Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Wegsleepverordening Gulpen-Wittem 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Gulpen-Wittem 2002
CiteertitelWegsleepverordening Gulpen-Wittem 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegenverkeerswet 1994
 2. Besluit wegslepen voertuigen
 3. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-200205-08-2010nieuwe regeling

21-02-2002

Heuvelland Actueel, 05-03-2002

93

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Gulpen-Wittem 2002

 

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem;

 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2002;

 

gelezen het advies van de commissie I

 

gelezen het advies van de commissie IV

 

 

Besluit:

 

 

vast te stellen de volgende regels en aanwijzingen met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  de wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • b.

  het besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • c.

  het RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • d.

  de weg: de weg als bedoeld in de wet;

 • e.

  voertuig: een voertuig als bedoeld in artikel 1, onder al, van het RVV 1990;

 • f.

  motorrijtuig: een motorrijtuig als bedoeld in artikel 1, onder al, van het RVV 1990;

 • g.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • h.

  wegsleepbevoegdheid: de bevoegdheid van het college krachtens artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 170, eerste lid van de wet, om een voertuig, indien met het voertuig een bij of krachtens de wet vastgesteld voorschrift wordt overtreden, te verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 • i.

  de gemandateerde: diegene die in deze verordening door het college is gemandateerd om de wegsleepbevoegdheid namens hen uit te oefenen;

 • j.

  de bewaarder: diegene die in deze verordening door het college is gemachtigd voor het houden van toezicht op het in bewaring nemen van weggesleepte voertuigen;

 • k.

  de feitelijk bewaarder: diegene die in deze verordening door het college is gemachtigd voor het feitelijk verwijderen, overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen van de wet en vervolgens feitelijk toepassing geeft aan de wegsleepbevoegdheid;

 • I.

  de rechthebbende: de rechthebbende als bedoeld in artikel 170, vijfde lid, van de wet.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Mandaat

 • 1.

  Het college mandateert de wegsleepbevoegdheid aan de opsporingsambtenaren van de Regiopolitie Limburg-Zuid.

 • 2.

  Uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4 Toepassing wegsleepbevoegdheid

 • 1.

  Van de wegsleepbevoegdheid wordt gebruik gemaakt indien een op een weg staand voertuig;

  • a.

   gevaar oplevert voor derden in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder,

  • b.

   ernstige hinder veroorzaakt voor derden,

  • c.

   zich bevindt op een weg of weggedeelte als bedoeld in lid 5.

De gemandateerde beoordeelt of sprake is van gevaar of ernstige hinder als bedoeld in het vorige lid.

 • 3.

  In elk geval is sprake van gevaar indien een voertuig onrechtmatig staat op een weg of weggedeelte dat exclusief is bestemd voor hulpdiensten zoals politic, brandweer en ambulance.

 • 4.

  In elk geval is sprake van ernstige hinder indien:

  • a.

   de vrije doorgang op of toegang tot een weg volstrekt wordt belemmerd;

  • b.

   bushaltes, aangeduid met bord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990, worden bezet op een tijdstip dat het openbaar vervoer daarvan feitelijk gebruik wenst to maken;

  • c.

   wegen of weggedeelten, die uitsluitend zijn bestemd voor voetgangers, worden geblokkeerd;

  • d.

   wegen of weggedeelten, die uitsluitend zijn bestemd voor fietsers en bromfietsers, worden geblokkeerd.

 • 5.

  De wegsleepbevoegdheid wordt, onverminderd de bevoegdheid in de gevallen van gevaar en ernstige hinder, bovendien uitgeoefend ten behoeve van het vrijhouden van de volgende wegen of weggedeelten:

  • a.

   parkeerplaatsen voor invaliden, aangeduid met bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990;

  • b.

   voetgangersgebieden, aangeduid met bord Cl of G7 van bijlage 1 van het RVV 1990;

  • c.

   wegen of weggedeelten, waar een tijdelijk parkeer- en/of stopverbod van. kracht is, aangeduid met bord El en E2 van bijlage 1 van het RVV 1990, in verband met het bijzonder gebruik van de weg of het weggedeelte in verband met evenementen, zoals kermissen, markten of andere activiteiten.

Artikel 5 Taken gemandateerde:.‘

 • 1.

  Indien een gemandateerde toepassing geeft aan de wegsleepbevoegdheid, blijft deze aanwezig bij het betreffende voertuig, totdat de verwijdering is voltooid en het voertuig wordt overgebracht naar de plaats van bewaring, of de toepassing van de wegsleepbevoegdheid wordt gestaakt. Aan het bepaalde in de vorige volzin behoeft geen gevolg te worden gegeven door een gemandateerde wiens assistentie elders door de meldkamer dringend wordt gewenst.

 • 2.

  De gemandateerde maakt zo spoedig mogelijk een registratieformulier op met betrekking tot de toepassing van de wegsleepbevoegdheid en stelt dit onverwijld ter beschikking aan de gemeente.

Artikel 6 Staken toepassing wegsleepbevoegdheid

 • 1.

  Zodra een aanvang is gemaakt met de verwijdering van een voertuig in het kader van de toepassing van de wegsleepbevoegdheid, wordt verdere verwijzing, overbrenging en inbewaringstelling slechts gestaakt, indien de rechthebbende daarom verzoekt en ter plaatse de krachtens artikel 172, eerste lid van de wet verschuldigde en met toepassing van artikel 10 lid 2 vastgestelde kosten voldoet.

 • 2.

