Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening alleenrecht Stichting Veiligheidszorg Drenthe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht Stichting Veiligheidszorg Drenthe
CiteertitelVerordening alleenrecht Stichting Veiligheidszorg Drenthe
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-201201-01-2012nieuwe regeling

21-02-2012

www.coevorden.nl/bekendmakingen 10-09-2012

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht Stichting Veiligheidszorg Drenthe

No. 2012/904

 

De raad van de gemeente Coevorden;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2012, bijlagenummer 904;

 

overwegende dat het algemene belang, dat wil zeggen de ondersteuning van de politie in de uitvoering van haar aanvullende toezichthoudende taken, gediend wordt;

 

gelet op:

 

artikel 149 van de Gemeentewet;

 

artikel 18 van de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;

 

artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO);

 

artikel 4 van het Aanbestedingsbeleid voor diensten en levering;

 

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de "Verordening Alleenrecht Stichting Veiligheidszorg Drenthe''

Artikel 1

Ten behoeve van de aanvullende toezichthoudende taken binnen de gemeente Coevorden wordt de uitvoering ervan onder toepassing van artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 17 BAO door middel van het vestigen van een exclusief recht gegund.

Artikel 2

Het exclusieve recht als bedoeld in artikel 1 wordt verleend aan de Stichting Veiligheidszorg Drenthe.

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Alleenrecht Stichting Veiligheidszorg Drenthe".

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 februari 2012

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier