Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waddinxveen

Welstandbeleid gemeente Waddinxveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaddinxveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandbeleid gemeente Waddinxveen
CiteertitelWelstandbeleid gemeente Waddinxveen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageGBKN Welstand overzicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

administratieve lastenverlichting

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. Welstandsnota Waddinxveen 2004
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-201230-06-2015wijziging op welstandsnota

03-10-2012

Hart van Holland, 31-10-2012

12/071

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandbeleid gemeente Waddinxveen

De raad der gemeente Waddinxveen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2011,

gehoord de commissie Openbare Ruimte,

besluit:

 • a.

  in te  stemmen met welstandsvrij bouwen in Waddinxveen met uitzondering van de gebieden die expliciet door haar wordt aangewezen als een bijzonder welstandsgebied zoals voorgesteld op de bijgevoegde kaart;

 • b.

  in te stemmen met de te hanteren uitgangspunten voor het opstellen van een nieuwe welstandsnota zoals verwoord in het raadsvoorstel;

 • c.

  vooruitlopend op een nieuwe welstandsnota in de voorgestelde welstandsvrije gebieden geen welstandstoets meer te laten doen vanaf 1 januari 2012;

 • d.

  voordat de nieuwe welstandsnota wordt vastgesteld wordt het welstandsvrij bouwen geëvalueerd

U heeft eerder aangegeven onderzocht te willen hebben in hoeverre welstandsvrij bouwen geïntroduceerd zou kunnen worden in Waddinxveen. In Nederland zijn er al diverse gemeenten die of geheel welstandsvrij zijn geworden[1] of gedeeltelijk of vooruitlopend op een definitieve beslissing over al dan niet welstandsvrij gedurende een proefperiode van twee of vier jaar daarmee experimenteren[2]. De overwegingen daarbij waren steeds vanuit het oogpunt van “minder regels, “dus meer vrijheid, gemak en snelheid voor de burgers, maar ook minder belasting voor het ambtelijke apparaat”

 

Uit de ervaringen bij de gemeenten die het welstandsvrij bouwen al geïntroduceerd hebben, blijkt dat het voldoet aan een grote behoefte bij de burger. Er zijn geen gevreesde “Vinex toestanden” ontstaan, omdat burgers toch doorgaans kiezen voor bouwwerken die passen in het straatbeeld. De snelheid waarmee aanvragen voor vergunningen worden afgehandeld, is aanmerkelijk verhoogd en de kosten voor zowel de aanvragers (leges) als de gemeenten (geen welstandstoets) zijn verminderd. Daarbij moet worden bedacht dat het bestemmingsplan de bouwvolumes aangeeft, voor zover bebouwing vergunningsplichtig is (zoals bij woningen).

 

Voor Waddinxveen is onderzocht in welke gebieden welstandsvrij bouwen toegestaan zou kunnen worden. In de bijlage is uiteengezet welke vormen van welstandstoezicht er zijn en welke criteria gelden voor het aanwijzen van een bepaald welstandsregime. Op basis van deze criteria kan het volgende worden voorgesteld:

 

 • 1.

  binnen de bebouwde kom van Waddinxveen mag vanaf 1 januari 2012 welstandsvrij worden gebouwd. Dit geldt niet voor de onder B, C en D genoemde gebieden

 • 2.

  Voor de op de bijgevoegde kaart aangegeven gebieden geldt een bijzonder welstandsniveau, de belangrijkste zijn:

 • 3.

  De linten langs de Gouwe

 • 4.

  Het gebied van de Dorpstraat tot de Gouwe

 • 5.

  De Brugweg, Zwarte weg en Bloemendaalseweg

 • 6.

  De Dorpsstraat en het Noordeinde

 • 7.

  De Bomenwijk

 • 8.

  Voor de op de bijgevoegde kaart aangegeven gebieden geldt een licht welstandniveau dan wel dat er een beeldkwaliteitplan vigeert, de belangrijkste zijn:

 • 9.

  Bestaande bedrijventerreinen

 • 10.

  Centrumplan

 • 11.

  Coenecoop III

 • 12.

  Triangel

 • 13.

  ’t Suyt

 • 14.

  Locatie Alblas

 • 15.

  Distripark

 • 16.

  Voor nieuwe inbreidings- en uitbreidingsplannen geldt dat een beeldkwaliteitsplan moet worden vastgesteld.

 

Deze nieuwe regels zullen moeten landen in een nieuwe welstandsnota. Op basis van deze uitgangspunten kan een nieuwe welstandsnota worden opgesteld. U wordt dan ook voorgesteld deze uitgangspunten mee te geven voor het opstellen van de nieuwe welstandsnota. Daarnaast gelden voor deze welstandnota nog enkele andere uitgangspunten:

 

Uitbreiding van de sneltoetscriteria.

Een uitbreiding van de sneltoetscriteria brengt met zich mee dat vaker kan worden volstaan met een ambtelijke welstandstoets. Dat scheelt tijd en geld. Er zal nog uitgezocht moeten worden hoe dat zou kunnen.

Uitgangspunt 1. Bij het (laten)opstellen van de nieuwe welstandsnota de opdracht meegeven dat de sneltoetscriteria zoveel mogelijk moeten worden uitgebreid

 

De rol van de welstandscommissie Dorp, Stad en Land nader bezien inclusief het contract.

Duidelijk is dat de mate waarin er een beroep wordt gedaan op deze commissie, afneemt. Overwogen kan worden meer samenwerking met andere gemeenten te zoeken zodat op de uitgaven aan deze commissie (flink) op kan worden bespaard.

Uitgangspunt 2. Bij het (laten)opstellen van de nieuwe welstandsnota de opdracht meegeven dat de rol van de welstandscommissie nader bezien moet worden, zo ook eventuele andere mogelijkheden van welstandsadvisering ( bijvoorbeeld gebruik maken van de welstandscommissies van de Zuidplas en van Gouda).

[1] Onder andere gemeente Boekel is geheel welstandsvrij miv 1 juli 2004

[2] Onder andere gemeente Marum, proefperiode van 2 jaar gestart op 1 januari 2011 en de gemeente Eindhoven, proefperiode sinds augustus 2009. 

 

GBKN Welstand overzicht

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente

Waddinxveen in zijn openbare vergadering

van 3 oktober 2012

de griffier, de voorzitter,

(mr. RF.W. van der Dussen), (drs. H.P.L. Cremers)