Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Regeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen gemeente Gulpen-Wittem 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen gemeente Gulpen-Wittem 2003
CiteertitelRegeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen gemeente Gulpen-Wittem 2003
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het bepaalde in deze regeling is van toepassing met betrekking tot aangiften en betalingen die betrekking hebben op tijd vakken en tijdstippen die aanvangen onderscheidenlijk liggen op of na 1 januari 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet inzake rijksbelastingen, hoofdstuk VIII-A
  2. Gemeentewet, art. 231, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2003nieuwe regeling

07-10-2003

Heuvelland Actueel, 26-11-2003

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen gemeente Gulpen-Wittem 2003

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN

GULPEN-WITTEM:

 

gelet op het bepaalde in hoofdstuk VIII A van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 231, eerste lid en tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Regeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen gemeente Gulpen-Wittem 2003

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Reikwijdte

De Regeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen Gulpen-Wittem (hierna te noemen: de regeling) bevat beleidsregels voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij de heffing van gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten waarop de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) van toepassing is.

 

Paragraaf 2 Begrip belanghebbende

Onder de belanghebbende wordt voor de toepassing van deze regeling verstaan degene aan wie een boete is of kan worden opgelegd.

 

Paragraaf 3 Toerekening

Een handeling of nalatigheid van een derde die voor of namens de belanghebbende optreedt, wordt aan de belanghebbende toegerekend.

 

Paragraaf 4 Verzuimboete/vergijpboete

1 De verzuimboete heeft tot doel een gebod tot nakoming van fiscale verplichtingen aan te scherpen. Voor het opleggen van de verzuimboete is voldoende dat aan Één of meer van deze verplichtingen niet is voldaan. Bij afwezigheid van alle schuld legt de heffingsambtenaar geen verzuimboete op. Indien bij bezwaar blijkt dat er sprake is van afwezigheid van alle schuld, vernietigt de heffingsambtenaar de boete. De belanghebbende dient afwezigheid van alle schuld te stellen en te bewijzen.

2 De vergrijpboete is gericht op het bestraffen van een handeling of nalatigheid waarbij sprake is van opzet dan wel grove schuld. De heffingsambtenaar dient de aanwezigheid van opzet of grove schuld te stellen en te bewijzen.

 

Paragraaf 5 Verplichte keuze verzuimboete of vergrijpboete

Bij het niet doen van aangifte met betrekking tot belastingen die bij wege van aanslag worden geheven alsmede bij het niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig betalen van belastingen die op aangifte moeten worden voldaan, maakt de heffingsambtenaar een keuze tussen het opleggen van een verzuimboete en het opleggen van een vergrjpboete. Een eenmaal opgelegde verzuimboete sluit het opleggen van een vergrjpboete voor hetzelfde feit uit. Het opleggen van een vergrijpboete sluit het nadien opleggen van een verzuimboete voor hetzelfde feit uit.

 

Paragraaf 6 Gelijktijdigheid

1 De vaststelling van een belastingaanslag en de vaststelling van een met deze belastingaanslag samenhangende boetebeschikking vinden in beginsel gelijktijdig plaats. Uitzonderingen zijn met name de gevallen in de artikelen 67e, derde lid en 67f, vijfde lid, van de AWR.

2 Een afzonderlijke boetebeschikking wordt gegeven in de gevallen waarin een boete kan worden opgelegd terwijl geen belasting verschuldigd is, dan wel geen belastingaanslag wordt of kan worden vastgesteld.

 

Paragraaf 7 Ambtshalve vermindering

1 Indiende belanghebbende niet meer in rechte tegen een hem opgelegde boete op kan komen, gaat de heffingsambtenaar na ontvangst van een verzoek om ambtshalve vermindering na of de boete tot de juiste hoogte is vastgesteld. Indien het de heffingsambtenaar blijkt dat de boete op een te hoog bedrag is vastgesteld, vermindert hij de boete.

2 De termijn waarbinnen de belanghebbende kan verzoeken om vermindering van de boete bedraagt drie jaar, te rekenen vanaf de dag na het onherroepelijk worden van de boetebeschikking.

3 De heffingsambtenaar vermindert in elk geval ambtshalve een opgelegde boete indien deze als gevolg van een wijziging van de grondslag voor de berekening van de boete voor verlaging in aanmerking komt.

HOOFDSTUK 2. Algemene bepalingen met betrekking tot verzuim- en Vergrijpboeten

Afdeling A Algemene bepalingen met betrekking tot verzuim- en Vergrijpboeten

 

Paragraaf 8 Dag van betaling

Voor de toepassing van deze regeling geldt als dag van betaling:

— bij betalingen per bank of Postbank de datum van bijschrijving op de bank- of girorekening van de gemeente;

— bij contante betaling aan het loket de datum waarop het bedrag aan het loket is betaald.

 

Paragraaf 9 Karakter boete

1 liet opleggen van een boete is aan te merken als het instellen van een strafvervolging in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

2 De aan de belanghebbende, in verband met het opleggen van boeten, toekomende waarborgen gelden, met uitzondering van het inzagerecht, vanaf het tijdstip waarop de heffingsambtenaarjegens de belanghebbende een handeling heeft verricht waaraan deze in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat aan hem wegens bepaald gedrag een boete is of zal worden opgelegd.

 

Paragraaf 10 Straftoemeting

Bij het opleggen van een boete gaat de heffingsambtenaar uit van de percentages of bedragen, vermeld in de hoofdstukken 3 en 4 van deze regeling. Aangezien het opleggen van een boete een vorm van straftoemeting is, houdt de heffingsambtenaar vervolgens in voorkomende gevallen rekening met omstandigheden die aanleiding geven tot een hogere of een lagere boete dan op grond van deze hoofdstukken kan worden opgelegd (zie hoofdstuk 6 van deze regeling).

 

Paragraaf 11 Redelijke termijn

Overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM kan aanleiding zijn tot matiging van de boete, dan wel in uitzonderlijke gevallen tot het vervallen van de boete. Bij de beoordeling van de vraag of de redelijke termijn is overschreden, moet onder meer worden gelet op de ingewikkeldheid van de zaak, het processuele gedrag van de belanghebbende en de wijze waarop de heffingsambtenaar de zaak behandelt.

 

Paragraaf 12 Beperking van de informatieverplichtingen (artikel 67j van de AWR)

Indien de heffingsambtenaar jegens de belanghebbende een handeling heeft verricht waaraan deze in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat aan hem wegens bepaald gedrag een boete zal worden opgelegd, is de belanghebbende niet langer verplicht ter zake van dit gedrag een verklaring af te leggen voor zover het de boeteoplegging betreft. Het niet verstrekken van de uitsluitend met het oog op de boeteoplegging gevraagde inlichtingen en gegevens leidt niet tot omkering van de bewijslast.

 

Paragraaf 13 Verhoor (artikel 671 van de AWR)

1 Er is sprake van een verhoor in de zin van artikel 671 van de AWR indien de heffingsambtenaar de belanghebbende in een directe confrontatie ondervraagt in het kader van zijn voornemen een boete op te leggen.

2 Een verhoor vindt niet eerder plaats dan na schriftelijke oproep door de heffingsambtenaar. De heffingsambtenaar vermeldt in de oproep dat de belanghebbende tijdens het verhoor niet tot antwoorden is verplicht.

3 De belanghebbende dient zelf te verschijnen. Met instemming van de heffingsambtenaar kan de belanghebbende zich laten vertegenwoordigen.

4 De belanghebbende is tijdens het verhoor niet tot antwoorden verplicht Hij dient voor de aanvang van het verhoor hierop te worden gewezen (cautie).

