Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Subsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2012
CiteertitelSubsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Subsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-201209-02-2019nieuwe regeling

28-08-2012

Weekblad voor Deurne, 27-09-2012

41b

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2012

 

 

De raad der gemeente Deurne

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 augustus 2012, nr. 41;

gehoord de commissie d.d. 20 juni 2012;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuurs­recht

BESLUIT

Vast te stellen het navolgende

Subsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2012

Inleiding

Subsidie is één van de instrumenten dat door de gemeente kan worden ingezet voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen.

Dit besluit betreft de subsidieverlening aan vrijwilligersorganisaties. En daarmee een bijdrage te leve­ren aan het door de gemeente geformuleerde beleid op diverse terreinen.

 

Doelstellingen en uitgangspunten van het subsidiebeleid

 

Doelstellingen

 • 1.

  Subsidie wordt in algemene zin ingezet op het behoud van het 'sociaal cement' van de gemeente Deurne. Het algemene doel is het waarborgen van een goed en toegankelijk voorzieningen ne activiteitenniveau voor alle inwoners van Deurne.

 • 2.

  Subsidie wordt in het bijzonder ingezet voor het bevorderen van deelname aan de Deurnese samenleving door kwetsbare burgers en burgers in een achterstandspositie.

Onder kwetsbare burgers en burgers in een achterstandpositie verstaan wij in ieder geval:

• jeugdigen tot 18 jaar

• kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder

• mensen met een beperking

Beperkingen moeten niet te 'eng' worden uitgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke beperkingen die duidelijk zichtbaar zijn, maar met name ook om de minder zichtbare beperkingen die het aangaan van van sociale contacten en daarmee deelname aan het verenigingsleven kunnen belemmeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eenzaamheidsproblemen, chronisch zieken, maar ook aan stoornissen als bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressiviteit en tistoornissen.

 • 3.

  In het subsidiesysteem worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt.

 

Uitgangspunten

Structurele subsidies: Worden één maal in de twee jaar aangevraagd. Subsidies worden jaarlijks uitbetaald nadat de gemeenteraad de benodigde middelen bij de vaststelling van de gemeentebegro-

ting beschikbaar heeft gesteld. Fluctuaties in ledenaantallen en subsidiabele kosten moeten in de 2- jaarlijkse periode opgevangen worden binnen de budgetten die beschikbaar zijn gesteld.

Deregulering: vormen van subsidiëring die zo min mogelijk administratieve lasten voor gebruikers en gemeente meebrengen, hebben de voorkeur.

Koepelorganisaties: daar waar mogelijk en wenselijk kan de gemeente er in overleg met de koe­ pelorganisatie er voor kiezen een koepelorganisatie te subsidiëren en niet de afzonderlijke organisa­ ties.

Subsidieplafond: de raad stelt jaarlijks bij de begroting een subsidieplafond vast, waardoor aanvra­

gen die boven het budget uitkomen niet zullen worden toegekend.

Eigen bijdrage: wij gaan uit van een redelijke eigen bijdrage van de leden/deelnemers/bezoekers ten aanzien van de geboden activiteiten. De beoordeling of contributie,entree en/of eigen bijdrage redelijk wordt geacht, kan van invloed zijn op de hoogte van de subsidiegrondslag van de basissub­ sidies.

Naarmate een activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd meer gericht is op eigen plezier, tijdverdrijf en ontspanning voor volwassenen die niet tot een van de doelgroepen behoren, weegt het profijtbeginsel zwaarder mee en wordt een hogere bijdrage redelijk geacht (met uitzondering van kwetsbare groepen).

De gemeente heeft een bijdrageregeling sociale activiteiten voor inwoners die qua inkomen onder een bepaalde grens zitten en die een bijdrage wensen in de te betalen contributie.

Subsidieclusters

Het vrijwilligersbesluit is ingedeeld in 5 hoofdclusters met daarin weer subclusters. Het betreft de volgende clusters:

 • 1.

  jeugd en jongeren

 • 2.

  verkeer en vervoer

 • 3.

  educatie en bewustwording

 • 4.

  evenementen

 • 5.

  nulde-lijn (Wmo)

 

Subsidievormen

In het subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties maken we onderscheid in twee subsidievormen, de basissubsidie en de eenmalige subsidie. In de algemene subsidieverordening van de gemeente Deurne worden deze subsidies toegelicht. Voor de eenmalige subsidies gelden een aantal toetsingscriteria. Deze zijn hieronder opgesomd.

