Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Opmeer

Verordening begrafenisrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOpmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening begrafenisrechten 2011
CiteertitelVerordening begrafenisrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet Artikel 229 lid 1 a+b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201001-01-2012Nieuwe regeling

16-12-2010

De Koggenlander d.d. 23-12-2010

RVS, d.d. 16-12-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening begrafenisrechten 2011

De raad van de gemeente Opmeer;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010;

 

gelet op het advies van de commissie en Verantwoording van 25 november 2010;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten 2011.

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaats : de algemene begraafplaatsen te Aartswoud, Hoogwoud,

Opmeer en Spanbroek;

b. grafruimte : een ruimte als bedoeld onder c tot en met g, alsmede j;

c. eigen graf : een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een

natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen begraven en begraven houden van stoffelijke

  overschotten;

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met ofzonder urnen;

-het doen verstrooien van as;

d. algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder

gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke overschotten;

e. eigen urnengraf : een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

-het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of

zonder urnen;

-het doen verstrooien van as;

f. algemeen urnengraf : een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

g. urnennis : een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht

is verkregen tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

h. asbus : een bus ter berging van as van een overledene;

i. urn : een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

j. verstrooiingsplaats : een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of

onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Er zijn geen vrijstellingen

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1 De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2 Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5. van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving,waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

   

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt kwijtschelding verleend overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde kwijtscheldingsverordening 2007.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De “Verordening begrafenisrechten 2010”, vastgesteld in de vergadering van 17 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4

  Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening begrafenisrechten 2011’.

   

Besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Opmeer

van 16 december 2010.

 

mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker,

griffier gemeenteraad Opmeer

 

de heer G.J.A.M. Nijpels,

voorzitter gemeenteraad Opmeer

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

1.1.1 voor een periode van 20 jaar € 701,00

1.1.2 voor een periode van 30 jaar € 1.052,00

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven:

1.2.1 voor een periode van 20 jaar € 525,00

1.2.2 voor een periode van 30 jaar € 789,00

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen kindergraf (tot 12 jaar) wordt geheven:

1.3.1 voor een periode van 20 jaar € 350,00

1.3.2 voor een periode van 30 jaar € 526,00

1.4 Gereserveerd

1.5 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt geheven: € 350,00

1.6 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 met 10 jaar wordt geheven: € 262,00

1.7 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoel in 1.3 met 10 jaar wordt geheven € 175,00

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

2.1.1 in een eigen graf € 606,00

2.1.2 in een algemeen graf € 606,00

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven:

2.2.1 in een eigen graf: € 100,00

2.2.2 in een algemeen graf € 100,00

2.3 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

2.3.1 in een eigen graf € 303,00

2.3.2 in een algemeen graf € 303,00

2.4 Verhoging voor het begraven van een stoffelijk overschot op buitengewone uren,

tenzij dit door de burgemeester in het belang van de openbare orde of gezondheid mocht zijn bepaald, wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 25%

2.5 Onder buitengewone uren wordt verstaan tussen 16.00 uur en 08.00 uur

Hoofdstuk 3 Gereserveerd

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen

4.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

4.1.1 Gereserveerd

4.1.2 op een urnengraf € 68,90

4.1.3 in een urnengraf € 137,85

4.1.4 op een eigen graf € 68,90

4.1.5 in een eigen graf € 137,85

4.2 Voor het afgeven van een asbus wordt geheven: € 68,90

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud.
Vergunning grafkelder/ontheffingen voor gedenkteken, grafbedekking en motorvoertuigen.
 • 5.1 Voor het afgeven van een vergunning op grond van artikel 14 van de Beheersverordening begraafplaatsen Opmeer 1992 voor het plaatsen of vernieuwen van een grafkelder wordt geheven: € 85,00

  5.2 Voor het afgeven van een vergunning op grond van artikel 12 lid 2 van de Beheersverordening begraafplaatsen Opmeer 1992 voor het afwijken van de volgorde van uitgifte van graven, wordt geheven: € 70,00

