Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Verordening op de onderscheidingen van de gemeente Hulst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de onderscheidingen van de gemeente Hulst
CiteertitelVerordening op de onderscheidingen van de gemeente Hulst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen / Bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt oudere verordeningen betreffende onderscheidingen voormalige gemeenten Hontenisse en Hulst

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-2004Nieuwe regeling

15-07-2004

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 22-07-2004

Rb2004/80

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de onderscheidingen van de gemeente Hulst

De raad van de gemeente Hulst;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1juni 2004

Gelet op artikel 168 van de gemeentewet;

B E S L U I T :

in te trekken de Verordening op de instelling van de gemeentelijke onderscheidingen, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 augustus 1970, van de voormalige gemeente Hulst; met wijziging vastgesteld op 29 januari 1998

in te trekken de Verordening op de instelling van de gemeentelijke onderscheidingen, vastgesteld bij raadsbesluit van 3 oktober 1979, van de voormalige gemeente Hontenisse;

vast te stellen een nieuwe verordening op de gemeentelijke onderscheidingen genaamd:

VERORDENING OP DE ONDERSCHEIDINGEN VAN DE GEMEENTE HULST

ALGEMEEN
Artikel 1.

Er wordt ingesteld:

het ereburgerschap van de gemeente Hulst

de erepenning van de gemeente Hulst

HET EREBURGERSCHAP
Artikel 2

Het ereburgerschap wordt verleend aan personen als blijk van grote dankbaarheid en eer, zowel aan ingezetenen en niet-ingezetenen, die zich gedurende een aanzienlijke tijd op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Hulster gemeenschap.

Ook het verrichten van een zeer bijzondere prestatie of daad van uitzonderlijke aard, waardoor men aanspraak kan maken op grote waardering, achting en dankbaarheid van gemeentebestuur en ingezetenen, levert grond op voor het verlenen van het ereburgerschap.

Artikel 3

Het ereburgerschap wordt toegekend bij een met reden omkleed besluit van de gemeenteraad, op voorstel van burgemeester en wethouders.

Het ereburgerschap wordt verleend tijdens een speciaal daartoe belegde vergadering van de raad.

Artikel 4.
  • 1.

    Het ereburgerschap bestaat uit een gouden hangpenning met een middellijn van 25 mm. Met aan de ene zijde het gemeentewapen en aan de andere zijde een inscriptie of randschrift, hangende aan een zijden lint in de kleuren geel en zwart.

  • 2.

    De gouden hangpenning gaat vergezeld van een oorkonde, vermeldend de naam, voornamen, geboorteplaats en –datum, woonplaats van de begiftigde, alsmede de reden van toekenning. Zij wordt ondertekend door de voorzitter en de raadsgriffier.

Artikel 5

De inscriptie of het randschrift als bedoeld in artikel 4, eerste lid, alsmede de tekst van de oorkonde als bedoeld in artikel 4, tweede lid, worden vastgesteld door burgemeester en wethouders.

Artikel 6

In zeer bijzondere gevallen kan de raad, op voorstel van burgemeester en wethouders, een begiftigde van het ereburgerschap vervallen verklaren. Dit geschiedt bij een met reden omkleed besluit.

Bij vervallen-verklaring van het ereburgerschap dient de onderscheiding met oorkonde te worden teruggegeven aan de gemeente.

DE EREPENNING
Artikel 7

De erepenning wordt toegekend aan personen als blijk van erkentelijkheid en dank voor het verrichten van verdienstelijk werk gedurende een aanzienlijke tijd, of voor het verrichten van een daad of presentatie waarmee het algemeen belang is gediend, dan wel voor het blijk geven van bijzondere burgerzin.

Artikel 8

De erepenning wordt toegekend bij een met reden omkleed besluit van de gemeenteraad, op voorstel van burgemeester en wethouders.

Artikel 9

De erepenning wordt geslagen in goud en heeft een middellijn van 25 mm. Hij draagt aan de ene zijde het gemeentewapen, terwijl aan de andere zijde een inscriptie of randschrift wordt gegraveerd.

De erepenning gaat vergezeld van een oorkonde vermeldend de naam, voornamen, geboortedatum en –plaats, en de reden van toekenning. Zij wordt ondertekend door de voorzitter en de raadsgriffier.

Artikel 10

De inscriptie of het randschrift als bedoeld in artikel 9, eerste lid, en de tekst van de oorkonde genoemd in artikel 9, tweede lid, worden vastgesteld door burgemeester en wethouders.

Artikel 11

In zeer bijzondere gevallen kan de raad, op voorstel van burgemeester en wethouders, de begiftigde de toegekende erepenning ontnemen. Dit geschiedt bij een met reden omkleed besluit.

In geval van ontneming van de erepenning dient de onderscheiding met oorkonde te worden teruggegeven aan de gemeenten.

REGISTER
Artikel 12

Burgemeester en wethouders houden een register bij, genaamd “Gulden Boek van de gemeente Hulst”, waarin wordt opgenomen:

de naam, voornamen en woonplaats van begiftigde personen;

de datum en reden van uitreiking der onderscheidingen als bedoeld in artikel 1.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 13

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de onderscheidingen van de gemeente Hulst”.

Het besluit tot intrekking van de in dit raadsbesluit genoemde verordeningen van de voormalige gemeente Hulst en Hontenisse treedt gelijktijdig met de inwerkingtreding van de in dit raadsbesluit genoemde nieuwe verordening in werking. Derhalve na publicatie met inachtneming van het bepaalde in de Tijdelijke Referendumwet.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van 15 juli 2004.

De gemeenteraad van de gemeente Hulst,

De Raadsgriffier, De Raadsvoorzitter,