Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning Westhoek 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning Westhoek 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 225 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Nieuwe regels

13-10-2009

Ons Eiland 12 november 2009

42A10 13 oktober 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning Westhoek 2010

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 3, lid 2 van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

 

besluiten :

 

vast te stellen de Regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning Westhoek 2010.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regels wordt verstaan onder:

 • a.

  bewonersvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub a van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

 

 • b.

  bedrijfsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub b van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

 

 • c.

  bezoekersvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub c van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

 

 • d.

  incidentele vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub f van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

 

 • e.

  vergunning voor eerstelijns medische dienstverlening: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub g van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

 

 • g.

  belanghebbendengebied: een gebied dat is aangewezen als bestemd voor het parkeren door vergunninghouders en/of voor het parkeren bij een parkeerapparatuurplaats;

 

 • g.

  kern: de kern Burgh-Haamstede, Renesse of Westenschouwen, voor zover vallend onder het belanghebbendengebied;

 

 • h.

  dag: een periode van 24 uren die om 0.00 uur aanvangt;

 

 • i.

  jaar: een kalenderjaar.

 

 • j.

  vergunningperiode: de periode in een jaar dat belanghebbendenparkeren geldt.

 

Artikel 2 Bewonersvergunningen

 • 1.

  De aanvrager wordt geacht te wonen waar deze volgens de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Schouwen-Duiveland als bewoner is ingeschreven. Bij de aanvraag wordt een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) overgelegd.

 

 • 2.

  Van het gestelde in het eerste lid kan worden afgeweken als uit een huur- of koopovereenkomst kan worden afgeleid dat de aanvrager op het betreffende adres een tweede woning heeft. Hiervan kunnen daarnaast ook andere bewijsstukken worden verlangd.

 

 • 3.

  Het motorvoertuig waarvoor een vergunning wordt aangevraagd staat op naam van de aanvrager. Bij de aanvraag wordt een kopie van het kentekenbewijs deel 1B (voorheen deel II) overgelegd.

 

 • 4.

  Indien een vergunning wordt aangevraagd voor een leasemotorvoertuig, wordt een kopie van het leasecontract overgelegd.

 

 • 5.

  Indien een vergunning wordt aangevraagd voor een bedrijfsmotorvoertuig, wordt een werkgeversverklaring overgelegd, waaruit blijkt dat de aanvrager de dagelijkse gebruiker van het voertuig is.

 

 • 6.

  Ieder huishouden, volgens de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Schouwen-Duiveland ingeschreven op één adres, komt in aanmerking voor twee vergunningen op kenteken.

 

 • 7.

  De vergunning wordt verleend voor de kern waar de aanvrager woont.

 

 • 8.

  De vergunning geldt alleen voor de op de vergunning aangegeven kern.

 

 • 9.

  Op één vergunning kunnen maximaal twee kentekens worden vermeld.

 

Artikel 3 Bezoekersvergunningen bewoners

 • 1.

  De voorwaarden zoals gesteld in artikel 2, lid 1 en lid 2 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

 • 2.

  De vergunning wordt verleend voor de kern waar de aanvrager woont.

 

 • 3.

  De vergunning geldt alleen voor de op de vergunning aangegeven kern.

 

 • 4.

  De vergunning geldt alleen gedurende een op het vergunningbewijs aan te merken dag, vanaf het op het vergunningbewijs aan te geven aanvangstijdstip tot maximaal vier uren daarna.

 

 • 5.

  Ieder huishouden komt in aanmerking voor maximaal 50 vergunningen per vergunningperiode.

 

Artikel 4 Bedrijfsvergunningen

 • 1.

  Onder beroep of bedrijf wordt in ieder geval verstaan naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, eenmanszaak, vrij beroep, overheidsinstelling, vereniging en stichting.

 

 • 2.

  Het beroep of bedrijf is gevestigd binnen het belanghebbendengebied en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op het adres waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. Bij de aanvraag wordt een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel overgelegd. Indien voor het bedrijf een wettelijke vrijstelling geldt van de inschrijvingsplicht in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dient op andere wijze aangetoond te worden dat het beroep of bedrijf onder deze categorie belanghebbenden valt.

 

 • 3.

  Beroepen of bedrijven worden beschouwd als één beroep of bedrijf en derhalve als één aanvrager indien zij op hetzelfde adres gevestigd zijn.

  Hiervan wordt alleen afgeweken, indien de aanvrager door middel van overlegging van bewijsstukken kan aantonen dat materieel sprake is van meerdere zelfstandige beroepen of bedrijven. De volgende criteria zijn hierbij onder meer van belang:

  a. staat het beroep of bedrijf, met vermelding van het uitgeoefende beroep of bedrijf, zelfstandig ingeschreven op het adres in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:

  b. heeft aanvrager een zelfstandig huur- of koopcontract terzake van het betreffende adres;

  c. hebben de beroepen of bedrijven elk verschillende directeuren, bewindvoerders en werknemers;

  d. hanteren de beroepen of bedrijven elk een eigen doelstelling, naam, telefoonnummer en briefpapier.