 

Eenmalige subsidie

Er is een budget beschikbaar waaruit vernieuwende organisaties of activiteiten kunnen worden gesub­ sidieerd welke een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het beleid. Zowel bestaande als ook nieuwe vrijwilligersorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie. De organisatie of activiteit moet voldoen aan minimaal één van de volgende criteria:

 • 1.

  De activiteit of organisatie moet een zinvolle bijdrage leveren aan de gestelde beleidsdoelen op het gebied van één of meerdere clusters;

 • 2.

  De activiteit of organisatie levert een zinvolle bijdrage aan nieuw vastgesteld beleid;

 • 3.

  De activiteit vindt plaats ter uitvoering van projecten die voortvloeien uit een specifieke beleidsno­ta.

Om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie, moet de aanvraag aan de volgende criteria voldoen:

 • 1.

  In de aanvraag moet in de begroting worden aangegeven welke (extra) kosten er door de vereni­

ging/organisatie/initiatiefnemer gemaakt worden voor de activiteit en/of het project én wat de eventuele eigen inzet van middelen en/of gevraagde eigen bijdrage van deelnemers is;

 • 2.

  Bij activiteiten, gericht op mensen met een beperking, is minimaal 50% van de doelgroep van Deurnese afkomst.

 

Cluster Jeugd en jongeren

In dit cluster is een aantal sociaal-culturele activiteiten samengebracht, dat specifiek wordt uitgevoerd voor de doelgroep jeugd en jongeren.

Het gaat daarbij om sociaal-culturele en sportieve activiteiten die in de volgende subclusters zijn on­

derverdeeld:

 • 1.

  Methodischjeugd en jongerenwerk (scouting en KPJ)

 • 2.

  Open jeugd- en jongerenwerk

 • 3.

  Sport

 • 4.

  Hobbyclubs

 • 5.

  Kindervakantiewerk/jeugdkampen

 • 6.

  Speel-o-theken

 • 7.

  Speeltuinen

 • 8.

  Harmonieën/fanfares/drumfanfares

 

Waarom subsidiëren?

We willen datjeugd in Deurne opgroeit tot volwaardige burgers.

Met de subsidiëring van vrijwilligersorganisaties die zich in zetten voor de doelgroep jeugd, wil de gemeente met name de volgende doelen bereiken:

Vergroten van de deelname van jeugd aan vrijetijdsactiviteiten

Bevorderen van bewegen door jeugd

Divers vrije tijdsaanbod in Deurne aansluitend bij de vraag van de jeugd

 

Ad 1. Methodisch jeugd- en jongerenwerk

In dit subcluster worden organisaties gesubsidieerd die vrijwillig jeugdwerk verrichten, werkend vol­ gens bepaalde methoden danwel grondslagen, respectievelijk jeugdwerk verricht vanuit een bepaalde economische groep, en welke werkvormen activiteiten aanbieden die geënt zijn op deze methoden danwel grondslagen. Er vinden wekelijkse bijeenkomsten per (leeftijds)groep plaats en daarnaast worden activiteiten aangeboden.

 

Specifieke subsidievoorwaardenen - verplichtingen

Er wordt minimaal 40 x per jaar 1 activiteit per groep aangeboden; Er zijn minimaal40 jeugdleden.

 

Subsidiegrondslag

A.Basissubsidie: € 18,00 per jeugdlid.

 

Ad 2. Open jeugd- en jongerenwerk

Gesubsidieerd wordt vrijwillig Jeugd- en jongerenwerk dat activiteiten aanbiedt aan jeugd die alge­ meen toegankelijk zijn en die met name gericht zijn op ontmoeting en recreatie. Een centrale plaats in het open jeugd- en jongerenwerk wordt vaak ingenomen door de soosactiviteiten: een deel van de jon­ geren heeft alleen behoefte aan een "eigen plekje" waar ze andere jongeren kunnen ontmoeten. Met name het bieden van aan de leeftijd en de situatie aangepaste mogelijkheden tot ontmoeting, spel , recreatieve, vormende/educatieve en culturele activiteiten verdient de ondersteuning van de lokale overheid.

