Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent bouwen (Bouwverordening)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent bouwen (Bouwverordening)
CiteertitelBouwverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8 van de Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2020artikel 1.1, 2.1.5, 2.4.1, 2.4.2

24-09-2020

gmb-2020-257680

164808
01-07-201815-10-2020art. 2.5.1, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.13, 2.5.14, 2.5.15, 2.5.16, 2.5.17, 2.5.18, 2.5.19, 2.5.20, 2.5.21, 2.5.22, 2.5.23, 2.5.24, 2.5.25, 2.5.26, 2.5.27, 2.5.28, 2.5.29, 2.5.30

19-11-2014

gmb-2018-222017

683270
14-06-201201-07-2018nieuwe regeling

31-05-2012

Ede Stad 6-6-2012

683270

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent bouwen (Bouwverordening)

De raad van de gemeente Ede :

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2012, kenmerk 683270;

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  bevoegd gezag: bestuursorgaan, als bedoeld in de Woningwet, artikel 1, eerste lid, onderdeel e, dan wel, bij het ontbreken van een bestuursorgaan als bedoeld in dit artikellid, burgemeester en wethouders;

 • -

  bouwbesluit: de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 van de Woningwet;

 • -

  bouwtoezicht: degene die ingevolge artikel 92, tweede lid, van de Woningwet in samenhang met artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht belast is met het bouw- en woningtoezicht;

 • -

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

 • -

  gebruiksoppervlakte: de gebruiksoppervlakte als bedoeld in het Bouwbesluit;

 • -

  hoogte van de weg: de hoogte van de weg zoals die door of namens burgemeester en wethouders is vastgesteld;

 • -

  NEN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm;

 • -

  NVN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven voornorm;

 • -

  Omgevingsvergunning voor het bouwen: vergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  straatpeil:

  • a.

   voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

  • b.

   voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

 • -

  weg: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

 • 2.

  In deze verordening wordt mede verstaan onder:

 • -

  asbest: asbestvezels, -deeltjes of -stof;

 • -

  bouwwerk: een gedeelte van een bouwwerk;

 • -

  gebouw: een gedeelte van een gebouw.

Artikel 1.2 Termijnen

(vervallen)

Artikel 1.3 Indeling van het gebied van de gemeente

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening geldt als indeling van de gemeente:

  • a.

   het gebied binnen de bebouwde kom;

  • b.

   het gebied buiten de bebouwde kom.

 • 2.

  Als gebied binnen de bebouwde kom gelden de gebieden, die zijn begrepen in de bestemmingsplannen voor Bennekom, Ede, Ederveen, Harskamp, De Klomp, Lunteren, Otterlo en Wekerom.

Hoofdstuk 2 De aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen

Paragraaf 1 gegevens en bescheiden

Artikel 2.1.1 Aanvraag bouwvergunning

(vervallen)

Artikel 2.1.2 In de aanvraag op te nemen gegevens

(vervallen)

Artikel 2.1.3 Bij de aanvraag in te dienen bescheiden

(vervallen)

Artikel 2.1.4 Gegevens met betrekking tot het coördineren van vergunningaanvragen

(vervallen)

Artikel 2.1.5 Bodemonderzoek

 • 1.

  De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen stelt een onderzoeksrapport op over de bodem. Het onderzoeksrapport bevat de resultaten van een recent milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd volgens NEN 5740 in overeenstemming met het onderzoeksprotocol dat volgt uit figuur 1.

 • 2.

  Als er een vermoeden is dat asbest in de bodem aanwezig is, vindt het onderzoek mede plaats op de manier beschreven in NEN 5707.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing als de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in het Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II. De hoogtebepalingen blijven hierbij buiten toepassing.

 • 4.

  Het bevoegd gezag kan afwijken van het eerste en tweede lid toestaan als:

  • a.

   uit de bodemkwaliteitskaart en historisch onderzoek blijkt dat het niet aannemelijk is dat de bodem verontreinigd is;

  • b.

   de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk van tijdelijke aard en de vermoedens over de staat van de bodem het volgens NEN 5740 niet rechtvaardigen een onderzoeksrapport op te stellen;

 • 5.

  Wanneer het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de aanwezige bouwwerken zijn gesloopt, vindt het bodemonderzoek plaats na de sloop en voordat met de bouw wordt begonnen.

Artikel 2.1.6 Overige gegevens en bescheiden behorende bij de aanvraag om bouwvergunning

(vervallen)

Artikel 2.1.7 Bouwregistratie

(vervallen)

Artikel 2.1.8 Bijzondere bepalingen omtrent de aanvraag om bouwvergunning woonwagens en standplaatsen

(vervallen)

Paragraaf 2 Behandeling van de aanvraag om bouwvergunning

(vervallen)

Paragraaf 3 Welstandtoetsing

(vervallen)

Paragraaf 4 Het tegengaan van bouwen op verontreiningde grond

Artikel 2.4.1 Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem

Op een bodem die zo verontreinigd is dat schade of gevaar voor de gezondheid van de gebruikers te verwachten is, mag niet worden gebouwd wanneer het gaat om het bouwen van een bouwwerk:

 • a.

  waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven;

 • b.

  waarbij een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist; en

 • c.
  • 1°.

   dat de grond raakt; of

  • 2°.

   waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke, gebruik niet wordt gehandhaafd.

Artikel 2.4.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Het bevoegd gezag kan voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen als:

 • a.

  de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel; en

 • b.

  door de voorwaarden de bodem alsnog geschikt kan worden gemaakt.

Paragraaf 5 Voorschriften van stedenbouwkundige aard

 

(vervallen)

Paragraaf 6 Voorschriften inzake brandveiligheidsinstallaties

(vervallen)

Paragraaf 7 Aansluitplicht op de nutsvoorzieningen

(vervallen)

Hoofdstuk 3 De melding

(vervallen)

Hoofdstuk 4 Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk

(vervallen)

Hoofdstuk 5 Staat van open erven en terreinen, aansluiting op de nutsvoorzieningen en het weren van schadelijk en hinderlijk gedierte

Paragraaf 1 Staat van open erven en terreinen

vervallen

Paragraaf 2 Staat van brandveiligheidsinstallaties en vluchtrouteaanduidingen

(vervallen)

Paragraaf 3 Aansluiting nutsvoorzieningen

(vervallen)

Paragraaf 4 Het weren van schadelijk of hinderlijk gediert. Reinheid

(vervallen)

Hoofdstuk 6 Brandveilig gebruik

(vervallen)

Hoofdstuk 7 Overige gebruiksbepalingen

(vervallen)

Hoofdstuk 8 Slopen

(vervallen)

Hoofdstuk 9 Het welstandstoezicht

Artikel 9.1 De advisering door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit welstandskamer

 • 1.

  De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit welstandskamer, hierna te noemen: de CRK welstandskamer.

 • 2.

  De CRK welstandskamer adviseert over:

  • a.

   de welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwen;

  • b.

   reclame-uitingen, straatmeubilair en andere onderwerpen die betrekking hebben op de openbare ruimte;

  • c.

   ontwerpen van structuurvisies, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen, voor zover het gaat om de beeldkwaliteitsaspecten van die plannen.

 • 3.

  De CRK welstandskamer baseert haar advies op de in de welstandsnota genoemde welstandscriteria en beeldkwaliteitsplannen.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders beoordelen zonder advies van de CRK welstandskamer of omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken waarvoor in de welstandsnota zgn. loketcriteria zijn opgenomen, niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Burgemeester en wethouders baseren hun standpunt op deze loketcriteria.

 • 5.

  Het reglement van Orde Commissie Ruimtelijke kwaliteit Gemeente Ede is als bijlage bij deze verordening vastgesteld.

Artikel 9.2 Termijn van advisering

 • 1.

  De CRK welstandskamer brengt het advies over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen uit binnen twee weken nadat door of namens burgemeester en wethouders daarom is verzocht.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in hun verzoek om advies de CRK welstandskamer een langere termijn dan genoemd in de bovengenoemde leden van dit artikel geven voor het uitbrengen van het welstandsadvies. Een langere termijn kan door burgemeester en wethouders worden gegeven indien de termijn van afdoening van de aanvraag is verlengd met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 9.3 Afdoening bij mandaat (kleine commissie)

De CRK welstandskamer heeft de mogelijkheid om de advisering over een aanvraag om advies te mandateren aan één van haar leden, een ambtelijk adviseur of ambtelijk secretariaat. Dit is vastgelegd in het reglement van Orde Commissie Ruimtelijke kwaliteit Gemeente Ede.

Hoofdstuk 10 Overige administratieve bepalingen

Artikel 10.1 De aanvraag om woonvergunning

(vervallen)

Artikel 10.2 De aanvraag om vergunning tot hergebruik van een ontruimde onbewoonbaar verklaarde woning of woonwagen

(vervallen)

Artikel 10.3 Overdragen vergunningen

(vervallen)

Artikel 10.4 Overdragen mededeling

(vervallen)

Artikel 10.5 Het kenteken voor onbewoonbaar verklaarde woningen en woonwagens alsmede onbruikbaar verklaarde standplaatsen

(vervallen)

Artikel 10.6 Herziening en vervanging van aangewezen normen en andere voorschriften

Het bevoegd gezag is bevoegd om rekening te houden met de herziening en vervanging van de NEN-normen, voornormen, praktijkrichtlijnen en andere voorschriften waarnaar in deze verordening - of in de bij deze verordening behorende bijlagen - wordt verwezen, indien de bevoegde instantie de betrokken norm, voornorm, praktijkrichtlijn of het voorschrift heeft herzien of vervangen en die herziening of vervanging heeft gepubliceerd.

Hoofdstuk 11 Handhaving

(vervallen)

Hoofdstuk 12 Straf-, overgangs-, en slotbepalingen

Artikel 12.1 Strafbare feiten

(vervallen)

Artikel 12.2 Overgangsbepaling bodemonderzoek

(vervallen)

Artikel 12.3 Overgangsbepaling met betrekking tot de staat van open erven en terreinen

(vervallen)

Artikel 12.4 Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op het moment van inwerkingtreding van Bouwbebesluit 2012.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de bouwverordening, zoals deze luide na de uitgave, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 30 september 2010.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'bouwverordening'.

De raad voornoemd,

w.g. de griffier,

w.g. de voorzitter.

Toelichting op de Model-bouwverordening (MBV) Bijlage 2

Algemeen

Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking. Ter voorbereiding op deze wet zijn bestaande regels over de fysieke leefomgeving in kaart gebracht en geactualiseerd. Hierbij is aandacht voor het vergroten van de leesbaarheid en het aansluiten bij de uitgangspunten van de Omgevingswet.

Overgangsrecht Omgevingswet

De gemeentelijke bouwverordening is gebaseerd op artikel 8 van de Woningwet. Dit artikel vervalt wanneer de Omgevingswet in werking treedt (zie artikel 2.55 onderdeel C van de Invoeringswet Omgevingswet). Wel is voorzien in overgangsrecht waardoor de gemeentelijke bouwverordening blijft gelden. De verwachting is dat de overgangsfase duurt tot 1 januari 2029. Tijdens deze periode heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om regels uit de gemeentelijke bouwverordening op te nemen in het omgevingsplan.

De Wet bodembescherming vervalt wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Daarvoor in de plaats komt een nieuw wettelijk stelsel. Hierin krijgen gemeenten meer ruimte voor het maken van afwegingen omtrent bodemkwaliteit in het lokale omgevingsplan.

Status van de toelichting

De verordening zelf wordt vastgesteld door de gemeenteraad en is juridisch bindend. De toelichting wordt niet vastgesteld en is niet juridisch bindend. Wel kan deze dienen ter verduidelijking als interpretatiehulp voor de verordening.

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

 

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Bouwtoezicht

De Woningwet geeft in artikel 92 expliciet de opdracht aan burgemeester en wethouders om zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk I tot en met IV van de Woningwet. Op grond van artikel 5.10, lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wijzen burgemeester en wethouders ambtenaren aan die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk I tot en met III van de Woningwet.

Artikel 5.10 Wabo heeft betrekking op alle vormen van toezicht (op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau). Alle bestuurslagen kunnen in beginsel bevoegd gezag zijn onder de Wabo. Dit werkt ook door in de toezichtbevoegdheden. Ook ambtenaren op provinciaal of op rijksniveau kunnen onder omstandigheden als “bouwtoezicht” worden aangemerkt.

De Wabo is, zoals de Woningwet dit al vele jaren is, een lex specialis ten opzichte van de Awb. De Wabo-toezichthouders moeten ambtenaren zijn, zoals dit ook het geval is met de Woningwet. De ingehuurde toezichthouders die geen ambtenaar zijn, zijn onrechtmatig aangewezen. Zij verrichten hun werkzaamheden voor de gemeente onrechtmatig, wat consequenties heeft voor hun bevoegdheden, het bewijsrecht e.d.

Artikel 1.2, lid 1, onder g van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) maakt het echter mogelijk om toezichthouders die aangesteld moeten zijn als ambtenaar om hun toezichthoudende taken te mogen uitoefenen, onbezoldigd aan te stellen zonder dat de CAR-UWO op hen van toepassing wordt. Op basis daarvan kunnen gemeenten dus toezichthouders inhuren via particuliere bureaus en aanstellen als onbezoldigd ambtenaar.

De toezichthouder kan een aanstelling als buitengewoon opsporingsambtenaar krijgen, als deze voldoet aan de daartoe gestelde eisen.

Zie hiervoor: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitengewoon-opsporingsambtenaar. Zie over dit onderwerp ook de VNG-ledenbrief: Uitbreiding art. 1:2 CAR: (Lbr.07/17, CvA/LOGA 07/04) (5 april 2007)

 

Bouwwerk en gebouw

De definitie van bouwen in artikel 1 van de Woningwet maakt gebruik van de als bekend veronderstelde term bouwwerk. De inhoud van de term bouwwerk wordt bepaald door de begripsomschrijving in de MBV en de jurisprudentie.

De Woningwet maakt op diverse plaatsen onderscheid tussen gebouwen en bouwwerken, niet zijnde een gebouw. Het begrip gebouw is bepaald in artikel 1 van de Woningwet.

