Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Verordening voor onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur
CiteertitelOnderzoeksverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-2008nieuwe regeling

08-09-2008

Voorster Nieuws, 17-09-2008, G 350

2008-3859

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening voor onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

doelmatigheid: de realisatie van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen

doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt elke twee jaren de doelmatigheid van (onderdelen van) een afdeling en de uitvoering van taken. Iedere afdeling en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de tien jaren in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van de programma's en paragrafen.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college stelt voor de onderzoeken een cyclisch onderzoeksplan op en geeft daarbij aan voor welke onderzoeken mogelijk extra budget nodig is.

 • 2.

  Het college vraagt een eventueel benodigd extra budget aan voordat het betreffende onderzoek start.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de jaarstukken over de voortgang van elk onderzoek dat nog niet is afgerond, en geeft, indien aan de orde, inzicht in de stand van beschikbare extra budgetten.

Artikel 5 Rapportage, conclusies en aanbevelingen
 • 1.

  De onderzoeker legt de bevindingen uit het doelmatigheidonderzoek vast in een rapportage.

 • 2.

  Het college stelt de raad zo spoedig mogelijk op de hoogte van de onderzoekresultaten van het doelmatigheidonderzoek en benoemt daarbij eventuele gevolgen voor het budgetrecht van de raad.

 • 3.

  Het college stelt de raad via het jaarverslag bij de gemeenterekening op de hoogte van de doeltreffendheid van de programma’s en paragrafen en geeft indien nodig aan welke maatregelen naar de mening van het college ter verbetering genomen dienen te worden.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze verordening komt in de plaats van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Voorst” en treedt de dag na de bekendmaking daarvan in werking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Onderzoeksverordening”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 8 september 2008

drs. S.J. Peet

griffier

drs. J.T.H.M. Penninx

voorzitter