Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Brabant

Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingAlgemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant
CiteertitelAlgemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant
Vastgesteld doorcommissaris van de koningin
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2012Nieuwe regeling

04-10-2012

Provinciaal blad, 257,12

S3282983

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant

De Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat op 1 oktober 2012 de Wet revitalisering generiek toezicht in werking treedt;

Overwegende dat op basis van deze wet de generieke toezichtsinstrumenten van ‘schorsing en vernietiging’ en ‘indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing’ voor de meeste toezichtsgebieden leidend worden;

Overwegende dat het instrument ‘indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing’ een provinciale bevoegdheid betreft en daarom dient te worden gebaseerd op een provinciaal beleidskader;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 4 september 2012 hebben besloten tot de vaststelling van het Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Noord-Brabant, waarmee zij voor de toepassing van dit instrument door het college een beleidskader hebben vastgesteld;

Overwegende dat de Commissaris van de Koningin als zelfstandig bestuursorgaan eveneens beschikt over het instrument ‘indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing’;

Overwegende dat hij voor de toepassing van deze bevoegdheid een beleidskader wenst vast te stellen;

Besluit vast te stellen het volgende beleidskader:

Artikel 1 Beleidskader

Het Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Noord-Brabant is van overeenkomstige toepassing op het gebruik door de Commissaris van de Koningin van het instrument indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing.

Artikel 2 Inwerkintreding

Dit beleidskader treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit beleidskader wordt aangehaald als: Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.

's-Hertogenbosch, 4 oktober 2012

De Commissaris van de Koningin voornoemd prof. dr. W.B.H.J. van de Donk