Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Subsidieverordening energieprestatie verbetering bestaande particuliere woningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening energieprestatie verbetering bestaande particuliere woningen
CiteertitelSubsidieverordening energieprestatie verbetering bestaande particuliere woningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage I

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2011nieuwe regeling

13-12-2010

Ommer Nieuws, 02-01-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening energieprestatie verbetering bestaande particuliere woningen

 

 

1 Algemene bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende activiteiten en de daaraan gekoppelde maximale subsidie per activiteit;

 • b.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • c.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan de gemeente om uitkering van de gemeentelijke energiesubsidie;

 • d.

  aanvrager: natuurlijke persoon die eigenaar van een als woning gebruikte bestaande onroerende zaak is waaraan energie wordt geleverd, die een aanvraag heeft ingediend;

 • e.

  voorziening: installaties welke energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, zonwarmte, waterkracht en wind of maatregelen die de energievraag reduceren zoals bijvoorbeeld HR++ glas.

2 Doelstellingen

De gemeente Ommen voert een actief klimaatbeleid uit. Zij heeft hiervoor van de provincie Overijssel een verdrievoudiging van het subsidiebudget toegezegd gekregen tot een bedrag van € 300.000,--. Dit budget wordt ingezet om particulieren te stimuleren te investeren in het verbeteren van de energieprestatie van door hen bewoonde woningen.

3 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a.

  Voor de gemeentelijke energiesubsidie geldt een subsidieplafond van € 400.000,-- (het totaal van toe te kennen subsidiebedragen aan inwoners).

 • b.

  Aanvragen kunnen in een lopend jaar worden ingediend tot het subsidieplafond bereikt is. Aanvragen ingediend na het bereiken van het subsidieplafond worden afgewezen.

 • c.

  Verlening van subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de subsidieaanvraag aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • d.

  De subsidiabele kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het aanschaffen, installeren en in bedrijfstellen van de voorzieningen zoals genoemd in bijlage I van deze verordening.

4 Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor materialen voorzieningen die worden aangeschaft na de datum waarop de gemeente Ommen een voorlopige beschikking heeft afgegeven. Als aanschafdatum geldt ook de datum dat de offerte van de installateur door de subsidie aanvrager is ondertekend.

 • b.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen die eigenaar en tevens bewoner zijn van een bestaande woning.

 • c.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op bijlage I.

 • d.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij bestaande woningen op het grondgebied van de gemeente Ommen.

 • e.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien met facturen en betaalbewijzen kan worden aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald voor 1 januari van het daarop volgende jaar.

 • f.

  Subsidie voor de materialen en voorzieningen wordt alleen verstrekt indien met facturen en betalingsbewijzen kan worden aangetoond dat de voorziening is geplaatst en in bedrijf is gesteld.

 • g.

  Het subsidiebedrag per voorziening staat vast. De bedragen worden genoemd in bijlage I. Per woning wordt minimaal € 500,-- en maximaal € 2.500,-- aan subsidies verstrekt.

5 Aanvraagprocedure

 • a.

  Aanvragen kunnen alleen worden ingediend voorafgaand aan het treffen van de voorzieningen. De aanvraag dient te bestaan uit het aanvraagformulier (bijlage II). Het subsidiebedrag wordt betaalbaar gesteld wanneer de aanvrager de facturen en betaalbewijzen (bankafschrift) heeft nagezonden.

 • b.

  Complete aanvragen zullen in beginsel binnen vier weken door gemeente voorlopig worden beschikt. De definitieve beschikking (besluit dat tot betaalbaarstelling van het subsidiebedrag wordt overgegaan) volgt wanneer de aanvrager de vereiste bescheiden ter verantwoording heeft overgelegd. Die verantwoording dient uiterlijk op 31 december van het lopende jaar in het bezit te zijn van de gemeente Ommen. De definitieve beschikking wordt afgegeven binnen vier weken nadat de complete verantwoording is ontvangen door de gemeente.

 • c.

  Voor zover de beslissing op de aanvraag strekt tot geheel of gedeeltelijk afwijzen van de aanvraag, wordt deze gemotiveerd.

6 Slotbepalingen

 • a.

  Deze verordening treedt in werking per 3 januari 2011.

 • b.

  In gevallen waarin deze verordening niet of niet voldoende voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen.

Bijlage I Subsidiabele maatregelen en subsidiebedragen

Bijlage I