 

Artikel 1.3 Indeling van het gebied van de gemeente

Algemeen

Sinds 1 juli 2008 geldt de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In afwijking van de daarvoor geldende Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) moet op grond van de nieuwe wet ook een bestemmingsplan worden vastgesteld voor de bebouwde kom.

Ook bestaat de mogelijkheid een beheersverordening vast te stellen, indien voor het betreffende gebied geen grote veranderingen worden verwacht. Een beheersverordening vervangt een bestemmingsplan. Op grond van overgangsrecht dient uiterlijk op 1 juli 2013 een bestemmingsplan nieuwe stijl of beheersverordening te gelden voor alle gebieden van de gemeente.

De bouwverordening voorziet in hoofdstuk 2 in de stedenbouwkundige bepalingen voor gebieden waar geen bestemmingsplan geldt. Artikel 9 van de Woningwet bevat een afstemmingsregeling tussen bestemmingsplan en bouwverordening. Zolang geen bestemmingsplan of beheersverordening voor de bebouwde kom van kracht is, kan het oude artikel 1.3 worden gehandhaafd. Het vaststellen van een bestemmingsplan voor de bebouwde kom kan gevolgen hebben voor dit artikel en de daarop gebaseerde kaartbijlagen. Wanneer voor de bebouwde kom een bestemmingsplan wordt vastgesteld, dient te worden bezien of en in hoeverre artikel 1.3 van de bouwverordening daarop moet worden afgestemd of wellicht overbodig is geworden.

Het is toegestaan op grond van artikel 1.3 voor verschillende gebieden binnen de gemeente een ander alternatief uit de MBV vast te stellen met voor elk gebied een eigen kaartbijlage. Zie hiervoor ook paragraaf 2.5 van deze toelichting.

Alternatief 1

Dit alternatief is bedoeld voor gemeenten waarin geen - al dan niet binnenstedelijke - zone is vastgesteld die geschikt is voor hoogbouw, en waarin ook geen gebied is vrijgesteld van welstandstoezicht.

 

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning voor het bouwen

 

Algemeen

Regeling omgevingsrecht

De indieningvereisten staan vermeld in artikel 7.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor). De Mor vervangt op dit punt het Besluit indieningvereisten aanvraag bouwvergunning.

De indiening van de in art. 7.2 Mor en andere voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijke gegevens kan het bevoegd gezag verlangen op grond van art. 4.2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto art. 4.4 Besluit omgevingsrecht (Bor).

 

Wet BIBOB

De Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB), Stb. 2002, 347, en het daaraan gekoppelde Besluit BIBOB, Stb. 2003, 180 zijn per 1 juni 2003 in werking getreden (Stb. 2003, 216) en nadien gewijzigd, laatstelijk in 2011. Deze wet houdt in dat na ontvangst van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen, door het bevoegd gezag wordt beoordeeld of over de aanvrager een integriteitadvies wordt gevraagd bij het Bureau BIBOB. Dit bureau ressorteert onder het ministerie van Justitie en is bevoegd om onderzoek te doen naar de antecedenten van de aanvrager - zowel natuurlijke als rechtspersonen - en naar de herkomst van de gelden waarmee het bouwproject wordt gefinancierd. Een negatief advies kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn de omgevingsvergunning te weigeren.

Het vragen van een advies door het bevoegd gezag is facultatief. Indien een advies bij het Bureau BIBOB wordt gevraagd, schort de termijn voor de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen met maximaal acht weken op (4 weken + verlenging 4 weken); artikelen. 15 en 31 Wet Bibob).

 

Algemene wet bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft algemene regels voor het rechtsverkeer tussen burger en overheid. Ook de rechtsbescherming tegen besluiten van de overheid is in de Awb opgenomen. De Awb is bij de voorbereiding van besluiten van belang voor de te volgen procedure. Dit geldt onder meer voor de gevallen waarin Afdeling 3.4 over de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov) van toepassing is.

 

Wet ruimtelijke ordening

Op 1 juli 2008 trad de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking ter vervanging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).

De Invoeringswet Wro gaf aanleiding tot discussie over het al dan niet kunnen voortbestaan van enkele stedenbouwkundige voorschriften uit paragraaf 2.5 van dit hoofdstuk. Dit betreft het zgn. parkeerartikel (2.5.30), de toegangsweg (2.5.3; van belang voor voertuigen van hulpverleningsdiensten om een bouwwerk te kunnen bereiken) en de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten (2.5.4). Twijfel bestaat of een even effectieve en flexibele regeling (parkeren) in een bestemmingsplan kan worden gerealiseerd. Besloten is dat artikel 9.1.4, vijfde lid van de Invoeringswet Wro vooralsnog niet in werking treedt. Het gevolg hiervan is dat de stedenbouwkundige voorschriften van dit hoofdstuk vooralsnog blijven bestaan. De artikelen 8, vijfde lid, 9 en 10 Woningwet blijven bestaan totdat het gemelde probleem is opgelost.

 

WOB en de openbaarheid van gegevens aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen ligt op grond van art. 3.8 Wabo voor een ieder ter inzage. Bij het indienen van een verzoek om een omgevingsvergunning voor het bouwen kan de aanvrager gemotiveerd verzoeken bepaalde gegevens niet openbaar ter inzage te leggen. De gegevens die op grond van de Wabo ter inzage liggen zijn de zakelijke gegevens die nodig zijn bij de beoordeling van het ingediende bouwplan.

De gegevens die de gemeente inwint op grond van de Wet BIBOB liggen niet ter inzage. Deze gegevens hebben een persoonlijk karakter. Zij betreffen de antecedenten van de aanvrager, van degene die bouwt en van degene die in het te bouwen bouwwerk bepaalde activiteiten onderneemt. Deze gegevens zijn gevoelig voor misbruik en liggen niet ter inzage.

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) introduceert de omgevingsvergunning. De bouwvergunning maakt deel uit van de omgevingsvergunning en wordt in de MBV aangeduid als omgevingsvergunning voor het bouwen (art. 2.1 Wabo) De Wabo heeft gevolgen voor de vergunningen en ontheffingen van de bouwverordening. De MBV is met de 13e serie van wijzigingen zgn. Wabo-proof gemaakt. De gefaseerde behandeling van een vergunningaanvraag en de vergunningverlening zoals bekend onder de Woningwet, is ook onder de Wabo mogelijk ten aanzien van de omgevingsvergunning.

 

Paragraaf 2.1 Gegevens en bescheiden

 

Artikel 2.1.5 Bodemonderzoek

In artikel 8 van de Woningwet is voorgeschreven dat de gemeenteraad een bouwverordening moet vaststellen. Dit artikel geeft een uitwerking van het vierde lid waarin is bepaald dat onderzoek naar de samenstelling van de bodem moet plaatsvinden.

In artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht is het verplicht gesteld om een onderzoeksrapport naar de bodemgesteldheid in te dienen bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit. Op basis van dit rapport heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om na te gaan of de aanvraag voldoet aan de bouwverordening (in het bijzonder: artikel 2.4.1). De toelichting op beide artikelen moet daarom in verbinding worden gelezen. Het onderzoek naar de bodemgesteldheid moet worden uitgevoerd door een persoon of organisatie die daartoe erkend is op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Dit is bepaald in artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht. Overige eisen aan het onderzoek zijn opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening (eerste en tweede lid).

Eerste lid

Volgens de systematiek van NEN 5740 moet voorafgaand aan het milieuhygiënisch bodemonderzoek eerst een vooronderzoek volgens NEN 5725 worden uitgevoerd. Dit noemt men ook wel historisch onderzoek en wordt gedaan om de onderzoekshypothese en een eventuele onderverdeling van het terrein vast te stellen. Wanneer uit het vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid blijkt dat de locatie onverdacht is en hetzelfde beeld komt naar voren uit de bodemkwaliteitskaart, dan is het uitvoeren van bodemonderzoek niet nodig.

Tweede lid

Als er een vermoeden is dat er asbest in de grond zit, dan moet het onderzoek ook worden verricht op basis van NEN 5707. Het bodemonderzoek volgens NEN 5740 is niet voldoende om asbest in de bodem te onderzoeken. Een vermoeden over de aanwezigheid van asbest kan onder meer naar voren komen uit historisch onderzoek.

Vierde lid

Onder a: enkele jaren geleden is een bodemkwaliteitskaart vastgesteld voor het grondgebied van de gemeente Ede. Op basis van een aantal metingen is onderzocht wat de actuele staat van de bodem is. Als uit een combinatie van historisch onderzoek van het perceel en de bodemkwaliteitskaart blijkt dat het niet aannemelijk is dat sprake is van bodemverontreiniging, dan hoeft de aanvrager geen volledig bodemonderzoek uit te voeren. Burgemeester en wethouders kunnen nader beleid ontwikkelen over de toepassing van deze afwijkingsmogelijkheid.

Onder b: bouwwerken van tijdelijke aard kunnen allerlei zijn: van klein tot groot en voor een zeer verschillend gebruik. Vermelding van deze categorie betekent niet dat in alle gevallen wordt afgeweken van de plicht om een onderzoeksrapport in te dienen. Burgemeester en wethouders kunnen hiervoor beleid ontwikkelen.

Vijfde lid

Dit lid gaat over het tegengaan dat een bodemonderzoek plaatsvindt, voordat de bestaande bebouwing wordt gesloopt. Eventueel gevolg van deze werkzaamheden kan zijn dat er bodemverontreiniging optreedt die dan niet wordt gesignaleerd. Door de aanwezigheid van bebouwing op een perceel kan bodemonderzoek (fysiek) onmogelijk zijn.

Dit betekent dat het resultaat van een bodemonderzoek niet altijd kan worden laten zien bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen. Daarom behoort dit onderzoek tot de stukken die ook later kunnen worden ingediend. Het bodemonderzoek moet wel worden uitgevoerd en beoordeeld door het bevoegd gezag, voordat wordt gestart met de bouw.

 

Paragraaf 2.4 Het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem

 

Artikel 2.4.1 Verbod tot bouwen op verontreinigde grond

De formulering van dit artikel is gewijzigd om de leesbaarheid te vergroten. Hiervoor is aangesloten bij de modelverordening van de VNG. Er is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

In het tweede lid, onder c, van artikel 8 van de Woningwet wordt aan de gemeenteraden de opdracht gegeven om in de bouwverordening voorschriften op te nemen over het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem. In het derde lid van genoemd artikel 8 is uitgewerkt op welke bouwwerken deze voorschriften betrekking moeten hebben. Het woord 'uitsluitend' in dit derde lid duidt erop dat aanvulling in de bouwverordening niet is toegestaan.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen, waar het bodemonderzoek onder valt, gelden indieningvereisten. Deze staan in de Regeling omgevingsrecht. De structuur is als volgt:

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen, moet een onderzoeksrapport over de bodemgesteldheid worden overhandigd, aldus artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht.

Artikel 4.4, lid 2 van het Bor bepaalt dat gegevens en documenten waarover het bevoegd gezag al beschikt, niet opnieuw verstrekt hoeven te worden. Dit geldt in principe ook voor gegevens die zijn verstrekt in de periode dat de Wabo nog niet in werking was getreden, en die als gearchiveerd document in bewaring worden gehouden als bedoeld in artikel 3 van de Archiefwet 1995. Uit het algemene bestuursrecht volgt dat het bevoegd gezag wel gehouden verantwoordelijk is de volledigheid en actualiteit te toetsen van de gegevens en documenten die de aanvrager niet bij de aanvraag verstrekt, omdat deze al in het bezit van het bevoegd gezag zijn.

Als blijkt dat de ingediende documenten (waaronder het bodemonderzoeksrapport) onvoldoende zijn en dit gebrek niet kan worden opgelost door het stellen van een voorwaarde bij de vergunningverlening, wordt de aanvrager in overeenstemming met artikel 4:5 van de Awb in de gelegenheid gesteld de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Wanneer de aard van het bouwplan daartoe aanleiding geeft, kan het bevoegd gezag in een voorwaarde bij de omgevingsvergunning bepalen dat de desbetreffende gegevens en documenten alsnog moeten worden verstrekt voordat met de bouw mag worden begonnen. Ook wordt hierbij een termijn gesteld en een exacte aanduiding welke gegevens en documenten worden verlangd, aldus de Regeling omgevingsrecht.

De gezondheidsrisico's voor de mens bij het gebruik van het bouwwerk vormen in deze benadering het onderscheidend criterium. Veiligheid en gezondheid zijn immers sinds de invoering van de Woningwet in 1901 belangrijke grondslagen van de wet. Gelet op de uitgangspunten van de Woningwet, kan de schade voor het milieu geen motief zijn voor de voorschriften in de bouwverordening met betrekking tot het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond. Dit in tegenstelling tot de Wet bodembescherming waarbij het herstel van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier centraal staat.

Met de inwerkingtreding van de Wabo is dit onderscheid minder van belang. Deze wet verenigt in een overkoepelend vergunningstelsel milieueisen, bouw- en sloopeisen. Zie artikel 6.2, sub c van de Wabo.

Bouwwerken bestemd voor het verblijf van mensen

Het doel van het artikel is en blijft: Het doel van de voorschriften is dat niet wordt gebouwd op een bodem die dusdanig verontreinigd is, dat hierdoor gevaar voor de gezondheid van personen ontstaat.

Wat verstaan moet worden onder 'bouwwerken waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven' wordt in de Memorie van toelichting bij de Wet tot wijziging van de Woningwet inzake het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond (TK 1995-1996, 24 809, nr. 3) verder omschreven. Het gaat hier om bouwwerken waarin dagelijks gedurende enige tijd dezelfde mensen verblijven, bijvoorbeeld om te werken of onderwijs te geven of te genieten. Bij 'enige tijd' moet gedacht worden aan een verblijfsduur van twee of meer uren per (werk)dag. Het gaat dus niet om een enkele keer twee of meer uren, maar om een meer structureel (over een langere periode dan één dag) twee of meer uren verblijven van dezelfde mensen in het gebouw.

