Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Beleidsregel Collecte en Inzameling Lisse 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Collecte en Inzameling Lisse 2010
CiteertitelBeleidsregel Collecte en Inzameling Lisse 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2010nieuwe regeling

16-11-2010

De Lisser, 1-12-2010

w017906

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Collecte en Inzameling Lisse 2010

 

 

Hoofdstuk 1 Collecte

Onder een collecte wordt verstaan: het inzamelen van geld ten bate van een liefdadig of ideëel doel, maar ook het aanbieden van goederen, waaronder geschreven of gedrukt materiaal, wanneer daarbij wordt gemeld of de indruk wordt gegeven dat de opbrengst of een deel daarvan ten goede komt aan een liefdadig of ideëel doel.

Het is toegestaan te collecteren binnen de gemeente Lisse, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden.

Artikel 1.1 Melding voornemen collecte

Voordat de collecte plaatsvindt, wordt hier melding van gedaan bij het college van burgemeester en wethouders. Deze melding dient minimaal vier weken voor de collecte te zijn gedaan via het daarvoor bestemde formulier dat op de website www.lisse.nl te vinden is. Binnen twee weken na ontvangst van de melding stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging en mededeling of de collecte doorgang kan vinden. De collecte kan geen doorgang vinden, wanneer niet wordt voldaan aan de regels die in deze beleidsregel zijn gesteld.

Artikel 1.2 Collecteren in vrije weken

Er mag maximaal één organisatie of vereniging per week collecteren. Op de website van de gemeente (www.lisse.nl) staat een overzicht waarop wordt bijgehouden wanneer welke organisatie of vereniging collecteert in Lisse. Organisaties of verenigingen die willen collecteren, bekijken zelf of dit in de gewenste periode mogelijk is. Er mag door organisaties en verenigingen die niet op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving staan, alleen worden gecollecteerd in de perioden die op het landelijke rooster niet zijn ingevuld.

Artikel 1.3 Wijze van collecteren

Het collecteren vindt op de volgende wijze plaats:

 • a.

  er wordt gebruik gemaakt van verzegelde collectebussen;

 • b.

  de collectebussen zijn duidelijk zichtbaar voorzien van de naam en het logo van de collecterende organisatie of vereniging;

 • c.

  een huis-aan-huis collecte vindt niet plaats op zondagen en algemene feestdagen;

 • d.

  een huis-aan-huis collecte vindt alleen plaats tussen 09.00 en 21.00 uur;

 • e.

  een straatcollecte vindt alleen plaats tijdens winkeltijden en in of in de directe omgeving van winkelgebieden.

Artikel 1.4 Overige voorschriften collecte

 • 1.

  Collectanten zijn ten minste zestien jaar oud.

 • 2.

  Collectanten zijn in het bezit van een geldig legitimatiebewijs van de collecterende organisatie of vereniging.

 • 3.

  Collectanten worden niet vergoed uit de opbrengst van de collecte.

 • 4.

  De collecterende organisatie of vereniging meldt zo snel mogelijk na afloop van de collecte de bruto- en netto-opbrengst van de collecte aan het Centraal Bureau Fondsenwerving.

 • 5.

  De collecterende organisatie of vereniging vergoedt schade die ontstaat als gevolg van (het houden van) de collecte en voorkomt dat de gemeente door derden aansprakelijk wordt gesteld. De collecterende organisatie of vereniging sluit hiervoor een toereikende aansprakelijkheidsverzekering af.

Hoofdstuk 2 Wervingsactie

Onder een wervingsactie wordt verstaan het aanspreken van mensen op straat of huis-aan-huis met de bedoeling hen als lid of donateur te werven voor een organisatie met een liefdadig of ideëel doel.

Artikel 2.1 Melding voornemen wervingsactie

Voordat de wervingsactie plaatsvindt, wordt hier melding van gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. Deze melding dient minimaal vier weken voor de wervingsactie te zijn gedaan via het daarvoor bestemde formulier dat op de website www.lisse.nl te vinden is. Binnen twee weken na ontvangst van de melding stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging en mededeling of de wervingsactie doorgang kan vinden. De wervingsactie kan geen doorgang vinden, wanneer niet wordt voldaan aan de regels die in deze beleidsregel zijn gesteld.

