Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Aanwijzingsbesluit waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is als bedoeld in artikel 6.5, lid 3, Besluit omgevingsrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is als bedoeld in artikel 6.5, lid 3, Besluit omgevingsrecht
CiteertitelAanwijzingsbesluit waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is als bedoeld in artikel 6.5, lid 3, Besluit omgevingsrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke Ordening / Openbare Werken / Openbare Ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door Besluit tot aanwijzing van gevallen, zoals opgenomen in bij dit besluit behorende bijlage 2013, waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit omgevingsrecht, art. 6.5, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-201226-09-2013Nieuwe regeling

08-11-2012

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 14-11-2012

Rb2012/55

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is als bedoeld in artikel 6.5, lid 3, Besluit omgevingsrecht

Evaluatie voorstel tot het afgeven van een algemene verklaring van geen bedenkingen conform art. 6.5, lid 3 Besluit Omgevingsrecht.

 

De raad van de gemeente Hulst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9oktober 2012;

gehoord de commissie Ruimte d.d. 23 oktober 2012;

B E S L U I T :

dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is voor de onderstaande categorieën van gevallen:

 • 1.

  indien al een stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, een exploitatieopzet waarbij de ruimtelijke kaders zijn aangegeven, gebiedsvisie, projectplan of een ander daarmee te vergelijken ruimtelijk kader is vastgesteld door de raad van de gemeente Hulst;

 • 2.

  indien de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen en er door belanghebbenden geen zienswijzen zijn ingediend, is een definitieve verklaring van geen bedenkingen niet vereist;

 • 3.

  voor projecten die gelegen zijn binnen de grenzen van bestaand bebouwd gebied (geactualiseerde vastgestelde grenzen waarbinnen realisatie van woningen mogelijk is, in overeenstemming met het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018) die betrekking hebben op de realisering van stedelijke functies, waaronder wordt verstaan woondoeleinden, detailhandelsdoeleinden, bedrijfsdoeleinden, maatschappelijke doeleinden, horeca-doeleinden, al dan niet in combinatie met elkaar en waarbij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   in het geval van woningbouw: bij projecten van maximaal 20 woningen en/of voor zover het bouwplan past binnen het meest actuele vastgestelde woningbouw-programma;

  • b.

   in het geval van detailhandelsdoeleinden: nieuw vestiging of uitbreiding van een bestaand detailhandelsbedrijf (met uitzondering van supermarkten) of een wijziging van het gebruik van onbebouwde gronden, mits dit passend is bij de hoofdfunctie van het terrein tot een maximum van 500 m²;

  • c.

   in het geval van bedrijfsdoeleinden: nieuw vestiging of uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw of een wijziging van het gebruik van onbebouwde gronden, mits dit passend is bij de hoofdfunctie van het terrein tot een maximum van 1.000 m²;

  • d.

   in het geval van kantoordoeleinden: nieuw vestiging of uitbreiding van kantoren of een wijziging van het gebruik van onbebouwde gronden, mits dit passend is bij de hoofdfunctie van het terrein tot een maximum van 1.000 m²;

  • e.

   in het geval van maatschappelijke doeleinden: nieuw vestiging of uitbreiding van een bestaande maatschappelijke voorziening of een wijziging van het gebruik van onbebouwde gronden, tot een maximum van 500 m²;

  • f.

   in het geval van horecadoeleinden: nieuw vestiging of uitbreiding van een bestaand horecabedrijf of een wijziging van het gebruik van onbebouwde gronden, mits dit passend is bij de hoofdfunctie van het terrein tot een maximum van 20%.

 • 4.

  Projecten die gelegen zijn buiten de grenzen van bestaand bebouwd gebied(geactualiseerde vastgestelde grenzen waarbinnen realisatie van woningen mogelijk is, in overeenstemming met het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018)o.a.vervangende woningbouw en agrarische bebouwing, mits:

  • a.

   het aantal woningen niet toeneemt;

  • b.

   passend binnen het bestaande beleid met betrekking tot “Voormalige agrarische bedrijven” en het beleid “Verruiming bijgebouwenregeling bij woningen in het buitengebied”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hulst van 8 november 2012.

De raadsgriffier, De raadsvoorzitter,

BIJLAGE 1

Behorende bij het raadsbesluit van 8 november 2012 inhoudende de aanwijzing van categorieën gevallen waarbij, na evaluatie van het raadsbesluit van 17 februari 2011, een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is.

 

 

Een verklaring van geen bedenkingen is niet vereist voor de onderstaande categorieën van gevallen:

 

 • 1.

  indien al een stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, een exploitatieopzet waarbij de ruimtelijke kaders zijn aangegeven, gebiedsvisie, projectplan of een ander daarmee te vergelijken ruimtelijk kader is vastgesteld door de raad van de gemeente Hulst;

 • 2.

  indien de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen en er door belanghebbenden geen zienswijzen zijn ingediend, is een definitieve verklaring van geen bedenkingen niet vereist;

 • 3.

  voor projecten die gelegen zijn binnen de grenzen van bestaand bebouwd gebied (geactualiseerde vastgestelde grenzen waarbinnen realisatie van woningen mogelijk is, in overeenstemming met het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018) die betrekking hebben op de realisering van stedelijke functies, waaronder wordt verstaan woondoeleinden, detailhan-delsdoeleinden, bedrijfsdoeleinden, maatschappelijke doeleinden, horecadoeleinden, al dan niet in combinatie met elkaar en waarbij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   in het geval van woningbouw: bij projecten van maximaal 20 woningen en/of voor zover het bouwplan past binnen het meest actuele vastgestelde woningbouw-programma;

  • b.

   in het geval van detailhandelsdoeleinden: nieuw vestiging of uitbreiding van een bestaand detailhandelsbedrijf (met uitzondering van supermarkten) of een wijziging van het gebruik van onbebouwde gronden, mits dit passend is bij de hoofdfunctie van het terrein tot een maximum van 500 m²;

  • c.

   in het geval van bedrijfsdoeleinden: nieuw vestiging of uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw of een wijziging van het gebruik van onbebouwde gronden, mits dit passend is bij de hoofdfunctie van het terrein tot een maximum van 1.000 m²;

  • d.

   in het geval van kantoordoeleinden: nieuw vestiging of uitbreiding van kantoren of een wijziging van het gebruik van onbebouwde gronden, mits dit passend is bij de hoofdfunctie van het terrein tot een maximum van 1.000 m²;

  • e.

   in het geval van maatschappelijke doeleinden: nieuw vestiging of uitbreiding van een bestaande maatschappelijke voorziening of een wijziging van het gebruik van onbebouwde gronden, tot een maximum van 500 m²;

  • f.

   in het geval van horecadoeleinden: nieuw vestiging of uitbreiding van een bestaand horecabedrijf of een wijziging van het gebruik van onbebouwde gronden, mits dit passend is bij de hoofdfunctie van het terrein tot een maximum van 20%.

 • 4.

  Projecten die gelegen zijn buiten de grenzen van bestaand bebouwd gebied (geactualiseerde vastgestelde grenzen waarbinnen realisatie van woningen mogelijk is, in overeenstemming met het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018) o.a. vervangende woningbouw en agrarische bebouwing, mits:

  • a.

    het aantal woningen niet toeneemt;

  • b.

    passend binnen het bestaande beleid met betrekking tot “Voormalige agrarische bedrijven” en het beleid “Verruiming bijgebouwenregeling bij woningen in het buitengebied”.