Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Wegsleepverordening Gemeente Raalte 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Gemeente Raalte 2006
CiteertitelWegsleepverordening Gemeente Raalte 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerstwet 1994, art. 173
 3. Besluit wegslepen voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2006nieuwe regeling

02-03-2006

weekblad voor Salland, 08-03-2006

D-792

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Gemeente Raalte 2006

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2006 en de commissie Algemene Zaken & Middelen (AZ&M) van 2 februari 2006;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit vast te stellen de:

Wegsleepverordening gemeente Raalte 2006

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RW 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a1 RW 1990;

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

f. het college: het college van burgemeester en wethouders.

g. wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Raalte aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit wegslepen van voertuigen bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: het opslagdepot van Wolves Autoberging BV, te weten: de gemeentewerf, gevestigd aan Enkstraat 27, 8102 GH te Raalte of, indien noodzakelijk, een nader door de gemeente Raalte of de districtschef van de politie te bepalen plaats.

 • 2

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld en zijn te vinden in de bij deze verordening behorende bijlage.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1

  De kosten van het overbrengen van een personenauto (t/m 3500 kg) naar de bewaarplaats bedragen (incl. BTW):

  a. uitrijtarief 62,00 euro;

  b. uitvoering 59,00 euro.

 • 2

  De kosten van het bewaren van een personenauto bedragen:

  a. 39,00 euro voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan;

  b. 16,00 euro voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 3

  De kosten van het overbrengen van een vrachtauto (vanaf 3500 kg) naar de bewaarplaats bedragen (incl. BTW):

  a. uitrijtarief 62,00 euro;

  b. dagtarief per uur 119,00 euro;

  c. avond/nachttarief per uur 149,00 euro.

 • 4

  De kosten van het bewaren van een vrachtauto bedragen:

  a. 27,00 euro per etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 5

  De kosten van het overbrengen van een brommer naar de bewaarplaats bedragen (incl. BTW):

  a. uitrijtarief 62,00 euro;

  b. uitvoering 59,00 euro.

 • 6

  De kosten van het bewaren van een brommer bedragen:

  a. 5,00 euro voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 7

  De bedragen in dit artikel kunnen door het college worden gewijzigd op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Nadere regels

De uitwerking van de nadere regels van de verordening kan door het college van burgemeester en wethouders geschieden, bijvoorbeeld door middel van beleidsregels.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan voor bepaalde gevallen de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze verordening beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Raalte 2006.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 maart 2006,

de griffier, de voorzitter,