 

Specifiekevoorwaarden/verplichtingen:

Er wordt minimaal 1 x per 2 weken een dagdeel soosactiviteit aangeboden;

Bij het organiseren van activiteiten wordt gestreefd naar ten minste 20 deelnemers.

 

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 690,-

 

Ad 3. Sport

In dit subcluster zijn ondergebracht die activiteiten die gericht zijn op het bedrijven van sport (in com­ petitieverband) en/of sportieve recreatie binnen de gemeente Deurne in het bijzonder gericht op de participatie van jeugd.

 

Waarom subsidiëren?

In februari 2012 zijn op landelijk niveau bestuurlijke afspraken gemaakt over de uitvoering van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Dit programma moet leiden tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl. Naast gezondheidsredenen kan met de inzet van sport ook een belang­ rijke bijdrage worden geleverd aan sociale en educatieve doeleinden, het leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie en het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt.

Onderdeel hiervan is de afspraak dat de gemeente een sport- en beweegbeleid ontwikkelt om de diver­se doelstellingen te bereiken.

De gemeente Deurne streeft een verantwoorde sportbeoefening na voor en door iedereen. Dit wordt bevorderd door een voorwaardenscheppend, stimulerend en ondersteunend sportbeleid. Sport en be­ weging is voor- met name jongere- mensen in onze gemeente van groot belang voor de bevordering van de gezondheid, het tegengaan van overgewicht en als uitlaatklep.

De gemeente Deurne ziet "sport" als een positieve wijze van tijdsbesteding welke een belangrijke bij­drage levert aan de gezondheid, recreatie, sociale integratie, vorming en ontwikkeling van mensen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen sport kan beoefenen. Sport heeft een:

· sociaal-economische waarde

· sociale waarde

· gezondheidswaarde

· vormende en educatieve waarde

· competitiewaarde

 

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

Om voor subsidie in aanmerking te komen, worden de volgende specifieke voorwaarden gesteld:

Er is sprake van georganiseerde sportbeoefening die wordt beoefend onder auspiciën van een landelijke, provinciale of regionale koepelorganisatie die is aangesloten bij NOC*NSF en geschiedt onder verantwoordelijkheid van een specifieke daarvoor opgerichte sportvereniging met vaste contri­ butiebetalende leden;

Men is voor de beoefening van de sport uitdrukkelijk aangewezen op een accommodatie die specifiek voor de beoefening van sport is opgericht dan wel zodanig is ingericht dat zij voor de beoe­ fening van de sport is aangepast. Een uitzondering kan worden gemaakt voor eenmalige subsidies die worden georganiseerd in het kader van sportieve recreatie.

 

Subsidiegrondslag

A.Basissubsidie:

Bijdrage per jeugdlid voor de georganiseerde sport: € 18,00 per jeugdlid

B. Vaste bijdrage voor de zwemverenigingen: € 3.523,-

 

Ad 4. Hobbyclubs

Voor subsidie komt in aanmerking vrijwillig Jeugd- en jongerenwerk dat activiteiten aanbiedt aan jeugd die algemeen toegankelijk zijn en die met name gericht zijn op de creatieve ontplooiing van jongeren.

 

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

Er wordt minimaal 10 x per jaar een hobbyactiviteit georganiseerd; Er zijn minimaal 40 jeugdleden.

 

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: € 6,00 per jeugdlid

 

Ad 5. Kindervakantiewerk /jeugdkampen

Voor subsidie komt in aanmerking vrijwillig jeugd- en jongerenwerk dat activiteiten aanbiedt aan jeugd die algemeen toegankelijk zijn en in ieder geval (deels) in de vakanties plaatsvinden.

 

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

Er worden minimaal 4 dagdelen activiteit in de schoolvakantie(s) georganiseerd, waarbij een dag­ deel gedefinieerd is als minimaal 2,5 uur en waarbij alleen de ochtend, middag en avond als dag­ deel geteld worden.

