Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Delfzijl

nadere regels subsidie voor maatwerkadviezen energiebesparing

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Delfzijl
Officiële naam regelingnadere regels subsidie voor maatwerkadviezen energiebesparing
Citeertitelnadere regels subsidie voor maatwerkadviezen energiebesparing
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening, art. 3, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201201-01-2014nieuwe regeling

18-09-2012

Eemsbode, 26-09-2012

Geen

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;

overwegende dat in de "Algemene Subsidieverordening Gemeente Delfzijl" de wettelijke grondslag voor de subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

dat zij op grond van artikel 3, lid 2, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Delfzijl bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

besluiten vast te stellen de volgende:

nadere regels subsidie voor maatwerkadviezen energiebesparing

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  algemene subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Gemeente Delfzijl;

 • b.

  maatwerkadvies:EnergiePrestatieAdvies-maatwerkrapport bestaande woningen als bedoeld in BRL9500, deel 2, opgesteld door een erkende adviseur;

 • c.

  eigenaar-bewoner:natuurlijke persoon die een woning in eigendom heeft en daarin zijn hoofdverblijf heeft;

 • d.

  erkende adviseur:adviseur die beschikt over een geldig KOMO-procescertificaat voor het verlenen van diensten op het gebied van de energieprestatie van gebouwen.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor de kosten van een door een erkende adviseur opgesteld maatwerkadvies.

 • 2. De subsidie wordt slechts eenmaal per woning uitgekeerd.

 • 3. De in het tweede lid bedoelde woning moet zijn gebouwd en opgeleverd vóór 1 januari 2000.

 • 4. Alleen maatwerkadviezen die zijn opgesteld na 1 oktober 2012 komen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een eigenaar-bewoner die woonachtig is in de gemeente Delfzijl.

Artikel 4 Subsidievereisten

Om voor subsidie voor een maatwerkadvies in aanmerking te komen, dient de aanvraag naast het bepaalde in de algemene subsidieverordening aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • a.

  de eigenaar-bewoner maakt gebruik van het door het college vastgestelde aanvraagformulier ‘subsidie maatwerkadvies energiebesparing’;

 • b.

  bij de aanvraag wordt een afschrift van de factuur van de erkende adviseur en van het betalingsbewijs meegezonden;

 • c.

  op verzoek wordt door de eigenaar-bewoner een afschrift van het maatwerkadvies overgelegd.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

De subsidie voor de kosten van een maatwerkadvies bedraagt een vast bedrag van € 150,-.

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 2. Indien toekenning van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen, leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt, in afwijking van het eerste lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde van ontvangst door loting vastgesteld.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van bovenstaande bepalingen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2012 en vervalt op 1 januari 2014.

 • 2. De regeling wordt aangehaald als: nadere regels subsidie voor maatwerkadviezen energiebesparing.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders op 18 september 2012.

 

E.A. Groot

(burgemeester)

 

P. Leeuw

(secretaris)