Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Privacyverordening gemeente Nederweert 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyverordening gemeente Nederweert 2012
CiteertitelPrivacyverordening gemeente Nederweert 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Nederweert van 17 augustus 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 7
 2. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 8
 3. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 9
 4. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 10
 5. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 11
 6. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 13
 7. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 27
 8. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 33
 9. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 34
 10. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 35
 11. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 36
 12. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 62

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-2012nieuwe regeling

29-08-2012

Weekblad van Nederweert, 06-09-2012

2012-52

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyverordening gemeente Nederweert 2012

De raad van de gemeente Nederweert;

Gelezen het voorstel van het college van 9 augustus 2012, nr. 2012-52

Overwegende dat het op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht is een verordening vast te stellen omtrent de werking van persoonsgegevens in de gemeente.

Gelet op artikel 7 tot en met 11, 13, 27, 33 tot en met 36 en 62 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Besluit

vast te stellen de volgende 'Privacyverordening gemeente Nederweert 2012'

Waar in de verordening de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt moet tevens de vrouwelijke persoonsvorm worden gelezen.

Afdeling 1 Begripsomschrijvingen en toepassingsgebieden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (stb. 2000, nr. 302) wordt in deze Verordening en de daarop berustende bepalingen verstaan onder:

a. de wet: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens;

c. verantwoordelijke: het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststel;

d. beheerder; degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor het onderhoud en het gebruik van de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de ter zake geldende voorschriften en vereisten.

e. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;

f. College bescherming persoonsgegevens: het toezichthoudend orgaan als bedoeld in hoofdstuk 9, paragraaf 1 van de wet;

g. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft en die uit dien hoofde het recht heeft de eigen gegevens in te zien, deze zo nodig te laten corrigeren en het recht heeft bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van gegevens;

h.ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;

i. domeinen: de organisatorische eenheden (afdelingen) van de gemeente Nederweert.

Afdeling 2 Uitgangspunt voor een goede gegevensverwerking

Artikel 2 Reikwijdte van de verordening

Deze verordening is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen de domeinen en die vallen onder de werkingssfeer van de wet.

Artikel 3 Algemene beginselen

 • 1

  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 • 2

  Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.

 • 3

  Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien daarvoor op grond van artikel 8 van de wet een rechtmatige grondslag aanwezig is.

 • 4

  Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 • 5

  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

 • 6

  Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

 • 7

  De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in de wet. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Artikel 4 Geheimhoudingsplicht

 • 1

  Een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker alsmede de bewerker zelf, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens, verwerkt deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

 • 2

  De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschirft een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Artikel 272, tweede lid, van het Wetboek van strafrecht is niet van toepassing.

Artikel 5 Beveiliging

 • 1

  De verantwoordelijke legt, gelegt op artikel 13 Wbp, passende technische- en organisatorische maatregelen ten uitvoer voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • 2

  De verantwoordelijke zorg voor een adequate beveiliging van de persoonsgegevens door middel van het hebben, onderhouden en naleven van een gemeentebreed informatiebeveiligingsbeleid conform de Code voor informatiebeveiliging. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De verantwoordelijke ziet toe op de naleving van de maatregelen.

 • 3

  In het informatiebeveiligingsbeleid is vastgelegd:

  a. dat de afdeling Bestuurs- en Organisatie Ondersteuning (BOO) eindverantwoordelijke is voor de gemeentebrede informatiebeveiliging, waaronder de beveiliging van persoonsgegevens;

  b. dat een projectgroep informatiebeveiliging de eindverantwoordelijke adviseert over de gemeentebrede informatiebeveiliging;

  c. hoe de informatiebeveiligingsorganisatie verder is ingevuld;

  d. hoe de bekostiging van de informatiebeveiliging is geregeld;

  e. hoe de planning en control van de gemeentebrede informatiebeveiliging is geregeld.

 • 4

  De functionaris gegevensbescherming maakt deel uit van de stuurgroep die de eindverantwoordelijke voor de gemeentebrede informatiebeveiliging adviseert.

 • 5

  De uitvoering van de verwerkingen door de bewerker wordt geregeld in een schriftelijke overeenkomst of krachtens een andere schriftelijke rechtshandeling waardoor een verbintenis ontstaat tussen de bewerker en verantwoordelijke.

Afdeling 3 Verantwoordelijke en toezicht

Artikel 6 Verantwoordelijke

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders is doorgaans de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en is in alle gevallen de verantwoordelijke voor het informatiebeveiligingsbeleid.

 • 2

  De verantwoordelijke benoemt per domein (afdelingen) de afdelingshoofden als beheerder en mandateert deze om namens hem/haar de benodigde stappen te nemen teneinde te voldoen aan de verplichtingen van de wet.

Artikel 7 Functionaris voor de gegevensbescherming (interne toezichthouder op een rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens)

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders benoemt een functionaris voor de gegevensbescherming die belast is met het toezicht op het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Nederweert.

 • 2

  Tot de taken van de functionaris voor de gegevensbescherming behoren in elk geval:

  a. het zijn van aanspreekpunt voor alle zaken de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende;

  b. het informeren en adviseren van de contactpersonen die worden genoemd in het openbaar register betreffende de verwerking van persoonsgegevens omtrent privacy en beveiligingsbeleid;

  c. het organiseren van activiteiten die een voortdurende bewustwording ten aanzien van de gegevensbescherming ten doel hebben;

  d. het beheer van en de verantwoordelijkheid voor het openbaar register, waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen de gemeente Nederweert worden opgenomen;

  e. het onderhouden en aanvullen van het openbaar register met alle verwerkingen die binnen de te onderscheiden domeinen zijn geïnventariseerd;

  f. het beoordelen van nieuwe of aangepaste verwerkingen in het licht van de meldingsplicht en andere verplichtingen;

  g. het in opdracht van en met goedkeuring van het afdelingshoofd van de te onderscheiden domeinen ontwikkelen van een privacybeleid voor het betreffende domein;

  h. het communiceren met de directeur en de medewerkers van het domein over alle ontwikkelingen op het gebied van techniek en wetgeving die relevant zijn voor het privacy- en beveiligingsbeleid van dat domein;

  i. uitwisselen van ervaring met betrekking tot de wet en andere relevante wet- en regelgeving.

