Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent energieleningen Verordening energieleningen Amsterdam 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent energieleningen Verordening energieleningen Amsterdam 2012
CiteertitelVerordening energieleningen Amsterdam 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 147 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18

17-12-2020

gmb-2020-348295

02-08-201801-01-2021artikel 1, 2, 11, 13, 13a

18-07-2018

gmb-2018-166197

214/609
23-05-201702-08-2018artikel 1, 3,8 en 13

10-05-2017

Gemeenteblad 2017, 85637

2017, nr. 106/312
28-07-201523-05-2017artikel 1, 8, 9, 18

01-07-2015

Gemeenteblad 2015, 68469

Gemeenteblad 2015, afd. 1, nr. 643
23-07-201213-07-2015nieuwe regeling

11-07-2012

Gemeenteblad 2012, afd. 3A, nr. 111/516

Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 516

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent energieleningen Verordening energieleningen Amsterdam 2012

Inhoud

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   een kleine particuliere verhuurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in Amsterdam maximaal acht huurwoningen bezit;

  • b.

   VvE: een Vereniging van Eigenaren in de zin van titel 9 van boek 5 Burgerlijk Wetboek.

  • c.

   een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die eigenaar/bewoner is, of een VvE die namens de appartementseigenaren een aanvraag doet, of een kleine particuliere verhuurder;

  • d.

   een Energielening particulier: een gemeentelijke stimuleringslening die aan aanvrager, een meerderjarige natuurlijke persoon (niet zijnde een VvE) , na toekenning door burgemeester en wethouders, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door burgemeester en wethouders aanvaarde kosten van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen ten behoeve van de eigen woning, woonark of woonboot;

  • e.

   een Energielening VvE: een gemeentelijke stimuleringslening die aan een VvE, na toekenning door burgemeester en wethouders, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door burgemeester en wethouders aanvaarde kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen aan het appartementengebouw, waarvoor de VvE als aanvrager optreedt;

  • f.

   een Energielening kleine particuliere verhuurder: een gemeentelijke stimuleringslening die aan een kleine particuliere verhuurder, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen aan de verhuurde woningen, waarvoor de eigenaar als aanvrager optreedt;

  • g.

   duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, eerste lid;

  • h.

   een EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5, eerste lid, genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

  • i.

   kosten: uitgaven ten behoeve van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat en bijkomende kosten voor het verkrijgen van een Energielening, zoals leges en notariële kosten;

  • j.

   SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken.

  • k.

   een Energielening huurder: een gemeentelijke Stimuleringslening die aan een huurder, na toekenning door burgemeester en wethouders, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door burgemeester en wethouders aanvaarde kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen aan de verhuurde woningen, waarvoor de huurder als aanvrager optreedt.

  • l.

   annuïteitenlening: een lening waarvan de aflossing en rentebetaling plaatsvindt volgens maandelijkse annuïteit.

  • m.

   beschermd monument: rijksmonument als bedoeld in de Erfgoedwet en gemeentelijk monument als bedoeld in de Erfgoedverordening Amsterdam.

  • n.

   beschermd stads- of dorpsgezicht: stads- en dorpsgezicht als bedoeld in de Erfgoedverordening Amsterdam.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

  • a.

   bestaande woningen in de gemeente Amsterdam die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning;

  • b.

   bestaande appartementengebouwen in de gemeente Amsterdam die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning;

  • c.

   woonarken en woonboten in de gemeente Amsterdam die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en die beschikken over een ligplaatsvergunning;

  • d.

   bestaande panden in de gemeente Amsterdam die geschikt en bestemd zijn voor een gecombineerde woon- en werkfunctie.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing voor:

  • a.

   een particuliere eigenaar die tevens bewoner is van de woning;

  • b.

   een vereniging van eigenaren van het appartementengebouw;

  • c.

   een kleine particuliere verhuurder.

  • d.

   een huurder.

 • 3.

  Onder woning wordt in deze verordening tevens verstaan woonark, woonboot, panden met gecombineerde woon- en werkfunctie.

Artikel 3 Toekenningsplafond

 • 1.

  Er geldt een leningplafond. Het leningplafond bedraagt vierentwintig miljoen euro ( € 24.000.000,-);

 • 2.

  De Energielening loopt tot en met 31 december 2024 of zoveel eerder als het leningplafond is bereikt. Aanvragen ingediend na bovenstaande datum worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Energieleningen

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Energielening toekennen voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden maatregelen gerekend, die worden genoemd op de vigerende ‘Duurzaam Bouwen Lijst Amsterdam', die als bijlage 1 bij deze verordening is gevoegd.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid vermelde Duurzaam Bouwen Lijst Amsterdam wijzigen.

 • 3.

  Burgmeester en wethouders kunnen bij maatregelen die niet zijn opgenomen in bijlage 1 afwijken van de in bijlage 1 genoemde duurzaamheidsmaatregelen indien deze maatregelen naar het oordeel van burgemeester en wethouders gelijkwaardig of beter zijn dan de maatregelen die opgenomen zijn in bijlage 1.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen indien de bouwkundige situatie daartoe aanleiding geeft, afwijken van de isolatiewaarden genoemd onder 1 van bijlage 1.