5 De belanghebbende kan zich tijdens het verhoor doen bijstaan.

6 Wanneer een belanghebbende die de Nederlandse taal niet of gebrekkig beheerst, vôôr het verhoor verzoekt om bijstand van een tolk, draagt de heffingsambtenaar er zorg voor dat deze wordt benoemd. Indien de heffingsambtenaar wéét dat de Nederlandse taal niet of gebrekkig beheerst, draagt hij zorg voor de aanwezigheid van een tolk. Indien tijdens het verhoor blijkt dat de belanghebbende de Nederlandse taal niet beheerst, wordt het verhoor afgebroken. Het verhoor vindt dan plaats op een later moment waarbij de heffingsambtenaar zorg draagt voor de aanwezigheid van een tolk. Voor dat nieuwe verhoor wordt een aparte oproep verzonden of uitgereikt.

7 De heffingsambtenaar maakt na afloop van het verhoor een verslag waarin hij vermeldt dat de cautie is gegeven. De belanghebbende krijgt een afschrift van het verslag.

 

Paragraaf 14 Recht op inzage (artikel 67m van de AWR)

Het aan de belanghebbende in artikel 67m van de AWR toegekende recht op inzage geldt

vanaf het moment waarop de heffingsambtenaar de belanghebbende heeft medegedeeld dat hem een verzuimboete is opgelegd of hem ervan in kennis heeft gesteld dat hem een vergrjpboete zal worden opgelegd. Indien het voornemen tot het opleggen van een boete (mede) berust op gegevens over derden worden de desbetreffende bescheiden, voor zover mogelijk, geanonimiseerd.

 

Paragraaf 15 Mededelingsplicht (artikel 67g van de AWR)

1 De in artikel 67g, tweede lid, van de AWR bedoelde mededeling geschiedt schriftelijk.

2 Bij het opleggen van een verzuimboete vermeldt de mededeling het feit dat aanleiding heeft gegeven tot het opleggen van de boete alsmede de voor de berekening van de boete gehanteerde uitgangspunten.

3 Bij het opleggen van een vergrijpboete vermeldt de mededeling de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het opleggen van de boete alsmede de feiten en omstandigheden op grond waarvan kan worden aangenomen dat er sprake is van opzet of grove schuld. In voorkomende gevallen dient de mededeling tevens de bijzondere omstandigheden te vermelden van hoofdstuk 6 van deze regeling die tot een matiging dan wel verhoging van de boete hebben geleid.

 

Paragraaf 16 Begrijpelijke taal (artikel 67g, derde lid, van de AWR)

Indien de heffingsan-ibtenaar weet dat de belanghebbende noch zijn gemachtigde de Nederlandse taal voldoende begrijpt, vult hij de mededeling aan met een vertaling daarvan, althans een korte weergave in een voor de belanghebbende of zijn gemachtigde begrjpeljketaal.

 

Paragraaf 17 Termijnoverschrij ding

Indiende belanghebbende niet binnen de in de wet gestelde termijn in bezwaar is gekomen tegen de boete en hij gemotiveerd stelt dat de termijnoverschrjding niet aan hem of zijn gemachtigde kan worden toegerekend, verklaart de heffingsambtenaar hem ontvankelijk in zijn bezwaar, tenzij de heffingsambtenaar aantoont dat deze stelling van de belanghebbende niet juist is.

 

Paragraaf 18 Overlijden van belanghebbende (artikel 67i van de AWR)

Indien de heffingsambtenaar binnen drie jaar na het tijdstip van overlijden van de belanghebbende daarvan op de hoogte raakt en hem geen verzoek heeft bereikt om de boetebeschikking te vernietigen, dan wel de boete te verminderen, past hij artikel 67î, tweede en derde lid, van de AWR arnbtshalve toe.

 

Afdeling B Bijzondere bepalingen met betrekking tot Vergrijpboeten

 

Paragraaf 19 Kennisgeving/hoorplicht (artikel 67k van de AWR)

1 De kennisgeving van het voornemen een vergrijpboete op te leggen en van de gronden waarop dat voornemen berust, geschiedt schriftelijk.