Afdeling 4 Inschrijving van de verwerkingen in een

Artikel 8 Het openbaar register

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders houdt een openbaar register, bestemd voor de inschrijving van verwerkingen van persoonsgegevens, waarop deze verordening van toepassing is.

 • 2

  Bij die inschrijving worden in ieder geval de volgende gegevens vermeld:

  a. de naam van de verwerking;

  b. het beheer van de verwerking;

  c. de doeleinden van de verwerking;

  d. de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen);

  e. de persoonsgegevens die bij de verwerking worden gebruikt;

  f. de ontvangers van gegevens;

  g. eventuele verstrekkingen aan andere landen buiten de Europese Unie;

  h. de bewaartermijnen die in acht genomen worden en

  i. eventuele bijzonderheden.

   

 • 3

  Het college van burgemeester en wethouders besluit tot doorhaling van de inschrijving van een verwerking in het register indien de verwerking wordt opgeheven.

Artikel 9 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen, waarin is vastgelegd:

a. hoe uitvoering wordt gegevens aan de inschrijving van een verwerking van persoonsgegevens in het register en de doorhaling van een inschrijving, alsmede aan het aanbrengen van wijzigingen in de gegevens die omtrent een verwerking in het register zijn vastgelegd;

b. welke informatie het register over elke ingeschreven verwerking van persoonsgegevens moet bevatten en op wie de verplichting tot het tijdig aanleveren van deze informatie rust en hoe aan de openbaarheid van het register gestalte wordt gegeven.

Afdeling 5 Informatieplicht en toegang tot het openbaar register

Artikel 10 Informatieplicht

 • 1

  De verantwoordelijke deelt de betrokkene op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens mede wat de identiteit is van de verantwoordelijke en de doeleinden van de verwerking.

 • 2

  De informatieplicht geldt niet wanneer de betrokkene uit andere hoofde reeds op de hoogte is.

 • 3

  Het eerste lid is niet van toepassing indien mededeling van de informatie aan betrokkene onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning kost.

 • 4

  Het openbaar register vormt een middel om te voldoen aan de informatieplicht.

Artikel 11 Toegang tot het openbaar register

De verantwoordelijke verleent een ieder die daarom verzoekt toegang tot de informatie opgenomen in het openbaar register.

Artikel 12 Recht op inzage en kennisgeving en verstrekking

 • 1

  De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek om hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verantwoordelijke stuurt het verzoek door aan de daartoe ter behandeling aangewezen functionaris gegevensbescherming, deze vergewist zich van de identiteit van de verzoeker. De functionaris gegevensbescherming deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mede of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

 • 2

  Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van gegevens.

 • 3

  Voordat de functionaris gegevensbescherming een mededeling doet als bedoeld in het tweede lid, waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in staat zijn zienswijze naar voren te brengen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.

 • 4

  Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist voldoet de functionaris gegevensbescherming aan het verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.

 • 5

  Een verzoekt wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. De betrokken mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers

Artikel 13 Recht op correctie, aanvulling en verwijdering

 • 1

  De door de verantwoordelijke aangewezen functionaris gegevensbescherming zal op schriftelijk verzoek van een betrokkene de met betrekking tot deze persoon te verwerken persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.

 • 2

  De functionaris gegevensbescherming bericht de verzoeker zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

 • 3

  De functionaris gegevensbescherming zorgt er voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

 • 4

  De functionaris gegevensbescherming die aan een verzoek tot verbetering, aanvulling of verwijdering voldoet zal degenen aan wie hij naar zijn weten in het jaar voorafgaand aan het verzoek en in de sinds dat verzoek verstreken periode de betrokken gegevens heeft verstrekt hiervan mededeling doen tenzij de verzoeker te kennen heeft gegeven hierop geen prijs te stellen. De functionaris gegevensbescherming doet aan de verzoeker opgave van degenen aan wie hij de mededeling heeft gedaan.

 • 5

  Een verzoek wordt ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. de betrokken mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 14 Recht van verzet

 • 1

  Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van artikel 8, onder e en f, van de wet, kan de betrokkene bij de verantwoordelijke te allen tijde bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn persoonsgegevens in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 • 2

  Binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordeelt de door de verantwoordelijke daartoe aangewezen functionaris gegevensbescherming of dat verzet gerechtvaardigd is.

 • 3

  Indien een dergelijk verzet gerechtvaardigd is of indien verzet is aangetekend tegen verwerking voor commerciële of charitatieve doeleinden treft de functionaris gegevensbescherming in dat geval maatregelen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen.

Afdeling 6 Slotbepalingen

Artikel 15 Onvoorziene omstandigheden

In de gevallen waarin het bij of krachtens de wet dan wel deze verordening bepaalde niet voorziet of daaromtrent onduidelijkhieid bestaat beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 16 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als : Privacyverordening gemeente Nederweert 2012.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op 7 september 2012 (de dag nadat deze is bekend gemaakt).

 • 3

  Met ingang van 7 september 2012 wordt de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Nederweert, 17 augustus 2004, ingetrokken.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 augustus 2012

De plv. griffier, De voorzitter,

E.G. Schrier H.F.M. Evers