Artikel 6 De aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een Energielening particulier wordt schriftelijk ingediend en gaat vergezeld van de volgende bescheiden:

  • a.

   een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen met een opgave van de totale kosten alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden);

  • b.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • c.

   de benodigde en verleende vergunningen voor de werkzaamheden;

  • d.

   indien aanwezig, een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies.

 • 2.

  Een aanvraag voor een Energielening VvE wordt schriftelijk ingediend en gaat vergezeld van de volgende bescheiden:

  • a.

   een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen met een opgave van de totale kosten alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden);

  • b.

   indien aanwezig, een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • d.

   de benodigde en verleende vergunningen voor de werkzaamheden;

  • e.

   een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering, waarin het besluit is genomen over de voorgenomen investeringen m.b.t. de duurzaamheidsmaatregelen en het besluit is genomen gebruik te maken van de Energieleningen Amsterdam;

  • f.

   een lijst van de leden van de vereniging van eigenaren (in het bijzonder daarop aangemerkt de eigenaar/bewoners) van het betrokken appartementengebouw;

  • g.

   voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder.

 • 3.

  Een aanvraag voor een Energielening kleine particuliere verhuurder wordt schriftelijk ingediend en gaat vergezeld van de volgende bescheiden:

  • a.

   een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen met een opgave van de totale kosten alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden);

  • b.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • c.

   de benodigde en verleende vergunningen voor de werkzaamheden;

  • d.

   indien aanwezig, een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

  • e.

   voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder.

 • 4.

  Een aanvraag voor een Energielening huurder wordt schriftelijk ingediend en gaat vergezeld van de volgende bescheiden:

  • a.

   een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen met een opgave van de totale kosten alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden);

  • b.

   indien aanwezig, een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • d.

   de benodigde en verleende vergunningen voor de werkzaamheden;

  • e.

   indien van toepassing, een schriftelijke instemming van de verhuurder; en,

  • f.

   voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Burgemeester en wethouders handelen aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders nemen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen de termijn als bedoeld in het tweede lid eenmaal verdagen met een periode van vier weken.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Burgemeester en wethouders wijzen een aanvraag af, indien:

 • a.

  het toekenningsplafond is bereikt;

 • b.

  de kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de kosten minder bedragen dan € 2500,--;

 • d.

  de aanvraag wordt ingediend na het treffen van de maatregelen;

 • e.

  er nog geen twaalf maanden zijn verstreken sinds de uitvoering en afmelding van de maatregelen waarvoor de eerdere subsidie is verleend.

 • f.

  naar het oordeel van burgemeester en wethouders gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 8a Beschermd monument of beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag van een Energielening betrekking heeft op een beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht, kunnen burgemeester en wethouders, ten behoeve van het monumentale karakter van het pand, afwijken van het bepaalde in bijlage 1.

Artikel 9 Toekenning

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten tot toewijzing van een Energielening indien de aanvraag voldoet aan het bepaalde in deze verordening. De toewijzing van een Energielening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  Voor het aanvragen van de krediettoets maakt de aanvrager gebruik van een beschikbaar te stellen formulier. Na een positieve krediettoets van SVn wordt de Energielening toegewezen.

 • 3.

  Bij een negatieve krediettoets van SVn wordt de Energielening ingetrokken.

 • 4.

  SVn betaalt en beheert een toegekende Energielening.

Artikel 10 Voorwaarden SVn

Op de Energieleningen zijn van toepassing de SVn-voorwaarden opgenomen in de ‘Algemene bepalingen voor geldleningen', de ‘Productspecificatie Gemeentelijke Stimuleringslening' en de ‘Productspecificaties Bouwkrediet', zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn-informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen burgemeester en wethouders en SVn.

Artikel 11 Kenmerken van de Energielening particulier

 • 1.

  De hoofdsom van de door burgemeester en wethouders toegekende Energielening particulier is gelijk aan het bedrag van de door burgemeester en wethouders aanvaarde kosten, te verhogen met de gemaakte kosten van het EPA-maatwerkadvies.

 • 2.

  De hoofdsom van de Energielening particulier bedraagt niet meer dan € 15.000,--.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid bedraagt de hoofdsom van de Energielening particulier niet meer dan maximaal € 25.000,--als tenminste één isolatiemaatregel wordt uitgevoerd zoals genoemd onder 1 van bijlage 1.

 • 4.

  De Energielening particulier betreft een annuïteitenlening, waarbij automatische incasso van rente en aflossing verplicht is.

 • 5.

  Van de Energielening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 6.

  [vervallen]

Artikel 12 Kenmerken van Energielening VvE

 • 1.

  De hoofdsom van de door burgemeester en wethouders toegekende Energielening VVE is gelijk aan het bedrag van de door burgemeester en wethouders aanvaarde kosten, te verhogen met de gemaakte kosten van het EPA-maatwerkadvies.

 • 2.