 

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 400,-

 

Ad 6. Speel-o-theken

De gemeente Deurne vindt het belangrijk dat jeugd de mogelijkheid heeft om kennis te maken met goed en verantwoord speelgoed en dat ouders/verzorgers hierover voorlichting krijgen. Voor subsidie komen in aanmerking organisaties die activiteiten organiseren ·gericht op het bevorderen van goed speelgoed voor de jeugd door middelen van het uitlenen daarvan en geven van voorlichting daarover.

 

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

Minimaal 1 x 2 weken 1 dagdeel open voor speelgoeduitleen; Voorzien in een gevarieerd en actueel aanbod aan speelgoed

 

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 600,-.

 

Ad 7. Speeltuinen

Het gaat hier om organisaties die activiteiten voor jeugd bieden op een speciaal daarvoor ingericht speelterrein waarbij centraal staat dat kinderen veilig en ongedwongen onder (bege)leiding van ouders, opvoeders of andere vrijwilligers leren spelen.

 

Specifieke subsidievoorwaardenen-verplichtingen

De organisatie biedt speelmogelijkheden aan kinderen op een daartoe specifiek ingericht speelter­

rein voorzien van speeltoestellen.

Het speelterrein is in ieder geval open conform de huidige openingstijden van de Speuldries in de maanden mei, juni, juli, augustus, september

 

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 14.000,-

 

Ad 8. Harmonieen, fanfares en drumfanfares

Hieronder vallen ledenorganisaties die zich tot doel stellen het bevorderen en beoefenen van blaas- en slagwerkmuziek in groepsverband. Hiertoe worden gerekend harmoniekorpsen, fanfarekorpsen en drumfanfares.

 

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

-De organisatie dient aangesloten te zijn bij een landelijke overkoepelende (landelijke) organisatie voor amateuristische kunstbeoefening. Dit om minimale kwaliteit van de te subsidiëren organisatie te waarborgen;

De organisatie presenteert zich minimaal twee maal per jaar aan het Deurnes publiek door middel van een openbaar optreden;

De organisatie verleent twee maal per jaar medewerking aan openbaar festiviteiten zover burge­meester en wethouders daarom verzoeken;

De organisatie dient minimaal éénjaar te bestaan en activiteiten uit te voeren;

De organisatie verzorgt offaciliteert een professionele instrumentale jeugdopleiding

 

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: Een vaste bijdrage volgens onderstaand overzicht.

Drumfanfare Peelland: €2.500,-

Fanfare Wilhelmina Vlierden: € 5.000,-

Fanfare St. Willibrodus Neerkant: € 5.000,-

Fanfare Wilona Helenaveen: € 3.000,-

Harmonie Excelsior Zeilberg: € 12.500,­-

Harmonie St. Cecilia Liessel: € 5.000,-

Koninklijke Harmonie Deurne:€ 15.000,-

­

De harmonieën, fanfares en drumfanfares zoals hierboven opgesomd ontvangen een bijdrage in de opleidingskosten van de jeugdleden, waarbij het maximale subsidiebedragjaarlijks € 27.000,- is voor alle verenigingen samen.

Het totaal bedrag van € 27.000,- wordt verdeeld onder de afzonderlijke verenigingen op basis van de (een keer per 2 jaar) door de verenigingen aan te leveren aantallenjeugdleden per vereniging.

 

Cluster Verkeer en vervoer

In dit cluster zijn ondergebracht die vrijwilligersorganisaties die een bijdrage leveren aan de beleids­doelstellingen die zijn geformuleerd ten aanzien van verkeer en vervoer in de gemeente Deurne.

 

Waarom subsidiëren?

De gemeente Deurne streeft ten aanzien van verkeer en vervoer naar een duurzame samenleving. Dit kan worden geoperationaliseerd in de begrippen bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en mobiliteit. De hoofddoelstelling is het waarborgen en verbeteren verkeersveiligheid, een doelmatige en veilige afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk is voor het verrichten van de economische en wenselijke maatschappelijke activiteiten.

De gemeente verleent subsidie aan vrijwilligersorganisaties die een aantoonbare bijdrage leveren aan bovengenoemde doelstellingen.

