Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Winkeltijdenverordening Gulpen-Wittem 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Gulpen-Wittem 2007
CiteertitelWinkeltijdenverordening van de gemeente Gulpen-Wittem 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Winkeltijdenverordening van de gemeente Gulpen-Wittem 2002

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Het college kan ontheffingen verlenen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201219-01-2012Intrekking

08-12-2011

Heuvelland Actueel, 11-01-2012

G.11.01233
28-06-200719-01-2012nieuwe regeling

31-05-2007

Heuvelland Actueel, 27-06-2007

PD/007

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Gulpen-Wittem 2007

 

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10-04-2007; gelet op het bepaalde in de Winkeltijdenwet

 

besluit:

 

vast te stellen de "Winkeltijdenverordening van de gemeente Gulpen-Wittem 2007".

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b)

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • c)

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist.

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse.

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen.

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn.

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Toerisme

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b en lid 2 van de wet gelden niet in verband met de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente tussen 06.00 en 22.00 uur, voor de gehele gemeente.

 • 2.

  Het bepaalde in lid 1. van dit artikel van de verordening is niet van toepassing op Goede Vrijdag na 19.00 uur, 24 december na 19.00 uur, eerste kerstdag en 4 mei na 19.00 uur.

Artikel 6 Openstelling avondwinkels

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 uur en 06.00 uur.

 • 2.

  Het college kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   De winkel dient gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 06.00 uur.

  • b.

   Er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

Artikel 7 Ontheffing voor afzonderlijke situaties  

 

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op tijdstippen waarop geen detailhandel mag plaatshebben ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard en het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van:

 • 1.Feestelijkheden.

 • 2.Bijeenkomsten.

 • 3.Veilingen.

 • 4.Beurzen.

 • 5.Galerieën.

 • 6.Jubilea.

 • 7.Opening van vernieuwde of nieuwe winkelvestigingen.

 • 8.(Sport)Evenementen.

 • 9.Kunstateliers.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen  

Het college kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur  

Het college kan categorieën winkels en overige vormen van detailhandel aanwijzen waarvoor de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen, niet gelden.

Artikel 10 weigeringsgronden  

Ontheffing zoals bedoeld in deze verordening kunnen worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 11 In werking treden

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  De “Winkeltijdenverordening van de gemeente Gulpen-Wittem 2002" wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Winkeltijdenverordening van de gemeente Gulpen-Wittem 2007".

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 31 mei 2007,

de griffier, de voorzitter,