Gebouwen voor het opslaan van materialen of goederen, voor het telen of kweken van land- en tuinbouw producten en gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen, zoals elektriciteitshuisjes en gebouwen voor de waterhuishouding of -zuivering, worden in de Memorie van toelichting genoemd als voorbeelden van bouwwerken waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen verblijven. De omstandigheid dat in deze bouwwerken wel eens mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor het verrichten van over het algemeen kort durende werkzaamheden, zoals onderhoudswerkzaamheden, maakt die gebouwen nog niet tot gebouwen die feitelijk zijn bestemd voor het verblijven van mensen. In de Nota naar aanleiding van het verslag (TK, 1997-1996, 24809, nr. 5, p. 6) wordt naar aanleiding van Kamervragen verder opgemerkt dat een recreatiewoning (in termen van het Bouwbesluit een logiesverblijf) onder het begrip 'voortdurend of nagenoeg voortdurend verblijven van mensen' valt, terwijl dit niet geldt voor een schuur of garage bij een woning.

Bouwwerken die de grond niet raken

Hierbij moet gedacht worden aan dakkapellen en het realiseren van een extra verdieping op een gebouw. De Memorie van toelichting noemt in dit kader ook vergunningplichtige inpandige verbouwingen, werkzaamheden aan een fundering of het maken van een kelder als voorbeeld. Indien de bouwwerkzaamheden gepaard gaan met een functiewijziging kan echter onverminderd bodemonderzoek worden geëist.

 

Artikel 2.4.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Het artikel is herschreven om de leesbaarheid te verbeteren. De essentie blijft ongewijzigd: het bevoegd gezag mag voorwaarden verbinden aan een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als dat nodig is in verband met de gesteldheid van de bodem. In het artikel wordt niet meer uitputtend voorgeschreven op basis van welke gegevens het bevoegd gezag tot dit oordeel mag komen. Wel zal het besluit gebaseerd moeten zijn op een voldoende zorgvuldig onderzoek naar de van belang zijnde feiten (vergelijk artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht). Hierbij kan in het bijzonder worden gedacht aan het onderzoeksrapport bedoeld in artikel 2.1.5 van deze verordening en eventuele andere bodemonderzoeken.

Als wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, dan valt niet langer schade of hinder te verwachten voor de gebruikers van het gebouw. Hierdoor wordt ook voldaan aan het bepaalde in artikel 2.4.1. In de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen, kan aangegeven worden hoe het terrein gesaneerd moet worden en - in relatie tot de bouw - op welk tijdstip. Als saneringsvoorwaarden valt te denken aan:

 • de voorwaarde dat onder het bouwwerk een isolerende en dampremmende laag wordt aangebracht;

 • de voorwaarde dat een bepaald deel van de bodem wordt afgegraven en afgevoerd, net als het aanbrengen van een schone bodemlaag;

 • de voorwaarde dat een pompinstallatie ter zuivering van het grondwater wordt aangebracht en dat deze gedurende een aantal jaren na de totstandkoming van het bouwwerk in stand wordt gehouden.

Er wordt op gewezen dat sanering in deze gevallen in principe een verantwoordelijkheid van de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen is. Het kan in het belang van de aanvrager zijn, als deze bij het indienen van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen op een verontreinigde bodem, ook aangeeft hoe deze de sanering denkt te laten plaatsvinden. Ook bouwaanvragen waarbij sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging kunnen op grond van dit artikel worden afgedaan.

 

Paragraaf 2.5 Voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen

Algemeen

Op 1 juli 2008 trad de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking ter vervanging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De Invoeringswet Wro gaf aanleiding tot discussie over het al dan niet kunnen voortbestaan van enkele stedenbouwkundige voorschriften uit paragraaf 2.5. Dit betreft het zgn. parkeerartikel (2.5.30). Twijfel bestaat of een even effectieve en flexibele regeling (parkeren) in een bestemmingsplan kan worden gerealiseerd. Besloten is dat artikel 9.1.4, vijfde lid van de Invoeringswet Wro vooralsnog niet in werking treedt. Het gevolg hiervan is dat de stedenbouwkundige voorschriften van paragraaf 5 van hoofdstuk 2 vooralsnog blijven bestaan. De artikelen 8, vijfde lid, 9 en 10 Woningwet blijven bestaan totdat het gemelde probleem is opgelost.

Het parkeren regelen in een bestemmingsplan is nu ook mogelijk. Gemeenten die dit nu doen, kunnen hiermee door gaan. Voor zover planologische onderwerpen zijn geregeld in een bestemmingsplan, treedt voor die onderwerpen de bouwverordening terug (art. 9 Woningwet).

 

Relatie stedenbouwkundige bepalingen en het bestemmingsplan

Artikel 9 van de Woningwet is hier van groot belang. Dit betekent dat deze paragraaf van de MBV alleen dan geldt indien er geen bestemmingsplan voorhanden is, of indien het desbetreffende bestemmingsplan niet-vergelijkbare voorschriften van stedenbouwkundige aard bevat. Gedacht kan worden aan een slechts ten dele goedgekeurd bestemmingsplan, een globaal eindplan, een heel oud bestemmingsplan of een bestemmingsplan met een aantal gebreken. Soms is het moeilijk te bepalen of het desbetreffende bestemmingsplan exclusief wil zijn ten opzichte van de MBV. Sinds 1992 geeft de Woningwet wel enige duidelijkheid in art. 9, lid 2 (slot): '..., tenzij het desbetreffende bestemmingsplan anders bepaalt.' Het primaat ligt bij het bestemmingsplan. De Woningwet gaat er echter eenvoudigweg van uit dat bestemmingsplannen voor wat dit onderwerp betreft volstrekt duidelijk zijn. Dit is echter niet altijd het geval. Indien er sprake is van onduidelijkheid zal een en ander van geval tot geval bekeken moeten worden. Is een van deze gevallen aan de orde, dan vullen de stedenbouwkundige bepalingen (inclusief het afwijken hiervan) uit de bouwverordening het bestemmingsplan aan.

 

Alvorens in een concreet geval tot aanvullende werking van de bouwverordening wordt geconcludeerd, dient een drieledige toets te worden uitgevoerd:

 • 1.

  bevat het bestemmingsplan voorschriften met betrekking tot een onderwerp dat tevens in de bouwverordening wordt gereguleerd? Luidt het antwoord ontkennend, dan dient vervolgens de vraag te worden gesteld of,

 • 2.

  het bestemmingsplan aanvullende werking van de bouwverordening ten aanzien van het desbetreffende, niet in het bestemmingsplan gereguleerde, onderwerp expliciet uitsluit. Luidt ook het antwoord op deze vraag ontkennend, dan dient ten slotte te worden bezien of,

 • 3.

  de voorschriften van de bouwverordening niet overeenstemmen met de voorschriften van het bestemmingsplan, in die zin dat aanvullende werking van de bouwverordening tot gevolg heeft dat de gebruiksmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, geheel of nagenoeg geheel teniet worden gedaan. Is dit het geval, dan dient aanvullende werking van de bouwverordening alsnog op grond van artikel 9, eerste lid van de Woningwet te worden afgewezen.

 

Wet ruimtelijke ordening

De Wro en de Invoeringswet Wro hebben gevolgen voor paragraaf 2.5. van de bouwverordening. In de algemene toelichting bij hoofdstuk 2 onder Wro is hierop ingegaan. In het bijzonder ten aanzien van artikel2.5.30 (parkeren) wijzen wij op het uitstel van de inwerkingtreding van artikel 9.1.4, vijfde lid Invoeringswet Wro. Zoals uit de eerder vermelde toelichting blijkt, blijven dit artikel vooralsnog in de MBV bestaan.

 

Artikel 2.5.2 Anti-cumulatiebepaling

Deze bepaling dient om te voorkomen dat, indien in de bouwverordening dan wel in een bestemmingsplan bij een bepaald gebouw een zeker open terrein is geëist, dat terrein nog eens meetelt bij het beoordelen van een aanvraag voor een ander gebouw, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. Deze bepaling blijkt vooral in het buitengebied betekenis te hebben.

 

Artikel 2.5.5 Ligging van de voorgevelrooilijn

Het bepaalde onder b kan desgewenst variëren naar gelang van de zone waarin de weg is gelegen. Ook kan per zone een vaste maat worden genoemd. Indien in gebieden van de gemeente waarvoor geen bestemmingsplan geldt, wegen zouden voorkomen van meer dan 30 meter breed zonder bestaande bebouwing, dan verdient het de voorkeur om het onder b bepaalde als volgt te redigeren:

b langs een wegbreedte waarlangs geen bebouwing, als onder a bedoeld, aanwezig is en waarlangs mag worden gebouwd:

 • bij een wegbreedte van ten minste 30 meter de lijn gelegen op een afstand van de halve wegbreedte, gemeten uit de as van de weg;

 • bij een wegbreedte die minder dan 30 meter, maar ten minste 10 meter bedraagt, de lijn gelegen op 15 meter uit de as van de weg;

 • bij een wegbreedte geringer dan 10 meter, de lijn gelegen op 10 meter uit de as van de weg.

 

Artikel 2.5.6 Verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn

Hoewel het begrip 'rooilijn' algemeen gedefinieerd wordt als 'de lijn die - behoudens toegelaten afwijkingen - bij het bouwen aan de wegzijde (voorgevelrooilijn) of aan de van de weg afgekeerde zijde (achtergevelrooilijn) niet mag worden overschreden', is - om misverstand te voorkomen - een direct verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn opgenomen. Vergunningvrije bouwwerken worden niet getoetst aan het bestemmingsplan, zie art. 3.25 Wro.

 

Artikel 2.5.7 Toegelaten overschrijding van de voorgevelrooilijn

Door de verruiming van de categorie vergunningvrije bouwwerken kan in toenemende mate samenloop ontstaan tussen vergunningvrije en vergunningplichtige werken. In onderdeel a komt de keuze tot uitdrukking voor de 'totaal- benadering' zoals die ook uit de wetsgeschiedenis is af te leiden. Dit betekent dat een vergunningvrij bouwwerk niet vergunningvrij is als het onderdeel uitmaakt van een (meeromvattend) vergunningplichtige bouwplan. Deze 'totaal-benadering' houdt echter niet in dat de vergunning dan ook mag worden geweigerd louter op dat onderdeel dat op zichzelf beschouwd vergunningvrij zou zijn. In geval van samenloop gaat het zwaarste regime voor, maar zonder dat daarmee de essentie van vergunningvrij bouwen wordt aangetast (TK, 1999-2000, 26 734, nr. 6, p. 18). De redenering is, dat bij een eenmaal gerealiseerd bouwwerk bepaalde onderdelen aan een bouwwerk aangebracht kunnen worden als vrij bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn. Ingeval deze onderdelen deel uitmaken van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen is het niet logisch om het verbod tot overschrijding van de voorgevelrooilijn hierop van toepassing te laten zijn. De voor dit artikel van belang zijnde beperking, die artikel 3, onderdeel 7, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht kent betreft een uitbreiding van het bebouwd oppervlak. Bij het aanbrengen van de daar bedoelde veranderingen mag er geen sprake zijn van een uitbreiding van het bebouwd oppervlak. Elke vergroting van een bouwwerk, waardoor een bestaande afwijking van de rooilijnvoorschriften zou toenemen, blijft dus vergunningplichtig.

 

Zie de figuren 1 en 2 in de bijlage die bij deze Toelichting behoort. De bedoelde figuren illustreren dat in het algemeen als veranderingen, als bedoeld in artikel 3, onderdeel 7, van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, kunnen worden beschouwd:

 • 1.

  uittreksels die lager aangebracht worden dan 2,20 m boven straatpeil, mits zij de voorgevelrooilijn met niet meer dan 0,20 m overschrijden, bij voorbeeld gevelversieringen, waaronder pilasters en gevellijsten, plinten, enigszins uitstekende schoorsteenwanden en hemelwaterafvoeren;

 • 2.

  uitsteeksels die hoger aangebracht worden dan 2,20 m boven straatpeil, mits zij de voorgevelrooilijn met niet meer dan 0,50 m overschrijden, bij voorbeeld gevelversieringen zoals kroonlijsten, dakoverstekken, dakgoten, uithangbordjes en kleine luifels. Indien uitsteeksels aan gebouwen de voorgevelrooilijn verder overschrijden dan hiervoor onder 1 en 2 aangegeven, zal het bevoegd gezag dus in het algemeen overwegen daartegen repressief op te treden. Indien in een bestemmingsplan geen eigen regeling op het gebied van rooilijnen, toelaatbare bouwhoogte e.d. is opgenomen, maar ter zake de artikelen 2.5.1 t/m 2.5.30 van de bouwverordening van kracht zijn verklaard, dan verdient het aanbeveling om onderdeel a van artikel 2.5.7 aan te vullen met de tekst van de voorgaande punten 1 en 2 (minus de voorbeelden) onder tussenvoeging van de woorden ', te weten:'.

 

Artikel 2.5.8 Vergunningverlening in af wijking van het verbod tot overschrijding van de voorgevelrooilijn

Naast de afwijkingsmogelijkheden bedoeld in artikel 2.5.8 kent artikel 2.5.29 nog de mogelijkheid van afwijking voor het geval, dat er geen bestemmingsplan of beheerverordening in voorbereiding is en geen van de omstandigheden als genoemd in art. 3.3 Wabo aan de orde is.

Lid 1, ad b

Deze bepaling maakt het mogelijk om een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn als het gaat om het op eigen voorterrein plaatsen van beeldhouwwerk, vitrines e.d.

 

Artikel 2.5.9 Bouwen op de weg

Artikel 2.5.9 is afgestemd op artikel 2, Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. De vermelding van artikel 2, Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht in artikel 2.5.9 is vooral van belang om het misverstand, dat de bouwverordening ook betekenis zou hebben voor zaken, die als vrij bouwen genoemd zijn in artikel 2, Bijlage II, Besluit omgevingsrecht uit te sluiten.

Zie voor het bouwen over de weg overigens artikel 2.5.8.

 

Artikel 2.5.10 Plaatsing van de voorgevel ten opzichte van de voorgevelrooilijn. Afschuining van straathoeken

Lid 4, onder a

Bij deze afwijking van het bouwverbod kan worden gedacht aan bijvoorbeeld complexen van bij elkaar behorende gebouwen, zoals kazernes, ziekenhuizen en gevangenissen vallen.

Lid 4, onder f

Hieronder vallen bij voorbeeld aangebouwde garages, terugliggende zolderverdiepingen e.d.

Lid 4, onder g

Deze afwijking van het bouwverbod is in het algemeen van toepassing voor gebouwen, die een ruim voorterrein vragen.