 

Specifieke subsidievoorwaardenen-verplichtingen

geen

 

Subsidiegrondslag

Basissubsidie voor de volgende organisaties:

 

VVN: € 780,-

Verkeersbrigadiers: € 2.000,-

Buurtbus lijn 468: € 400,-

Buurtbus lijn 462: € 400,-

Buurtbus lijn 466-467: € 400,-

 

Buurtbus lijn 468: Deurne-Milheeze-Bakel-Mortel-Gemert-Elsendorp-Venhorst-Boekel.

Buurtbus 462: Deurne-Zeilberg-Griendtsveen-Helenaveen.

Buurtbus lijn 466-467: Someren-Heusden-Asten-Ommel-Vlierden-Deurne

 

Cluster Educatie en bewustwording

 

Onder dit cluster vallen organisaties die zich richten op het individueel en!of in groepsverband bevor­deren van het bewustwordingsproces c.q. de persoonlijke ontplooiing van de mens.

Bewustwording en educatie hebben in brede zin als doel dat de mens maatschappelijk beter gaat func­tioneren op verschillende niveaus:

Als individu binnen de Deurneseen Nederlandse maatschappij. Als inwoner van Deurne met oog voor natuur en milieu

Als inwoner van Deurne en wereldburger met oog voor internationale vraagstukken en duurzame ontwikkeling binnen een steeds verder globaliserende wereldmaatschappij

 

Waarom subsidiëren?

Mondiale bewustwording

• Het vergroten van mondiale bewustwording bij de inwoners van Deurne. Onder mondiale bewust­ wording wordt hier verstaan het besef dat iedere mens op de een of andere manier betrokken is bij de ontwikkelingen in de wereld. Landen en mensen zijn van elkaar afhankelijk. Wat hier gebeurt op economisch, politiek, militair, ecologisch of sociaal-cultureel vlak heeft zijn gevolgen voor mensen ver weg, terwijl andersom wat daar gebeurt soms aanwijsbare gevolgen heeft voor de men­ sen hier. Het onderkennen van deze onderlinge relaties van oorzaak en gevolg en de wil om aan on­ rechtvaardige situaties een einde te maken, wordt het proces van 'mondiale bewustwording' ge­ noemd.

• Het positief beïnvloeden van houding en gedrag van de inwoners van de gemeente Deurne met betrekking tot wereldwijde vraagstukken en duurzame ontwikkeling.

• Het optimaal laten functioneren van de stedenbanden met Leszno en Batouri. Zij dragen bij aan de eerste hierboven vermelde doelstelling.

Natuur- en Milieueducatie

• Inwoners van Deurne (e.o.), zowel kinderen als volwassenen, bewust maken van natuur en milieu, met name in hun eigen (woon)omgeving. Zo wordt een bijdrage geleverd aan natuur- en milieube­ wust gedrag. Natuur- en milieueducatie is hét middel om betrokkenheid en in het verlengde daar­ van 'trots', te creëren bij de eigen leefomgeving. Deurne wil zich ontwikkelen als een toekomstge­ richte en contrastrijke gemeente met een optimale verhouding tussen economische, ecologische en sociaal-culturele doelen. Natuur- en milieueducatie speelt een belangrijke rol in het behalen van deze doelen. Zij levert een bijdrage aan het draagvlak voor het natuur- en milieubeleid van de gemeente Deurne.

Overige educatie

• het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van groepen -in een achterstandssituatie verke­ rende- volwassenen (18 jaar en ouder) omwille van een verbetering van het persoonlijk en alge­meen maatschappelijk functioneren.

Het cluster educatie en bewustwording bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1.

  Mondiale bewustwording

 • 2.

  Natuur- en Milieueducatie

 • 3.

  Heemkundekring

   

Ad1. Mondiale bewustwording

Hieronder vallen organisaties die bijdragen aan het vergroten van de mondiale bewustwording inDeurne.

 

Specifiekesubsidievoorwaardenen-verplichtingen

Subsidie wordt niet ingezet voor liefdadige doelen;

Oproepen voor bijdragen aan noodhulpacties worden ter beoordeling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie voor de volgende organisaties:

 

Ad 2. Natuur- en Milieueducatie

Hieronder vallen organisaties die zich inzetten ten behoeve van educatie en voorlichting over natuur en milieu wat mensen bewust maakt van het belang van een duurzame ontwikkeling van de leefomge­ ving. Op die manier wordt maatschappelijke steun ontwikkeld voor natuur- en milieubehoud.

