Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Uitvoeringsbesluit vervanging bouwvergunningdossiers Helmond 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit vervanging bouwvergunningdossiers Helmond 2012
CiteertitelUitvoeringsbesluit vervanging bouwvergunningdossiers Helmond 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpautomatisering en informatisering
Externe bijlageMachtiging voor de vervanging van analoge bouwdossiers 1906 - 1989

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefbesluit 1995, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2012nieuwe regeling

30-10-2012

Gemeenteblad, 2012, 77

Collegebesluit, 2012, 1212675

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT VERVANGING BOUWVERGUNNINGDOSSIERS HELMOND 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond,

Gelet op artikel 6 van het Archiefbesluit 1995

 

Besluit:

 

 

 • I.

  Gelet op de verkregen machtiging van gedeputeerde staten, zie bijlage behorende bij dit besluit, over te gaan tot vervanging door reproducties van de volgende archiefbescheiden en deze na reproductie te vernietigen:

  “De bouwvergunningdossiers ressorterend onder de zorg van het College van burgemeester en wethouders, betreffende de periode 1906 tot en met 1989 en die voor overbrenging naar een

  archiefbewaarplaats in aanmerking komen.”

 • II.

  Bij dit besluit zijn de volgende waarborgen gehanteerd:

  • -

   De reproducties bieden een voldoende waarborg voor het behoud van de in de archiefbescheiden vervatte gegevens en hun toegankelijkheid, daar de voorzorgen in acht zijn genomen, die zijn beschreven in het voor de vervanging opgestelde Handboek digitale vervanging. Dit Handboek maakt deel uit van dit besluit.

  • -

   De wenselijkheid van de vervanging is beschreven in hoofdstuk 2 van het Handboek.

  • -

   Reproductie geschiedt door middel van scanning bij het bedrijf M&R Micro-Imaging te Kampen en opname van de vervangende exemplaren in het archiefbeheersysteem van de archiefdienst van de gemeente Helmond.

  • -

   Het belang van de gegevens voor de gemeente is gewaarborgd door het toepassen van een sluitende kwaliteitscontrole over het gehele proces van transport, digitalisering, opname en opslag.

   Deze kwaliteitscontrole garandeert het behoud van de betrouwbaarheid, authenticiteit, integriteit en bruikbaarheid van de betreffende archiefbescheiden.

  • -

   Het belang van de gegevens voor de recht- of bewijszoekende, historisch onderzoek en de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed, is eveneens gewaarborgd door het gebruik van de digitaliseringsparameters en het toepassen van een sluitende kwaliteitscontrole over het gehele proces van transport, digitalisering, opname en opslag.

 • III.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen viawww.helmond.nl/bezwaar.

Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA

’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening? Kijk dan op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar Of vraag de brochure aan bij de Stadswinkel (telefoonnummer 14 0492).

Besloten in de vergadering van 30 oktober 2012

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester, De secretaris,

drs. A.A.M. Jacobs Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

2 november 2012

De gemeentesecretaris

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bijlage: Machtiging voor de vervanging van analoge bouwdossiers 1906 - 1989

Besloten in de vergadering van 30 oktober 2012

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

2 november 2012

De gemeentesecretaris

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bijlage: Machtiging voor de vervanging van analoge bouwdossiers 1906 - 1989

Bijlage Machtiging voor de vervanging van analoge bouwdossiers 1906 - 1989

Machtiging voor de vervanging van analoge bouwdossiers 1906 - 1989