 

Artikel 2.5.11 Ligging van de achtergevelrooilijn

Zie de figuren 3 t/m 12, in de bij deze Toelichting behorende bijlage.

Lid 1, onder a

Deze bepaling kan voor langgerekte, taps toelopende bouwblokken tot achtergevelrooilijnen in het smalle deel van het bouwblok leiden die elkaar dicht naderen. Dit behoeft echter geen bezwaar te vormen, omdat artikel 2.5.21 de bouwhoogte dan evenredig beperkt.

 

Artikel 2.5.12 Verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn

Hoewel het begrip 'rooilijn' algemeen wordt gedefinieerd als 'de lijn die - behoudens toegelaten afwijkingen - bij het bouwen aan de wegzijde (voorgevelrooilijn) of aan de van de weg afgekeerde zijde (achtergevelrooilijn) niet mag worden overschreden', is - om misverstand te voorkomen - een direct verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn opgenomen.

Het geheel achter de achtergevelrooilijn bouwen moet overigens opgevat worden als een - verboden - overschrijding van de achtergevelrooilijn.

Indien gebouwd wordt aan of bij een beschermd monument of in een van rijkswege beschermd stads- of dorpsgezicht, zijn normaliter vergunningvrije bouwwerken bij wijze van uitzondering vergunningplichtig op grond van artikel 5, Bijlage II van het Bor. Zie tevens artikel 2.5.14, lid l.

 

Artikel 2.5.13 Toegelaten overschrijding van de achtergevelrooilijn

Artikel 2.5.13 is afgestemd op bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

De redenering is dat bij een eenmaal gerealiseerd bouwwerk bepaalde onderdelen aan een bouwwerk vergunningvrij aangebracht kunnen worden artikel 2, Bijlage II van het Bor met overschrijding van de achtergevelrooilijn. Ingeval deze onderdelen deel uitmaken van de aanvraag om vergunning, is het niet logisch om het verbod tot overschrijding van de achtergevelrooilijn hierop van toepassing te laten zijn.

Zie tevens de twee laatste zinnen van de toelichting op artikel 2.5.7.

 

Artikel 2.5.14 Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de achtergevelrooilijn

Naast de afwijkingsmogelijkheden in het onderhavige artikel 2.5.14 kent artikel 2.5.29 nog de mogelijkheid tot afwijking in zeer speciale gevallen.

Artikel 2.5.14 is afgestemd op artikel 2, Bijlage II van het Bor. De vermelding hiervan is vooral van belang om het misverstand dat de bouwverordening ook betekenis zou hebben voor zaken die vergunningvrij zijn, uit te sluiten.

Wanneer ingevolge de bepalingen van dit artikel wordt afgeweken van het verbod de achtergevelrooilijn te overschrijden, dient artikel 2.5.2 in acht te worden genomen, mede in het belang van omwonenden. Voorts ware er aandacht aan te besteden, of een bouwwerk voor de brandweer bereikbaar moet blijven.

Ad a en g

Voor deze bedrijven kan tot op zekere hoogte tegemoet worden gekomen aan op bedrijfstechnische gronden gebaseerde verlangens. Met de onder g bedoelde bouwstrook (of bouwblok), geheel of overwegend handels- of industrieterrein omvattend, wordt niet beoogd een bouwstrook (of bouwblok) met winkelbebouwing.

 

Artikel 2.5.15 Erf bij woningen en woongebouwen

Het erf, bedoeld in dit voorschrift, mag niet worden verward met de 'buitenruimte' in de zin van het Bouwbesluit.

Naleving van het onderhavige voorschrift houdt tevens in het ruimschoots voldoen aan het bepaalde in artikel 5:50 van het Burgerlijk Wetboek, want in laatstgenoemde burenrechtbepaling wordt een maat van 2 meter voorgeschreven als minimumafstand tussen de erfgrens en muren waarin vrijelijk ramen mogen worden aangebracht.

Het vrijelijk ramen in de achtergevel kunnen aanbrengen is tevens het motief voor het bepaalde in het eerste lid, onder b. Het (gedeeltelijk) samenvallen van de achtergevel met de erfgrens vormt hiervoor immers een beletsel.

 

Lid 3 b, onder 1

Deze afwijkingsmogelijkheid is onder meer bedoeld voor patiowoningen.

 

Lid 3 b, onder 2

Indien één van de in dit lid genoemde situaties zich voordoet en er dus open ruimte achter een gebouw is, zij het dat deze niet bij het gebouw behoort en het gebouw overigens over voldoende 'uitloop' beschikt, zou kunnen worden afgeweken van de voorgeschreven erfgrootte.

 

Lid 3 b, onder 3

Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een verbetering van de bestaande toestand zal een verkleining van het erf tot geringere oppervlakte dan volgens dit artikel is vereist slechts aanvaardbaar zijn ten behoeve van het opheffen van onbevredigende situaties in het gebouw waarvoor binnen het gebouw geen oplossing kan worden gevonden. In die gevallen zal een verbetering van het gebouw tegen een verslechtering van het erf moeten worden afgewogen. Hiertoe zal in het bijzonder aandacht moeten worden geschonken aan de functie van het erf als onderdeel van de vluchtweg bij brand en aan de bereikbaarheid van het pand door de brandweer.

 

Artikel 2.5.16 Erf bij overige gebouwen

Naleving van het onderhavige voorschrift houdt tevens in het voldoen aan het bepaalde in artikel 5:50 van het Burgerlijk Wetboek, want in laatstgenoemde burenrechtbepaling wordt een maat van 2 meter voorgeschreven als minimumafstand tussen de erfgrens en muren waarin vrijelijk ramen mogen worden aangebracht.

 

Lid 2, onder a en b

Wanneer wordt afgeweken van het bepaalde in het eerste lid, moet onder meer rekening worden gehouden met de ligging in het gebouw van eventuele dienstwoningen. Bovendien dient onderscheid te worden gemaakt tussen de gevallen, waarin het gaat om een bouwblok of een bouwstrook waarin geen woningen voorkomen en een bouwblok waarin bij voorbeeld naast bedrijfsgebouwen ook woningen voorkomen. Indien de laatste omstandigheid zich voordoet zal minder ver worden afgeweken van het bepaalde in het eerste lid, dan in het andere geval.

 

Artikel 2.5.17 Ruimte tussen bouwwerken

Deze bepaling is bedoeld om het ontstaan van smalle ontoegankelijke open ruimten tussen gebouwen op aangrenzende terreinen te voorkomen, omdat deze aanleiding tot hinder door vervuiling kunnen geven. De bepaling kan zowel worden nageleefd door gebouwen tegen elkaar aan te plaatsen als door een tussenruimte van meer dan een meter breedte te realiseren. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, indien de smalle open ruimte voldoende voor onderhoud bereikbaar is. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een opening in de zijgevel van het gebouw.

 

Artikel 2.5.18 Erf- en terreinafscheidingen

Artikel 5:48 van het Burgerlijk Wetboek geeft iedere terreineigenaar het recht om zijn erf te omheinen. Uiteraard moet hij daarbij de eventuele beperkingen in de gemeentelijke voorschriften in acht nemen. Laatstgenoemde voorschriften spelen echter meestal slechts een bescheiden rol, want een erfafscheiding is in principe een vergunningvrij bouwwerk op grond van artikel 2, Bijlage II, Bor, althans indien de daarin vermelde beperkingen ten aanzien van onder meer de hoogtematen in acht worden genomen. Hogere erfafscheidingen vallen vanzelfsprekend onder de vergunningplicht en behoeven derhalve preventieve toetsing aan de voorschriften van het bestemmingsplan of het onderhavige artikel van de bouwverordening. Eventueel kan het bevoegd gezag op grond van het tweede lid van laatstgenoemd artikel de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het verbod als bedoeld in het eerste lid. Daarbij kan gedacht worden aan het bouwen van bijvoorbeeld een gevangenismuur of een hek ter omheining van een terrein dat geen erf, behorend bij een gebouw, is.

 

Artikel 2.5.19 Bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen

Het eerste lid strekt tot bescherming van het vergunningplichtige bouwwerk en de veiligheid van de bewoners of gebruikers daarvan. Het tweede lid ziet meer op de openbare veiligheid. De ondergrondse hoofdtransportleiding kan zowel dienen voor elektriciteit als voor aardgas, olie, chemische producten e.d.

Omdat het wenselijk is om van geval tot geval te kunnen bepalen in hoeverre het bouwen nabij hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen toelaatbaar is en zo ja, onder welke voorwaarden, is het artikel geredigeerd als een verbod, waarvan eventueel kan worden afgeweken. Redenen om af te wijken zullen in het algemeen zijn gericht zowel op de veiligheid van de gebruikers van het bouwwerk als op het voorkomen van storingen in de goede werking van de lijnen en leidingen ten gevolge van de bouw en de aanwezigheid van het bouwwerk.

Indien het onderhavige artikel moet worden toegepast, verdient het aanbeveling om overleg te plegen met de beheerder van de hoogspanningslijn of de hoofdtransportleiding.

Langs privaatrechtelijke weg heeft menige eigenaar / beheerder een recht van opstal gevestigd, als bedoeld in artikel 5, lid 3, sub b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Meestal betreft dit een gebied van 2 x 30 meter, dus een strook van 60 meter, waar niet mag worden gebouwd, met uitzondering van bepaalde bouwwerken zoals installaties e.d.

Indien in het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft een dergelijk recht van opstal is gevestigd - zie hiervoor het kadaster - dan geldt de daarin vastgelegde afstand en heeft een geringere afstand in een bestemmingsplan geen betekenis.

In veel bestemmingsplannen zijn voor uiteenlopende doeleinden zones vastgelegd, die elkaar (deels) kunnen overlappen.

 

Besluit externe veiligheid buisleidingen

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen(Bevi). De besluiten gaan voor op de gemeentelijke bouwverordening.

 

Het Bevb regelt onder andere dat de gemeenteraad er zorg voor draagt dat binnen vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van het Bevb een bestemmingsplan in overeenstemming is met dit besluit.

Wanneer de betreffende buisleidingen correct in bestemmingsplannen zijn opgenomen, vervalt de werking van deze stedenbouwkundige bepaling uit de bouwverordening. Voor niet in een bestemmingsplan geregelde leidingen, blijft deze bepaling uiteraard onverkort van kracht. Dit vloeit voort uit artikel 9 Woningwet. Zie hierover de algemene toelichting bij paragraaf 5.

 

Zie voor meer informatie over het Bevb, Revb en Bevi:

www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/buisleidingen

 

Artikel 2.5.20 Toegelaten hoogte in de voorgevelrooilijn

Alternatief 1

Dit en de volgende artikelen bevatten een samenhangend stelsel van voorschriften voor de maximumhoogten van bouwwerken in relatie tot de afstanden tot tegenoverliggende bouwwerken. Voor de duidelijkheid is aangegeven, dat het stelsel alleen voor vergunningplichtige bouwwerken is bedoeld.

Het stelsel is niet alleen gericht op stedenbouwkundige ordening, maar ook op voldoende toetredingsmogelijkheden voor licht en lucht. Gezien de vaste fysische gegevenheden op het gebied van met name de daglichttoetreding is dan ook geen onderscheid gemaakt tussen de maximumhoogten in de voor- en in de achtergevelrooilijn.

Tevens wordt in het voorschriftenstelsel de onderste meter boven straatpeil van eventuele raamoppervlakten bij de bepaling van aanvaardbare belemmeringhoeken voor de daglichttoetreding buiten beschouwing gelaten, omdat de desbetreffende glasgedeelten praktisch geen lichtopbrengst leveren en zich grotendeels beneden de gebruikelijke vensterbankhoogte bevinden. (De belemmeringhoek in een stedenbouwkundig (straat)profiel is te definiëren als de hoek tussen de onderste glaslijn van het beschouwde gebouw en de bovenkant van de tegenoverliggende bebouwing.)

Met het oog op de in het algemeen wenselijke stedenbouwkundige ordening is wel gedifferentieerd naar bebouwingsdichtheden voor enerzijds de bebouwde kom (belemmeringhoek: maximaal 45 graden) en anderzijds daarbuiten (belemmeringhoek: maximaal 37 graden). Zie de figuren 12, 13 en 14 in de bij deze Toelichting behorende bijlage.

Een voorgevelrooilijn kan ontbreken op de plaatsen, waar bij voorbeeld een vaart, een gracht, een park of een plantsoen langs de weg ligt. Veelal zal een tegenoverliggende rooilijn dan te ver weg liggen om een beperkende invloed op de maximumhoogte van het bouwwerk te hebben. Langs een smalle gracht is dit echter niet ondenkbaar (zie figuur 15). Een plaatselijke onderbreking van een voorgevelrooilijn komt bij voorbeeld voor bij de uitmonding van een dwarsweg (dwarsstraat) (zie figuur 16).

 

Artikel 2.5.21 Toegelaten hoogte in de achtergevelrooilijn

Zie ook de toelichting op artikel 2.5.20.

 

Alternatief 1

Lid 2

De wijze van vaststelling van de bouwhoogte in het verticale vlak door de achtergevelrooilijn in een bouwblok, waarin de achtergevelrooilijnen niet evenwijdig lopen, is in figuur 17 nader toegelicht, waarbij a, a1 enz. de voor de bouwhoogte in rekening te brengen afstand van de achtergevelrooilijnen is. Het komt voor dat bij tussen twee wegen gelegen terreinen, die te ondiep zijn voor twee tegenover elkaar gelegen bouwstroken, de tegenoverliggende achtergevelrooilijn ontbreekt.

De langs de andere weg liggende voorgevelrooilijn treedt dan in de plaats van de ontbrekende tegenovergelegen achtergevelrooilijn (zie figuur 18).

 

Lid 4

Bij achterterreinen die - door de ligging in geaccidenteerd gebied of anderszins - niet op straatpeil liggen, leidt bepaling van de bouwhoogte in het verticale vlak door de achtergevelrooilijn op de in het eerste t/m derde lid voorgeschreven wijze niet tot de juiste hoogte-diepteverhouding van het binnenterrein van gesloten bouwblokken. Dit mede in verband met het feit dat krachtens het bepaalde in artikel 2.5.26 bij het bouwen aan een weg ten opzichte van het straatpeil moet worden gemeten. Ter ondervanging van het genoemde bezwaar is het onderhavige vierde lid opgenomen.

