Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Algemene inspraakverordening gemeente Ommen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene inspraakverordening gemeente Ommen
CiteertitelAlgemene inspraakverordening gemeente Ommen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageArtikelsgewijze toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 150

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-2009nieuwe regeling

26-02-2009

Ommer Nieuws, 11-03-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

ALGEMENE INSPRAAKVERORDENING OMMEN

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

De verordening verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid en besluiten van algemene strekking.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1.

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet hiertoe verplicht.

 • 3.

  Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  • e.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en aan belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1.

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen voor elk beleidsvoornemen waarop inspraak wordt verleend, een inspraakprocedure vast.

Artikel 5 Interactieve beleidsvorming

Indien gekozen wordt voor interactieve beleidsvorming wordt dit tot stand gebracht met behulp van onderstaande participatieladder (zie beleidsnotitie "interactieve beleidsvorming en burgerparticipatie").

 

Partcipatieladder

(gebaseerd op Igno Pröpper)

 

Interactief

ja/nee

Rol van bestuur/

Bestuursstijl

Rol

participant

Voorbeeld

Ja

Faciliterende stijl

 

Bestuur geeft ondersteuning

(tijd, geld, deskundigheid materiële hulpmiddelen

(mee)beslisser

Een school ontwikkelt campagne voor verkeersveiligheid en gemeente biedt ambtelijke ondersteuning

Ja

Samenwerkende stijl

 

Bestuur werkt op basis van gelijkwaardigheid met andere partijen samen.

Co-producent

Gezamenlijk bouwplan met projectontwikkelaars, woningcorporaties.

Ja

Delegerende stijl

 

Bestuur geeft aan de participant bevoegdheid om binnen randvoorwaarden zelf beslissingen te nemen of uitvoering aan beleid te geven.

Meebeslisser

Dorpsraad krijgt bevoegdheid om invulling te geven aan een budget voor vergroten leefbaarheid.

Ja

Participatieve stijl

 

Bestuur vraagt een open advies waarbij er veel ruimte is voor discussie en inbreng. Uiteindelijke besluit ligt wel bij gemeente.

Adviseur

Gemeente vraagt zich af wat er met een braakliggend gebied moet gebeuren? Omwonenden denken vanaf begin mee.

nee

Consultatieve stijl

 

Bestuur raadpleegt participant over afgebakende vraagstelling. Deze kan zich uitspreken over een voorgestelde beleidsaanpak binnen een gegeven probleemomschrijving.

Geraadpleegde

Gemeente heeft plan gemaakt voor woningbouw op braakliggend terrein. Omwonenden en belanghebbenden kunnen reactie geven op dit plan.

nee

Open autoritaire stijl

 

Bestuur voert zelfstandig beleid. Om dit beleid bekend te maken geeft zij hierover informatie. Om dit te laten slagen probeert zij doelgroepen te overtuigen.

Doelgroep van informatie

Bestuur stelt tarieven toeristenbelasting vast en maakt dit bekend.

nee

Gesloten autoritaire stijl

 

Bestuur voert zelfstandig beleid en geeft hierover geen informatie.

Geen

Bestuur beslist in beslotenheid over een in bewaring stelling (opname psychiatrische patiënt).

Artikel 6 Eindverslag

 • 1.

  Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2.

  Het eindverslag bevat in elk geval:

  • a.

   een beschrijving van de gevolgde inspraakprocedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

Artikel 7 Intrekking oude verordening

De Algemene Inspraakverordening Gemeente Ommen van 19 december 2002 met kenmerk PJO 74713 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt zes weken na de dag van bekendmaking in werking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Algemene inspraakverordening Gemeente Ommen".

Toelichting Algemene inspraakverordening gemeente Ommen

Artikelsgewijze toelichting