Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Regeling parkeerontheffingen gemeentepersoneel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling parkeerontheffingen gemeentepersoneel 2010
CiteertitelRegeling parkeerontheffingen gemeentepersoneel 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Regeling

13-10-2009

Ons Eiland 12 november 2009

42A10 13 oktober 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling parkeerontheffingen gemeentepersoneel 2010

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

gelet op artikel 8, lid 4 en artikel 9, lid 2 van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 en artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990);

besluiten:

vast te stellen de Regeling parkeerontheffingen gemeentepersoneel 2010.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ontheffing: een ontheffing als bedoeld in artikel 8, lid 4 en artikel 9, lid 2 van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 en als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990;

 • b.

  ontheffing op basis van artikel 87 van het RVV 1990: een ontheffing van de artikelen 10, 23, 24, 25, 46 en 62 RVV 1990, het laatste artikel voor zover het betreft de verkeerstekens E1 en E2.

Artikel 2 Ontheffingen

 

 • 1.

  Personeelsleden van de gemeente Schouwen-Duiveland, die voor de uitvoering van hun werkzaamheden voor de gemeente een parkeerontheffing nodig hebben, komen in aanmerking voor een ontheffing voor alle gemeentelijke wegen.

 

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen locaties benoemen die van de ontheffing, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zijn uitgezonderd.

 

 • 3.

  De ontheffingen zijn geldig van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

 

 • 4.

  Van het gestelde in het tweede lid van dit artikel kan worden afgeweken voor personeelsleden van de gemeente Schouwen-Duiveland met piketdiensten. Zij komen in aanmerking voor een ontheffing die 7 dagen per week, 24 uur per dag geldig is.

 

 • 5.

  Personeelsleden zonder piketdiensten, die in aanmerking willen komen voor een ontheffing die 7 dagen per week, 24 uur per dag geldig is, kunnen een gemotiveerd verzoek hiertoe indienen bij burgemeester en wethouders.

 

 • 6.

  De verleende ontheffingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

 • 7.

  De ontheffing is niet meer geldig en dient te worden ingeleverd indien de ontheffing niet meer nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden voor de gemeente of indien het dienstverband met de gemeente Schouwen-Duiveland eindigt.

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010.

 

 • 2.

  Deze regels kunnen worden aangehaald als “Regeling parkeerontheffingen gemeentepersoneel 2010”.

 

 • 3.

  De “Regeling parkeerontheffingen gemeentepersoneel 2009”, in werking getreden op 1 april 2009, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2010.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland op 13 oktober 2009.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

 

G.C.G.M. Rabelink, burgemeester

M.K. van den Heuvel, secretaris