 

Subsidiegrondslag

Eenmalige subsidie: voor subsidiëring komen alleen de werkelijk gemaakte kosten in aan­ merking die direct verband houden met de realisering van het project c.q. de activiteit tot een maximum van € 1.500, -

 

Specifieke subsidievoorwaarden en-verplichtingen

Subsidievoorwaarden:

 • 1.

  Project/activiteit draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn van het belang van natuur, milieu en landschap en de betekenis van een duurzame leefomgeving bij brede lagen van de Deurnese bevolking. Project/activiteit richt zich op de volgende doelstellingen:

  • a.

   De doelgroepen zijn zich bewust van milieu, natuur en landschap als waarde op zich en als onderdeel van een natuurlijk geheel;

  • b.

   De doelgroepen zijn zich bewust van het belang van milieu, natuur en landschap voor hen zelf;

 • c.

  De doelgroepen zijn zich bewust dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn voor milieu, natuur en landschap.

  • 2.

   Project/activiteit voorziet in een educatieve/communicatieve behoefte (eventueel aangetoond met een doelgroep onderzoek) die voor de kwaliteit van de ecologische omgeving belangrijk is en een meerwaarde heeft ten opzichte van bestaande activiteiten.

 • 3.

  Project/activiteit sluit aan bij het gemeentelijke milieuprogramma

 

Ad 3. Heemkundekring

De Heemkundekring H.N. Ouwerling draagt met haar activiteiten bij aan het bewaren eniof uitdragen van hedendaagse en oude culturele waarden. De activiteiten bestaan uit:

-Het verzamelen en archiveren van erfgoed en historische informatie over Deurne en de directe om­

geving;

 • -

  Het voor een breed publiek toegankelijk maken van deze informatie;

 • -

  Het organiseren van educatieve activiteiten;

 

SpecifiekesubsidievoorwaardenenverplichtingenHeemkundekring

 • -

  De Heemkundekring verricht onderzoek en studie naar de historie en erfgoed van Deurne en directe omgeving;

 • -

  de onderzoeks- en studieresultaten worden aan een breed publiek bekendgemaakt

 

SubsidiegrondslagHeemkundekring

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 3.000,-.

 

Cluster Evenementen

Binnen dit cluster vallen evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale en culturele leefbaarheid binnen de gemeente Deurne.

 

Waaromsubsidiëren?

Evenementen leveren een bijdrage aan de sociale en culturele leefbaarheid in de gemeente Deurne. Ze dragen bij aan het gemeenschapsgevoel van individuen en de betrokkenheid bij de gemeente.

Kleine dorps-en wijkevenementen dragen aantoonbaar bij aan de sociale en culturele leefbaarheid binnen de gemeente Deurne. Evenementen hebben behalve een recreatieve functie ook een aantoonba­ re bijdrage aan het gemeenschapsgevoel van het individu en àan de betrokkenheid bij de directe woonomgeving. De gemeente wil door middel van subsidieverstrekking deze activiteiten stimuleren.

Het cluster evenementen is onderverdeeld in een tweetal subclusters.

 • 1.

  Kleinschalige dorps- en wijkevenementen

 • 2.

  Grootschalige evenementen

 

Ad 1. Kleinschale dorps- en wijkevenementen

Het betreft hier kleine evenementen, toegankelijk voor publiek, speciaal georganiseerd met een alge­ mene formule en een sociaal enJof culturele uitstraling hebben voor een beperkt deel van de gemeente. Dit subcluster heeft betrekking op evenementen die voldoen aan de volgende criteria:

• Het evenement valt, vanwege zijn geringe omvang, niet onder grootschalige evenementen;

• Het evenement heeft een sociaal en/of culturele uitstraling op een beperkt deel van de gemeente;

• Het evenement is geen carnavalsactiviteit;

• Het evenement heeft een open karakter;

• Het evenement trekt naar verwachting minder dan < 1000 gelijktijdige bezoekers;

De gemeente stelt hiervoor per gebied van een dorps- of wijkraad een budget beschikbaar. Dorps- en wijkraden die subsidie ontvangen op grond van het Cluster nulde lijn (Wmo) die zelf de mogelijkheid willen hebben om. dit soort evenementen te stimuleren kunnen een aanvraag om basissubsidie indie­ nen. Zowel rechtspersonen als niet- rechtspersonen die een evenement in het gebied van een dorps- of wijkraad willen organiseren dienen zich in dat geval voor een bijdrage te wenden tot de betreffende dorps- of wijkraad. Deze basissubsidie wordt in principe voor een periode van 2 jaar verleend aan de dorps- of wijkraad. De dorps- of wijkraad mag de subsidie besteden aan evenementen die voldoen aan de hierboven vermelde criteria.

