Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Inspraakverordening gemeente Harlingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInspraakverordening gemeente Harlingen 2012
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2012Nieuwe regeling

03-10-2012

Harlinger Courant van 30-10-2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Inspraakverordening gemeente Harlingen 2012

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 2012

 

Besluit:

1.De inspraakverordening gemeente Harlingen 2012 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

a.inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

b. inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

c. beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

 

Artikel 2. Onderwerp van inspraak

1.Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Over inspraak ter voorbereiding van een raadsvoorstel van het college of de burgemeester besluit het college dan wel de burgemeester.

2. Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

3. Geen inspraak wordt verleend:

a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

b. indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

c. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

d. inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet ;

e. indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

f. indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

 

Artikel 3.  Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

 

Artikel 4.  Inspraakprocedure

1.Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

2. Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

 

Artikel 5.  Eindverslag

1. Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

2. Het eindverslag bevat in elk geval:

  • 1.

    een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

  • 2.

    een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • 3.

    een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

3. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

4. De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag.

 

Artikel 6.  Intrekking oude verordening

De “Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van het gemeentelijke beleid worden betrokken” (Inspraakverordening 2005), vastgesteld op 21 december 2005 wordt ingetrokken.

 

Artikel 7.  Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking van dit besluit.

 

Artikel 8.  Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Inspraakverordening gemeente Harlingen 2012”.

                                                                                                           Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 3 oktober 2012.

 

 

                                                                                                                                             de voorzitter

                                                                                                                                             de raadsgriffier