  Het verzoek gericht aan de gemandateerde en de verschuldigde kosten worden voldaan aan de feitelijk bewaarder. Bij afwezigheid van de gemandateerde wordt het verzoek gericht aan de feitelijk bewaarder.

Artikel 7 In bewaring nemen van voertuigen

 • 1.

  De voertuigen ten aanzien waarvan toepassing wordt gegeven aan de wegsleepbevoegdheid worden na verwijdering onverwijld overgebracht naar een plaats van bewaring.

 • 2.

  Als plaats van bewaring als bedoeld in het eerste lid wordt aangewezen:

 • het afgesloten terrein in eigendom bij de feitelijk bewaarder, bestemd voor het stallen van voertuigen en gelegen aan het bedrijfsterrein van Direcks Berging Bocholtz B.V., Nijswillerweg 3 te Bocholtz;

 • 3.

  Als bewaarder wordt aangewezen het hoofd van de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Als feitelijk bewaarder wordt aangewezen Direcks Berging Bocholtz B.V. te Valkenburg.

Artikel 8 Bewaringsregister

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 170, vierde lid, van de wet is er een

 • bewaringsregister, waarin aantekening wordt gehouden van de gevallen waarin de

 • wegsleepbevoegdheid wordt toegepast. Het bewaringsregister is ingericht volgens het model,

 • opgenomen in bijlage A horende bij deze verordening.

 • 2.

  Het bewaringsregister wordt namens de burgemeester en wethouders beheerd door de bewaarder.

 • 3.

  Het beheer van het bewaringsregister vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in de artikel 6 tot en met 10 van het Besluit.

 • 4.

  De feitelijk bewaarder stelt de bewaarder zo spoedig mogelijk in kennis van wijzigingen ten behoeve van het beheer van het bewaringsregister.

Artikel 9 Teruggave bewaarde voertuigen

 • 1.

  Diegene die verzoekt om teruggave van het voertuig dient aan te tonen rechthebbende te zijn van het voertuig, dan wel anderszins gerechtigd te zijn het voertuig namens deze in ontvangst te nemen. Zonodig pleegt de feitelijk bewaarder overleg met de gemandateerde die in het betrokken geval de wegsleepbevoegdheid heeft toegepast.

 • 2.

  De teruggave van het voertuig wordt opgeschort totdat de kosten voor het verwijderen, overbrengen en in bewaring stellen van het voertuig contant zijn voldaan aan de feitelijk bewaarder.

 • 3.

  De feitelijk bewaarder biedt gelegenheid tot het afhalen van voertuigen gedurende de volgende tijdstippen:

  • a.

   op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur;

  • b.

   buiten de tijdstippen genoemd onder a. na een telefonische afspraak met de feitelijk bewaarder.

Artikel 10 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief € 67,50;

  • b.

   voor het overbrengen € 63,18.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • a.

   Voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan € 42,52;

  • b.

   Voor elk volgend half etmaal of een gedeelte daarvan € 13,50.

De kosten als bedoeld in artikel 5 blijven beperkt tot het basistarief.

Artikel 11 Verkoop of vernietiging niet teruggegeven voertuigen

 • 1.

  Zodra de termijn bedoeld in artikel 5:30, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is verstreken zonder dat het weggesleept voertuig is afgehaald maakt een beëdigd taxateur een rapport op betreffende de waarde van het voertuig.

 • 2.

  Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het rapport wordt het voertuig namens het college ter verkoop aangeboden. Daartoe worden tenminste drie handelaren in tweedehands voertuigen uitgenodigd om op het te verkopen voertuig bij inschrijving een bod uit te brengen, waarna de verkoop aan de meest biedende plaatsvindt.

 • 3.

  Bij gebrek aan belangstelling bij de handelaren bedoeld in lid 2 om het voertuig te kopen, wordt het voertuig ter vernietiging aangeboden aan een officieel erkende autosloper, aan wie het voertuig in eigendom wordt overgedragen tegen betaling van het bedrag dat overeenkomstig met de geschatte waarde volgens het in het eerste lid bedoelde rapport.

 • 4.

  Bij gebrek aan belangstelling bij de autosloper als bedoeld in lid 3 om het voertuig te kopen, wordt het voertuig ter vernietiging om niet aangeboden aan een andere officieel erkende autosloper.

 • 5.

  Van de gang van zaken overeenkomstig de voorgaande leden, leidende tot verkoop of vernietiging van het voertuig, wordt een rapport opgemaakt, dat tenminste bevat:

  • a.

   naam en adres van de taxateur als bedoeld in het eerste lid, met aanhechting van het door deze opgemaakt rapport;

  • b.

   namen en adressen van de handelaren als bedoeld in het tweede lid, die werden uitgenodigd in te schrijven;

  • c.

   namen en adressen van de handelaren als bedoeld in het tweede lid, die op de inschrijving hebben gereageerd, en een beschrijving van de reactie, waaronder vermelding van de hoogte van het bod;

  • d.

   naam en adres van diegene aan wie het voertuig ter vernietiging is aangeboden, met vermelding van de eventuele koopprijs.

Artikel 12 Mandatering kennisgeving van bewaring

Burgemeester en wethouders machtigen de bewaarder tot het namens hen uitoefenen van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 171 van de wet inzake voor zover het betreft de aldaar voorgeschreven kennisgeving van inbewaringstelling van een met toepassing van deze regeling verwijderd voertuig.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als de Wegsleepverordening Gulpen-Wittem 2002.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem d.d.. 21 februari 2002