Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Organisatie verordening van de griffie van de gemeente Stede Broec

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOrganisatie verordening van de griffie van de gemeente Stede Broec
CiteertitelOrganisatieverordening van de griffie van de gemeente Stede Broec
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, atr. 107e, 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2012nieuwe regeling

06-09-2012

De Middenstander 19-09-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatie verordening van de griffie van de gemeente Stede Broec

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van het presidium d.d.12 juli 2012;

 

gelet op artikel 107e, eerste lid van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de organisatieverordening van de griffie:

 

HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen

 

Artikel 1

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;

werkgeverscommissie: een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd.

 

HOOFDSTUK 2 Organisatie van de griffie

 

Artikel 2.1 ORGANISATIEDOELSTELLINGEN EN FORMATIE

 

De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie van de griffie en de op de griffie aanwezige functies vast.

 

Artikel 2.2 AANSTURING GRIFFIE(R)

 

 • 1.

  De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier.

 • 2.

  De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie een instructie vast, zoals bedoeld in artikel 107a Gemeentewet.

 • 3.

  De griffier handelt naar zijn instructie.

 • 4.

  De griffier legt verantwoording af aan de raad over het functioneren van de griffie in het jaarplan en jaarverslag.

   

  Artikel 2.3 FINANCIËN

   

  De raad stelt jaarlijks de begroting van de griffie vast op basis van het jaarplan van de griffie.

   

  Artikel 2.4 BEHEER

   

  De griffier kan voor het uitoefenen van zijn taken gebruik maken van de binnen de collegeorganisatie bestaande ondersteunende faciliteiten op het terrein van Personeel, Informatie, Juridische Zaken, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting, zulks in overleg met de gemeentesecretaris.

   

  Artikel 2.5 MEDEZEGGENSCHAP

   

  • 1.

   De griffie kan worden beschouwd als zelfstandige onderneming.

  • 2.

   De griffier regelt als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in overleg met de werkgeverscommissie en de medewerkers van de griffie de medezeggenschap voor de griffie.

    

   HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

    

   Artikel 3.1

    

   In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

    

   Artikel 3.2

    

   Deze verordening kan worden aangehaald als 'Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Stede Broec'.

    

   Artikel 3.3

    

   Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

   Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

   van de gemeente Stede Broec, gehouden op 6 september 2012.

    

   De raadsgriffier, De voorzitter,