  De hoofdsom van de Energielening VvE toe te kennen lening(deel) bedraagt niet meer dan maximaal € 15.000,-- per woning.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid bedraagt de hoofdsom van de Energielening VvE toe te kennen lening(deel) niet meer dan maximaal € 25.000,-- per woning als tenminste één isolatiemaatregel wordt uitgevoerd zoals genoemd onder 1 van bijlage 1.

 • 4.

  De Energielening VvE betreft een annuïteitenlening, waarbij automatische incasso van rente en aflossing verplicht is.

 • 5.

  Van de Energielening VVE wordt een notariële akte opgemaakt.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om een deel of het totaal van de door de VvE aan SVn te betalen afsluitkosten voor de lening zoals genoemd in de voorwaarde van SVn te vergoeden

Artikel 13 Kenmerken van Energielening kleine particuliere verhuurder

 • 1.

  De hoofdsom van de door burgemeester en wethouders toegekende Energielening kleine particuliere verhuurder isgelijk aan het bedrag van de door burgemeester en wethouders aanvaarde kosten, te verhogen met de gemaakte kosten van het EPA-maatwerkadvies.

 • 2.

  De hoofdsom van de Energielening kleine particuliere verhuurder toe te kennen lening(deel) bedraagt niet meer dan € 15.000,-- per woning.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid bedraagt de hoofdsom van de Energielening kleine particuliere verhuurder per woning toe te kennen lening(deel) niet meer dan maximaal € 25.000,-- als tenminste één isolatiemaatregel wordt uitgevoerd zoals genoemd onder 1 van bijlage 1.

 • 4.

  De Energielening kleine particuliere verhuurder betreft een annuïteitenlening, waarbij automatische incasso van rente en aflossing verplicht is.

 • 5.

  Van de Energielening kleine particuliere verhuurder wordt een notariële akte dan wel hypothecaire akte opgemaakt.

 • 6.

  [vervallen]

Artikel 13a Kenmerken van Energielening huurder

 • 1.

  De hoofdsom van de door burgemeester en wethouders toegekende Energielening huurder is gelijk aan het bedrag van de door burgemeester en wethouders aanvaarde kosten, te verhogen met de gemaakte kosten van het EPA-maatwerkadvies.

 • 2.

  De hoofdsom van de Energielening huurder bedraagt niet meer dan € 15.000,--.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid bedraagt de hoofdsom van de Energielening huurder niet meer dan maximaal € 25.000,-- per woning als tenminste één isolatiemaatregel wordt uitgevoerd zoals genoemd onder 1 van bijlage 1

 • 4.

  De Energielening huurder betreft een annuïteitenlening, waarbij automatische incasso van rente en aflossing verplicht is.

 • 5.

  Van de Energielening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 6.

  De huurder voegt bij de aanvraag een schriftelijke verklaring waarin de eigenaar expliciet toestemming verleent voor de uitvoering van alle maatregelen waarop de aanvraag betrekking heeft. Tevens geeft de huurder burgemeester en wethouders toestemming om deze verklaring te controleren

Artikel 14 Overige kenmerken Energieleningen

 • 1.

  Het toepasselijke rentepercentage op nieuwe Energieleningen kunnen jaarlijks door burgemeester en wethouders worden vastgesteld.

 • 2.

  Het rentepercentage staat gedurende de gehele looptijd van de Energielening vast.

 • 3.

  De looptijd van de Energielening of de Energielening als tenminste één isolatiemaatregel is uitgevoerd zoals genoemd onder 1 van de bijlage bedraagt 10 jaar, respectievelijk 15 jaar.

 • 4.

  Vervroegde aflossing van de Energielening is te allen tijde boetevrij toegestaan.

 • 5.

  Binnen 26 weken na het verstrekken van de Energielening wordt een aanvang gemaakt met de werkzaamheden.

 • 6.

  Binnen één jaar na het verstrekken van de Energielening zijn de werkzaamheden voltooid.

 • 7.

  De termijnen genoemd in het vijfde en zesde lid kunnen door burgemeester en wethouders worden verlengd.

 • 8.

  Alle bedragen genoemd in deze verordening zijn inclusief btw.

Artikel 15 Bouwkrediet

Energieleningen particulier, de Energieleningen VvE en de Energieleningen kleine particuliere verhuurder komen via een bouwdepot/bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel facturen van de materiaalaanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 16 Intrekking Energielening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen de toegekende energielening geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

  • a.

   niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden of bepalingen;

  • b.

   de energielening is toegekend op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken de Energielening particulier of Energielening kleine particuliere verhuurder geheel of gedeeltelijk in, indien aanvrager de woning verkoopt.

Artikel 17 Nadere regels

 • a.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 • b.

  Burgemeester en wethouders kunnen de in artikel 1, eerste lid, onder a, genoemde maximum aantal huurwoningen wijzigen.

 • c.

  Burgemeester en wethouders kunnende in artikel 2, tweede lid, genoemde doelgroepen wijzigen.

Artikel 18 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van burgemeester en wethouders zou leiden tot een onredelijke beslissing, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 19 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Energieleningen Amsterdam 2012" en treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in afdeling 3A van het Gemeenteblad.