 

Artikel 2.5.22 Toegelaten hoogte van zijgevels tegenover achtergevelrooilijn

Zie figuur 19.

 

Lid 2

Indien uit het bepaalde in het eerste lid voor een zijgevel tegenover een achtergevelrooilijn een lagere hoogte volgt dan voor de - op die zijgevel aansluitende - voorgevel toelaatbaar is dan kan het in overigens verlichtingstechnisch gunstige omstandigheden verantwoord zijn om af te wijken van de in het eerste lid bepaalde maximale hoogte voor het laten optrekken van de zijgevel tot de hoogte van de voorgevel.

 

Artikel 2.5.23 Toegelaten hoogte tussen voor- en achtergevelrooilijnen

Alternatief 1

Lid 2

De hier genoemde hoek van 56 graden correspondeert met de hoogte-diepteverhouding uit het eerste lid van artikel 2.5.22.

 

Artikel 2.5.24 Grootste toegelaten hoogte van bouwwerken

Alternatief 1

De maximumbouwhoogte van 15 meter komt - bij een in de woningbouw gebruikelijke verdiepingshoogte - overeen met 5 à 5,5 bouwlaag.

 

Artikel 2.5.25 Hoogte van bouwwerken op niet aan een weg grenzende terreinen

Het onderhavige artikel wordt vooral gehanteerd voor bouwwerken op binnenterreinen van gesloten bouwblokken.

Een zadeldak is een dak, bestaande uit twee schuine vlakken die elkaar in het hoogste punt snijden, de zgn. nok, en vandaar beide naar beneden lopen tot hun goot.

 

Artikel 2.5.26 Wijze van meten van de hoogte van bouwwerken

Zie artikel 1.1 voor de definitie van 'straatpeil'.

 

Artikel 2.5.27 Toegelaten afwijkingen van de toegelaten bouwhoogte

Ad a

De strekking van dit voorschrift is, dat bij een eenmaal gerealiseerd bouwwerk bepaalde onderdelen aan een bouwwerk aangebracht kunnen worden als vrij bouwen met overschrijding van de toegelaten hoogte. Ingeval deze onderdelen deel uitmaken van de aanvraag om een omgevingsvergunning om te bouwen is het niet logisch om het verbod tot overschrijding van de voorgevelrooilijn hierop van toepassing te laten zijn.

 

Ad b

Deze niet-vantoepassingverklaring geldt uiteraard, mits de te vernieuwen of te veranderen delen niet worden verhoogd. Dit zou namelijk de vergroting van een bouwwerk betreffen. Voor de vergroting van een bouwwerk zijn de artikelen 2.5.20 t/m 2.5.24 onverkort van toepassing, tenzij wordt afgeweken ingevolge artikel 2.5.28, onder e.

 

Artikel 2.5.28 Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de toegelaten bouwhoogte

De vermelding van artikel 3, onderdeel 7 en artikel 2, onderdelen 16 en 18 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is vooral van belang om het misverstand, dat de bouwverordening ook betekenis zou hebben voor zaken, die als vrij bouwen genoemd zijn in artikel 2.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), uit te sluiten.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de afwijkingsmogelijkheden uit dit lid dient bijzondere aandacht te worden besteed aan het bepaalde in de artikel 2.5.2. Daarbij kunnen ook welstandsoverwegingen worden betrokken.

Ad e, onder 1

Afgeweken zou kunnen worden wanneer het een gebouw betreft, dat aansluit bij bestaande bebouwing, die onder vigeur van vroegere voorschriften hoger is dan thans is toegelaten. Door de afwijking van de toegestane bouwhoogte kan dan een gaaf straatbeeld worden verkregen.

 

Artikel 2.5.29 Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de rooilijnen en van de toegelaten bouwhoogte in geval van voorbereiding van nieuw ruimtelijk beleid

Artikel 2.5.29 MBV is, in relatie met de overige stedenbouwkundige afwijkingen uit dit hoofdstuk, te vergelijken met de relatie tussen enerzijds de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking en anderzijds de afwijkingsregels die zijn gelegen buiten het bestemmingsplan. Paragraaf 2.5 MBV is te beschouwen als een bestemmingsplan vervangende regeling met derhalve ook de behoefte aan regels inzake afwijking wanneer nieuw ruimtelijk beleid wordt voorbereid. Bedoeld is een net zo eenvoudige afwijkingsregeling voor bouwen en gebruiken te hebben voor de verplichtingen uit de stedenbouwkundige eisen van de bouwverordening als van die uit een bestemmingsplan.

 

Sub a.

Wellicht ten overvloede is hier nogmaals vermeld dat deze bepaling alleen van toepassing is indien er geen bestemmingsplan, beheersverordening of projectbesluit van kracht is. Aangezien er dan geen strijd kan zijn met een bestemmingsplan, vloeit uit art. 3.10 Wabo dat de reguliere procedure van 3.9 Wabo van toepassing is.

 

Sub b. aanhoudingsvoorwaarden uit art. 3.3 Wabo

De aanvraag om een omgevingsvergunning moet in een aantal gevallen worden aangehouden. In art. 3.3 Wabo wordt bepaald wanneer daarvan sprake is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er geen reden is de aanvraag te weigeren, maar er voor de dag van aanvraag een bestemmingsplan in ontwerp ter inzage is gelegd of een voorbereidingsbesluit in werking is getreden. In een dergelijke situatie vervallen de stedenbouwkundige bepalingen uit de MBV, waaronder deze.

 

Sub c. Welk toekomstig ruimtelijk beleid is zoal relevant?

Voor een afwijking als bedoeld in dit artikel geldt zoals voor alle besluiten de eis van een voldoende motivering (art. 3:46 Awb). Deze motivering zal in het onderhavige geval in ieder geval betrekking moeten hebben op toekomstig planologisch beleid. Daarom is hier expliciet de eis opgenomen dat het bouwplan waar wordt afgeweken van de rooilijnen en van de toegelaten bouwhoogte 'in overeenstemming is met in voorbereiding zijnd ruimtelijk beleid'.

'Vastgesteld en bekendgemaakt ruimtelijk beleid' is een mogelijkheid om de afwijking te onderbouwen. Denk bijvoorbeeld aan een structuurplan, structuurvisie of -nota, beleidsnota, beleidsregels (een nota dakkapellen, bijgebouwen e.d.) en een sectorale nota.

Zoals uit het gestelde bij sub b. blijkt, vallen hieronder niet de situaties zoals vermeld in art. 3.3 Wabo, zoals bijvoorbeeld een ter inzage gelegd ontwerpbestemmingsplan. Ook een vastgesteld voorbereidingsbesluit voor bijvoorbeeld een bouwlocatie kan daarom geen basis vormen.

 

Sub d.

De activiteit mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Hierbij wordt aangesloten bij de terminologie dit wordt gebruikt en de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Wabo. Bij dat begrip wordt rekening gehouden met milieu, cultuurhistorische, ecologische en natuurlijke en landschappelijke waarden.

Voor wat betreft de milieuwaarden zijn de afstanden ten opzichte van hinderveroorzakende activiteiten dan van groot belang. De relevante afstanden treft u aan in de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'.

 

Sub e.

In het kader van een goede motivering wordt hier gevraagd om een goede ruimtelijke onderbouwing. Ook hier is aangesloten bij de terminologie uit de Wabo.

 

Artikel 2.5.30 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen

Algemeen

Met de komst van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) behoort het onderwerp parkeren te worden geregeld in de (nieuwe) bestemmingsplannen. Als uitwerking hiervan is in artikel 8.17 van de Invoeringswet Wro bepaald dat artikel 8, vijfde lid van de Woningwet vervalt.

In verband met wetstechnische problemen is besloten dit deel van de Invoeringswet Wro vooralsnog niet in werking te doen treden. Een nieuwe datum van inwerkingtreding is niet bepaald. Dit betekent dat onder meer het ‘parkeerartikel’ uit de bouwverordening blijft bestaan, ook indien op grond van de nieuwe Wro een bestemmingsplan wordt vastgesteld, waarin niet is voorzien in een regeling over het parkeren.

 

Alternatief 2

Lid 1

Het is zeer moeilijk aan te geven, wat in algemene zin een niet te overvloedig minimumaantal parkeerplaatsen dient te zijn. De daarom per omgevingsvergunning voor het bouwen te bepalen normstelling hangt af van onder meer de grootte van het gebouw, de ligging in de gemeente, het te verwachten aantal bezoekers, c.q. bewoners of gebruikers, de eventuele aanwezigheid van openbaar vervoer en de frequentie daarvan, het tijdstip waarop de bezoekers gewoonlijk komen, en de mogelijke uitwisselbaarheid van parkeerplaatsen. Tevens is aansluiting wenselijk op het voorgestane verkeers- en vervoersbeleid, zoals dat is neergelegd het lokale verkeer- en vervoerplan.

Voor kencijfers betreffende in het algemeen aanbevelenswaardige minimum aantallen parkeerplaatsen, uitgesplitst naar het soort voertuig en de bestemming van het gebouw, zie de uitgave Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV 2004), paragraaf 6.3, verkrijgbaar bij de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (Stichting CROW) te Ede (tel. 0318-69 53 00 of www.crow.nl ). Overigens kan een verantwoorde parkeernorm alleen per te verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen worden bepaald.

Aan de hand van de hiervoor genoemde publicaties kan, zoals gezegd, per te verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen een verantwoorde parkeernorm worden bepaald. Bij de toepassing van het onderhavige lid is - op grond van praktisch-bouwkundige overwegingen - enige flexibiliteit in elke vastgestelde parkeernorm onontbeerlijk. Dus verdient het aanbeveling om in een concrete omgevingsvergunning voor het bouwen bij voorbeeld een afwijking naar boven van 10% als toelaatbaar te vermelden op locaties die per openbaar vervoer bereikbaar zijn, en van 50% op locaties die dat niet zijn.

 

Lid 2

Dit lid geeft maatvoorschriften voor parkeervakken, omdat deze voorschriften niet kunnen worden gemist bij het afdwingen van een correcte naleving van lid 1. De verplichting in lid 1 om voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aan te brengen zou immers gedeeltelijk kunnen worden ontdoken door alleen parkeervakken met afmetingen voor het kleinste type personenauto te maken. Ook het Bouwbesluit 1992 sprak in het - niet in werking getreden - artikel 218, lid 1, over 'parkeerplaatsen van voldoende afmetingen'. Het Bouwbesluit 2003 laat regeling van het onderhavige onderwerp geheel over aan bestemmingsplan en/of bouwverordening. Een bijkomende reden voor het opnemen van maatvoorschriften voor parkeervakken is de wenselijkheid om de afwijkende maatvoering vast te leggen van parkeerplaatsen voor rolstoelgebruikers en stoklopers.

 

Lid 3

De onderhavige bepaling kan ertoe leiden dat een nieuw winkelcentrum wordt voorzien van een zgn. expeditiehof, respectievelijk een nieuw fabrieksgebouw van een laad- en losperron (met een op het fabrieksterrein gelegen, bijbehorende opstelstrook voor vrachtauto's).

 

Lid 4, ad a

De mogelijkheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van de eis in het eerste lid om een parkeergelegenheid van voldoende omvang op eigen terrein of onder eigen dak te maken is onder meer bedoeld voor omgevingsvergunningplichtige verbouwingen van winkels e.d. in binnensteden. Eventueel kunnen daarbij financiële voorwaarden worden gesteld.

 

Hoofdstuk 7 Overige gebruiksbepalingen

 

Artikel 7.3.1 Bepaling aantal personen nachtverblijf

Artikel 2.2, eerste lid van het Bor geeft de raad de mogelijkheid om van het in artikel 2.11.1 eerste lid, onderdeel a, genoemde aantal personen af te wijken. De raad kan indien afwijking van dit artikel is gewenst, een nieuw artikel 7.3.1 Vergunningsplicht nachtverblijf in de bouwverordening vaststellen.

 

Hoofdstuk 9 Het welstandstoezicht

Algemeen

In hoofdstuk 9 van de MBV zijn zowel procedurele als inhoudelijke artikelen met betrekking tot het welstandstoezicht opgenomen. Op grond van artikel 8, zesde lid van de Woningwet bevat de bouwverordening voorschriften over de samenstelling, inrichting en werkwijze van de welstandscommissie.

De werkwijze van de welstandscommissie is in de MBV niet concreet uitgewerkt vanwege de diversiteit in lokale invulling. Gemeenten dienen nadrukkelijk zelf een keuze te maken ten aanzien van de werkwijze, ook indien een gemeente werkt met een provinciale welstandscommissie. De gemeentelijke keuze dient ook door te klinken in de werkwijze van de provinciale welstandscommissie. Daartoe dient de gemeente het initiatief te nemen en is het aan de provinciale welstandscommissie om deze keuze te onderschrijven.

Het is noodzakelijk om een huishoudelijk reglement toegesneden op de lokale situatie of een reglement van orde voor de lokale welstandscommissie vast te stellen als bijlage bij deze verordening. Juridisch gezien behoeft een dergelijk reglement niet in de bouwverordening zelf te worden opgenomen, maar dient wel dezelfde procedure te worden doorlopen als de gemeentelijke bouwverordening.

 

Welstandscriteria en welstandsnota

Alleen als in een welstandsnota aan de hand van criteria is aangegeven wat verstaan wordt onder redelijke eisen van welstand kan het bevoegd gezag een vergunningplichtig bouwwerk beoordelen op aspecten van welstand en kan de welstandscommissie hierover adviseren. Ook bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist, moeten aan minimale welstandseisen voldoen. Volgens artikel 13a van de Woningwet kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat 'in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand' aanschrijven om die strijdigheid op te heffen. De criteria hiervoor moeten in de welstandsnota zijn opgenomen. Zonder nota met criteria is geen welstandstoezicht mogelijk.

