Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Reglement van orde van de agendacomnmissie 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde van de agendacomnmissie 2012
CiteertitelReglement van orde van de agendacommissie 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2012nieuwe regeling

01-11-2012

De Middenstander, 14-11-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde van de agendacomnmissie 2012

De raad der gemeente Stede Broec;

 

 

gelezen het voorstel van de voorzitter van het presidium gedateerd 18 oktober 2012;

 

 

gelet op artikel 6A van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Stede Broec;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen het volgende:

 

Reglement van orde van de agendacommissie 2012

 

Artikel 1 Naam en taken

 • 1.

  Er is een agendacommissie ingesteld ter ondersteuning van het functioneren van de raadscommissie- en raadsvergaderingen.

 • 2.

  De agendacommissie verzorgt de voorbereiding van de agenda’s van de raadscommissie en de gemeenteraad en bepaalt de tijd en plaats van de vergaderingen.

   

Artikel 2 Voorbereiding op de vaststelling van de agenda’s

 • 1.

  Het college zendt alle onderwerpen en voorstellen waarover besluitvorming van de raad nodig is, naar de griffie t.a.v. de agendacommissie. De griffie stelt de stukken ter beschikking aan de agendacommissie.

 • 2.

  Initiatiefvoorstellen van raadsleden worden ingediend bij de griffie t.a.v. de agendacommissie, conform het bepaalde in het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. De griffie stelt de stukken ter beschikking aan de agendacommissie.

 • 3.

  Verzoeken van een raadslid of (een lid van) het college een onderwerp op de agenda voor de raadscommissie of raadsvergadering te plaatsen, worden ingediend bij de griffier en vervolgens door de agendacommissie behandeld.

   

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De voorzitters van de raadscommissies vormen de agendacommissie. De voorzitter van de raad en de griffier hebben als adviseur zitting in de agendacommissie. Bij afwezigheid van de griffier wordt hij vervangen door de griffiemedewerker.

 • 2.

  De agendacommissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

   

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De agendacommissie vergadert volgens een vooraf vastgesteld schema. De voorzitter kan bepalen dat een extra vergadering nodig is.

 • 2.

  De vergaderingen van de agendacommissie zijn in beginsel openbaar. De agendacommissie kan besluiten om in beslotenheid te vergaderen.

   

Artikel 5 Quorum

 • 1.

  Een vergadering van de agendacommissie vindt alleen doorgang wanneer een meerderheid van het aantal leden aanwezig is.

 • 2.

  De agendacommissie besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 6 Secretariaat

Het secretariaat van de agendacommissie wordt verzorgd door de raadsgriffier of, bij diens afwezigheid, de griffiemedewerker.

 

Artikel 7 Uitleg Reglement van orde agendacommissie

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of bij twijfel omtrent de toepassing daarvan, beslist de agendacommissie op voorstel van de voorzitter.

 

Artikel 8 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement van orde van de agendacommissie 2012”

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

  van de gemeente Stede Broec, gehouden op 1 november 2012.

  De raadsgriffier, De voorzitter,