Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Regeling garanties voor financieringen van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling garanties voor financieringen van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
CiteertitelRegeling garanties voor financieringen van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1996nieuwe regeling

28-11-1996

Ommer Nieuws, 11-12-1996

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING GARANTIES VOOR FINANCIERINGEN VAN DE STICHTING STIMULERINGSFONDS VOLKSHUISVESTING NEDERLANDSE GEMEENTEN

 

 

Garantie

Artikel 1  

De verstrekking van garanties door de gemeente jegens de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten geschiedt tot zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen voortvloeiende uit financieringen, welke door die stichting worden verstrekt op verlangen van de gemeente, zulks op grond van de bovenvermelde deelnemingsovereenkomst.

Algemene en bijzondere bepalingen

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders, dan wel nader aan te wijzen functionarissen, zijn belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 3  

Indien dit van gemeentewege wordt gewenst, brengt het Bemiddelend Orgaan te Hoevelaken inzake de aanvraag om gemeentegarantie advies uit.

Artikel 4  

De garantie wordt verstrekt onder de voorwaarden en bepalingen, vervat in de bij deze regeling behorende bijlage I.

Slotbepalingen

Artikel 5  

Dit besluit kan worden aangehaald als "Regeling garanties voor financieringen van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten".

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1996.

Bijlage: voorwaarden en bepalingen

Bijlage