Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEnergiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2010
CiteertitelEnergiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2011art. 3, 9, 10

02-02-2011

Hellendoorn Journaal, 11-02-2011

10INT01810
13-02-2010nieuwe regeling

02-02-2010

Hellendoorn Journaal, 12-02-2010

09INT01208
13-02-201024-03-2012nieuwe regeling

02-02-2010

Hellendoorn Journaal, 12-02-2010

09INT01208

Tekst van de regeling

Intitulé

Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2010

De raad van de gemeente Hellendoorn;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 8 december 2009;

 

b e s l u i t:

 

I. vast te stellen de

 

Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2010

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders;

 • b.

  subsidieplafond: het budget dat voor enige bepaalde periode beschikbaar is gesteld;

 • c.

  aanvraag: het verzoek om subsidie door middel van het formulier Aanvraag Subsidie;

 • d.

  aanvraag EPA-subsidie: het verzoek om subsidie voor een EPA t.b.v. de door de eigenaar bewoonde woning door middel van het formulier Aanvraag EPA- Subsidie;

 • e.

  aanvrager: de eigenaar/bewoner die een aanvraag heeft ingediend;

 • f.

  lijst met te subsidiëren maatregelen: voor enige periode vastgestelde lijst met te subsidiëren maatregelen en daarvoor beschikbaar gestelde subsidie;

 • g.

  subsidiabele kosten: de kosten van maatregelen waarvoor volgens de lijst met te subsidiëren maatregelen subsidie beschikbaar is;

 • h.

  formulier Uitkering Subsidie: het formulier door middel waarvan, na realisering van maatregelen, de aanvraag om uitkering van de verleende subsidie moet worden ingediend;

 • i.

  EPA (Energie Prestatie Advies)/ EPA-maatwerkadvies: een m.b.t. een woning door een volgens de nationale beoordelingsrichtlijn BRL9500–02 gecertificeerde adviseur opgesteld advies over mogelijke maatregelen ter besparing van energie;

 • j.

  gebouwschil: de buitenzijde van de woning, dus van boven naar beneden dak, muren (incl. beglazing) en begane grond vloer;

 • k.

  thermische schil: de scheidingsconstructie tussen verwarmde en onverwarmde ruimte en tussen verwarmde ruimte en buiten(lucht);

 • l.

  Bouwbesluit: de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 Woningwet;

 • m.

  energieloket bestaande woningen: het loket, ondergebracht bij het loket Bouwen en Milieu, dat er specifiek voor is ingericht vragen over de regeling en over de behandeling van aanvragen te beantwoorden;

 • n.

  recreatieve woning: een woning die volgens het bestemmingsplan niet permanent bewoond mag worden of die blijkens het bevolkingsregister niet permanent bewoond wordt.

Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep

Het doel van deze verordening is het verstrekken van subsidie aan de eigenaar/bewoner van een bestaande woning voor het treffen van maatregelen aan de gebouwschil van die woning, opdat de energieprestatie van die woning wordt verhoogd.

Hoofdstuk II Voorwaarden voor de subsidie

Artikel 3
 • 1.

  Subsidie voor het treffen van maatregelen wordt verleend wanneer aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan:

  • a.

   de woning is van vóór 1992 (de bouwvergunning is bepalend);

  • b.

   het gaat om een niet-recreatieve woning;

  • c.

   de aanvrager van subsidie is eigenaar/bewoner van de woning;

  • d.

   er wordt voor de woning slechts één aanvraag per jaar in behandeling genomen;

  • e.

   het betreft maatregelen ter isolatie van de thermische schil van de woning;

  • f.

   het betreft maatregelen die voorkomen opde lijst met te subsidiëren maatregelen;

  • g.

   de toe te passen bouwmaterialen hebben minimaal het CE-keur;

  • h.

   de toe te passen isolatiematerialen zijn geëigend en algemeen erkend;

  • i.

   de toe te passen bouw- en isolatiematerialen, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn niet eerder toegepast c.q. gebruikt;

  • j.

   het betreft niet vervangende bouw of ver(nieuw)bouw;

  • k.

   het betreft maatregelen die niet ook door de rijksoverheid worden gesubsidieerd, tenzij deze ‘stapeling van subsidie’ expliciet is toegelaten; aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat de gevraagde subsidie niet vanuit een andere bron kan worden betrokken (bijv. rijkssubsidie);

  • l.

   het betreft niet maatregelen die op grond van het Bouwbesluit reeds verplicht zijn.

