Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Opmeer

Inspraakverordening gemeente Opmeer 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOpmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInspraakverordening gemeente Opmeer 2012
CiteertitelInspraakverordening gemeente Opmeer 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Artikel 150

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2012Nieuwe regeling

26-04-2012

De Koggenlander d.d. 17-5-2012

RVS, 3.64 d.d. 17-04-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Inspraakverordening gemeente Opmeer 2012

RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Opmeer;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012;

 

Gelet op het advies van de commissie van 3 april 2012

 

Gelet op artikel 150 van de Gemeentewet

B esluit:

 

vast te stellen de ‘Verordening inzake de wijze waarop ingezeten en

 

belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken’.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak
 • 1.

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3.

  Inspraak wordt NIET verleend:

  • a.

   ten aanzien van alle ruimtelijke beleidsvoornemens, tenzij het bevoegd bestuursorgaan van mening is, dat het verlenen van inspraak toegevoegde waarde heeft.

  • b.

   ten aanzien van alle niet ruimtelijke beleidsvoornemens, zolang deze ondergeschikt qua aard en omvang;

  • c.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • d.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • e.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  • f.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • g.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

1.Ingezetenen van de gemeente Opmeer en zij die een belang hebben.

Artikel 4 Inspraakprocedure
 • 1.

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan ertoe overgaan om voor een beleidsvoornemen een andere inspraakprocedure te volgen dan de genoemde voorbereidingprocedure in artikel 4.1 van deze verordening.

Artikel 5 Eindverslag
 • 1.

  Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2.

  Het eindverslag bevat in elk geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling en schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3.

  Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

 • 4.

  De burgemeester vermeldt dat het eindverslag in zijn burgerjaarverslag.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders brengen het eindverslag onmiddellijk ter kennis van de gemeenteraad.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De Inspraakverordening Gemeente Opmeer 2005, vastgesteld op 15 december 2005, wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt zes weken na de dag van bekendmaking in werking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening Gemeente Opmeer 2012.

 

Besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Opmeer van 26 april 2012.

 

mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker,

griffier gemeenteraad Opmeer

 

de heer G.J.A.M. Nijpels,

voorzitter gemeenteraad Opmeer