2 De heffingsambtenaar geeft de belanghebbende een redelijke termijn waarbinnen hij de aangevoerde gronden kan betwisten.

3 Indien de belanghebbende de in de kennisgeving aangevoerde gronden mondeling wenst te betwisten, wordt hij door de heffingsambtenaar gehoord.

4 Paragraaf 16 van deze regeling is van overeenkomstige toepassing.

 

Paragraaf 20 Una Via (artikelen 67o en 69a van de AWR)

1 Het Una Via-beginsel sluit het opleggen van een vergrijpboete op grond van de artikelen 67d of 67e van de AWR uit in gevallen waarin ter zake van hetzelfde feit tegen de belanghebbende een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvervolging is vervallen omdat de belanghebbende aan de hem daartoe gestelde voorwaarden heeft voldaan (transactie). Omgekeerd sluit het opleggen van een vergrjpboete aan de belanghebbende strafvervolging tegen hem ter zake van hetzelfde feit uit.

2 Het voorgaande lid houdt in dat de heffingsambtenaar het opleggen van de vergrjpboete aanhoudt zodra hij weet dat bepaald gedrag onderwerp is of kan zijn van een opsporingsonderzoek dan wel van een strafrechtelijke vervolging. Indien de termijn waarbinnen de belastingaanslag en de boetebeschikking moeten zijn opgelegd, dreigt te verstrijken, treedt de heffingsambtenaar tijdig in overleg met de betrokken opsporingsautoriteiten om te bepalen of er definitief voor strafrechtelijke afwikkeling wordt gekozen of dat er alsnog een vergrjpboete wordt opgelegd.

HOOFDSTUK 3. Verzuimboeten

Paragraaf 21 Aanslagbelastingen (artikel 67a van de AWR)

1 Bij het opleggen van een verzuimboete wegens het niet of niet tijdig doen van aangifte voor een belasting die bij wege van aanslag wordt geheven, wordt een onderscheid gemaakt tussen een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde/volgend verzuim.

2Van een tweede respectievelijk derde, vierde, vijfde/volgend verzuim is sprake, indien de belanghebbende over de voorafgaande vijf belastingtijdvakken Één maal respectievelijk tweemaal, driemaal, viermaal of meer in verzuim is geweest.

3 Wordt de aanslag op een positief bedrag vastgesteld, dan legt de inspecteur in geval van een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde/volgend verzuim een boete op van respectievelijk € 113,00, € 340,00, € 567,00, € 794,00 of € 1.134,00. Voor de hondenbelasting gelden lagere bedragen van respectievelijk € 3,00, € 5,00, € 7,00, € 9,00 of € 11,00.

Wordt de aanslag op nihil of op een negatief bedrag vastgesteld, dan legt de heffingsambtenaar een boete op van respectievelijk € 22,00, € 68,00, € 113,00, C 158,00 of €6 226,00. Bij de hondenbelasting wordt in een dergelijk geval geen boete opgelegd.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder een op een positief bedrag

vastgestelde aanslag verstaan een aanslag waarvan het bedrag na verrekening van

voorheffingen en de tot het moment van indiening van de aangifte opgelegde voorlopige aanslagen positief is. Onder een op nihil of een op een negatief bedrag vastgestelde aanslag wordt voor de toepassing van deze paragraaf verstaan een aanslag waarvan het bedrag na verrekening van voorheffingen en de tot het moment van indiening van de aangifte opgelegde voorlopige aanslagen nihil of negatief is.

4 De verzuimenreeks wordt toegepast per belastingmiddel. Om te bepalen of sprake is van een eerste, tweede, derde, vierde of vijfde/volgend verzuim worden verzuimboeten die gelijktijdig met een nihilaanslag of een op een negatief bedrag vastgestelde aanslag zijn opgelegd en verzuimboeten die gelijktijdig met een op een positief bedrag vastgestelde aanslag zijn opgelegd op gelijke voet meegeteld. Er wordt hierbij evenmin onderscheid gemaakt tussen een verzuim wegens het niet doen van aangifte en een verzuim wegens het niet tijdig doen van aangifte. Indien sprake is van afwezigheid van alle schuld telt het verzuim niet mee voor de reeks verzuimen.

