Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

UItvoeringsregeling Algemene plaatselijke verordening Lisse 2011 na 4e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUItvoeringsregeling Algemene plaatselijke verordening Lisse 2011 na 4e wijziging
CiteertitelUitvoeringsregeling APV Lisse 2011 na 4e wijziging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageuitvoeringsregeling APV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgsteld door het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene plaatselijke verordening gemeente Lisse 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-201519-05-2016aanpassingen nav aanpassen APV

13-01-2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-5256.html

Geen.
18-04-201328-01-2015toevoegen gebieden bij artikel 2:5 APV

26-03-2013

Witte Weekblad, 3-4-2013

Geen.
30-08-201218-04-2013nieuwe regeling

31-07-2012

Witte Weekblad, 30-8-2012

w032469

Tekst van de regeling

Intitulé

UItvoeringsregeling Algemene plaatselijke verordening Lisse 2011 na 4e wijziging

 

 

 

UITVOERINGSREGELING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

LISSE 2011 na 4e wijziging

Burgemeester en wethouders van Lisse en de burgemeester van Lisse, elk voor zover hun bevoegdheid strekt;

gelet op de hierna te noemen artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening zoals op 27 oktober 2011 door de raad vastgesteld en laatstelijk gewijzigd op 30 oktober 2014;

BESLUITEN :

 • A.

  de volgende uitvoeringsregels vast te stellen:

 • I.

  als wegen of gedeelten daarvan als bedoeld in artikel 2:4 lid 3, waar het verboden is ten behoeve van het publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of filmoperateur op te treden, aan te wijzen: de Schoolstraat, Hobahostraat, Haven, 1e Havendwarsstraat, 2e Havendwarsstraat, Grachtweg, Kanaalstraat, Kapelstraat, Bondstraat, Heereweg vanaf huisnummer 254 tot de Achterweg, terrein achter en naast Heereweg 245-247, gedeelte van de Ruishornlaan vanaf de Grachtweg tot Korte Haven, Grachtweg vanaf huisnummer 75a tot de Schoolstraat;

  • II.

   als gebied met openbare plaatsen als bedoeld in artikel 2:5, waarop het verboden is gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek te verspreiden, dan wel openlijk aan te bieden, aan te wijzen zonder enige tijdsbeperking:

   • a.

    de hoofdrijbanen van de Westerdreef, Heereweg, Keukenhofdreef, Nassaustraat, Oranjelaan, Gladiolenstraat, Hobahostraat, Ruishornlaan, Laan van Rijckevorsel, 1e Poellaan;

   • b.

    de rijbanen van de winkelstraten:

    • -

     Kanaalstraat;

    • -

     Grachtweg;

    • -

     Kapelstraat;

    • -

     Meer en Houtstraat;

    • -

     Nassaustraat;

    • -

     Berkhoutlaan;

    • -

     Blokhuis.

   • c.

    Winkelcentrum Poelmarkt en de directe omgeving.

  • III.

   als nadere regels als bedoeld in artikel 2:6, tweede lid, ten aanzien van uitstallingen vast te stellen dat de ruimte voor winkeluitstallingen wordt beperkt tot de voorzieningenstroken (natuursteenstroken direct grenzend aan de rijstrook), dan wel bij het ontbreken van een gemarkeerde voorzieningenstrook een strook van 1,00 meter direct grenzend aan de rijstrook en uitsluitend mits te allen tijde een loopstrook (vrije doorgang voor voetgangers) van ten minste 1,50 meter resteert.

  • N.B.:

   De hier bedoelde voorzieningen stroken liggen onder meer op:

   • Berkhoutlaan / De Madelief – gedeelte Heereweg / Westerdreef

   • Heereweg – gedeelte De Madelief / ’t Vierkant

   • Kanaalstraat

   • Kapelstraat

   • Koninginneweg

   • Meer en Houtstraat

   • Meer en Houtplein

  • IV.

   een ontheffing op grond van artikel 2:6, derde lid, voor het leggen van kabels voor het opladen van een electrische auto over, op of aan de weg, alleen te verlenen aan een aanvrager die op eigen terrein niet beschikt over ruimte voor het opladen van een electrische auto en aan die ontheffing de volgende voorschriften te verbinden:

