Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Aanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties voor het voltrekken van een huwelijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties voor het voltrekken van een huwelijk
CiteertitelAanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties voor het voltrekken van een huwelijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpTrouwlocatie naar keuze

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2012nieuwe regeling

06-02-2012

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties voor het voltrekken van een huwelijk

Het gemeentehuis en de Witte Kerk in Heiloo zijn de vaste locaties waar getrouwd * wordt. Met ingang van 1 april 2012 wordt dit uitgebreid met Nijenburg als vaste locatie. Daarnaast is het per 1 april2012 ook mogelijk een velzoek in te dienen om op een zelf gekozen adres te trouwen. Om alles in goede banen te kunnen leiden stelt de gemeente een aantal voorwaarden aan de vrije locatie. Er kan een aanvraag voor een andere trouwlocatie worden ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of de locatie aan de voorwaarden voldoet en beslist of de locatie tijdelijk wordt aangewezen als trouwlocatie.

Overal waar in dit aanvraagformulier wordt gesproken over huweluk, bruidspaar, kan worden gelezen partnerschapsregistratie, de geregistreerde partners.

Artikel 1  

Beleidsregels

De voorwaarden waaraan een locatie moet voldoen om in aanmerking te komen als trouwlocatie zijn:

 • 1.

  De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Heiloo.

 • 2.

  De locatie voldoet aan de eisen van openbare orde en goede zeden en srnaak.

 • 3.

  De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen vrij toegankelijk. Huwelijken worden uitsluitend voltrokken in openbaarheid.

 • 4.

  De locatie moet een gebouw * zijn op een bestaand adres en mag geen woonhuis zijn. Trouwen in de openlucht is niet mogelijk.

 • 5.

  De locatie staat een ordentelijk verloop van de voltrekking van het huwelijk en de eisen die de wet stelt aan de voltrekking niet in de weg.

 • 6.

  Voor het voltrekken van huwelijken in gebouwen kan alleen toestemming worden gegeven als de locatie beschikt over een zogenoemde gebruiksvergunning (50 of meer personen) of na een toets op brandveiligheid door de brandweer (minder dan 50 personen in het gebouw).

 • 7.

  Het huwelijk kan plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 15.30 uur.

 • 8.

  Het bruidspaar is er verantwoordeliik voor dat de trouwlocatie beschikbaar is.

 • 9.

  Ook voor de inrichting van de locaie is het bruidspaar verantwoordelijk. De aanpassing van de locatie vindt plaats in overleg met de beheerder. In ieder geval dient er een tafel, stoel(en), en sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn.

 • 10.

  De gemeente zorgt ervoor dat er een (buiten)gewoon arnbtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar is.

 • 11.

  Het is niet mogelijk om het huwelijk door een eigen huwelijksvoltrekker te laten voltrekken.

 • 12.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de gelegenheid zich om te kleden.

 • 13.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de gelegenheid het bruidspaar toe te spreken en is goed verstaanbaar. Er is een katheder op de locatie aanwezig.

 • 14.

  De gemeente wijst de betreffende trouwlocatie aan als 'huis der gemeente', voor de duur van een dag.

 • 15.

  De huwelijksvoltrekking duurt maximaal 30 minuten.

 • 16.

  Alleen op het gemeentehuis van Heiloo (Raadhuisplein 1) kan kosteloos worden getrouwd (maandag en dinsdag om 9.00 uur).

 • 17.

  Als het huwelijk plaatsvindt in een kerk, die als kerk in gebruik is, dan vindt het burgerlijk huwelijk plaats voordat het kerkelijk huwelijk plaatsvindt.

 • 18.

  Als de beheerderleigenaar een vergoeding vraagt voor het gebruik van de locatie, komen de kosten geheel voor rekening van het bruidspaar.

 • 19.

  De beheerder stelt de locatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking ter beschikking aan de gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van huis der gemeente: openbaar gebouw.

 • 20.

  De gemeente niet veranlwoordelijk gesteld kan worden als de ruimtelinrichting niet voldoet aan de wensenleisen van het bruidspaar.

 • 21.

  De beheerderleigenaar of Ben van de medewerkers van de huwelijkslocatie moet gedurende de huwelijksvoltrekking "stand-by" zijn als gastheerl gastvrouw en als aanspreekpunt voor de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand. Er moeten vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt bij calamiteiten (ordeverstoring e.d.).

 • 22.

  Het niet voldoen aan de voorgaande bepalingen kan voor de gemeente reden zijn de huwelijkssluiting niet op overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.

 • 23.

  Het bruidspaar en de beheerderleigenaar vrijwaren de gemeente van aanspraken op vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik door het bruidspaar van de locatie.

 • 24.

  Daar waar in deze beleidsregel staat verrneld huwelijk dient ook partnerschapregistratie te worden gelezen.

 • 25.

  Deze regel kan worden aangehaald als 'aanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties voor het voltrekken van een huwelijk".

Werkwijze

 • 1.

  Als u wilt trouwen en de locatie eenmalig wilt laten aanwijzen, wl dan het aanvraagformulier in "Trouwen op een locatie naar keuze in Heiloo".

 • 2.

  Om het verzoek tijdig te kunnen beoordelen en de locatie voor de duur van het huwelijk aan te kunnen wijzen als gemeentehuis, dienen de benodigde stukken uiterlijk acht weken voorafgaand aan de huwelijksdatum in ons bezit te zijn (Postbus 1, 1850 AA Heiloo).

 • 3.

  De gemeentelijke leges voor het voltrekken van het huwelijk bedraagt:maandag t/m vrijdag 09.00 - 15.30 uur € 240,-zaterdag van 9.00 - 15.30 uur € 605,-U krijgt hiervoor een factuur toegestuurd.

 • 4.

  De kosten voor het gebruik van de trouwlocatie rekent u met de locatie af.

*Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.