Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Beleidsregel hondenbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel hondenbeleid
CiteertitelHondenbeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenIntrekkingsbesluit Maarssen Aanpassing aanwijzingsbesluit Maarssen Afbeelding hondenbeleid Maarssen Aanpassing aanwijzingsbesluit Maarssenbroek hondenbeleid Oud Zuilen aanpassing aanwijzingsbesluit hondenspeelplaatsen Zebraspoor Maarssenbroek afbeelding hondenbeleid Maarssenbroek Bijlage III bord verbodsgebied Bijlage II bord losloopgebied Bijlage I bord hondenspeelplaats

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. het hondenbeleid.

Voor Breukelen en Loenen aan de Vecht is op 10 juni 2014 nieuw beleid vastgesteld. De nieuwe regeling vervangt deze besluiten in Breukelen en Loenen aan de Vecht.

Op 15 december 2015 heeft het college besluiten genomen over hondenuitlaatgebieden in Maarssen en Maarssenbroek. Deze zijn op 23 december gepubliceerd in de Vechtstroom. De besluiten zijn toegevoegd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:57 en 2:58
 2. Gemeentewet
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2017Wijziging zebraspoor Maarssenbroek

14-02-2017

website gemeente Stichtse Vecht

Beleid
28-09-201222-02-2017Nieuwe regeling

11-09-2012

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en Rijnstreek, 27-09-2012

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Hondenbeleid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht ;

 

gelet op artikel 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de volgende:

 

Hondenbeleid

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Hondenspeelplaats: Door het college aangewezen gebieden, waar honden los mogen lopen, maar wél een opruimplicht geldt, met uitzondering voor hulphonden.

Losloopgebied: Door het college aangewezen gebieden, waar honden los mogen lopen en waar géén opruimplicht geldt.

Verbodsgebied: Alle kinderspeelplaatsen, zandbakken of speelweides en door het college als zodanig aangewezen gebieden, zijn verboden voor honden, met uitzondering van hulphonden.

Artikel 2. Aanlijnplicht
 • 1.

  Binnen de bebouwde kom moeten honden altijd aan de lijn, tenzij het een hulphond betreft.

 • 2.

  Buiten de bebouwde kom is aanlijnen niet verplicht, tenzij het een verharde weg of een openbare plaats (zoals bv. een sportpark, recreatieterrein e.d. in gemeentelijk beheer) betreft.

 • 3.

  Zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan het college gebieden aanwijzen waar de aanlijnplicht niet c.q. wel geldt.

Artikel 3. Opruimplicht
 • 1.

  De opruimplicht houdt in, dat de eigenaar of houder van de hond verplicht is de uitwerpselen van de hond direct op te ruimen.

 • 2.

  Binnen de bebouwde kom geldt deze regel altijd, met uitzondering van een hulphond.

 • 3.

  Buiten de bebouwde kom geldt deze regel niet, tenzij het een verharde weg of een openbaar plaats (zoals bv. een sportpark, recreatieterrein e.d. in gemeentelijk) betreft.

 • 4.

  Zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan het college gebieden aanwijzen waar de opruimplicht niet c.q. wel geldt.

Artikel 4. Bebording
 • 1.

  De gemeente plaatst geen (nieuwe) borden ‘honden aan de lijn’. Honden dienen binnen de bebouwde kom overal aangelijnd te zijn, behalve waar met hierna onder 2 en 3 geldende bebording wordt aangegeven dat het niet hoeft.

 • 2.

  Het bord dat de ‘hondenspeelplaats’ aanduidt, is vastgesteld overeenkomstig bij dit besluit als bijlage I behorende ontwerp.

 • 3.

  Het bord dat het ‘losloopgebied’ aanduidt, is vastgesteld overeenkomstig bij dit besluit als bijlage II behorende ontwerp.

 • 4.

  Het bord dat het ‘verbodsgebied’ aanduidt, is vastgesteld overeenkomstig bij dit besluit als bijlage III behorende ontwerp.

Artikel 5. Hondenbelasting
 • 1.

  Elke houder van een hond moet de hond(en) door middel van een aangifteformulier aanmelden bij de gemeente.

 • 2.

  Op grond van de verordening Hondenbelasting wordt van de houder van een hond jaarlijks hondenbelasting geheven.

Artikel 6. Citeertitel; inwerkingtreding

1. Deze regeling kan worden aangehaald als: hondenbeleid

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 11 september 2012.

 

L.H.M. van den Nieuwendijk Mevrouw drs. M.M. van ’t Veld

Gemeentesecretaris Burgemeester