Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Borger-Odoorn

Verordening winkeltijden Borger-Odoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Borger-Odoorn
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Borger-Odoorn
CiteertitelVerordening winkeltijden Borger-Odoorn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149; Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-199901-01-2012Nieuwe regeling

25-11-1999

Week in Week uit, 7-12-1999

16-11-1999
16-12-199927-06-2013Nieuwe regeling

25-11-1999

Week in Week uit, 7-12-1999

16-11-1999

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WINKELTIJDEN BORGER-ODOORN

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 1999;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

VERORDENING WINKELTIJDEN BORGER-ODOORN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn, of bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en24 december

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0 en 16.00 uur.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste 1 winkel ontheffing verlenen.

 • 3. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 23.00 uur en 6.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van:feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers engaleries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor één of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden:

 • a.

  in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze gebieden, niet voor win-

  kels, gelegen op kampeer- en recreatieterreinen in de zin van de Wet op de Openluchtrecreatie op zon- en feestdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur;

 • b.

  in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze plaatsen niet voor winkels die deel uitmaken van toeristisch-recreatieve bedrijven op zon- en feestdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur.

Artikel 11 In werking treden

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de 8e dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De verordening winkelsluiting van de voormalige gemeente Borger, vastgesteld op25-09-1996 wordt ingetrokken.

 • 3. De verordening winkelsluiting van de voormalige gemeente Odoorn, vastgesteld op 13-03-1997 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Borger-Odoorn op 25 november 1999.

De raad voornoemd,

de secretarisJ.Post
de voorzitterT.Slagman-Bootsma