Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening winkeltijden gemeente Schinnen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Schinnen 2012
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Schinnen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-201203-10-2013Nieuwe regeling

27-09-2012

Goed Nieuws, 3 oktober 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

winkeltijden gemeente Schinnen 2012

De raad van de gemeente Schinnen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012;

gelet op de Winkeltijdenwet 2011;

vast te stellen de volgende verordening: “winkeltijden gemeente Schinnen 2012”.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1.

  De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zondagen of feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6. Openstelling van levensmiddelenwinkels op zondagavond

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a van de wet genoemde verbod, aan winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet en die gesloten zijn op de in dat verbod bedoelde zondagen tussen 00.00 uur en 16.00 uur.

 • 2.

  Het college kan de ontheffing voor ten hoogste 1 winkel verlenen.

 • 3.

  De ontheffing wordt verleend voor een periode van één (kalender)jaar.

 • 4.

  Geen ontheffing wordt verleend voor het in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet genoemde verbod en voor eerste Paasdag en eerste Pinksterdag.

 • 5.

  Aan de ontheffing wordt in elk geval het voorschrift verbonden dat de winkel naast het bepaalde in lid 1, op zondagen gesloten dient te zijn tussen 20.00 uur en 24.00 uur.

 • 6.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien in de omgeving van de winkel:

  • a.

   de woonsituatie of de leefsituatie in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

  • b.

   de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

 • 7.

  Van het bepaalde onder lid 6 sub a is in ieder geval sprake als:

  • a.

   de verkeersaantrekkende werking van de winkel naar verwachting de veiligheid op de weg in gevaar zal brengen en/of overlast zal veroorzaken voor nabijgelegen panden;

  • b.

   de winkel waarvoor ontheffing wordt gevraagd naar redelijke verwachting een aanzuigende werking zal hebben op overlast veroorzakende groepen.

 • 8.

  Van het bepaalde onder lid 6 sub b is in ieder geval sprake als:

  • a.

   de winkel in een gebied ligt waarin in de directe omgeving voornamelijk sprake is van een woonfunctie.

  • b.

   de verkeersaantrekkende werking van de winkel naar verwachting de veiligheid op de weg in gevaar zal brengen en/of overlast zal veroorzaken voor nabijgelegen panden.

  • c.

   het gebruik van parkeerplaatsen bij winkelbezoek in de directe omgeving van de winkel overlast of parkeerproblematiek voor reguliere gebruikers/bewoners in de omgeving zal veroorzaken.

  • d.

   de mogelijkheid van het ontstaan van hinder door overlast veroorzakende groepen in de directe omgeving van de winkel wordt beoordeeld als een reëel risico.

 • 9.

  Daarnaast wordt de aanvraag geweigerd indien de aanvrager bij de aanvraag onvoldoende heeft toegelicht op welke wijze aanvrager overlast zal voorkomen.

 • 10.

  Bij toetsing van de aanvraag wordt een advies van de politie betrokken.

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1.

  Het college kan voor wat betreft zondagen of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries;

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Gereserveerd.

Artikel 9. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

Gereserveerd.

Artikel 10. Toerisme

Gereserveerd.

Artikel 11. Grensovergangen

Gereserveerd.

Artikel 12. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijden Schinnen 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 4 oktober 2012.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Schinnen 2012;

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 september 2012.

De Griffier

W.A.J.M. Huisinga

de Voorzitter

B.H.M. Link