5 n.v.t.

6 n.v.t.

7 n.v.t.

8 n.v.t.

9 Indien bij vermindering of teruggaaf van belasting van een op een positief bedrag vastgestelde aanslag de aanslag op nihil of op een negatief bedrag wordt vastgesteld, wordt een ingevolge de eerste volzin van het derde lid van deze paragraaf opgelegde verzuimboete verminderd tot het in de derde volzin van het derde lid voor het betreffende verzuim vermelde bedrag.

 

Paragraaf 22 Aangiftebelastingen (artikel 67b van de AWR)

1 Bij het opleggen van een verzuimboete wegens het niet of niet tijdig doen van aangifte voor een belasting die op aangifte moet worden voldaan (tij dvakbelastingen en tij dstipbelastingen), wordt een onderscheid gemaakt tussen een eerste, tweede en derde/volgend verzuim.

2 De verzuimenreeks wordt toegepast per belastingmiddel. Indien sprake is van afwezigheid van alle schuld telt het verzuim niet mee voor de verzuimenreeks.

3 Voor aangiftebelastingen die periodiek op aangifte worden voldaan (tijdvakbelastingen) met een belastingtijdvak van een maand of meerdere maanden geldt dat van een eerste verzuim sprake is indien de belanghebbende over geen van de laatste zeven tij dvakken, voorafgaande aan het tijdvak waarover niet of niet tijdig aangifte is gedaan, in verzuim is geweest. Van een tweede verzuim is sprake indien de belanghebbende over één van de laatste zeven tij dvakken, voorafgaande aan het tijdvak waarover niet of niet tijdig aangifte is gedaan, in verzuim is geweest. Van een derde/volgend verzuim is sprake indien de belanghebbende over twee of meer van de laatste zeven tij dvakken, voorafgaande aan het tijdvak waarover niet of niet tijdig aangifte is gedaan, in verzuim is geweest.

4 n.v.t.

5n.v.t.

6 De heffingsambtenaar legt in geval van een eerste verzuim geen verzuimboete op. In geval van een tweede verzuim legt de heffingsambtenaar een boete op van € 56,00. De heffingsambtenaar legt een boete van 6 113,00 op, indien sprake is van een derde/volgend verzuim.

 

Paragraaf 23 Aangiftebelastingen (artikel 67c van de AWR)

De op grond van deze paragraaf op te leggen verzuimboeten hebben betrekking op

betalingsverzuimen.

1 Bij het opleggen van een verzuimboete wegens het niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig betalen van belasting die op aangifte moet worden voldaan, wordt een onderscheid gemaakt tussen een eerste, tweede en derde/volgend verzuim.

2 Voor de tij dvakbelastingen met een heffingstijdvak van een maand of meerdere maanden is sprake van een eerste verzuim indien de belanghebbende over geen van de laatste zeven tij dvakken, voorafgaande aan het tijdvak waarover niet, gedeeltelijk niet dan wel niet tijdig is betaald, in verzuim is geweest. Van een tweede verzuim is sprake indien de belanghebbende over één van de laatste zeven tij dvakken, voorafgaande aan het tijdvak waarover niet, gedeeltelijk niet dan wel niet tijdig is betaald, in verzuim is geweest. Van een derde/volgend verzuim is sprake indien de belanghebbende over twee ofmeer van de laatste zeven tij dvakken, voorafgaande aan het tijdvak waarover niet, gedeeltelijk niet dan wel niet tijdig is betaald, in verzuim is geweest.

3 n.v.t.

4 n.v.t.

5In geval van een verzuim wegens het niet tijdig betalen van de verschuldigde belasting, legt de heffingsambtenaar bij een eerste verzuim geen boete op. Bij een tweede verzuim legt de heffingsambtenaar een boete op van 1% van de niet tijdig betaalde belasting, met een maximum van € 1.134,00 en een minimum van 6 10,00. Bij een derde/volgend verzuim legt de heffingsambtenaar een boete op van 5% van de niet tijdig betaalde belasting, met een maximum van 62.268,00 en een minimum van 620,00.

