Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Verordening regelende de instelling, samenstelling en de bevoegdheden van de Advies commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de instelling, samenstelling en de bevoegdheden van de Advies commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2012
CiteertitelVerordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

inwerkingtredingsbesluit dd 18 juni 2013 van burgemeester en wethouders

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, artikel 8 lid 6 van de woningwet en artikel 15 van de Monumentenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-201319-11-2019nieuwe regeling

13-09-2012

De Trompetter dd 7 november 2012

2012/75

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de instelling, samenstelling en de bevoegdheden van de Advies commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2012

De raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Sittard-Geleen;

Gelet op de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, 8, lid 6 van de Woningwet, artikel 15 van de Monumentenwet;

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder;

a.

het college:

het college van burgemeester en wethouders;

 

 

 

b.

de raad:

de gemeenteraad.

 

 

 

c.

de commissie:

de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Artikel 2 Taak

 • 1.

  De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit is een onafhankelijke commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De commissie fungeert als welstandscommissie als bedoeld in de Woningwet en als wettelijk verplichte monumentencommissie als bedoeld in de Monumentenwet. ex artikel 84, eerste lid van de Gemeentewet, en welstandscommissie als bedoeld in artikel 12b van de Woningwet, en monumentencommissie als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Monumentenwet 1988

 • 3.

  De commissie adviseert het college omtrent een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot de activiteiten als genoemd in artikel 2.1., lid 1, aanhef en onder a respectievelijk f en artikel 2.2, lid 1, aanhef en onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Verder adviseert zij het college voordat deze advies uitbrengt omtrent een aanvraag om of het ontwerp van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 4.

  De commissie baseert haar advies, dat zij schriftelijk en gemotiveerd uitbrengt, voor zover het welstand betreft, op de in de Welstandsnota genoemde welstandscriteria en voor zover het monumentenzorg betreft op de monumentale waarden van het betreffende monument en op de in de Nota Monumenten en Archeologie genoemde criteria.

 • 5.

  Zij brengt haar advies aan het college uit binnen drie weken nadat daarom is gevraagd, tenzij het college een andere termijn stelt.

 • 6.

  De commissie wisselt tenminste eenmaal per jaar van gedachten over het welstandsbeleid en monumentenbeleid met het lid van het college van burgemeester en wethouders dat met de welstandzorg en monumentenzorg is belast.

 • 7.

  De commissie legt de raad eenmaal per jaar een verslag voor van de door haar verrichte werkzaamheden op het gebied van welstands- en monumentenzorg. In het verslag wordt tenminste ten aanzien van welstandszorg uiteengezet op welke wijze zij toepassing heeft gegeven aan de criteria als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onderdeel a van de Woningwet.

 • 8.

  Bij rijks - ,provinciale - of gemeentelijke monumenten is een monumentenadvies en een welstandsadvies vereist. Bij strijdige standpunten in de ARK ten aanzien van het monumentenbelang, wordt het monumentenadvies, voorzien van een advies van de beleidsmedewerker monumentenzorg, ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit vijf vaste leden en een voorzitter.

 • 2.

  De leden van de commissie en de voorzitter worden op voordracht van het college benoemd door de raad. Raadsleden, collegeleden en personen in dienst van of werkzaam voor de gemeente Sittard-Geleen Geleen komen niet in aanmerking voor benoeming als lid of als voorzitter van de commissie.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan de commissie een beroep doen op adhoc-leden.

 • 4.

  De commissie wordt in haar opgedragen taak bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het college wijst een ambtelijk secretaris aan alsmede een plaatsvervangend ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris is geen lid van de commissie. Hij dient de commissie desgevraagd van advies.

 • 5.

  De voorzitter en de leden worden voor een periode van drie jaar benoemd. Zij kunnen door het college éénmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.

 • 6.

  De voorzitter en de leden treden af na afloop van de benoemingstermijn.

 • 7.

  Een lid kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college. Hij/zij blijft zijn/haar functie echter uitoefenen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert eenmaal per twee weken. De vergaderingen zijn openbaar. De werkwijze van de commissie is beschreven in het reglement van orde op de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2012.

 • 2.

  De agenda wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

 • 3.

  De aanvrager van een omgevingsvergunning kan voorafgaande aan de beoordeling van zijn/haar plan de commissie desgewenst een mondelinge toelichting verschaffen omtrent zijn plan. Indien hij/zij dat in zijn/haar aanvraag te kennen heeft gegeven wordt hij/zij uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

 • 4.

  Bij verhindering van de voorzitter wordt deze vervangen door een commissielid.

Artikel 5 Vergaderquorum

 • 1.

  De vergadering wordt niet gehouden als blijkens de presentielijst, behalve de voorzitter, niet tenminste 2 andere leden ter vergadering aanwezig zijn. Bij de beoordeling van een monument dient één van deze twee leden een cultuurhistorische deskundigheid te bezitten.

 • 2.

  Kan als gevolg van het onder lid 1 gestelde een vergadering niet doorgaan, dan wordt zo mogelijk met een tussentijd van tenminste 24 uur een nieuwe vergadering belegd. Indien zich dan weer de situatie als bedoeld in lid 1 voordoet, wordt over de op de agenda vermelde onderwerpen toch beraadslaagd en geadviseerd door de dan aanwezig zijnde leden inclusief de voorzitter.

Artikel 6 Deelname vergadering

De commissie en haar voorzitter zijn bevoegd ambtenaren en/of adviseurs uit te nodigen om aan de vergaderingen deel te nemen voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening, die kan worden aangehaald als "Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2012" en treedt in werking op een door het college van burgemeester en wethouders nader te bepalen tijdstip.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad, gehouden op 13 september 2012.