  5.3 Voor het afgeven van een vergunning op grond van artikel 18 lid 4 van de Beheersverordening begraafplaatsen Opmeer 1992 voor het afwijken van gestelde afmetingen van een gedenkteken/grafbedekking, wordt geheven: € 70,00

Onderhoudsrechten (kosten onderhoud begraafplaats)

5.4 Voor het onderhoud van de begraafplaats wordt voor een eigen (urnen)graf, algemeen graf en een kindergraf een onderhoudsbijdrage geheven:

5.4.1 voor een periode van 10 jaar € 662,00

5.4.2 voor een periode van 20 jaar € 1.325,00

5.4.3 voor een periode van 30 jaar € 1.980,00

 

5.5 Jaarlijks onderhoudsrecht begraafplaats (voor overeenkomsten afgesloten voor 1 januari 2011)

 

5.5.1 Voor het onderhoud van de begraafplaats wordt voor een eigen (urnen)graf, algemeen graf en een kindergraf een onderhoudsbijdrage geheven per jaar: € 66,00

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

7.1 Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt geheven € 17,50

7.1.1 Voor het inschrijven en overboeken van eigen urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven € 17,50

7.1.2 Voor het inschrijven en overboeken van urennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven € 17,50

Hoofdstuk 8 opgraven, ruimen, verstrooien

Opgraven van stoffelijke overschotten

 • 8.1 Voor het opgraven van een stoffelijk overschoot ( door een extern gecertificeerd bedrijf) vanuit een eigen graf of algemeen graf, binnen de minimale grafrusttermijn van 10 jaar met toestemming van de burgemeester, teneinde dit stoffelijk overschot te doen cremeren of te doen herbegraven in een eigen graf op dezelfde begraafplaats of op een andere begraafplaats wordt geheven: € 682,00

   

  8.2 Voor het opgraven van een stoffelijk overschot ( door een extern gecertificeerd bedrijf) vanuit een eigen graf of algemeen graf, na de minimale grafrusttermijn van 10 jaar, teneinde dit stoffelijk overschot te doen cremeren of te doen herbegraven in een eigen graf op dezelfde begraafplaats of op een andere begraafplaats wordt een recht geheven:

  8.2.1 voor een persoon van 12 jaar en ouder € 526,00

   

  8.2.2 voor een persoon van 1 tot 12 jaar € 516,00

  8.2.3 voor een kind beneden 1 jaar of doodgeboren kind € 438,00 8.3 voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven: 8.3.1 uit een eigen graf € 127,05

  8.3.2 uit een eigen urnengraf € 127,05

  8.3.3 uit een algemeen graf € 127,05

  8.3.4 uit een algemeen urnengraf 127,05

  8.3.5 bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt 50% van één der van toepassing zijnde rechten als vermeld onder 8.3.1 t/m 8.3.4 geheven.

  8.6 In het bedrag, bedoeld in 8.1. zijn niet begrepen de kosten van herbegraven of bijzetten in een ander grafruimte, de crematie, het verwijderen en herplaatsen van de gedenksteen en afvalkosten oude kistresten. Indien voor het transport voor de herbegraving of crematie anders dan een eenvoudige kartonnen/houten beenderkist noodzakelijk is, is dat evenmin begrepen in de bedragen genoemd in 8.1

Verstrooien as

8.7 Voor het verstrooien van as in of op een bestaand graf wordt per asbus geheven:

8.7.1 uit een eigen graf € 127,05

8.7.2 uit een algemeen graf € 127,05

8.7.3 uit een eigen urnengraf € 127,05

Hoofdstuk 9 Overige heffingen

9.1 Vervallen

9.2 voor het luiden van de klok wordt geheven € 53,55

9.3 Voor het gebruik van een draagbaar wordt geheven € 25,05

9.4 Voor het gebruik van een lift wordt geheven € 53,55

 

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2010

 

De griffier van Opmeer,

mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker

 

voorzitter gemeenteraad Opmeer,

de heer G.J.A.M. Nijpels