   • a.

    de aanvrager en/of houder van de ontheffing is verantwoordelijk voor de deugdelijke en veilige aanleg van de laadvoorziening op eigen terrein of aan een eigen object;

   • b.

    de aanvrager en/of houder van de ontheffing is overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of schade als gevolg van het gebruik van de ontheffing, omdat de laadvoorziening en/of laadkabel geen onderdeel uitmaakt van de openbare weg en/of de weguitrusting waarvoor de gemeente verantwoordelijk is;

   • c.

    de laadkabel mag uitsluitend op of aan de weg gelegd worden wanneer het voertuig waarvoor de ontheffing is verleend daadwerkelijk aan het opladen is;

   • d.

    de laadkabel tussen het voertuig en de eigen laadvoorziening moet vanaf de perceelsgrens tot aan het betreffende voertuig zo kort mogelijk zijn en mag maximaal tien meter lang zijn;

   • e.

    de laadkabel mag niet op maar moet zo veel mogelijk langs het trottoir liggen en steekt daar waar noodzakelijk het trottoir haaks over;

   • f.

    het kruisen van een openbare rijweg, een fietspad etc. daaronder mede begrepen, met de laadkabel is niet toegestaan;

   • g.

    elke laadkabel over het trottoir wordt door de eigenaar en/of gebruiker van het voertuig en/of de laadvoorziening op een deugdelijke wijze afgedekt met een kabelmat. zodat gebruikers van het trottoir zo weinig mogelijk hinder van de laadkabel ondervinden en het gevaar van vallen, struikelen, e.d. zo veel mogelijk wordt beperkt;

   • h.

    het bevoegd gezag kan de ontheffing opnieuw in overweging nemen wanneer beleid is vastgesteld over oplaadpunten en/of het opladen van electrische auto’s in de openbare ruimte.

 • V.

  als plaatsen op of aan de weg, als bedoeld in artikel 2:6a, tweede lid, waar sandwichborden mogen worden geplaatst, worden aangewezen: de locaties zoals vastgelegd op de plattegrond op de website http://www.vplocacties.nl/kaart.aspx?city=lisse.

  • VI.

   als nadere regels als bedoeld in artikel 2:14, elfde lid, voor meerjarige vergunningen voor evenementen, worden vastgesteld:

   • 1.

    De burgemeester kan een meerjarenvergunning voor een evenement verlenen wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

    • a.

     het betreft een A-evenement dat een lokaal initiatief is;

    • b.

     het evenement heeft ten minste al drie jaar voorafgaand aan het verlenen van de meerjarenvergunning plaatsgevonden in de gemeente Lisse;

    • c.

     er zijn in de drie voorgaande jaren geen negatieve ervaringen opgedaan met het evenement;

    • d.

     er zijn in de drie voorgaande jaren geen bezwaren tegen de vergunning voor het evenement gegrond verklaard;

    • e.

     er is bij het evenement sprake van geringe risico’s voor de openbare orde en veiligheid, één en ander ter beoordeling van de burgemeester in overleg met de politie en brandweer;

    • f.

     het evenement wijzigt jaarlijks weinig qua aard en omvang en vindt steeds op dezelfde locatie plaats.

   • 2.

    De onder 1. bedoelde meerjarenvergunning wordt verleend voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

   • 3.

    De burgemeester kan een verleende meerjarenvergunning voor een evenement, onverminderd het bepaalde in artikel 1:6, intrekken wanneer:

    • a.

     er sprake is van substantiële wijzigingen in de aard, omvang of locatie van het evenement;

    • b.

     aan de vergunning verbonden voorschriften niet of niet volledig worden nageleefd;

    • c.

     zich op dan wel ten gevolge van het evenement een calamiteit heeft voorgedaan;

    • d.

     er zwaarwegende klachten over het evenement zijn ingediend;

    • e.

     de burgemeester dit om andere redenen noodzakelijk acht.

