Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Helingverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHelingverordening
CiteertitelVerordening tot bestrijding van heling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wetboek van Strafrecht, art.437 juncto Gemeentewet, 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-1995Nieuwe regelgeving

24-01-1995

Dagblad Tubantia, 24-02-1995

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Helingverordening

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a.

  Handelaar: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 • b.

  Verkoopregister: het aantekening houden van het verkopen of op andere wijze overdragen van alle gebruikte en ongeregelde goederen door de handelaar, aangewezen in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur.

Artikel 2. Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register en daarin vermeldt hij onverwijld:

 • a.

  het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

 • b.

  de datum van verkoop of overdracht van het goed;

 • c.

  de omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voorzover dat mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed;

 • d.

  de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;

 • e.

  de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

Artikel 3. Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

 • a.

  wanneer hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 437ter, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar er schriftelijk van in kennis stelt, dat hij van het opkopen een beroep of gewoonte maakt, daarbij tevens schriftelijk opgave te doen van zijn woonadres en van het volledige adres van elke lokaliteit door hem ten behoeve van zijn onderneming in gebruik genomen;

 • b.

  de onder a. bedoelde functionaris onder aanbieding van zijn register(s) onverwijld doch in ieder geval binnen drie dagen, schriftelijk in kennis te stellen van een verandering van zijn woonadres, zomede van het adres of de adressen van een bij hem ten behoeve van zijn onderneming in gebruik zijnde lokaliteit;

 • c.

  aan de hoofdingang van elke vestiging of nevenvestiging, elk perceel, aan elke kraam of voertuig, een door burgemeester en wethouders vast te stellen model-kenteken te hebben, waarop zijn naam, de aard van de onderneming en het politie-registratienummer duidelijk zichtbaar voorkomt;

 • d.

  indien hij in de gelegenheid is enig goed te verkrijgen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het van misdrijf afkomstig is voor de rechthebbende verloren is gegaan, hiervan onverwijld kennis te geven aan de onder a. bedoelde functionaris;

 • e.

  wanneer hij heeft opgehouden van het opkopen een beroep of gewoonte te maken, onderscheidenlijk het beroep van de handelaar niet langer uitoefent, de onder a. bedoelde functionaris hiervan onverwijld doch in ieder geval binnen 3 dagen schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 4. Vervreemding van door opkoop verkregen goederen

Het is de handelaar of een voor hem handelend persoon verboden enig door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen dat het onder zijn berusting is, over te dragen of daarin enige wijziging aan te brengen, tenzij deze wijziging van geen invloed is op de herkenbaarheid van het goed.

Artikel 5. Handel te water

Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 geldt niet voor zover de handelaar de handel te water uitoefent in de zin cab het Besluit toezicht handel te water (Koninklijk Besluit van 24 juli 1970, Stb. 361).

Artikel 6. Handel in horeca-inrichtingen

 • 1.

  Het is de houder van een inrichting verboden toe te laten dat een handelaar of een voor hem handelend persoon in die inrichting enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enige andere wijze overdraagt.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor openbare verkopingen en veilingen.

 • 3.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

  • a.

   inrichting: een inrichting als bedoel din artikel 86 APV;

  • b.

   houder: de houder als bedoeld in artikel 86 APV.

Artikel 7. Inwerkingtreding en aanhalingstitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die, waarop zij is afgekondigd.

 • 2.

  Zij kan worden aangehaald als "Verordening tot bestrijding van heling".

Artikel 8. Gevolgen inwerkingtreding

Bij het in werking treden van deze verordening vervalt de Verordening tot bestrijding van heling, vastgesteld bij raadsbesluit van 23 oktober 1990.

 

Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengelo in zijn vergadering van 30 juni 1992

Gewijzigd bij raadsbesluit van: 24 januari 1995 (1e wijziging)