Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening op automatieken voor de verkoop of het te koop aanbieden van geringe eet- en/of drinkwaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op automatieken voor de verkoop of het te koop aanbieden van geringe eet- en/of drinkwaren
CiteertitelVerordening op automatieken voor de verkoop of het te koop aanbieden van geringe eet- en/of drinkwaren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De historie bij het "Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen" is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-196720-06-2013Onbekend

27-01-1994

Ommer Nieuws, 09-01-1995

Onbekend
21-09-1967nieuwe regeling

07-09-1967

Ommer Nieuws, 20-09-1967

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP AUTOMATIEKEN VOOR DE VERKOOP OF HET TE KOOP AANBIEDEN VAN GERINGE EET- EN/OF DRINKWAREN

 

 

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder automatiek verstaan een inrichting voor verkoop per automaat van geringe eet- en/of drinkwaren.

Artikel 2
 • 1.

  Het is verboden, door middel van een automatiek geringe eet- en/of drinkwaren te verkopen of ten verkoop aan te bieden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een vergunning ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 3
 • 1.

  Aan vergunningen, welke ingevolge deze verordening worden verleend, kunnen voorwaarden worden verbonden in het belang van:

   • a.

    de veiligheid en de vrijheid van het verkeer;

   • b.

    de openbare orde;

   • c.

    het stedeschoon.

 • 2.

  Alle vergunningen krachtens deze verordening worden schriftelijk verleend en gesteld ten name van de aanvrager en zijn rechtverkrijgenden.

 • 3.

  Zij worden geacht te zijn verleend tot wederopzeggens, tenzij daarin een tijdsbepaling is uitgedrukt, en onder stilzwijgend voorbehoud, dat de voorwaarden, daaraan verbonden worden nageleefd.

 • 4.

  Voor zover deze voorwaarden niet worden nageleefd, wordt de houder van een vergunning geacht zonder vergunning te hebben gehandeld.

 • 5.

  Hij, die krachtens een vergunning handelt, is verplicht, die vergunning op eerste vordering ter inzage af te geven aan hen die belast zijn met het opsporen van overtredingen dezer verordening.

 • 6.

  Onder "handelen" wordt in dit artikel verstaan "doen", als "hebben" en "nalaten".

Artikel 4

Een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 2, moet schriftelijk worden aangevraagd onder overlegging in dubbel van tekeningen met omschrijving van de plaats en de aard van de automatiek.

Artikel 5
 • 1.

  Een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 2, kan geweigerd worden:

   • a.

    vervallen;

   • b.

    indien gevaar voor de veiligheid van het verkeer zou ontstaan;

   • c.

    indien de vrijheid van het verkeer zou worden belemmerd;

   • d.

    indien voor de omgeving overlast van ernstige aard zou ontstaan;

   • e.

    indien schade aan het stedeschoon zou worden toegebracht.

 • 2.

  Vervallen.

Artikel 6

Op een verzoek om vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 2, wordt door burgemeester en wethouders beslist binnen vier weken nadat het verzoek is ingekomen. Deze beslissing kan 2 maal met ten hoogste dertig dagen worden verdaagd.

Artikel 7

Vervallen

Artikel 8

Een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 2, kan te allen tijde worden ingetrokken, indien zich na het verlenen daarvan alsnog een of meer van de gevallen voordoen, omschreven in artikel 5, lid 1 onder b t/m e.

Artikel 9
 • 1.

  Het is de houder van een automatiek zoals omschreven in artikel 1 verboden voorwerpen of stoffen in de automatiek ten verkoop in voorraad te hebben van des avonds 24.00 uur tot des morgens 05.00 uur.

 • 2.

  De burgemeester kan in verband met feestelijkheden of bij andere bijzondere gelegenheden ontheffing van dit verbod verlenen.

Artikel 10

Met hechtenis van ten hoogste één maand of geldboete van de eerste categorie wordt gestraft hij, die de bepalingen van deze verordening overtreedt of handelt in strijd met de aan een vergunning overeenkomstig artikel 3, lid 1, verbonden voorwaarden, onverminderd het bepaalde in artikel 210 der gemeentewet.

Artikel 11
 • 1.

  De personen belast met het toezicht op en de zorg voor de naleving van deze verordening hebben te allen tijde vrije toegang tot alle gebouwen en al dan niet afgesloten ruimten, waar redelijkerwijs vermoed kan worden, dat een overtreding plaatsvindt of -gevonden heeft.

 • 2.

  Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing op woningen, tot welke de toegang door de bewoner wordt geweigerd.