6 In geval van een verzuim wegens het niet dan wel gedeeltelijk niet betalen van de verschuldigde belasting, legt de heffingsambtenaar bij een eerste verzuim een boete

op van 1% van de niet betaalde belasting, met een maximum van € 1 134,00 en een minimum van € 10,00. Bij een tweede verzuim legt de heffingsambtenaar een boete op van 5% van de niet betaalde belasting, met een maximum van € 2.268,00 en een minimum van € 20,00. Bij een derde/volgend verzuim legt de heffingsambtenaar een boete op van 10% van de niet betaalde belasting, met een maximum van € 4.537,00 en een minimum van € 40,00.

7 De in deze paragraaf bedoelde reeks verzuimen wordt toegepast per belastingmiddel. Indien sprake is van afwezigheid van alle schuld telt het verzuim niet mee voor de reeks verzuimen.

8 Indien het bedrag van de belastingaanslag vermeerderd met het bedrag van de verzuimboete minder dan € 12,00 bedraagt, wordt geen verzuimboete opgelegd. Het verzuim telt echter wel mee in de reeks verzuimen. De heffingsambtenaar zendt de belanghebbende daarvan een mededeling.

9 Voor de bepaling van de plaats van een verzuim in de reeks verzuimen wordt geen onderscheid gemaakt tussen het niet, gedeeltelijk niet dan wel niet tijdig betalen van de belasting.

10 Een ingevolge artikel 67c van de AWR opgelegde verzuimboete wordt naar evenredigheid verlaagd bij vermindering of teruggaaf van belasting.

 

Paragraaf 24 Aangiftebelastingen (artikel 67c van de AWR)

In afwijking in zoverre van paragraaf 23 ziet paragraaf 24 op de situatie waarin niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig is betaald omdat er te weinig belasting is aangegeven.

1 Indien sprake is van het niet, gedeeltelijk niet danwel niet tijdig betalen van belasting die op aangifte moet worden voldaan, legt de heffingsambtenaar een verzuimboete op van 10% van de verschuldigde belasting met een maximum van

€ 4.537,00 en een minimum van € 20,00.

2 In afwijking van het eerste lid van deze paragraaf, kan de heffingsambtenaar een verzuimboete opleggen van 5% van de verschuldigde belasting met een maximum van € 4.537,00 en een minimum van € 10,00 indien sprake is van "vrijwillige verbetering" in de zin van paragraaf 28, derde lid, van deze regeling.

3 Indien het bedrag van de belastingaanslag vermeerderd met het bedrag van de verzuimboete minder dan € 12,00 bedraagt, wordt geen verzuimboete opgelegd.

4 Een ingevolge artikel 67c van de AWR opgelegde verzuimboete wordt naar evenredigheid verlaagd bij vermindering ofteruggaaf van belasting.

HOOFDSTUK 4. Vergrijpboeten

Paragraaf 25 Algemeen

1 Vergrijpboeten kunnen alleen worden opgelegd indien sprake is van grove schuld of opzet. Onder opzet wordt mede verstaan voorwaardelijk opzet. Grove schuld is een in laakbaarheid aan opzet grenzende mate van verwijtbaarheid en omvat mede grove onachtzaamheid.

2 In geval van grove schuld legt de heffingsambtenaar een vergrijpboete op van 25%.

3 In geval van opzet legt de heffingsambtenaar een vergrjpboete op van 50%.

4 Indien bij het opleggen van een vergrjpboete slechts een gedeelte van de verschuldigde belasting door opzet of grove schuld van de belanghebbende te weinig is of zou zijn geheven dan wel betaald, berekent de heffingsambtenaar de boete over dat - naar evenredigheid bepaalde - gedeelte.