  • VII.

   als nadere regels als bedoeld in artikel 2:17, elfde lid, ten aanzien van de exploitatie van terrassen worden vastgesteld:

   • a.

    tussen 01:00 uur en 06:00 uur mag het terras niet gebruikt worden;

   • b.

    op het terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht.

  • VIII.

   als aanplakborden en/of plakzuilen als bedoeld in artikel 2:31, vierde lid, worden aangewezen de plakzuilen die zijn geplaatst:

   • a.

    op het Meer en Houtplein achter Blokhuis 47;

   • b.

    aan de Grachtweg ter hoogte van Grachtweg 28;

   • c.

    in aanvulling op het bepaalde onder a. en b., maar uitsluitend voorafgaand aan lokale, provinciale, landelijke of Europese verkiezingen en alleen voor het plakken van verkiezingsposters door partijen die aan de desbetreffende verkiezing deelnemen, worden aangewezen de verkiezingsborden op of bij:

    • Ter Beek – langs de Heereweg;

    • hoek Broekweg / Hyacinthendreef;

    • hoek Keukenhofdreef / Heereweg;

    • Ruishornlaan – recht voor Rooversbroekdijk;

    • Ruishornlaan – recht voor Uitermeer;

    • hoek Ruishornlaan – tegenover de Bolster;

    • Oranjelaan – links van Sportlaan;

    • hoek Heereweg / Westelijke Randweg (noordzijde)

    • hoek Keukenhofdreef / Westelijke Randweg – links van Schrikhek;

    • hoek Westelijke Randweg / Heereweg – ter hoogte van verkeerslichten;

    • hoek Heereweg / 2e Poellaan.

 • IX:

  als speelvoorzieningen en tijden als bedoeld in artikel 2:34a aan te wijzen alle speelvoorzieningen die in de gemeente Lisse zijn gelegen, tussen 21:00 uur en 08:00 uur.

  • X.

   als gebied als bedoeld in artikel 2:35, eerste lid, waar het voor personen van achttien jaar en ouder verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, worden aangewezen:

   • a.

    het gebied ‘Centrum’ van de gemeente Lisse, zoals aangeduid op de bij deze uitvoeringsregeling behorende tekening (Bijlage 1);

   • b.

    alle schoolpleinen en gebieden binnen een straal van 100 meter van de volgende voorzieningen voor het basisonderwijs:

    • Heereweg 455 (Beekbrug)

    • Händelstraat 34 (De Klarinet)

    • Achterweg 3 (St. Joseph)

    • Oranjelaan 96 (St. Willibrord)

    • Oranjelaan 2c (tijdelijke locatie St. Willibrord)

    • Don Boscostraat 1 (Don Boscoschool)

    • Schoolstraat 11a (De Akker)

    • Judith Leijsterstraat 2 (De Waterval)

    • Trompstraat 1 (De Tweemaster)

    • Gerard Doustraat 50 (De Tweemaster)

    • Orion 2 (De Lisbloem)

    • Frans Halsstraat 6 (Rembrandt)

   • c.

    alle schoolpleinen en gebieden binnen een straal van 100 meter van de volgende voorzieningen voor het voortgezet onderwijs:

    • Achterweg 7 (MVO Lucia)

    • Oranjelaan 76 (NOVA College)

    • Sportlaan 3 (Fioretticollege)

    • Fazantstraat 66 (Uitermeer)

   • d.

    alle terreinen behorende bij kinderdagverblijven en/of voorzieningen voor buitenschoolse opvang en gebieden binnen een straal van 100 meter van de volgende kinderdagverblijven en/of voorzieningen voor buitenschoolse opvang:

    • Ruishornlaan 29 (SKOL, SPL)

    • Hannie Schaftlaan 1b (SKOL)

    • Heereweg 251 (SKOL)

    • Frans Halsstraat 2 (Duimelijntje)

    • Spekkelaan 1 (B4Kids en SKOL)

    • Heereweg 343 en 461a (Cheeky’s)

    • Heereweg 455 (B4Kids)

    • Oranjelaan 96 (SKOL)

    • Orion 2a (SPL)

    • Gerard Doustraat 50 (SPL)

    • Händelstraat 34 (SKOL)

    • Nassaupark 82 (SKOL)

