Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent overleg (Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent overleg (Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum)
CiteertitelVerordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpLuchthaven Hilversum, burgerluchthavens, verordening, Commissie Regionaal Overleg.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Luchtvaart, art. 8.58 houdende wijziging van de Wet luchtvaart,
 2. Wet Luchtvaart, art. 8.59 houdende wijziging van de Wet Luchtvaart
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2019artikel 2, 3

04-03-2019

prb-2019-1745

25-10-201228-03-2019nieuwe regeling

14-02-2011

Provinciaal blad, 2012,124

2010-76384

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent overleg (Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum)

Provinciale Staten van Noord-Holland;

 

Besluiten vast te stellen:

 

De verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum

Artikel 1. Instelling en taak

 • 1.

  Er is een Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum. Deze commissie fungeert als commissie als bedoeld in artikel 8.58 en 8.59 van bovengenoemde wet.

 • 2.

  De commissie heeft de taak om door overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen. Tot deze taak behoort ten minste:

  • -

   het uitwisselen van informatie tussen de leden over het feitelijke en voorziene gebruik van de luchthaven;

  • -

   het in ontvangst nemen, registreren en analyseren van klachten over het gebruik van de luchthaven;

  • -

   het geven van advies aan betrokken partijen over het voorkomen van en omgaan met klachten over het gebruik van de luchthaven;

  • -

   het geven van advies aan het bevoegd gezag over het (ontwerp-) Luchthavenbesluit;

  • -

   het geven van advies aan het bevoegd gezag, gevraagd of ongevraagd, over wijziging van het Luchthavenbesluit;

  • -

   het geven van advies aan het bevoegd gezag over de wijze van uitoefening van toezicht op de uitvoering van het Luchthavenbesluit.

 • 3.

  De CRO treedt niet in de bevoegdheden en rechten van de in haar vertegenwoordigde organen en organisaties.

Artikel 2. Commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en de volgende leden:

  • -

   1 lid namens b. en w. van Hilversum;

  • -

   1 lid namens b. en w. van Wijdemeren;

  • -

   1 lid namens b. en w. van De Bilt;

  • -

   1 lid namens b. en w. van Maarssen;

  • -

   1 lid namens de luchthavendirectie;

  • -

   1 lid namens de rechtspersoonlijkheid bezittende gebruikersorganisaties;

  • -

   1 lid namens de omwonenden van de luchthaven, op voordracht van b. en w. van Hilversum;

  • -

   1 lid namens de omwonenden van de luchthaven, op voordracht van b. en w. van Wijdemeren;

  • -

   1 lid namens de omwonenden van de luchthaven, op voordracht van b. en w. van De Bilt;

  • -

   1 lid namens de omwonenden van de luchthaven, op voordracht van b. en w. van Maarssen;

  • -

   1 lid namens de plaatselijke milieugroepen, op voordracht van de Milieufederatie Noord-Holland.

 • 2.

  De voorzitter benoemt een lid overeenkomstig de voordracht van het orgaan of de organisatie die het vertegenwoordigt, tenzij dringende redenen aanleiding zijn om te verzoeken de voordracht te heroverwegen.

 • 3.

  Een lid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar.

 • 4.

  Herbenoeming van een lid is mogelijk op voordracht van het orgaan of de organisatie die het in de commissie vertegenwoordigt

 • 5.

  Het lidmaatschap eindigt van rechtswege op de dag dat de grond van het lidmaatschap komt te vervallen of door opzegging door het lid.

 • 6.

  Een voordragende instantie kan de voorzitter met redenen omkleed verzoeken een lid, dat op haar voordracht is aangewezen, te ontslaan. De voorzitter kan een lid schorsen of ontslaan indien het overleg in de commissie naar zijn oordeel niet is gediend met voortzetting van het lidmaatschap.

 • 7.

  De leden ontvangen voor hun werkzaamheden per vergadering een bedrag overeenkomstig het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 3. Voorzitterschap

 • 1.

  De voorzitter van de commissie wordt door ons benoemd, geschorst en ontslagen, op voordracht van Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Aan de voorzitter wordt een vergoeding toegekend overeenkomstig het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 3.

  De commissie wijst uit haar midden een lid aan dat bij afwezigheid van de voorzitter diens taken waarneemt.

 • 4.

  De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van vier jaar en is 1 keer herbenoembaar. Deze benoeming gaat in zodra deze verordening in werking is getreden.

Artikel 4. Secretaris

 • 1.

  Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de commissie. Hiertoe benoemen zij een secretaris en één of meer plaatsvervangend secretarissen. De secretaris en diens plaatsvervangers zijn geen lid van de commissie.

 • 2.

  De provincie stelt aan de CRO een budget beschikbaar ten behoeve van het secretariaat van de CRO.

 • 3.

  De secretaris heeft tot taak:

  • -

   het zorg dragen voor een goede inhoudelijke en logistieke voorbereiding van vergaderingen van de CRO;

  • -

   het zorg dragen voor de uitvoering van de beslissingen van de CRO, waaronder het opstellen van adviezen en correspondentie.

Artikel 5. Frequentie vergaderingen

 • 1.

  De CRO vergadert ten minste 2 keer per jaar, op een door haar te bepalen locatie.

 • 2.