Artikel 2.2 Wervingsactie in vrije weken

Er mag maximaal één wervingsactie per week plaatsvinden. Op de website van de gemeente Lisse (www.lisse.nl) staat een overzicht waarop de wervingsacties per week worden bijgehouden. Organisaties die een wervingsactie willen houden, bekijken zelf of dit in de gewenste periode mogelijk is.

Artikel 2.3 Wijze van werven

Een wervingsactie vindt op de volgende wijze plaats:

 • a.

  huis-aan-huis werving vindt niet plaats op zondagen en algemene feestdagen;

 • b.

  huis-aan-huis werving vindt alleen plaats tussen 09.00 en 21.00 uur;

 • c.

  werving op straat vindt alleen plaats tijdens winkeltijden en in of in de directe omgeving van winkelgebieden;

 • d.

  tijdens de werving vinden geen geldtransacties plaats.

Artikel 2.4 Overige voorschriften werven

 • 1.

  De medewerkers zijn ten minste zestien jaar oud.

 • 2.

  De medewerkers hebben een geldige legitimatiekaart van het bedrijf in opdracht waarvan zij leden of donateurs werven.

Hoofdstuk 3 Kledinginzameling

Onder kledinginzameling wordt verstaan: het huis-aan-huis inzamelen van kleding, schoeisel en huishoudelijk textiel.

Artikel 3.1 Melding voornemen kledinginzameling

Voordat de kledinginzameling plaatsvindt, wordt hier melding van gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. Deze melding dient minimaal vier weken voor de kledinginzameling te zijn gedaan via het daarvoor bestemde formulier dat op de website www.lisse.nl te vinden is. Binnen twee weken na ontvangst van de melding stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging en mededeling of de kledinginzameling doorgang kan vinden. De kledinginzameling kan geen doorgang vinden, wanneer niet wordt voldaan aan de regels die in deze beleidsregel zijn gesteld.

Artikel 3.2 Wijze van inzamelen

Een kledinginzameling vindt op de volgende wijze plaats:

 • a.

  de inzamelende instantie verspreidt kledingzakken waarin het publiek de kleding en dergelijke op of aan de openbare weg kan aanbieden;

 • b.

  de gebruikte kledingzakken onderscheiden zich van de gebruikelijke huisvuilzakken en zijn voorzien van de naam en het logo van de organisatie waarvoor wordt ingezameld en de datum waarop zal worden ingezameld;

 • c.

  de aangeboden kledingzakken worden op de dag van aanbieding door de inzamelende instantie ingenomen, waarbij ook beschadigde kledingzakken en restanten van kleding en dergelijke door de inzamelende instantie worden verwijderd.

Artikel 3.3 Overige voorschriften kledinginzameling

 • 1.

  De inzamelende instantie is verantwoordelijk voor achtergebleven kleding en dergelijke en vergoedt zo nodig de verwijdering daarvan door de gemeente.

 • 2.

  De inzamelende instantie vergoedt schade die ontstaat als gevolg van (het houden van) de inzameling en voorkomt dat de gemeente door derden aansprakelijk wordt gesteld. De inzamelende instantie sluit hiervoor een toereikende aansprakelijkheidsverzekering af.

 • 3.

  De inzamelende instantie meldt zo snel mogelijk na afloop van de inzameling de bruto- en netto-opbrengst van de collecte aan het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Hoofdstuk 4 Overige

Artikel 4.1 Overige inzamelingen van geld of goederen en wervingsacties

In gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet, maakt het college een afzonderlijke afweging.

Artikel 4.2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4.3 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Collecte en Inzameling Lisse 2010.

Aldus vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2010,

Het college van burgemeester en wethouders van Lisse,

J.W. Schellevis mw. C. Langelaar

secretaris burgemeester