De welstandsbeoordeling c.q. -advisering dient gebaseerd te worden op de in de nota opgenomen criteria. In artikel 12a van de Woningwet wordt bepaald dat deze criteria 'zo veel mogelijk zijn toegesneden op de onderscheidene categorieën bouwwerken en dat de criteria kunnen verschillen naargelang de plaats waar een bouwwerk is gelegen'. Dit biedt mogelijkheden om de criteria per samenhangend deel van de gemeente uit te werken. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom verschillen gebieden ten aanzien van de bestaande kwaliteiten en ten aanzien van de verwachte en/of beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, die vastliggen in een bestemmingsplan of specifieke beleidsdocumenten, bijvoorbeeld in het kader van landschapsverbetering, stedelijke vernieuwing of architectuurbeleid. De bestaande situatie en de beleidsdoelen voor de toekomst zullen in de meeste gevallen de basis vormen voor een passend welstandsbeleid. In het ene gebied is aanleiding om een behoudend beleid te voeren, in een ander gebied is juist verandering en vernieuwing aan de orde. In het ene gebied is nauwelijks sprake van ruimtelijke dynamiek en kan een terughoudend welstandsregime acceptabel zijn, in een ander gebied gaat juist alles op de schop en is een intensieve beïnvloeding van de ruimtelijke kwaliteit vereist.

De welstandsnota is derhalve een dynamisch document. Steeds als er nieuwe gebieden worden ontwikkeld, vormen de beleidsregels voor het betreffende gebied een toevoeging aan de nota, mits telkens opnieuw de vaststellingsprocedure wordt gevolgd.

Indien het bevoegd gezag de welstandscriteria in bijzondere gevallen buiten toepassing laat als bedoeld in artikel 4:84 Awb (inherente afwijkingsbevoegdheid), dient dit wel per concreet geval deugdelijk door het bevoegd gezag te worden gemotiveerd.

 

Relatie bestemmingsplan en welstand

De jurisprudentie op basis van de Woningwet gaat uit van de voorrangsregel uit artikel 9 Woningwet, inhoudende dat de welstandstoets zich dient te richten naar de bouwmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt.

Het welstandscriterium is in artikel 2.10 sub d (voorheen artikel 44 van de Woningwet) omschreven als zelfstandige toetsingsgrond voor bouwaanvragen. De voorrangsregeling van artikel 9 was daardoor niet rechtstreeks van toepassing. De jurisprudentie heeft uit dit stelsel van de wet afgeleid dat die voorrang is blijven bestaan (ABRS 25 april 1995, BR 1995, 579, ABRS 16 maart 1999, AB 1999, 356 en ABRS 18 februari 2000, Gst.2000, 7119).

In lijn met artikel 9 Woningwet is de voorrang van het bestemmingsplan op de welstandseisen geregeld in artikel 12, derde lid van de Woningwet. Daarin is tevens bepaald dat ook de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening boven de welstandseisen prevaleren. In artikel 12b, eerste lid van de Woningwet is bovendien expliciet vastgelegd dat óók de welstandscommissie deze voorrangsregeling moet betrekking bij de advisering. Het bestemmingsplan is immers het wettelijk instrument waarmee, langs de in de Wet ruimtelijke ordening aangegeven en met bijzondere waarborgen omklede weg, aan gronden een bestemming is gegeven en de daarbij behorende bebouwings- en gebruiksmogelijkheden worden aangegeven. Dit betekent dat de welstandstoets niet mag leiden tot beperkingen die een reële verwezenlijking van de aan de grond toegekende bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, belemmeren (vgl. ABRS 16 maart 1999, AB 1999, 356 m.n. A.G.A. Nijmeijer). De kans dat die situatie zich voordoet is kleiner naarmate het bestemmingsplan meer mogelijkheden biedt de toegekende bestemming te realiseren.

Naar valt aan te nemen is de voorrangsregel (artikel 12, derde lid Woningwet) naar analogie van toepassing op de relatie toekomstig bestemmingsplan en welstand.

 

Artikel 9.1 De advisering door de welstandscommissie

Onder het regime van de Woningwet is inschakeling van een welstandscommissie bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen verplicht indien een welstandsnota is vastgesteld en aan de hand van criteria is aangegeven wat verstaan wordt onder redelijke eisen van welstand. De commissie adviseert, het bevoegd gezag beslist.

De gemeenteraad kan er voor kiezen om in plaats van een welstandscommissie een stadsbouwmeester te benoemen. In dat geval dient de bouwverordening voorschriften te bevatten over de rol en de functie van de stadsbouwmeester.

De adviespraktijk varieert per gemeente. Er wordt gewerkt met lokale dan wel provinciale welstandscommissies. De gemeenteraad kan er voor kiezen om voor de welstandsadvisering gebruik te maken van een provinciale welstandsorganisatie, die het resultaat is van een gemeenschappelijke regeling of een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm. Indien gebruik wordt gemaakt van een provinciale welstandsorganisatie dient de gemeenteraad de leden van de welstandscommissie eveneens nadrukkelijk te benoemen.

 

Artikel 9.5 Termijn van advisering

De termijnen voor de behandeling van bouwplannen ter verkrijging van een omgevingsvergunning voor het bouwen staan in de Wabo. Deze termijnen zijn beduidend korter dan voorheen in de Woningwet. Hierdoor ontstaat voor de welstandsadvisering een korte periode. In dit artikel is de advisering binnen de Wabo-termijn vastgelegd in een voorschrift. Een verlenging van de adviestermijn is slechts mogelijk indien op grond van de Wabo de beslistermijn voor de vergunningverlening is verlengd.

De mogelijkheid van beoordeling van een zgn. schetsplan in een informele voorprocedure blijft mogelijk, omdat de termijnen pas aanvangen bij de ontvangst van verzoek om vergunning.

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend, ten aanzien waarvan een discussie over alternatieven kan worden verwacht, is het raadzaam gebruik te maken van de mogelijkheid tot verlenging van de beslistermijn.

 

Zie ook bijlage 9 van de bouwveordening: Reglement van orde Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Gemeente Ede.

 

Hoofdstuk 10 Overige administratieve bepalingen

 

Artikel 10.6 Herziening en vervanging van aangewezen normen en andere voorschriften

Artikel 10.6 Herziening en vervanging van aangewezen normen en andere voorschriften

Het onderhavige artikel heeft betrekking op de door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) uitgegeven normen (NEN's), voornormen (NVN's) en praktijkrichtlijnen (NPR's).

 

Hoofdstuk 11 Handhaving

Algemeen

Het niet naleven van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012, de bouwverordening of de criteria uit de Welstandsnota voor bestaande bouwwerken vormt een overtreding waartegen direct met toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom kan worden opgetreden, zonder dat daartoe nog (de tussenstap van) een specifieke aanschrijving vereist is. Het Bouwbesluit 2012 geldt voor alle bouwwerken (artikel 1b Woningwet), voor de bouwverordening krijgt deze systematiek vormt in artikel 7b Woningwet en voor het welstandsvereiste voor bestaande bouw volgt dit uit artikel 13a Woningwet. Met het generieke handhavinginstrumentarium op grond van de Gemeentewet en de Awb kan worden afgedwongen dat het bouwen of de staat van een gebouw of ander bouwwerk gaat voldoen aan de betreffende voorschriften van het Bouwbesluit 2012, dat het gebruik ervan of de staat of het gebruik van een open erf of terrein in overeenstemming is met de bouwverordening en dat het uiterlijk van een bouwwerk niet in ernstige mate strijdig is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria die zijn vastgelegd in de welstandsnota.

 

Tenzij sprake is van spoedeisende omstandigheden brengt artikel 4:8 van de Awb met zich mee dat een belanghebbende, die naar verwachting bedenkingen zal hebben tegen een voorgenomen handhavingbesluit, vooraf in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. In het handhavingbesluit dient vervolgens zorgvuldig te worden omschreven met welke voorschriften van het Bouwbesluit 2012 het bouwen of de staat van een gebouw of ander bouwwerk in strijd is en met welke voorzieningen het bouwen of de staat van dat gebouw of ander bouwwerk weer in overeenstemming met die voorschriften kan worden gebracht. Door zelf binnen de daartoe gestelde termijn maatregelen te nemen kunnen belanghebbenden de toepassing van bestuursdwang voorkomen (artikel 5:24 Awb) dan wel overeenkomstig artikel 5:32b van de Awb het verbeuren van een dwangsom voorkomen.

Tegen een handhavingbesluit staan de normale rechtsmiddelen open die de Awb in samenhang met de Wet op de Raad van State biedt (bezwaar, beroep, hoger beroep en daarnaast de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen).

 

Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet blijft de mogelijkheid bestaan om met toepassing van bestuursdwang of op grond van artikel 5:32 van de Awb met een last onder dwangsom, handhavend op te treden tegen illegale bouw- en sloopwerkzaamheden door middel van het stilleggen van deze werkzaamheden. Daarbij is het feit dat zonder of in afwijking van een vereiste vergunning wordt gebouwd of gesloopt op zichzelf in beginsel voldoende aanleiding om spoedshalve bestuursdwang toe te passen overeenkomstig artikel 5:24 Awb. Het direct met bestuursdwang optreden tegen illegale bouw- of sloopwerkzaamheden is er immers op gericht te voorkomen dat de illegale situatie verder in omvang toeneemt, waardoor burgemeester en wethouders mogelijk voor voldongen feiten worden geplaatst. In dit verband kan onder meer worden verwezen naar de uitspraken van ABRvS van 14 november 2001 (JG 020026) en 11 juni 2003 (BR 2003, 893)

 

Hoofdstuk 12 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Alle artikelen van deze verordening op overtreding waarvan straf is gesteld steunen op artikel 7b van de Woningwet juncto artikel 1a, onder 2o van de Wet op de economische delicten.

Bijlagen bouwverordening gemeente Ede 1 t/m 13

 

Bijlage 1 Gegevens en bescheiden aanvraag bouwvergunning (vervallen)

 

Bijlage 2 Gegevens en bescheiden aanvraag gebruiksvergunning (vervallen)

 

Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken

 

Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de niet-gemeenschappelijke ruimten in woonfuncties (vervallen)

 

Bijlage 5 Opslag brandgevaarlijke stoffen (vervallen)

 

Bijlage 6 Opslag brandgevaarlijke stoffen (vervallen)

 

Bijlage 7 Kwaliteitseisen voor buizen en hulpstukken van de buitenriolering op erven en terreinen (vervallen)

 

Bijlage 8 Checklist voor de visuele inspectie van woningen en daarmee vergelijkbare bouwwerken op de aanwezigheid van asbest (vervallen)

 

Bijlage 9 Reglement van Orde Commissie Ruimtelijke Kwaliteit GEMEENTE EDE

 

Tekst van de regeling

 

Inhoud

H 1. Taken en bevoegdheden

H 2. Samenstelling van de commissie

H 3. Werkwijze van de commissie

H 4. Advisering over bijzondere plannen

H 5. Slot- en overgangsbepalingen

 

 

HOOFDSTUK 1 Taken en bevoegdheden

 

Artikel 1 Karakter

 

 • 1.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, hierna te noemen de CRK, verenigt:

  • a.

   een welstandscommissie, zoals bedoeld in de Woningwet en het Besluit omgevingsrecht (Bor), die op basis hiervan advies uitbrengt aan Burgemeester en Wethouders ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria die hiervoor zijn opgenomen in de welstandsnota dan wel beeldkwaliteitplannen met welstandscriteria; en

  • b.

   een monumentencommissie, zoals bedoeld in de Monumentenwet en Erfgoedverordening Ede, en die op basis hiervan advies uitbrengt aan het bevoegd gezag over aanvragen van een omgevingsvergunning voor beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten, toetsend aan de specifieke waarden van een monument en de algemene uitvoeringsvoorschriften voor gebouwde monumenten zoals opgenomen in de Leidraad MOOI Ede.

 • 2.

  De CRK is een deskundig college als bedoeld in artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 15 van de Monumentenwet 1988.

 

Artikel 2 CRK plenair

 

 • 1.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft tot taak, gevraagd of ongevraagd, advies uit te brengen aan Burgemeester en Wethouders over:

  • a.

   aanvragen om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover binnen één aanvraag sprake is van zowel de activiteiten als vermeld onder artikel 3, lid 1 sub a, als de activiteiten als vermeld onder artikel 4, lid 1 sub a.

  • b.

   beleidsmatige of uitvoeringsgerichte aangelegenheden die van belang zijn voor de bevordering en instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit en het ruimtelijk erfgoed.

 • 2.

  De CRK voert daarnaast, onder regie van de gemeente, overleg met planindieners en/of ontwerpers bij de voorbereiding van integrale bouw- en monumentenplannen.

 

Artikel 3 CRK Erfgoedkamer

 

 • 1.

  De CRK Erfgoedkamer verricht, als onderdeel van de CRK, taken ten aanzien van erfgoedzaken ingeval het betreft:

  • a.

   een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onderdelen f en h, of artikel 2.2, eerste lid, onderdeel b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht jo. artikel 15 Monumentenwet (1988) en artikel 12 van de Erfgoedverordening (2012); of

  • b.

   plannen waarvoor de CRK al een advies heeft uitgebracht, maar die nog getoetst moeten worden aan de erfgoedaspecten van dat advies na aanpassing; of

  • c.

   (verzoeken tot) aanwijzing van zaken of terreinen als beschermd rijksmonument op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988 dan wel als beschermd gemeentelijk monument op grond van de artikelen 3 tot en met 9 van de Erfgoedverordening Ede (2012); of

  • d.

   het voeren van vooroverleg met planindieners en/of ontwerpers ten aanzien van erfgoedaspecten. De CRK Erfgoedkamer draagt in dat geval zorg voor een regelmatige terugkoppeling en verantwoording van het advieswerk richting CRK. Daarbij doet zij verslag van wat er tijdens het vooroverleg (namens de commissie) is besproken en besloten; of

  • e.

   overige (beleidmatige of uitvoeringsgerichte) advisering, waarvoor de CRK al een advies heeft uitgebracht, dan wel een kader heeft gesteld en waarvoor op het aspect erfgoed nadere advisering noodzakelijk is.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de CRK Erfgoedkamer in geval van twijfel of bij gevallen met een bijzonder karakter het verzoek om advies alsnog voorleggen aan de CRK.

 • 3.

  De CRK Erfgoedkamer kan zaken van minder gewicht of zaken met een uitvoerend karakter mandateren aan één van haar leden, een ambtelijk adviseur of aan het ambtelijk secretariaat.

