Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Beleidsregels “Tijdelijke Publicatieborden ter aankondiging van evenementen”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels “Tijdelijke Publicatieborden ter aankondiging van evenementen”
CiteertitelBeleidsregels tijdelijke publicatieborden ter aankondiging van evenementen 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAlgemeen / Bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2006nieuwe regeling

17-10-2006

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 08-11-2006

besluitenlijst B&W d.d. 17-10-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels “Tijdelijke Publicatieborden ter aankondiging van eveneme n ten”.

Burgemeester en Wethouders van Hulst;

 

Overwegende, dat het in belang van de verkeersveiligheid, het uiterlijk aanzien van de gemeente Hulst en het voorkomen en beperken van overlast gewenst is over te gaan tot vaststelling van beleidsregels, waarmee bij het nemen van besluiten op vergunningaanvragen om tijdelijke publicatieborden rekening wordt gehouden;

 

Gelet op Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en op het artikel 2.1.5.1. van de “APV Hulst”;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen

“Beleidsregels tijdelijke publicatieborden ter aankondiging van evenementen”.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestuursorgaan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst

 • b.

  Aanvraag: de aanvraag om een vergunning voor het plaatsen van tijdelijke publicatieborden op de openbare weg.

 • c.

  Openbare weg: de weg zoals bedoeld in artikel 1.1, lid a van de “APV Hulst”.

 • d.

  Bebouwde kom: de bebouwde kom zoals bedoeld in artikel 1.1, lid c van de “APV Hulst”.

 • e.

  Evenement: evenement zoals bedoeld in artikel 2.2.1 van de “APV Hulst”.

 • f.

  “APV Hulst”: de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hulst.

 • g.

  Niet commerciële activiteiten: activiteiten die plaats vinden zonder dat daarbij sprake is van een winstoogmerk.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

 • a.

  Een vergunning wordt schriftelijk aangevraagd op een daarvoor beschikbaar gesteld formulier.

 • b.

  De aanvraag dient tenminste vier weken voor het voorgenomen tijdstip van plaatsing van de borden te worden ingediend bij het bestuursorgaan.

 • c.

  Een aanvraag gaat vergezeld van een plattegrondtekening waarop door de aanvrager is aangegeven waar de tijdelijke publicatieborden zullen worden geplaatst.

Artikel 3. Vergunning verlening

Vergunning kan slechts worden verleend voor:

 • a.

  Evenementen welke plaatsvinden in de gemeente Hulst.

 • b.

  Niet commerciële activiteiten welke plaats vinden in de gemeente Hulst.

 • c.

  Activiteiten, welke buiten de gemeente Hulst plaatsvinden, maar waarin de gemeente Hulst participeert.

Artikel 4. Maximale tijdsduur

De maximale tijdsduur voor de plaatsing van een tijdelijk publicatiebord ter aankondiging van een evenement of niet commerciële activiteit bedraagt 14 dagen. De borden dienen uiterlijk twee dagen na het evenement te zijn verwijderd.

Artikel 5. Wijze van plaatsing

 • a.

  De borden mogen alleen worden geplaatst tegen lichtmasten, gelegen binnen de bebouwde kom, en niet op, aan of rond bomen, verkeersborden of ander straatmeubilair.

 • b.

  Grote borden, zoals bedoeld in artikel 7, lid b, mogen aan de invalswegen, enkel binnen de bebouwde kom, van de kernen binnen een afstand van 50 meter van het bebouwde kombord, zoals bijvoorbeeld ter aankondiging van de diverse dorpsfeesten, worden geplaatst.

 • c.

  De borden mogen niet op of nabij een kruising worden geplaatst.

 • d.

  Op plaatsen waar de breedte van het voetpad kleiner is dan 1,50 meter is het niet toegestaan borden aan te brengen.

 • e.

  Door plaatsing van de borden dient op het voetpad een vrije doorgang open te blijven van minimaal 1,50 meter.

Artikel 6. Aantallen en plaatsing

In de navolgende tabel is per kern het maximum aantal te plaatsen of aan te brengen borden aangegeven.

Kern

Maximaal aantal te plaatsen borden

Absdale

2

Clinge

5

Graauw

5

Hengstdijk

2

Heikant

2

Hulst

10

Kapellebrug

2

Kloosterzande

5

Kuitaart

2

Lamswaarde

2

Nieuw Namen

5

Ossenisse

2

Sint Jansteen

5

Terhole

2

Vogelwaarde

5

Walsoorden

2

Artikel 7. Maximale omvang

 • a.

  De maximale omvang van een publicatiebord dat geplaatst mag worden bedraagt 122 x 61 centimeter.

 • b.

  Aankondigingsborden aan de invalswegen van de kernen mogen hiervan afwijken met een maximum van 244 x 122 centimeter.

Artikel 8. Overgangsbepalingen

Vergunningen verleend voor inwerkingtreding van deze beleidsregels worden geacht hiermee in overeenstemming te zijn.

Artikel 9. Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan het bestuursorgaan van deze beleidsregels afwijken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking 8 dagen nadat de publicatie heeft plaatsgevonden.

Artikel 11. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels tijdelijke publicatieborden ter aankondiging van evenementen 2006".

Hulst, 10 oktober 2006.

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Hulst,

De Secretaris,             De Burgemeester,