   

 • 4.

  Het aanvragen van een bedrijfsvergunning geschiedt door de werkgever. Een werknemer kan niet zelfstandig een vergunning aanvragen c.q. verkrijgen.

 

 • 5.

  Ieder beroep of bedrijf komt in aanmerking voor maximaal twee vergunningen op naam.

 

 • 6.

  Van het gestelde in het vijfde lid kan worden afgeweken indien een beroep of bedrijf in de bouwnijverheid, gevestigd binnen of buiten het belanghebbendengebied, kan aantonen regelmatig met meer dan twee auto’s in het belanghebbendengebied te moeten parkeren voor de uitvoering van werkzaamheden.

 

 • 7.

  De vergunning geldt voor de kern waar het beroep of bedrijf is gevestigd.

 

 • 8.

  De vergunning voor een beroep of bedrijf in de bouwnijverheid geldt uitsluitend voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen.

 

 • 9.

  De vergunning voor een beroep of bedrijf in de bouwnijverheid geldt voor de kernen Renesse, Burgh-Haamstede, Westenschouwen en Nieuw-Haamstede.

Artikel 5 Vergunningen bij parkeerapparatuur

 • 1.

  De voorwaarden zoals gesteld in artikel 4, lid 1, lid 2, lid 3 en lid 4 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

 • 2.

  In afwijking van het gestelde in artikel 4, lid 2, kan een vergunning voor het parkeren bij parkeerapparatuur op de parkeerplaats bij de haven Kloosternol te Scharendijke ook verleend worden voor een beroep of bedrijf dat gevestigd is buiten het belanghebbendengebied, maar voor de uitoefening van dat beroep of bedrijf werkzaamheden uit dient te voeren bij deze parkeerplaats.

 

 • 3.

  De vergunning wordt verleend voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen.

 

 • 4.

  De vergunning geldt alleen voor de op de vergunning aangegeven straat of het op de vergunning aangegeven parkeerterrein.

 

 • 5.

  Geen vergunning wordt verstrekt voor de Lange Reke, Korte Reke, Zeeanemoonweg, Hogezoom en het parkeerterrein Oude Moolweg te Renesse.

 

 • 6.

  Ieder beroep of bedrijf komt in aanmerking voor maximaal twee vergunningen op naam.

 

Artikel 6 Incidentele vergunningen

 • 1.

  De voorwaarden zoals gesteld in artikel 4, lid 1 en lid 3 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

 • 2.

  Het beroep of bedrijf is gevestigd buiten het belanghebbendengebied van de Westhoek, maar voor de uitoefening van dat beroep of bedrijf dienen incidenteel werkzaamheden uitgevoerd te worden binnen dit gebied. Het beroep of bedrijf is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij de aanvraag wordt een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel overgelegd. Indien voor het bedrijf een wettelijke vrijstelling geldt van de inschrijvingsplicht in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dient op andere wijze aangetoond te worden dat het beroep of bedrijf onder deze categorie belanghebbenden valt.

 

 • 3.

  De vergunning geldt alleen voor de op de vergunning aangegeven straat.

 

 • 4.

  De vergunning geldt alleen gedurende een op het vergunningbewijs aan te merken dag.

 

 • 5.

  Op de vergunning wordt het kenteken vermeld.

Artikel 7 Vergunningen voor eerstelijns medische dienstverlening

 • 1.

  Onder eerstelijns medische dienstverlening vallen uitsluitend huisartsen, trombosediensten, (wijk)verpleegkundigen en verloskundigen.

 

 • 2.

  Bij de vergunningaanvraag wordt een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel of een werkgeversverklaring overgelegd, waaruit blijkt dat aanvrager werkzaam is in één van de in lid 1 van dit artikel genoemde beroepen.

 

 • 3.

  De vergunning geldt voor het hele belanghebbendengebied.

 

 • 4.

  De vergunning geldt zowel voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen als voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen.

Artikel 8 Uitzonderingsbepaling

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij afzonderlijk besluit bepalen dat een bewoner of bedrijf in afwijking van deze regeling in aanmerking komt voor een vergunning.

 

 • 2.

  De bewoner of het bedrijf dient hiertoe een schriftelijke en onderbouwde aanvraag in bij burgemeester en wethouders.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regels treden in werking met ingang van 1 januari 2010.

 

 • 2.

  Deze regels kunnen worden aangehaald als “Regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning Westhoek 2010”.

 

 • 3.

  De “Regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning Westhoek”, in werking getreden op 1 maart 2004, worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2010. 

 

Deze regels zijn bekendgemaakt op 12 november 2009.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland op 13 oktober 2009.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

 

 

G.C.G.M. Rabelink, burgemeester

M.K. van den Heuvel, secretaris