 

Artikel 4 CRK Welstandskamer

 

 • 1.

  De CRK Welstandskamer verricht, als onderdeel van de CRK, taken ten aanzien van welstandszaken ingeval het betreft:

  • a.

   een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onderdeel a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht jo. artikel 12b van de Woningwet (1991); of

  • b.

   plannen waarvoor de CRK al een advies heeft uitgebracht, maar die nog getoetst moeten worden aan de welstandsaspecten van dat advies na aanpassing; of

  • c.

   het voeren van vooroverleg met planindieners en/of ontwerpers ten aanzien van welstandsaspecten. De CRK Welstandskamer draagt in dat geval zorg voor een regelmatige terugkoppeling en verantwoording van het advieswerk richting CRK. Daarbij doet zij verslag van wat er tijdens het vooroverleg (namens de commissie) is besproken en besloten; of

  • d.

   overige (beleidmatige of uitvoeringsgerichte) advisering, waarvoor de CRK al een advies heeft uitgebracht, dan wel een kader heeft gesteld en waarvoor op het aspect welstand nadere advisering noodzakelijk is.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de CRK Welstandskamer in geval van twijfel of bij gevallen met een bijzonder karakter het verzoek om advies alsnog voorleggen aan de CRK.

 • 3.

  De CRK Welstandskamer kan zaken van minder gewicht of zaken met een uitvoerend karakter mandateren aan één van haar leden, een ambtelijk adviseur of aan het ambtelijk secretariaat.

 

Artikel 5 Kwaliteitsteams

 

 • 1.

  De CRK kan taken ten aanzien van de advisering als bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 voor specifieke projecten of gebieden mandateren aan één of meer leden van de CRK, die zitting nemen in een daarvoor door Burgemeester en Wethouders ingesteld Kwaliteitsteam, in geval het betreft:

  • a.

   projecten of gebieden die majeur van aard en omvang zijn door hun inhoudelijke complexiteit, en maatschappelijke of politieke betekenis; of

  • b.

   projecten of gebieden die specifieke problematiek kenmerken.

 • 2.

  Wanneer in deze projecten of gebieden erfgoedaspecten een rol spelen dienen, in verband met de rechtsgeldigheid van de advisering, in het Kwaliteitsteam tenminste twee van de drie deskundigheden als bedoeld in artikel 7 sub b, c en d vertegenwoordigd te zijn.

 • 3.

  De gemandateerde leden vertegenwoordigen tenminste dat deskundigheidsgebied waarvoor het advies van de CRK, afhankelijk van de specifieke aard van de opgave, zou worden gevraagd. Zij kunnen alleen advies uitbrengen indien advies wordt gevraagd op een deskundigheidsgebied dat door het gemandateerde lid wordt vertegenwoordigd.

 • 4.

  Wanneer geen advies mag worden uitgebracht, of in geval van twijfel, leggen de gemandateerde leden van de CRK het verzoek om advies alsnog voor aan de CRK dan wel aan één van haar kamers.

 • 5.

  De gemandateerde leden voeren hun taak uit onder verantwoordelijkheid en namens de commissie, wat moet blijken uit bijvoorbeeld de ondertekening.

 • 6.

  De gemandateerde leden dragen zorg voor een regelmatige terugkoppeling en verantwoording van het advieswerk richting CRK. Daarbij rapporteren zij wat er (namens de commissie) is besproken dan wel besloten. Aangezien voor behandeling van plannen onder mandaat in een Kwaliteitsteam dezelfde regels gelden als voor behandeling van plannen door de CRK, kan de voorzitter van het Kwaliteitsteam de gemandateerde leden hierin bijstaan door toekoming van de schriftelijke verslaglegging, gemotiveerde adviezen, jaarverantwoording enz..

HOOFDSTUK 2 Samenstelling van de commissie

 

Artikel 6 Samenstelling CRK

 

 • 1.

  De CRK bestaat uit:

  • a.

   een voorzitter;

  • b.

   5 leden/deskundige;

  • c.

   1 burgerlid;

  • d.

   5 plaatsvervangende leden/deskundige en 1 plaatsvervangend burgerlid;

  • e.

   ambtelijk (adjunct-) secretaris.

 • 2.

  De voorzitter en (plaatsvervangende) leden van de CRK worden door Burgemeester en Wethouders benoemd en ontslagen.

 • 3.

  De CRK wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan, die bij verhindering van de voorzitter in diens plaats treedt.

 • 4.

  Bij verhindering van een lid / deskundige treedt een plaatsvervangend lid / deskundige in diens plaats.

 • 5.

  De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Aftredende voorzitter en (plaatsvervangende) leden zijn onmiddellijk voor maximaal één periode van 3 jaar herbenoembaar.

 • 6.

  De voorzitter en (plaatsvervangende) leden kunnen te allen tijde ontslag nemen. Degene die aftreedt of ontslag neemt blijft zijn/haar werkzaamheden verrichten totdat een opvolger de benoeming heeft aanvaard.

 • 7.

  Voorzitter en (plaatsvervangende) leden die tussentijds in vacatures worden benoemd, treden af op het moment dat hun voorganger aftredend zou zijn geweest.

 • 8.

  Voorzitter en (plaatsvervangende) leden die gedurende twee achtereenvolgende periodes (geheel of gedeeltelijk) zitting hebben gehad, kunnen voor een periode van 2 jaar niet voor benoeming in aanmerking komen.

 • 9.

  De voorzitter en (plaatsvervangende) leden worden openbaar geworven op de voor de gemeente Ede gebruikelijke wijze door middel van algemene bekendmaking en gemotiveerde schriftelijke sollicitatie bij Burgemeester en Wethouders. Met de sollicitanten wordt in een sollicitatiecommissie gesproken en zij worden getoetst aan de hand van de profielen als beschreven in artikelen 9, 10 en 11.

 • 10.

  De voorzitter of een (plaatsvervangend) lid is onafhankelijk van lokale politiek, het gemeentelijk bestuur, de ambtelijke organisatie en van belanghebbende partijen bij de te bespreken plannen.

 • 11.

  Leden van de gemeenteraad, Burgemeester en Wethouders, en medewerkers in dienst van de gemeente Ede kunnen niet tot voorzitter of lid van de CRK worden benoemd.

 • 12.

  Wanneer voor Burgemeester en Wethouders blijkt dat een voorzitter of (plaatsvervangend) lid zijn of haar taak niet behoorlijk vervult, kunnen zij hen als voorzitter of lid van de CRK ontslaan.

 

Artikel 7 Samenstelling CRK Erfgoedkamer

 

De CRK Erfgoedkamer bestaat uit een:

 • a.

  voorzitter, als bedoeld in artikel 6.1, onder a;

 • b.

  lid: een lid van de CRK, deskundige restauratietechniek;

 • c.

  lid: een lid van de CRK, deskundige bouwhistorie;

 • d.

  lid: een lid van de CRK, deskundige architectuurhistorie;

 • e.

  ambtelijk (adjunct-) secretaris van de CRK;

 • f.

  het burgerlid van de CRK.

 

Artikel 8 Samenstelling CRK Welstandskamer

 

De CRK Welstandskamer bestaat uit een:

 • a.

  voorzitter, als bedoeld in artikel 6.1, onder a;

 • b.

  lid: een lid van de CRK, deskundige architectuur;

 • c.

  lid: een lid van de CRK, deskundige stedenbouw / landschap;

 • d.

  ambtelijk (adjunct-) secretaris van de CRK;

 • e.

  het burgerlid van de CRK.

 

Artikel 9 Profielschets voorzitter

 

 • 1.

  De voorzitter is verantwoordelijk voor:

  • a.

   het goed functioneren van de CRK en de CRK-kamers;

  • b.

   de kwaliteit van de advisering binnen de kaders van het gemeentelijk welstands- en erfgoedbeleid;

  • c.

   een zorgvuldige argumentatie en heldere procedure;

  • d.

   een welkome en oplossingsgerichte houding richting ontwerpers en opdrachtgevers.

 • 2.

  De voorzitter vervult het voorzitterschap bij de vergaderingen van de CRK en de CRK-kamers.

 • 3.

  De voorzitter van de CRK heeft brede belangstelling voor en affiniteit met de gebouwde omgeving en de wordingsgeschiedenis daarvan, maar is niet één van de personen zoals nader omschreven in artikel 10.1.

 • 4.

  De voorzitter beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, kan op basis van de overwegingen van de commissie tot een helder en begrijpelijk advies concluderen, is een bruggenbouwer, gericht op het bereiken van consensus en heeft een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen.

 

Artikel 10 Profielschets lid / deskundige

 

 • 1.

  De (plaatsvervangende) leden zijn verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke kwaliteit van de adviezen en hebben specifieke deskundigheid op één of meer van de navolgende gebieden:

  • a.

   restauratietechniek;

  • b.

   bouwhistorie;

  • c

   architectuurhistorie;

  • d.

   architectuur;

  • e.

   stedenbouw / landschapsarchitectuur;

 • 2.

  Van de (plaatsvervangende) leden wordt verwacht dat zij onafhankelijk van hun specifieke deskundigheid, vaardig zijn om een bijdrage te leveren aan een integrale afweging bij de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit.

 • 3.

  Van de (plaatsvervangende) leden wordt verwacht dat men de gemeente Ede kent of in korte tijd leert kennen en een visie heeft op (ontwikkelingen op het gebied van) de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Ede.

 • 4.

  Een (plaatsvervangend) lid / deskundige communiceert helder en overtuigend, kan de essentie van de overwegingen begrijpelijk maken.

 

Artikel 11 Profielschets burgerlid

 

 • 1.

  Van het burgerlid wordt verwacht dat deze de maatschappelijke antenne is te midden van de deskundigen.

 • 2.

  Het burgerlid heeft als bijzonder aandachtsveld de bewaking van een begrijpelijke en heldere verwoording van de adviezen van de commissie.

 • 3.

  Het burgerlid woont in de gemeente Ede, heeft kennis van de lokale en regionale geschiedenis en de huidige situatie en heeft brede belangstelling voor en affiniteit met de gebouwde omgeving en de geschiedenis daarvan.

 • 4.

  Het burgerlid is niet professioneel actief op de deskundigheidsgebieden van de overige commissieleden.

 

Artikel 12 Ambtelijk secretariaat

 

 • 1.

  De CRK en haar kamers worden ambtelijk terzijde gestaan door een door Burgemeester en Wethouders aangewezen ambtelijk secretariaat, bestaande uit een secretaris en adjunct-secretaris.

 • 2.

  Het ambtelijk secretariaat is in principe aanwezig bij alle vergaderingen van de CRK en haar kamers en fungeert als dagelijks aanspreekpunt. Het draagt zorg voor het organisatorisch en administratief functioneren. Tot haar taken behoren onder andere:

  • a.

   het onderhouden van de contacten met de (ambtelijke) adviseurs als bedoeld in artikel 13;

  • b.

   het innemen van de adviesaanvragen en de voorbereiding van de behandeling;

  • c.

   de controle of de plannen zijn voorzien van alle voor de behandeling noodzakelijke bescheiden, waaronder informatie over de omgeving, de locatie, het plan en overigens alle voor de beoordeling relevante informatie, zodat de CRK en haar kamers voldoende aspecten in hun overwegingen kunnen betrekken om tot een kwalitatief goed onderbouwd advies kunnen komen;

  • d.

   het aandragen van agendapunten bij de voorzitter en het verspreiden van de agenda na vaststelling;

  • e.

   het faciliteren van de mogelijkheid tot advisering binnen de voorgeschreven beslistermijnen;

  • f.

   het maken van eventuele afspraken tussen ontwerpers en/of opdrachtgevers en de commissie;

  • g.

   het ondersteunen van de voorzitter bij het verzamelen van kwantitatieve gegevens voor de rapportage aan de raad als bedoeld in artikel 19;

  • h.

   de redactie van het integrale advies op basis van de inhoudelijke overwegingen en de conclusie van de commissie en het eventueel mondeling informeren van de aanvrager hierover;

  • i.

   het opstellen van het vergaderverslag van de CRK en haar kamers. De vastgestelde verslagen worden ter kennisname verzonden aan Burgemeester en Wethouders en naar de desbetreffende aanvragers van de vergunning;

  • j.

   het bijhouden van een register waarin een korte vermelding wordt opgenomen van de inhoud van ieder uitgebracht advies en van de onder mandaat van de CRK afgehandelde adviezen.

 • 3.

  Het ambtelijk secretariaat is geen lid van de CRK of haar kamers.

 • 4.

  De gemeente zorgt overigens voor vergaderruimte in Ede voor de commissie en haar kamers, inclusief de benodigde technische hulpmiddelen als computer, beamer e.d. en consumpties voor de leden en planindieners.

 

Artikel 13 (Ambtelijk) adviseur

 

 • 1.

  Ter ondersteuning van de commissie wordt daarnaast door Burgemeester en Wethouders zorg gedragen voor voldoende (al dan niet ambtelijke) deskundigheid. Indien de aard van het te beoordelen plan dan wel het beleid daartoe aanleiding geeft, is de commissie bevoegd hiervoor deskundigen op te roepen en te horen, met dien verstande dat, indien er kosten aan verbonden zijn, hier toestemming van de budgethouder voor nodig is.

 • 2.

  De (ambtelijk) adviseur is geen lid van de commissie maar wordt voorafgaand aan de beraadslaging in de gelegenheid gesteld zijn of haar visie op het plan te geven. De adviseur neemt geen deel aan de beraadslaging en heeft geen stem in de eindbeoordeling.

 • 3.

  De (ambtelijk) adviseur is op geen enkele wijze anders dan informerend betrokken bij of verantwoordelijk voor de inhoud van de beraadslagingen en de advisering door de commissie.

 • 4.

  De aanwezigheid van een (ambtelijk) adviseur wordt altijd vermeld in het vergaderverslag.

 

HOOFDSTUK 3 Werkwijze van de commissie

 

Artikel 14 Vooroverleg over principeaanvragen

 

De gemeente biedt de mogelijkheid om, voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, door middel van het indienen van een verzoek om een preadvies vooroverleg te plegen met de CRK dan wel namens haar gemandateerde leden, over de welstandscriteria dan wel de aantasting van monumentale waarden in het geval van een bouw- of restauratieplan.