    • Achterweg 3 (SKOL)

    • Sportlaan 2c (SKOL)

   • e.

    alle parken en speelvoorzieningen in de gemeente Lisse, met inbegrip van alle kleine speeltuintjes en overige speelvoorzieningen, waaronder in elk geval:

    • Gerard Doustraat (park)

    • Stationsweg (JongerenOntmoetingsPunt)

    • Veldhuyzen van Zantenpark (park)

    • Clusiusstraat (voetbalveldje / speeltuin)

    • Randmeerstraat (voetbalveldje / speeltuin)

    • Putterstraat (voetbalveldje)

    • Ruishornlaan ( skateplein en buitenruimte jongerencentrum De Greef)

    • Rembrandtplein (voetbalveldje / speeltuin)

    • Frans Halsstraat (voetbalveldje)

    • Keukenhofbos (bos)

    • de gehele dijk langs de Ringvaart (ook het gedeelte achter de scouting)

    • speeltoestel bij Broekweg 112 (Cardea)

   • f.

    gronden gelegen binnen een straal van 50 meter van openbare inrichtingen, waaronder in elk geval begrepen de buitenruimte van De Gewoonste Zaak aan de Schoolstraat, en met uitzondering van bij openbare inrichtingen behorende terrassen waarvoor door het bevoegd gezag een terrasontheffing of –vergunning is verleend;

   • g.

    de volgende winkelgebieden:

    • Blokhuis (inclusief garage)

    • Kanaalstraat (inclusief zijstraten Meer en Houtstraat, Berkhoutlaan tot aan Westerdreef, Madelief, Kapelstraat, Koninginneweg, Molenstraat)

    • Heereweg (vanaf de coffeeshop tot aan de kruising met de Westelijke Randweg)

    • Poelmarkt

   • h.

    de volgende parkeerterreinen:

    • Gerard Doustraat (bij de jeu de boulebaan)

    • Sportlaan

    • Van Speykstraat (sporthal Meerzicht)

    • Meer en Houtplein

    • Grachtweg

    • Berkhoutlaan (bij poli)

    • Schoolstraat

    • Kanaalstraat bij de brug

   • i.

    het gehele gebied rond het sportcomplex Ter Specke aan de Spekkelaan.

 • XI.

  als plaats en tijd als bedoeld in artikel 2:39, waar en wanneer het verboden is om zich met een fiets of bromfiets te bevinden, wordt aangewezen het Meer en Houtplein, op maandagen van 11.00 uur tot 16.00 uur.

  • XII.

   als plaatsen als bedoeld in artikel 2:40, tweede lid, waar het verbod op loslopende honden niet van toepassing is, worden aangewezen:

   • a.

    het terrein aan de Ruishornlaan (ter hoogte van de Fien de la Mardreef) dat bestemd is voor het project Geestwater;

   • b.

    de wielerbaan bij het sportcomplex Ter Specke aan de Spekkelaan, uitsluitend op de volgende dagen en tijden:

    • -

     maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 16.00 uur

    • -

     woensdag tot 14.00 uur

   • c.

    het gedeelte van de dijk gelegen langs de Rijnsloot, vanaf de Ruishornlaan tot aan de Ooievaarstraat;

   • d.

    de dijk langs de Ringvaart vanaf de Kanaalstraat tot aan sporthal Meerzicht;

   • e.

    de dijk langs de Greveling en de Ringvaart van de Haarlemmermeer vanaf de Ruishornlaan tot het pad tussen het Jac. van Ruysdaelplein en het Regenboogplein;

   • f.

    de gedeelten van de dijk gelegen langs de west- en noordzijde van de wijk Meerenburgh, vanaf sporthal Meerzicht tot aan de Oranjelaan.

  • N.B.:

   Voor de plaatsen genoemd onder e. en f. geldt dat de aanwijzing alleen van toepassing is voor de periode van 1 oktober tot en met 31 maart. In de periode van 1 april tot en met 30 september mogen er op deze dijken schapen lopen. Honden mogen alleen aangelijnd op deze dijken lopen als er schapen op de dijk zijn, het toegangshek is dan gesloten.