 

Aanvullendespecifiekesubsidievoorwaardenen-verplichtingen

De gemeente Deurne wordt opgenomen in de lijst van sponsoren wanneer dit aan de orde is;

De toe te kennen bijdrage is niet hoger dan 25% van kosten van een evenement zoals opgevoerd in de begroting die door de organisator van het evenement is ingediend en niet meer dan het begro­tingstekort;

 

Subsidiegrondslag

Basissubsidie dorps- en wijkraden € 1.000,-

Toelichting:Perdorps-ofwijkraadisvoorkleinschaligeevenementenjaarlijkseenbasissubsidievan €1.000,-beschikbaar. Indienhetbudgetnietgeheelwordtbesteedkanhetresterende budgetworden meegenomennaarhetdaaropvolgende jaaralsditgekoppeldisaaneenvoorgenomenevenement.

 

Ad 2. Grootschalige evenementen

Het betreft hier grootschalige evenementen, toegankelijk voor publiek en gericht op alle inwoners van de gemeente Deurne met een naar buiten gerichte uitstraling.

Specifieke subsidievoorwaardenen-verplichtingen

 • -

  Het evenement valt, vanwege zijn omvang, niet onder kleinschalige dorps- of wijkevenementen;

 • -

  Het evenement draagt aantoonbaar bij aan Deurne als sociaal en!of cultureel- dynamische gemeente;

 • -

  Het evenement is geen carnavalsactiviteit;

 • -

  De gemeente Deurne wordt opgenomen in de lijst van sponsoren wanneer dit aan de orde is;

 • -

  Het is geen besloten evenement;

 • -

  Qua omvang is het evenement gericht op het ontvangen van meer dan I 000 bezoekers;

 • -

  Het toegekende subsidiebedrag is maximaal 25% van de kosten van een evenement zoals op- gevoerd in de begroting maar in ieder geval niet meer dan het begrotingstekort;

 • -

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € I.500,- per evenement;

 

Subsidiegrondslag

Evenementen met een terugkerend karakter komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie in het jaar van uitvoering.

Cluster 'Nulde'-lijn (Wmo)

In dit cluster is een aantal organisaties ondergebracht die een aantoonbare meerwaarde hebben en daarmee een bijdrage leveren aan het bereiken van de door de gemeente gestelde doelen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Dit cluster is onderverdeeld in de volgende subclusters:

 • I.

  Ondersteuningsorganisaties voor specifieke doelgroepen

  • 2.

   Overige ondersteuningsorganisaties

  • 3.

   Dorps- en wijkraden

 

Waarom subsidiëren?

Uitgangspunten vàn het Wmo-beleid zijn zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en participatie. Het is aan de gemeente om burgers zodanig te compenseren in hun beperking van welke aard dan ook, dat zij in staat zijn, blijven of worden om te kunnen participeren in de maatschappij.

De Wmo is vooral een participatiewet met vele instrumenten. Verstrekking van diensten en voorzie­ ningen is een van die instrumenten. Datzelfde geldt voor het bieden van ondersteuning van mantelzor­ gers en vrijwilligers, het bieden van cliëntondersteuning of het leveren van bijdragen aan de woning en woonomgeving. Zo ook is het verlenen van subsidie een instrument wat ingezet om de doelen te be­ reiken. Daarmee ook gezegd dat subsidieverlening geen doel op zich is maar slechts een instrument

om een bijdrage te leveren om bepaalde doelen te bereiken. Om voor subsidie in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten,:

• de organisaties moeten zich in haar activiteiten richten op kwetsbare groepen

• eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners en sociale netwerken zijn uit­

gangspunt in het aanbod

• wederkerigheid: Inwoners zetten talenten en kwaliteiten in voor maatschappelijke participa­

tie en (vrijwilligers-)werk

• activiteiten moeten gericht zijn op normaliseren van participatie en niet met de focus op problematiseren

