Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening speelautomatenhal Nederweert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening speelautomatenhal Nederweert
CiteertitelVerordening speelautomatenhal Nederweert
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de Kansspelen, titel Va
 2. Speelautomatenbesluit
 3. Gemeentewet, art. 147
 4. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2010nieuwe regeling

21-07-2010

Weekblad van Nederweert, 29-07-2010

2010-49

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening speelautomatenhal Nederweert

DE RAAD VAN DE GEMEENTE NEDERWEERT

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 juni 2010;

gelet op titel Va Wet op de Kansspelen, het Speelautomatenbesluit en artikel 147 en 149 Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende "Verordening speelautomatenhal Nederweert".

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. de Wet: de Wet op de Kansspelen;

b. Speelautomatenbesluit: Koninklijk Besluit van 23 mei 2000 Staatsblad 2000, 223, houdende regels ter uitvoering van titel Va van de Wet, zoals gewijzigd op 14 september 2001;

c. speelautomaat: een speelautomaat, als bedoeld in artikel 30 van de Wet;

d. speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van onder anderen speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c van de Wet;

e. exploitant: de natuurlijke of rechtspersoon die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die de speelautomatenhal exploiteert of gaat exploiteren;

f. beheerder: degene die, eventueel tezamen met anderen, met het dagelijks toezicht en de onmiddelijke leiding in de speelautomatenhal is belast;

f. openbare plaats: een voor het publiek toegankelijk plaats, waaronder begrepen de weg zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994.

h. Algemene wet bestuursrecht: Wet van 4 juni 1992, Staatsblad 1992, 315.

Hoofdstuk 2 Verbodsbepalingen en vergunningplicht

Artikel 2 Verbodsbepalingen

 • 1

  Het is verboden zonder vergunning van de Burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2

  De burgemeester kan uitsluitend vergunning verlenen voor de vestiging en exploitatie van maximaal een (1) speelautomatenhal in het gedeelte van de gemeente, dat op de bij deze verordening als bijlage I behorende situatietekening nader is begrensd.

 • 3

  A. De vergunning, bedoeld in het tweede lid, wordt verleend voor een (1) speelautomatenhal met maximaal 200 kansspelautomaten, onder de voorwaarde dat de exploitant met betrekking tot de speelautomaten in het kader van de productdifferentiatie en op grond van het bepaalde in artikel 30n van de Wet jo artikel 13 van het Speelautomatenbesluit een "ideale mis"opstelt.

  B. Indien de exploitant op een deugdelijke wijze aantoont dat een - uit bedrijfseconomisch oogpunt - redelijke exploitatie van de speelautomatenhal niet mogelijk is, kan de Burgemeester toestaan dat een groter aantal speelautomaten in de speelautomatenhal worden geplaatst, dan wel wordt gekozen voor een andere mix van speelautomaten, waartoe een gemotiveerd verzoek door de exploitant zal worden ingediend.

Artikel 3 Vergunningaanvraag

De aanvraag om een vergunning dient in ieder geval de in artikel 4:2 Algemene wet bestuursrecht genoemde gegevens te bevatten. Daarnaast dient de aanvrager bij zijn aanvraag tevens te overleggen:

a. een nauwkeurige beschrijving en plattegrond van de totale inrichting, alsmede de gescheiden toegangen tot de speelautomatenhal en de ruimte met andere voorzieningen, waarbij voor de speelautomatenhal in het bijzonder geldt dat de oppervlakte en de plaats waar de verschillende soorten speelautomaten orden opgesteld, dienen te worden vermeld;

b. een bewijs, waaruit blijkt wat de totale investering is en dat deze met voldoende zekerheden is afgedekt met een financiering, dan wel uit eigen middelen kan worden gefinancieerd;

c. een verklaring, waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

d. een verklaring omtrent het gedrag:

- van de exploitant dan wel, indien de exploitant een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de (eventueel bij te voegen) statuten vertegenwoordigt en

- van de beheerder;

d. inzicht in de wijze waarop in de speelautomatenhal de toegangs- en leeftijdscontrole wordt georganiseerd;

f. een bewijs van lidmaatschap van de VAN Speelautomaten brancheorganisatie;

g. een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant voornemens is in het eerste jaar van de exploitatie van de speelautomatenhal een KEMA-keur-certificaat te verkrijgen.

Artikel 4 Beslistermijn

Op de voorbereiding van een besluit omtrent een vergunning als bedoeld in artikel 2, is de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 5 Vergunning

 • 1

  De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de exploitant en is niet overdraagbaar.

 • 2

  In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

 • 3

  Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in elk geval betrekking op:

  a. de openings- en sluitingstijden van de speelautomatenhal;

  b. het toezicht in de speelautomatenhal;

  c. het aantal en type speelautomaten dat mag worden opgesteld;

  d. de exploitatie en de inrichting van de hal;

  e. leeftijdsgrens;

  f. toegangscontrole en toegangsbewijs;

  g. KEMA-keurcertificaat van de speelautomatenhal;

  h. de duur van de vergunning.

   

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1

  De vergunning wordt geweigerd, indien:

  a. reeds een vergunning voor een speelautomatenhal is verleend;

  b. de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf een openbare plaats voor het publiek toegankelijk is;

  c. de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;

  d. de exploitant onder curatele staat of bewind is ingesteld over een of meer aan hen toebehorende goederen, als bedoeld in Boek 1, titel 19, Burgerlijk Wetboek;

  e. door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de Burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze nadelig wordt of kan worden beïnvloed en de exploitant een redelijke termijn is gegund deze aanwezigheid te verbeteren;

  f. de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan.

 • 2

  De Burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in het vorige lid, onder c.

Artikel 7 Wijzigingsgronden

 • 1

  Indien een overeenkomstig artikel 5, tweede lid in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren, dient de exploitant, onder overlegging van de in artikel 3, onder d vermelde verklaring, dit binnen 14 dagen nadat de verklaring aan hem, respectievelijk aan degene die ter vervanging van de hiervoor bedoelde beheerder is aangesteld, is verzonden, te melden aan de Burgemeester. De burgemeester beslist omtrent de acceptatie van de melding binnen 4 weken na ontvangst.

 • 2

  De vergunning vervalt, indien geen melding is gedaan, zes maanden na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8 Intrekkingsgronden

1. De Burgemeester kan de vergunning intrekken:

a. indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

b. indien de omstandighede of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 6, eerste lid onder e;

c. indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;

d. indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zes maanden wordt onderbroke'n;

e. indien het KEMA-keurcertificaat wordt verloren door de exploitant.

f. In geval van faillissement of onder curatelestelling

Artikel 9 Wijziging in exploitatie

 • 1

  Indien een exploitant komt te overlijden dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, binnen drie maanden een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 2

  In alle andere gevallen van wisseling van exploitant, dient binnen een maand na deze wisseling een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 3

  Zolang op een tijdig ingediende aanvraag niet is beschikt, is voortzetting van de exploitatie toegestaan, met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de overigens van rechtswege vervallen vergunning.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bij de verordening bepaalde, zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen functionarissen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt een dag na afkondiging in werking

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening speelautomatenhal Nederweert"

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 juli 2010

De raad van de gemeente Nederweert

De griffier,             De voorzitter,