  Indien ten minste een derde van de zitting hebbende leden van de CRO de wens tot een vergadering aan de voorzitter kenbaar maakt, schrijft de voorzitter binnen 4 weken een vergadering uit.

 • 3.

  De voorzitter bepaalt, na raadpleging van de leden, de datum en het tijdstip van de vergaderingen.

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor de oproeping van de leden voor de vergadering. De oproeping vermeldt datum, plaats en tijd van de vergadering en wordt ten minste 2 weken vóór de datum van de vergadering aan de leden toegezonden. Bij de oproeping worden de onderwerpen vermeld die in de vergadering besproken zullen worden en worden de benodigde stukken toegezonden. De secretaris draagt er zorg voor dat belangstellenden op de hoogte kunnen zijn van de vergadering.

Artikel 6. Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2.

  Een vergadering of een gedeelte daarvan is niet openbaar, in gevallen waarin de in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur genoemde belangen op de in dat artikel genoemde wijze kunnen worden geschaad.

 • 3.

  Een vergadering of een gedeelte daarvan is evenmin openbaar, indien tenminste de helft van de aanwezige leden van oordeel is dat openbare behandeling van een bepaald onderwerp niet wenselijk is. Een gemotiveerd voorstel hiertoe kan zowel afkomstig zijn van de voorzitter als van een lid van de commissie.

 • 4.

  De voorzitter kan leden van Gedeputeerde Staten uitnodigen om een vergadering van de commissie bij te wonen.

Artikel 7. Werkplan

 • 1.

  De CRO stelt jaarlijks voor 15 november een werkplan en begroting voor het komende kalenderjaar vast en zendt deze stukken naar gedeputeerde staten.

 • 2.

  Op basis van de in het vorige lid bedoelde stukken stellen gedeputeerde staten de vergoeding voor de CRO vast.

Artikel 8. Nadere regels door Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn bevoegd nadere regels te stellen betreffende de taken en de werkwijze van de commissie.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Haarlem, 14 februari 2011

Provinciale Staten van Noord-Holland

J.W. Remkes, voorzitter.

I.J.M. Speekenbrink, griffier.

Toelichting

Algemeen

Door een wijziging van de Wet luchtvaart worden bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur gedecentraliseerd. De provincie wordt het bevoegd gezag bij inwerkingtreding van het door de minister van verkeer en waterstaat vast te stellen omzettingsbesluit. Voor burgerluchthavens van regionale betekenis moeten Provinciale Staten een luchthavenbesluit, dat doorwerking heeft naar het bestemmingsplan, vaststellen en een commissie regionaal overleg luchthaven instellen. In Noord-Holland is dit alleen verplicht voor de luchthavens Hilversum en Texel. Deze verordening regelt de instelling en samenstelling van de CRO voor vliegveld Hilversum en is vastgesteld door Provinciale Staten.

Artikelsgewijs

Artikel 1

De CRO komt in de plaats van de huidige commissie van overleg en voorlichting omtrent de milieuhygiëne rond een luchtvaartterrein, de zogeheten artikel 28-commissie. De CRO heeft de taak om door overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen. Het gaat daarbij om alle belangen, dus ook om de betekenis van de luchthaven voor economie, werkgelegenheid en recreatie, en niet alleen om de milieubelangen.

De CRO heeft geen formele bevoegdheden en neemt geen bevoegdheden over van één van de leden van de commissie. Ieder lid blijft verantwoordelijk voor zijn eigen taken en bevoegdheden. De CRO heeft wel een platform- en adviesfunctie. Voor de bevoegdheden, rechten en plichten inzake het gebruik van de luchthaven zijn onder andere de gebruiksvergunning en het luchthavenbesluit bepalend.

Artikel 2, eerste lid

Bij de samenstelling van de commissie is gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van alle belangen (zowel van de “lusten” als van de “lasten”). Hoewel de Wet luchtvaart (in artikel 8.58, derde lid) een vertegenwoordiging van milieuorganisaties in een CRO facultatief stelt, vindt de provincie Noord-Holland het uit een oogpunt van duurzaamheid van belang dat milieuorganisaties in een CRO vertegenwoordigd zijn.

Artikel 2, zevende lid

De leden van de CRO ontvangen een vergoeding per bijgewoonde vergadering, met dien verstande dat leden die uit hoofde van hun functie lid zijn van een adviescommissie, of daar primair als belangenbehartiger in zitten, geen recht hebben op een vergoeding per vergadering.

Artikel 3

Voor de CRO is een onafhankelijk voorzitter voorgeschreven (art 8.58, tweede lid). De CRO-voorzitter wordt bij afzonderlijk besluit door ons benoemd en is dus geen vertegenwoordiger van één van de instanties die in de CRO vertegenwoordigd zijn.

Artikel 4

Behoudens benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter en secretariële en financiële ondersteuning houdt de bemoeienis van het provinciaal bestuur met de CRO op nadat de verordening en het luchthavenbesluit tot stand zijn gekomen.

Artikel 6, vierde lid

Om de overlegfunctie van de commissie goed te benutten, kunnen leden van Gedeputeerde Staten voor vergaderingen van de commissie worden uitgenodigd. Het doen van een uitnodiging is niet imperatief geformuleerd. Uiteraard kan de voorzitter ook vertegenwoordigers uitnodigen van andere organisaties die niet in de commissie vertegenwoordigd zijn.