De CRK dan wel het namens haar gemandateerd lid draagt uiterste zorg voor consistente beoordelingen in de verschillende planfasen. Van het vooroverleg wordt verslag gemaakt, dat met de besproken bescheiden wordt opgenomen in het dossier.

 

Artikel 15 Beëindiging van het vooroverleg

 

Als een plan tijdens de vooroverlegfase drie keer negatief wordt beoordeeld door de CRK en er tijdens het proces geen noemenswaardige vooruitgang wordt geconstateerd, zal de CRK het vooroverleg beëindigen en via het ambtelijk secretariaat of de inhoudelijk betrokken ambtelijk adviseurs contact opnemen met de portefeuillehouder om de (bestuurlijke) consequenties hiervan te bespreken.

 

Artikel 16 Vergadering

 

 • 1.

  De commissie komt bijeen:

  • a.

   na schriftelijke oproep van de voorzitter;

  • b.

   op verzoek van twee van haar (plaatsvervangend) leden;

  • c.

   op verzoek van Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  In de gevallen onder b en c belegt de voorzitter de vergadering binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek.

 • 3.

  De commissie mag slechts besluiten nemen:

  • a.

   indien tenminste 3 (plaatsvervangend) leden aanwezig zijn.

  • b.

   In geval van welstandsaspecten: indien tenminste één van de deskundigheidsgebieden genoemd in artikel 8 sub b en c aanwezig is;

  • c.

   In geval van erfgoedaspecten: indien tenminste twee van de drie deskundigheidsgebieden genoemd in artikel 7 sub b, c en d aanwezig zijn.

 • 4.

  In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in lid 3 worden afgeweken, onder voorwaarde dat dit in het advies wordt vermeld.

 • 5.

  Ieder (plaatsvervangend) lid, uitgezonderd de voorzitter, heeft één stem. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Alleen bij het staken van stemmen kan de voorzitter de doorslaggevende stem geven.

 • 6.

  Bij minderheidsstandpunten worden deze uitsluitend na verzoek van deze minderheid in het advies vermeld.

 • 7.

  De conclusie en het advies worden geacht te zijn aangenomen indien er niet om stemming is verzocht.

 • 8.

  Een (plaatsvervangend) lid onthoudt zich van bespreking van en stemming over zaken die hem persoonlijk aangaan of waarbij hij belanghebbende is.

 • 9.

  De vergaderingen over de taken vermeld in artikel 2.1 sub a, artikel 3.1 sub a, b, c en e, en artikel 4.1 sub a, b en d zijn openbaar.

 • 10.

  Het openbaar deel van de vergadering wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

 • 11.

  De aanvrager of zijn gemachtigde wordt in de gelegenheid gesteld tot het geven van een mondelinge toelichting op het plan.

 • 12.

  De commissie of een kamer ervan kan in beslotenheid, al dan niet met de ontwerpers en/of opdrachtgevers, een plan voorbespreken zoals bedoeld in artikel 2.2., artikel 3.1.d en artikel 4.1.c.

 • 13.

  De commissie of een kamer ervan kan in beslotenheid, als voorbereiding op de bespreking in de openbare vergadering, (ter plaatse) onderzoek instellen of een inventarisatie uitvoeren.

 • 14.

  Burgemeester en Wethouders kunnen ten aanzien van door of namens haar aan de commissie verstrekte stukken of informatie geheimhouding verlangen.

 • 15.

  De (plaatsvervangend) leden zijn ten aanzien van zodanige stukken of informatie geheimhouding verplicht.

 • 16.

  Dergelijke stukken of informatie worden uitsluitend in beslotenheid in behandeling genomen en adviezen worden onder geheimhouding verstrekt.

 • 17.

  In het door het ambtelijk secretariaat op te stellen vergaderverslag wordt opgenomen:

  • a.

   de samengevatte adviezen over de aan de CRK of een van haar kamers voorgelegde aanvragen;

  • b.

   een beknopt verslag van alle andere gespreksonderwerpen van de commissie;

  • c.

   de adviezen van door de CRK gemandateerde leden inzake bouw- en monumentenplannen.

 

Artikel 17 Inhoud advies

 

 • 1.

  De gemeente heeft de welstands- en monumentencommissie juridisch geïntegreerd zodat de CRK de bevoegdheid heeft een integraal advies uit te brengen. Omdat wordt geadviseerd op basis van verschillende wettelijke kaders, dient in het advies echter een duidelijke scheiding te worden aangebracht tussen het welstandsaspecten en de monumentale aspecten:

  • a.

   ten aanzien van de welstandsaspecten geeft het advies aan of de (inhoud van) de aanvraag al dan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, uitsluitend te beoordelen aan de hand van de criteria zoals opgenomen in de welstandsnota, dan wel aanvullende welstandscriteria en beeldkwaliteitplannen met welstandscriteria. Het welstandsadvies is niet gericht op zaken die geen betrekking hebben op het welstandstoezicht;

  • b.

   ten aanzien van de erfgoedaspecten geeft het advies aan of de (inhoud van) de aanvraag al dan niet op onevenredige manier afbreuk doet aan de monumentale waarden van het beschermd object, complex of structuur. Daarbij wordt, indien van toepassing, ook getoetst aan de algemene uitvoeringsvoorschriften voor monumenten, zoals opgenomen in de Leidraad MOOI Ede. Het monumentenadvies is nooit primair gericht op zaken die betrekking hebben op welstand.

 • 2.

  Het integrale advies kan worden gecombineerd met suggesties voor beleid of procedurele zaken die naar mening van de commissie in acht genomen zouden moeten worden. Deze suggesties zijn vrijblijvend en staan duidelijk los van de conclusie van het advies zelf.

 

Artikel 18 Vormvereisten advies

 

 • 1.

  Elk advies met welstandsaspecten bestaat tenminste uit:

  • a.

   beknopte karakteristiek van het bouwplan;

  • b.

   een verwijzing naar de bij de beoordeling toegepaste welstandscriteria;

  • c.

   een verwijzing naar de planologische status van het bouwplan, de proportionaliteit van de ingreep en de zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte;

  • d.

   indien van toepassing: resumé van eerdere planbeoordelingen;

  • e.

   bevindingen en oordeel van de CRK of Welstandskamer resulterend in een advies;

  • f.

   bij een negatief advies de motivering daarvan. Uitsluitend positieve adviezen worden niet of summier gemotiveerd;

  • g.

   indien van toepassing: aanbevelingen of suggesties van de commissie.

 • 2.

  Elk advies met erfgoedaspecten (beschermde monumenten) bestaat tenminste uit:

  • a.

   de voor de aanvraag relevante regelgeving;

  • b.

   een verwijzing naar de in het geding zijnde monumentale waarden;

  • c.

   beknopte karakteristiek van het plan;

  • d.

   analyse van de planconsequenties voor de monumentale waarden;

  • e.

   indien van toepassing: resumé van eerdere planbeoordelingen;

  • f.

   bevindingen en oordeel van de CRK of Erfgoedkamer resulterend in een onderbouwd advies;

  • g.

   indien van toepassing: aanbevelingen of suggesties van de commissie.

 • 3.

  Alle adviezen worden schriftelijk uitgebracht.

 • 4.

  In geval van bezwaar worden alle adviezen voldoende gemotiveerd.

 • 5.

  Adviezen worden getekend door de (plaatsvervangend) voorzitter.

 

Artikel 19 Verantwoording

 

 • 1.

  De CRK doet jaarlijks op uiterlijk 30 juni van het daaropvolgend jaar verslag aan de gemeenteraad over de door haar verrichte werkzaamheden. In het verslag wordt tenminste uiteengezet op welke wijze de criteria zijn toegepast. Voorts kan de commissie in haar verslag aandacht besteden aan de aard van de beoordeelde plannen, bijzondere projecten, en aanbevelingen doen ten aanzien van het welstands- en monumentenbeleid.

 • 2.

  De CRK Erfgoedkamer en Welstandskamer leggen minimaal halfjaarlijks over de uitvoering van hun mandaat verantwoording af aan de CRK.

 • 3.

  Leden van de CRK die onder mandaat zitting hebben genomen in een Kwaliteitsteam leggen minimaal halfjaarlijks over de uitvoering van hun mandaat verantwoording af aan de CRK.

 

Artikel 20 Relatie bestuur

 

 • 1.

  Om een goede wisselwerking tussen bestuur en commissie te bevorderen vindt er minimaal eenmaal per jaar regulier overleg plaats tussen (een afvaardiging van de) CRK, kwaliteitsteams, supervisoren en portefeuillehouder(s).

 • 2.

  Voorts wordt de commissie geïnformeerd over de besluiten van het college, waarin wordt afgeweken van het advies van de CRK. Afwijkingen dienen voldoende te worden gemotiveerd.

 

Artikel 21 Honorering

 

Voor het burgerlid geldt een vergoeding volgens de presentiegeldregeling. De honorering van de overige commissieleden en de voorzitter wordt gebaseerd op de honorering volgens architectenmaatstaven.

 

HOOFDSTUK 4. Advisering over bijzondere plannen

 

Artikel 22 Plannen onder supervisie

 

 • 1.

  Het college kan besluiten om voor bepaalde (nieuw te ontwikkelen) gebieden een supervisor aanstellen met als taak de ruimtelijke kwaliteit te stimuleren en ontwerpers en planindieners in de vroege fasen van de planvorming reeds te informeren en te begeleiden.

 • 2.

  Een supervisie-opdracht is een overeenkomst tussen de gemeente en de supervisor, die voor een specifiek plangebied werkt. Om deze redenen heeft de positie van de supervisor geen wettelijke status in de zin van de artikelen 2.1, 3.1 en 4.1.

 • 3.

  Bij het aanstellen van een supervisor moet zorg worden gedragen voor een heldere omschrijving van taken en bevoegdheden en een goede afstemming tussen supervisie en planbeoordeling in de CRK. Deze wordt vastgelegd in de supervisie-opdracht, welke deel uitmaakt van het contract met de supervisor.

 • 4.

  Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • a.

   de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsspecifieke beleidsdocumenten (stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, gebiedsgerichte criteria) gelden naast de reguliere beleidsdocumenten als leidraad voor de planbegeleiding onder leiding van de supervisor én als inhoudelijk kader voor de planbeoordeling in het betreffende gebied;

  • b.

   de inhoudelijke kaders voor de supervisie worden besproken met en van advies voorzien door de CRK;

  • c.

   mits vastgelegd in de supervisie-opdracht kunnen de werkzaamheden van de supervisor ook omvatten het, op basis van een integrale benadering van de gebiedswaarden, leveren van een bijdrage aan de te formuleren welstandscriteria dan wel het beeldkwaliteitplan voor het betreffende gebied;

  • d.

   de rol van de supervisor wordt ook in de contracten met de verschillende opdrachtgevers en projectontwikkelaars vastgelegd. Hiermee wordt gepoogd te voorkomen dat de supervisor wordt gepasseerd en bouwplannen rechtstreeks aan de CRK worden voorgelegd. Derden, zoals opdrachtgevers, zijn immers formeel niet aan de inhoud van het contract tussen gemeente en supervisor gebonden;

  • e.

   tijdens het planvormingsproces is de supervisor primair verantwoordelijk voor de planbegeleiding van een architect/indiener, daarbij rekening houdend met de geldende wettelijke beleids- en toetsingskaders en adviesinstanties;

  • f.

   aanvragen in de supervisiegebieden op grond van de wetgeving als vermeld in artikel 2, lid 1 worden – voorzien van een (schriftelijk) advies van de supervisor - aan de CRK, dan wel één van haar kamers, voorgelegd en inhoudelijk getoetst binnen de daartoe gestelde kaders. De CRK is eindverantwoordelijk voor deze adviezen;

  • g.

   de supervisor licht zonodig de aanvragen toe in de CRK;

  • h.

   Verschil van mening tussen de supervisor en de CRK wordt besproken in een driehoeksoverleg tussen de supervisor, de voorzitter en/of de secretaris van de CRK en de projectleider. Ook procedures en inhoudelijke opvattingen worden in dit driehoeksoverleg afgestemd. Wanneer in het driehoeksoverleg geen overeenstemming wordt bereikt, dan wordt de procedure gevolgd zoals die ook van toepassing is bij het afwijken van een negatief CRK-advies (beslissing door Burgemeester en Wethouders);

  • i.

   de functie van de supervisor is tijdelijk en vervalt zodra het laatste bouwplan in het supervisiegebied is vergund of de overeengekomen contractduur is verstreken.

 • 5.

  Een supervisor onthoudt zich van advisering, bespreking en stemming over zaken die hem persoonlijk aangaan of waarbij hij belanghebbende is.

 • 6.

  Voor zaken ten aanzien van het supervisieschap waarin dit artikel niet voorziet, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd om een protocol met nadere regels vast te stellen.

 

HOOFDSTUK 5. Slot- en overgangsbepalingen

 

Artikel 23

 

 • 1.

  Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Monumentenwet, Erfgoedverordening, Bouwverordening en Woningwet van toepassing;

 • 2.

  Voor zover dit reglement daarin niet voorziet, worden de werkwijze van de commissie en de orde van de vergaderingen ingericht naar de regels voor overeenkomende gevallen, gegeven in de gemeentewet en in het reglement van orde van de gemeenteraad.

 • 3.

  In alle overige gevallen, waar dit reglement niet in voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslissen burgemeester en wethouders, de commissie gehoord.

 

Artikel 24

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012.

 

Artikel 25 Citeertitel

 

Dit Reglement kan worden aangehaald als het “Reglement van Orde Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Gemeente Ede”.

 

Artikel 26 Vaststelling en bekendmaking

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Ede in de openbare vergadering van 15-12-2011.

 

Bekend gemaakt op 16-12-2011.

 

 

 

Bijlage 10 Tabel 2.6.1 behorende bij artikel 2.6.1 Brandmeldinstallaties (vervallen)

 

Bijlage 11 Tabel 2.6.5 behorende bij artikel 2.6.5 Ontruimingsalarminstallaties (vervallen)

 

Bijlage 12 Tabel 2.6.8 behorende bij artikel 2.6.8 Vluchtrouteaanduidingen (vervallen)

 

Bijlage 13 Tabel 6.5.1 behorende bij artikel 6.5.1 (kleine blusmiddelen) (vervallen)