Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Procedureverordening planschadevergoeding gemeente Borger-Odoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureverordening planschadevergoeding gemeente Borger-Odoorn
CiteertitelProcedureverordening planschadevergoeding gemeente Borger-Odoorn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149; Wet op de ruimtelijke ordening, artt. 49, 72

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200012-01-2011Nieuwe regeling

29-06-2000

Week in Week uit, 12-9-2006

20-6-2000

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureverordening planschadevergoeding gemeente Borger-Odoorn

De raad der gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2000;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 49 en 72 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende Verordening tot de regeling van de procedure bij toepassing van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening(procedure-verordening Planschadevergoeding gemeente Borger-Odoorn).

Artikel 1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

artikel 49 :

artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

commissie :

de schadebeoordelingscommissie als bedoeld in artikel 4 van deze verordening;

verzoeker :

de belanghebbende als bedoeld in artikel 49, die een verzoek om schadevergoeding heeft ingediend.

Artikel 2.
 • 1.

  Indien een belanghebbende meent, dat het in artikel 49 bepaalde op hem van toepassing is, kan hij zich voor het bepalen van de in genoemd artikel bedoelde schade en van de vergoeding daarvan bij gemotiveerd verzoekschrift tot de gemeenteraad wenden.

 • 2.

  Indien het verzoek namens belanghebbende wordt ingediend, dient, tenzij de indiener hier te lande staat ingeschreven als advocaat of procureur, bij het verzoekschrift een schriftelijk en door verzoeker ondertekende machtiging te worden gevoegd, waarin hij de indiener machtigt om hem te vertegenwoordigen in deze procedure.

Artikel 3.
 • 1.

  In geval het verzoekschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, kan de gemeenteraad binnen 12 weken na ontvangst van het verzoekschrift besluiten dit af te doen zonder inschakeling van de commissie.

 • 2.

  Indien het eerste lid niet van toepassing is, stelt de gemeenteraad het verzoekschrift binnen de in dat lid genoemde termijn in handen van de commissie om advies.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de commissie de beschikking krijgt over alle, voor de behandeling van het verzoekschrift, relevante stukken en/of gegevens.

Artikel 4.
 • 1.

  Als schadebeoordelingscommissie voor het gebied Borger-Odoorn treedt op de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam, dan wel Houdringe Rentmeesterskantoor te De Bilt.

 • 2.

  Niet tot lid van de commissie kunnen worden benoemd:

  • a.

   de burgemeester;

  • b.

   de leden van de raad;

  • c.

   zij die in dienst zijn van of ondergeschikt zijn aan het gemeentebestuur.

 • 3.

  De commissie is tot geheimhouding verplicht.

  Deze geheimhouding geldt niet ten opzichte van degenen die bevoegd zijn tot kennisneming van het door de commissie uitgebrachte advies.

 • 4.

  De kosten voor het uitbrengen van het advies worden aan de hand van een vooraf door het college van burgemeester en wethouders geaccordeerde offerte vastgesteld. Indien de schadebeoordelingscommissie voorziet dat de kosten hoger worden rapporteert zij hier tijdig over aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5.
 • 1.

  De commissie stelt zich ter plaatse van de situatie op de hoogte.

 • 2.

  Deze verplichting geldt slechts dan niet, indien uit de inhoud van het verzoek blijkt dat er geen sprake is van schade in de zin van artikel 49.

 • 3.

  Van dit onderzoek ter plaatse, dan wel van de omstandigheden, bedoeld in het vorige lid, wordt melding gedaan in het advies.

Artikel 6.
 • 1.

  De commissie stelt zowel verzoeker of zijn gemachtigde, als een of meer vertegenwoordigers van de gemeente in de gelegenheid hun standpunten uiteen te zetten.

 • 2.

  De commissie is bevoegd om van partijen overlegging van nadere stukken of gegevens te gelasten. Tevens is zij bevoegd om personen in dienst van de gemeente voor het geven van inlichtingen op te roepen.

 • 3.

  Op grond van bijzondere omstandigheden en na overleg met burgemeester en wethouders, is de commissie bevoegd om het advies van andere deskundigen in te winnen.

 • 4.

  Van de gehouden hoorzitting wordt een verslag opgemaakt, waarin de door partijen gemaakte opmerkingen worden verwoord.

 • 5.

  Van het niet verschijnen van een of beide partijen wordt eveneens in het verslag melding gemaakt.

Artikel 7
 • 1.

  De commissie gaat na of de verzoeker als gevolg van een planologische maatregel als bedoeld in artikel 49 in een nadelige positie is komen te verkeren, waardoor hij schade lijdt, welke redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd. Zij vermeldt het resultaat van dit onderzoek met de beweegredenen in haar advies.

 • 2.

  Indien de commissie van oordeel is dat een gedeelte van de schade in redelijkheid niet aan de gemeente kan worden toegerekend, geeft zij gemotiveerd aan welk gedeelte dit betreft. Voorts geeft zij aan welk bedrag naar haar oordeel moet worden aangemerkt als een billijke schadevergoeding.

Artikel 8.
 • 1.

  Uiterlijk binnen 16 weken na de beslissing van de gemeenteraad, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, brengt de commissie een schriftelijk en een gemotiveerd advies uit aan de gemeenteraad.

 • 2.

  Het advies wordt ondertekend door de commissie.

 • 3.

  Een afschrift van het advies wordt onverwijld door of vanwege burgemeester en wethouders aan verzoeker en/of zijn gemachtigde toegezonden.

 • 4.

  Het vorige lid vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot het ontwerp-voorstel aan de raad, indien burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat niet overeenkomstig het advies van de commissie moet worden besloten.

Artikel 9.
 • 1.

  Binnen vier weken nadat uitvoering is gegeven aan het bepaalde in de leden 3 en 4 van het vorige artikel, kan verzoeker of zijn gemachtigde zijn zienswijze omtrent het advies en/of het standpunt van burgemeester en wethouders schriftelijk kenbaar maken.

 • 2.

  Indien de opmerkingen daartoe aanleiding geven, dan wel om andere redenen een toelichting op het advies gewenst, kunnen burgemeester en wethouders de commissie verzoeken een nader advies uit te brengen.

 • 3.

  De commissie brengt dit nadere advies binnen acht weken na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek uit.

 • 4.

  Op dit nadere advies is artikel 8, derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10.
 • 1.

  Binnen twaalf weken nadat de commissie haar advies heeft uitgebracht, neemt de raad een gemotiveerde beslissing op het verzoek.

 • 2.

  Indien toepassing wordt gegeven aan het tweede lid van het vorige artikel, wordt deze termijn met acht weken verlengd.

 • 3.

  Indien het besluit van de raad inhoudt een toekenning van een schadevergoeding, wordt dit bedrag binnen vier weken, te rekenen vanaf de datum van het raadsbesluit, aan verzoeker uitbetaald.

 • 4.

  Afschrift van het besluit, als bedoeld in het eerste lid, wordt verzoeker en zijn gemachtigde zo spoedig mogelijk toegezonden, waarbij tevens wordt gewezen op de mogelijkheid van het indienen van beroep.

Artikel 11.

De behandeling van verzoeken om schadevergoeding waarop door de raad nog geen beslissing is genomen, geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

Artikel 12.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Procedureverordening planschadevergoeding gemeente Borger-Odoorn".

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Borger-Odoorn

d.d. 29 juni 2000.

De raad voornoemd,

de secretaris

J.R.S.Jaarda, l.s.

de voorzitter

J.J.Bruintjes, l.b.