Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidhorn

Beleidsregel toepassing wegingsfactoren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidhorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel toepassing wegingsfactoren
CiteertitelBeleidsregel toepassing wegingsfactoren
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel wegingsfactoren proceskosten in belastingzaken, vastgesteld op 08-12-2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:15
  3. Besluit proceskosten bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-201209-06-2013Onbekend

09-08-2012

Westerkwartier, 15-08-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel toepassing wegingsfactoren

De gemeenteambtenaar bedoeld in art. 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet, van de gemeente Zuidhorn;

 

Gelet op art. 1:3, vierde lid, Awb, art. 7:15 Awb en art. 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage,

  

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregel toepassing wegingsfactoren

1.    

Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak in beginsel aangemerkt als

a. zeer licht indien:

1. het om een verkeerde tenaamstelling gaat;

2. het om een verkeerde adresaanduiding gaat;

3. het om een verkeerde belanghebbende gaat;

4. het om een verkoopcijfer van het object zelf gaat dat vlak voor of na de

waardepeildatum is gerealiseerd;

5. het om een pro-forma bezwaarschrift zonder aanvulling gaat;         

6. het bezwaarschrift summier gemotiveerd is.

 

b. licht indien:

1. de inhoud enig onderzoek vergt, maar het niet om een (juridisch) vraagpunt gaat waarvoor een grotere (juridische) deskundigheid is vereist;

2. de inhoud van het bezwaarschrift volledig of nagenoeg uitsluitend is gebaseerd op een bijgevoegd taxatierapport.

 

c. gemiddeld indien de werkzaamheden bestaan uit:

1. een juiste vaststelling van de feiten;

2. een onderzoek naar de waarde;

3. een opgeworpen rechtsvraag.

 

2.

Voor de toepassing van de wegingsfactoren geldt in andere gevallen dan die genoemd in onderdelen 1.a., 1.b. en 1.c. een per geval aan te wijzen categorie.

 

3.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking op de in art. 3:42 Awb voorgeschreven wijze.

 

4.    

Deze beleidsregel komt in de plaats van de beleidsregel wegingsfactoren proceskosten in belastingzaken van 8 december 2011.

 

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar,

D. Edeler

Afdelingshoofd Regels en veiligheid.

 

Zuidhorn, 9 augustus 2012.