Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Delfland

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Delfland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Reglement burgerlijke stand 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, art. 1:16, 1:16c
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, artt. 1 t/m 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2012Nieuwe regeling

23-10-2012

Elektronisch Gemeenteblad, 2012, week 44

2012-24153

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 16 en 16c, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

Besluiten vast te stellen:

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente en als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, tweede en derde lid, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is en als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, tweede en derde lid, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle locaties welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen;

 • f.

  verbintenis: het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap, het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente,

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente en als zodanig benoemd en beëdigd als (buitengewoon) ambtenaar.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen, die uitsluitend belast zijn met het sluiten van verbintenissen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode betreft maximaal de duur van het dienstverband bij de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3.

  Benoeming van een buitengewoon ambtenaar geschiedt niet voor een eenmalige huwelijksvoltrekking, tenzij de te benoemen buitengewoon ambtenaar reeds actief buitengewoon ambtenaar is in een andere gemeente. De buitengewoon ambtenaar wordt dan benoemd voor één dag, namelijk de dag waarop het huwelijk/partnerschapsregistratie zal plaatsvinden. Er zal dan voor het voltrekken van het huwelijk of partnerschapsregistratie geen (onkosten)vergoeding plaatsvinden. Mocht deze buitengewoon ambtenaar een eigen toga willen dragen is dit toegestaan, mits er geen logo van een andere gemeente is waar te nemen.

Artikel 4 Locatie

 • 1.

  Onverminderd hetgeen daarover in de wet is bepaald, verrichten de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand hun werkzaamheden in het gemeentehuis. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is een bode aanwezig.

 • 2.

  De (buitengewoon) ambtenaar kan, voorzover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente de wettelijke taken verrichten.

 • 3.

  De (buitengewoon) ambtenaar is bevoegd tot schorsing van het huwelijk indien de veiligheid op de locatie niet kan worden gewaarborgd.

Artikel 5 Leiding van de dienst

Het afdelingshoofd Dienstverlening en Communicatie is als ambtenaar bedoeld in artikel 2 van het besluit, belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  Voor zover de hierna te noemen dagen niet algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen zijn in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, is het bureau van de burgerlijke stand voor het op afspraak doen van aangifte van een verbintenis geopend op maandag en dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur. De overige publieke werkzaamheden worden verricht tijdens de reguliere openingstijden van het loket burgerzaken;

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend;

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal buiten de onder 1. van dit artikel genoemde tijden worden geopend als door belanghebbende wordt aangetoond dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau;

 • 4.

  Kosteloze verbintenissen vinden plaats in het gemeentehuis waar het loket burgerzaken te Schipluiden is gevestigd op maandagochtend om 9.00 uur en 9.30 uur. Tijdens de sluiting van een kosteloze verbintenis mogen, buiten de ambtenaar burgerlijke stand, niet meer dan 10 personen aanwezig zijn (inclusief bruidspaar/geregistreerd partners);

 • 5.

  Verbintenissen waarvoor leges zijn betaald, vinden plaats op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur en beginnen op het hele uur. De duur van de verbintenis is maximaal 45 minuten;

 • 6.

  Het college kan in bijzondere gevallen, ter hare beoordeling, toestemming verlenen voor het sluiten van een verbintenis op een tijdstip in afwijking van de tijden als onder 4. + 5. van dit artikel is aangegeven. Betrokkenen dienen hiertoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 7 Vergoeding

 • 1.

  Aan de benoeming van de ambtenaren van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dit reglement is geen vergoeding verbonden. Zij hebben de status van onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand respectievelijk onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 3 lid 2 van dit reglement, ontvangt voor het sluiten van iedere verbintenis of voor iedere voorgenomen verbintenis, waarvoor hij/zij naar aanleiding van een verzoek op locatie verschijnt, ook terwijl partijen verstek laten gaan, een vergoeding per gesloten verbintenis, tenzij de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op verzoek van aanstaande echtgenoten of partners voor één dag is benoemd voor het sluiten van alleen deze verbintenis.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als Reglement burgerlijke stand 2012;

 • 2.

  Op dit reglement is de tarieventabel van toepassing geldend bij de legesverordening;

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 23 oktober 2012.

De secretaris, de burgemeester,

P.T. Veenman, A.J. Rodenburg