5Het in het vierde lid neergelegde beginsel vindt overeenkomstige toepassing indien meer dan één boetepercentage moet worden toegepast.

 

Paragraaf 26 Aanslagbelastingen (artikel 67d van de AWR)

1 Gelijktijdig met de aanslag legt de heffingsambtenaar een vergrijpboete op indien een aangifte voor een belasting die bij wege van aanslag wordt geheven, met opzet niet, dan wel onjuist of onvolledig is gedaan.

2 Indien een onjuiste of onvolledige aangifte is gedaan, wordt de vergrijpboete gebaseerd op het belastingbedrag dat is toe te rekenen aan de correcties ter zake van een of meer tekortkomingen in de aangifte waaraan de kwalificatie "opzet" kan worden verbonden.

3 n.v.t.

4 De vergrjpboete wordt berekend over het bedrag van de aanslag. Onder het bedrag van de aanslag wordt voor de toepassing van deze paragraaf verstaan het bedrag van de aanslag na verrekening van voorheffingen en opgelegde voorlopige aanslagen.

 

Paragraaf 27 Aanslagbelastingen (artikel 67e van de AWR)

1 Met betrekking tot belastingen die bij wege van aanslag worden geheven, legt de heffingsambtenaar gelijktijdig met het vaststellen van de navorderingsaanslag, een vergrjpboete op, indien het aan opzet of grove schuld van de belanghebbende is te wijten dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven.

2 Worden de feiten en omstandigheden op grond waarvan wordt nagevorderd eerst bekend op of na het tijdstip dat is gelegen zes maanden voor het verstrijken van de navorderingsterinijn, dan kan de heffingsambtenaar binnen zes maanden na de vaststelling van de navorderingsaanslag nog een vergrjpboete opleggen. In dat geval deelt de heffingsambtenaar de belanghebbende gelijktijdig met de vaststelling van de navorderingsaanslag mee dat nog onderzoek plaatsvindt of het opleggen van een vergrjpboete gerechtvaardigd is.

3 n.v.t.

4 n.v.t.

 

Paragraaf 28 Aangiftebelastingen (artikel 67f van de AWR)

1 Met betrekking tot belastingen die op aangifte moeten worden voldaan, legt de heffingsambtenaar een vergrijpboete op indien het aan opzet of grove schuld van de belanghebbende is te wijten dat de belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig is betaald.

2Bij niet of gedeeltelijk niet betalen van belasting legt de heffingsambtenaar de vergrijpboete op, gelijktijdig met de vaststelling van de naheffingsaanslag. Indien wegens niet tijdige betaling van belasting geen naheffingsaanslag wordt opgelegd of in het geval bedoeld in artikel 67f, vijfde lid, van de AWR, wordt de vergrijpboete opgelegd bij een afzonderlijke beschikking. De bevoegdheid om deze vergrijpboete op te leggen vervalt door verloop van vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingsehuld is ontstaan. Ook voor deze Vergrijpboeten geldt in voorkomende gevallen een verlenging van de termijn voor het opleggen van de boete met ten hoogste zes maanden na de vaststelling van de naheffingsaanslag. Hetgeen hierover in paragraaf 27 van deze regeling is opgemerkt, is van overeenkomstige toepassing.

3 Indiende belasting die op aangifte moet worden voldaan, niet of gedeeltelijk niet is betaald maar de belanghebbende, vôôrdat hij weet of redeljkerwijs moet vermoeden dat de heffingsambtenaar bekend is of zal worden met dat feit, schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar maakt aan de heffingsambtenaar dat en tot welk bedrag niet of gedeeltelijk niet is betaald, legt de heffingsambtenaar geen vergrjpboete op ("vrijwillige verbetering") als bedoeld in artikel 67f van de AWR.

HOOFDSTUK 5. Bijzondere boeten Paragraaf 29 tot en met Paragraaf 41 niet van toepassing.