 • 2.

  Ter tegemoetkoming in de kosten van een EPA wordt subsidie verleend tot een maximum van € 200,- wanneer aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan:

  • a.

   aanvrager moet vooraf een Aanvraag EPA-subsidie hebben ingediend met behulp van het daarvoor bestemde formulier, te verkrijgen bij het energieloket bestaande woningen, en eveneens te downloaden via de website van de gemeente;

  • b.

   aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat de gevraagde EPA-subsidie niet vanuit een andere bron kan worden betrokken (bijv. rijkssubsidie);

  • c.

   aanvrager moet te allen tijde aannemelijk kunnen maken dat de EPA, waarvoor subsidie wordt/is gevraagd, uitsluitend dient/heeft gediend ter informatie en ter advisering over mogelijk nog te nemen maatregelen, en niet ter bevestiging of anderszins van reeds genomen maatregelen.

 • 3.

  Subsidie voor een EPA wordt pas vastgesteld en uitgekeerd indien:

  • a.

   op het EPA minimaal één maatregel is genoemd, welke voorkomt op de lijst met maatregelen, én

  • b.

   deze maatregel is gerealiseerd, én

  • c.

   een aanvraag voor deze maatregel leidt tot vaststelling en uitkering van subsidie.

Artikel 4 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Ook door een aanvrager zélf uitgevoerde maatregelen komen voor subsidie op basis van de regeling in aanmerking mits deze maatregelen voorkomen op de lijst van te subsidiëren maatregelen, met uitzondering van het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Indien maatregelen in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd, komen uitsluitend de aangebrachte c.q. toegepaste bouw- en isolatiematerialen voor subsidiëring in aanmerking.

 

De aanvrager die zélf maatregelen wil uitvoeren, dient dat aan de hand van deskundig advies of begeleiding op degelijke wijze te doen. De aanvrager dient aannemelijk te kunnen maken dat deze de nodige deskundige informatie heeft ingewonnen en/of deskundige begeleiding heeft gekregen.

Artikel 5 Subsidieplafond, hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Gedurende de looptijd van de regeling is per woning maximaal € 2.500,- (inclusief BTW) beschikbaar. Een eventueel gereserveerd bedrag ten behoeve van een EPA wordt in mindering gebracht op het in de eerste volzin genoemde bedrag.

 • 3.

  Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst.

 • 4.

  Indien een aanvraag niet aan de vereisten van indiening voldoet, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop alsnog aan de indieningsvereisten is voldaan.

Hoofdstuk III De aanvraag van de subsidie

Artikel 6 Wijze van indienen van een aanvraag

De aanvrager vraagt subsidie voor het treffen van maatregelen aan met behulp van het formulier Aanvraag Subsidie, en voor een EPA met behulp van het formulier Aanvraag EPA-Subsidie. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij het Energieloket bestaande woningen en zijn eveneens te downloaden via de website van de gemeente Hellendoorn.

Artikel 7 Inhoud aanvraag subsidie voor maatregelen

De aanvraag dient bij inlevering vergezeld te gaan van alle daarin gevraagde gegevens en bescheiden, waaronder een begroting van de geraamde kosten.

Hoofdstuk IV De verlening van subsidie

Artikel 8 Beslissing op aanvraag (EPA-) subsidie

Het college beslist binnen 12 weken na de datum van ontvangst op de aanvraag. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Hoofdstuk V De vaststelling van de subsidie

Artikel 9 Verloop procedure na beslissing op aanvraag subsidie

 • 1.