  • XIII.

   als plaatsen als bedoeld in artikel 2:41, eerste lid onder c., waar een hond zich niet van uitwerpselen mag ontdoen, worden aangewezen:

   • de wielerbaan bij het sportcomplex Ter Specke aan de Spekkelaan

   • het terrein aan de Ruishornlaan (ter hoogte van de Fien de la Mardreef) dat bestemd is voor het project Geestwater

   • plantsoenen en groenstroken

  • XIV.

   als plaatsen als bedoeld in artikel 2:41, tweede lid, waar een hond zich wel van uitwerpselen mag ontdoen, worden aangewezen:

   • het gedeelte van de dijk langs de Rijnsloot, vanaf de Ruishornlaan tot aan de Ooievaarstraat

   • de dijk langs de Ringvaart vanaf de Kanaalstraat tot aan sporthal Meerzicht

   • de dijk langs de Greveling en de Ringvaart van de Haarlemmermeer vanaf de Ruishornlaan tot het pad tussen het Jac. van Ruysdaelplein en het Regenboogplein;

   • de gedeelten van de dijk gelegen langs de west- en noordzijde van de wijk Meerenburgh, vanaf sporthal Meerzicht tot aan de Oranjelaan.

 • XV.

  als plaatsen als bedoeld in artikel 2:52, eerste lid, waar het verboden is consumentenvuurwerk te bezigen, worden aangewezen alle plaatsen in de directe nabijheid van gebouwen met rieten daken.

 • XVI.

  als plaats als bedoeld in artikel 4:10, eerste lid, waar het verboden is voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen, enz. op te slaan wordt aangewezen het gehele grondgebied van de gemeente Lisse.

 • XVII.

  als weg als bedoeld in artikel 5:3, eerste lid, waar het verboden is voertuigen te parkeren met het kennelijke doel die te koop aan te bieden of te verhandelen, worden aangewezen alle wegen en weggedeelten in de gemeente Lisse.

 • XVIII.

  als weg als bedoeld in artikel 5:6, eerste lid onder a., waar het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruik langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben, worden aangewezen alle wegen en weggedeelten in de gemeente Lisse.

  • XIX.

   als plaatsen als bedoeld in artikel 5:8, eerste lid, waar het verbod op het parkeren van grote voertuigen geldt, worden aangewezen alle wegen en weggedeelten in de gemeente Lisse, met uitzondering van:

   • a.

    een gedeelte van de Vennestraat, zoals aangegeven op de van deze uitvoeringsregeling deel uitmakende tekening

   • b.

    een gedeelte van het bedrijventerrein Meer en Duin, zoals aangegeven op de van deze uitvoeringsregeling deel uitmakende tekening

 • XX.

  als weg of weggedeelte als bedoeld in artikel 5:11, eerste lid, waar het verboden is fietsen of bromfietsen (scooters daaronder mede begrepen) onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan, wordt aangewezen het gebied ‘Centrum’ van de gemeente Lisse, zoals aangegeven op de van deze uitvoeringsregeling deel uitmakende tekening.

 • XXI.

  als gedeelten van openbaar water als bedoeld in artikel 5:23, eerste lid, waar het verboden is met een vaartuig ligplaats in te nemen dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen worden aangewezen alle openbare wateren in de gemeente Lisse die niet grenzen aan particulier terrein, met uitzondering van de Zandsloot maar uitsluitend voor zover het vaartuigen betreft met een lengte van minder dan vijf meter.

B. Te bepalen dat deze uitvoeringsregeling kan worden aangehaald als “Uitvoeringsregeling APV Lisse 2011 na 4e wijziging”.

C. De “Uitvoeringsregeling APV Lisse 2011 na 3e wijziging” (W036298/25498) in te trekken.

D. Te bepalen dat deze “Uitvoeringsregeling APV Lisse na 4e wijziging” in werking treedt op de achtste dag na die van de bekendmaking daarvan.

Vastgesteld door de burgemeester van Lisse respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Lisse op 13 januari 2015.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE,

J.W. Schellevis mw. A.W.M. Spruit

Secretaris Burgemeester