HOOFDSTUK 6. Bijzondere omstandigheden

Paragraaf 42 Algemeen

Er kunnen omstandigheden zijn die aanleiding geven de met toepassing van de hoofdstukken 3 en 4 bepaalde hoogte van de boete te verhogen of te matigen, dan wel de reeds opgelegde boete te verminderen.

 

Paragraaf 43 Strafverzwarende omstandigheden

1 In daarvoor in aanmerking komende gevallen moet rekening worden gehouden met het aantal malen dat vergrijpen in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden (recidive). Van recidive is sprake als aan de belanghebbende voor hetzelfde belastingmiddel reeds eerder een vergrjpboete of een straf is opgelegd. In geval van recidive wordt de vergrijpboete bij grove schuld verhoogd tot maximaal 50% en de vergrijpboete bij opzet tot maximaal 100%. Met een straf wordt geljkgesteld het vervallen van het recht tot strafvordering op grond van artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht. Verhoging van de boete wegens recidive vindt uitsluitend plaats indien in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de door de heffingsambtenaar opgelegde vergrjpboete reeds eerder een vergrjpboete is opgelegd, een transactie is voldaan, dan wel strafoplegging heeft plaatsgevonden.

2 Vervalt de eerdere vergrijpboete naderhand wegens het ontbreken van opzet dan wel

grove schuld, dan wordt de toegepaste verhoging van de vergrjpboete op de voet van het eerste lid ambtshalve gecorrigeerd.

3 De ernst van het te beboeten gedrag kan aanleiding geven de op de voet van paragraaf

25 tweede en derde lid, van deze regeling, op te leggen boete te verhogen tot maximaal 100%.

Hiertoe is in elk geval aanleiding indien sprake is van fraude of zwendel. Van fraude of zwendel is met name sprake in geval van listigheid, valsheid of samenspanning. Indien het gevolg van het te beboeten gedrag is dat de belasting die te weinig is of zou zijn geheven dan wel betaald omvangrijk of verhoudingsgewijs omvangrijk is, verhoogt de heffingsambtenaar de vergrijpboete eveneens tot maximaal 100%.

4 Buiten de voorgaande leden kan er aanleiding zijn een vergrijpboete te verhogen, dan wel een

vermindering van een vergrjpboete te beperken of na te laten op grond van de persoonlijke omstandigheden van de belanghebbende of de wijze waarop, dan wel de omstandigheden waaronder, het feit heeft plaatsgevonden.

 

Paragraaf 44 Wanverhouding/Verzachtende omstandigheden

Tot de omstandigheden welke aanleiding kunnen geven de op te leggen of opgelegde boete te matigen behoren een wanverhouding tussen de ernst van het feit en de op grond van de hoofdstukken 3 en 4op te leggen of opgelegde boete en omstandigheden die hebben geleid tot het beboetbare feit, maar buiten de directe invloedssfeer van de belanghebbende liggen.

 

Paragraaf 45 Financiële omstandigheden

Zowel bij de beoordeling van de mate van verwijtbaarheid als voor de mate waarin de boete de belanghebbende treft, kunnende financiële omstandigheden van de belanghebbende een rol spelen. Een beroep op financiële omstandigheden kan slechts in bijzondere gevallen tot matiging dan wel vermindering van de boete leiden.

HOOFDSTUK 7. Overgangs- en slotbepaling

Paragraaf 46 Overgangsrecht

1 Het bepaalde in deze regeling is van toepassing met betrekking tot aangiften en betalingen die betrekking hebben op tijd vakken en tijdstippen die aanvangen onderscheidenlijk liggen op of na 1januari 2004.

2 n.v.t.

3 Voor het bepalen van het aantal verzuimen als bedoeld in de paragrafen 21 en 23 van deze regeling, worden mede in aanmerking genomen, de verzuimen die zijn begaan voor de in het eerste lid genoemde datum.

4 n.v.t.

 

Paragraaf 47 Slotbepaling

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen gemeente Gulpen-Wittem 2003.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2003;

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem

 

de secretaris, de burgemeester,