• er is sprake van integraal en afgestemd aanbod

 

Ad 1. Ondersteuning organisaties voor specifieke doelgroepen

In dit subcluster worden organisaties gesubsidieerd die vrijwillig activiteiten aan de dag leggen voor kwetsbare doelgroepen. In dit geval zijn dat de gehandicaptenorganisaties en de ouderenbonden. Daarbij merken wij op dat het leeftijdscriterium 'ouderen' niet tot doelgroep maakt maar wel het feit dat binnen de categorie het aantal kwetsbare burgers beduidend groter is en dat de bonden daarop hun activiteiten aanpassen.

 • 1.

  KBO Deurne (5 afdelingen)

 • 2.

  KBO kerkdorpen (Liessel, Neerkant, Helenaveen, Vlierden)

 • 3.

  eratos

 • 4.

  BVG Peelland

 • 5.

  Invalidenbond

 • 6.

  Gejejong

 

Specifieke subsidievoorwaardenen-verplichtingen

Er wordt minimaal 40 x per jaar een activiteit aangeboden

Activiteiten zijn gericht op participatie

 

Subsidiegrondslag

Basissubsidie 1: vaste bijdrage van € 3.750,- in totaal

Basissubsidie 2: vaste bijdrage van € 750,-- per organisatie

Basissubsidie 3: vaste bijdrage van € 2.300,-

Basissubsidie 4: vaste bijdrage van € 3.000,-

Basissubsidie 5: vaste bijdrage van € 2.200,-

Basissubsidie 6: vaste bijdrage van € 2.200,-

 

Ad 2. Overige ondersteuningsorganisaties

Gesubsidieerd wordt vrijwilligerswerk dat wordt aangeboden aan derden en dat algemeen toegankelijk is en dat met name gericht is op ondersteuning van individuen. Ondersteuning aan mensen die beper­ kingen ervaren in of risico's lopen bij deelname aan activiteiten die weer een bijdrage leveren aan de Wmo-doelen.

De organisaties die onderdeel uitmaken van dit cluster zijn:

 • 1.

  Zonnebloem

 • 2.

  EHBO Deurne

 • 3.

  EHBO Liessel

 • 4.

  EHBO Neerkant

 • 5.

  Zorgcoöperatie Helenaveen voor zover het de overgenomen activiteiten van de voormalige Kruisvereniging betreft

 • 6.

  Stichting Factor

 • 7.

  Huiskamerproject migranten

 • 8.

  Voedselbank

 • 9.

  Stichting Veteranen Zuid-Oost Brabant

 • 10.

  Manege Seurenheide

 

Specifieke voorwaarden/verplichtingen:

Niet van toepassing op het subcluster in zijn geheel. Het betreft ook niet met elkaar te vergelijken or­

ganisaties.

 

Subsidiegrondslag

Basissubsidie 1: vaste bijdrage van € 750,­-

Basissubsidie 2: vaste bijdrage van € 1.350,­-

Basissubsidie 3 en 4: vaste bijdrage van € 350,-­

Basissubsidie 5: vaste bijdrage van € 1.500,­ -

Basissubsidie 6: vaste bijdrage van € 750,­-

Basissubsidie 7: vaste bijdrage van € 2.636,-

Basissubsidie 8: ­vaste bijdrage van € 5.460,­ -

Basissubsidie 9: vaste bijdrage van € 500,-­

Basissubsidie 10: vaste bijdrage van € 240,-

 

Ad 3. Dorps- en wijkraden

De gemeente verwacht dat dorps- en wijkraden optreden als adviseur van de gemeente en in die hoedanigheid betrokken zijn bij de bevolking van wijk of dorp door open en interactieve communica­ tie over beleidsvoorbereidingen op diverse terreinen die de wijk fysiek en!of sociaal maatschappelijk raken.

 

Specifieke voorwaarden/verplichtingen:

Nader te specificeren aan de hand van onderzoek naar nieuwe samenwerkingsvormen met de dorps- en wijkraden.

 

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 2.000,-

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 augustus 2012 .