2011.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 oktober 2011.

De griffier,                                                                   De voorzitter,

 

Kaart 2  

500px