Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Schouwen-Duiveland.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Schouwen-Duiveland.
CiteertitelBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Schouwen-Duiveland.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201201-10-2012Nieuwe regeling

16-10-2012

Wereldregio 2 november 2012

16-10-2012/A10

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Schouwen-Duiveland

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Schouwen-Duiveland.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • 1.

  de (aangewezen) ambtenaar: receptionistes, de beleidsmedewerker B met coördinatormodule, de medewerker beleidsondersteuning en de medewerker administratie A, van de afdeling Burgerzaken en Belastingen in het gemeentehuis te Zierikzee;

 • 2.

  de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • 3.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • 4.

  de gemeente: de gemeente Schouwen-Duiveland;

 • 5.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • 6.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • 7.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • 8.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsgebruik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

 

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis te Zierikzee tijdens openingstijden van de receptie aangifte worden gedaan.

 • 2.

  Daarnaast kan altijd via www.schouwen-duiveland.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

 • 3.

  Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte.

 • 4.

  De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5.

  Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

 • 6.

  Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   reisdocumenten of rijbewijzen; en

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers.

  • c.

   dieren

 • 7.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 8.

  Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt alsdan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450 wordt 3 maanden bewaard.

 • 3.

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450 wordt één jaar bewaard.

 • 4.

  De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

Indien nodig bepaalt in het geval van:

 • 1.

  een sieraad een juwelier;

 • 2.

  een bril een opticien;

 • 3.

  een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel; en

 • 4.

  elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

Artikel 7 Geen teruggave: verval aan de gemeente

 • 1.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant cq. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant cq. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen onder de € 50

Als op gevonden voorwerpen, met uitzondering van sieraden, met een waarde onder de € 50 binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden weggegeven aan een goed doel dan wel worden vernietigd.

Artikel 9 Verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

 • 1.

  Eenmaal per kwartaal krijgen opkopers de gelegenheid een bod uit te brengen op gevonden voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken:

  • a.

   gevonden sieraden, ongeacht de waarde;

  • b.

   gevonden voorwerpen met een waarde van meer dan €50,--;

 • 2.

  De opbrengsten, worden onder aftrek van eventueel gemaakte bewaarkosten,geschonken aan een goed doel.

 • 3.

  Het college bepaalt voor elk kalenderjaar aan welk goed doel de opbrengsten worden geschonken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 oktober 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Schouwen-Duiveland.