  De aanvrager dient zo spoedig mogelijk na het realiseren van de maatregelen, waarvoor subsidie is verleend, doch uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van subsidieverlening, een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie. Dit dient plaats te vinden door middel van het formulier Uitkering Subsidie, en daarbij alle vereiste en – na overleg met aanvrager - eventueel nader door het college verlangde bescheiden. Dit formulier is verkrijgbaar bij het Energieloket bestaande woningen en is eveneens te downloaden via de website van de gemeente Hellendoorn.

 • 2.

  Na ontvangst van het formulier Uitkering Subsidie volgt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 weken na de datum van deze ontvangst een besluit van het college omtrent subsidievaststelling. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Hoofdstuk VI

Artikel 10 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  indien aanvrager niet heeft voldaan aan het gestelde bij of krachtens deze regeling;

 • b.

  indien niet alle maatregelen waarvoor subsidie is verleend binnen 6 maanden na de datum van de beslissing op de aanvraag om subsidieverlening uitgevoerd zijn;

 • c.

  indien aanvrager niet direct ná het realiseren van de maatregelen dan wel na het verstrijken van de periode, zoals genoemd onder b, het college heeft bericht dat de maatregelen zijn gerealiseerd;

 • d.

  voor zover door het verlenen daarvan voor de betreffende woning meer dan € 2500,-- aan subsidie op grond van deze regeling zou worden toegekend;

 • e.

  voor zover door het verlenen daarvan het subsidieplafond wordt overschreden;

 • f.

  voor zover het college van oordeel is dat een aanvraag, en/of hetgeen aan maatregelen is uitgevoerd, en/of de toepassing van materialen afwijkt van de regeling en van wat in de bouw redelijk en gebruikelijk is.

Hoofdstuk VII Slotbepalingen

Artikel 11 Looptijd

De regeling geldt tot 1 juli 2015 en werkt terug tot 1 september 2009. Alleen aanvragen die vóór 1 juli 2015 zijn ingediend en die voldoen aan alle daaraan te stellen eisen worden in behandeling genomen. Zij worden gehonoreerd voor zover het subsidieplafond dat toelaat.

Artikel 12
 • 1.

  Aanvrager verklaart zich met het gebruik maken van het gestelde in deze regeling bereid de medewerkers van het team Vergunningen en Handhaving toe te laten tot de woning met het doel te controleren op de correcte uitvoering van deze regeling.

 • 2.

  Aanvrager verklaart zich tevens bereid mee te werken aan publicitaire acties c.q. onder meer in te stemmen met het openbaar maken van de resultaten van wat aanvrager door gebruikmaking van deze regeling aan de woning heeft gedaan en qua energieprestatie heeft bereikt.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening en van het gestelde in de geldende lijst met gesubsidieerde maatregelen.

Artikel 14 Citeertitel en Inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2010’.

 

II. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

De raad voornoemd,

De griffier, de voorzitter,

Toelichting Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2010

De procedure

De procedure voor de aanvraag van subsidie verloopt doorgaans in 2 stappen:

 • A.

  het indienen van de aanvraag van subsidie (artikelen 6 en 7), en, na het treffen van maatregelen;

 • B.

  het indienen van het verzoek om vaststelling (en uitkering van de subsidie)(artikel 9).

 

Toelichting bij een aantal artikelen van de regeling

Artikel 1, onder l:

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Op 1 januari 2003 is een nieuw Bouwbesluit in werking getreden (Bouwbesluit 2003).

 

Artikel 3, lid 1

Onder d: ook een niet gehonoreerde aanvraag geldt als gedane aanvraag.

 

Onder e: Voorop staat dat uitsluitend de isolatie van de thermische schil van een woning onder de regeling valt. De thermische schil kan van woning tot woning verschillen. Deze omvat doorgaans de volgende ruimten: de zolder, de verdieping met leefruimten en de begane grond met woonkamer, keuken, gang, hal en toiletruimte. Buiten de thermische schil vallende ruimten, zoals een schuur, berging en garage, vallen buiten de regeling.

 

Onder i: Hergebruik van materialen wordt, hoe milieuvriendelijk ook, in het kader van de regeling niet toegelaten. Dit betekent dat deze uiteraard wel mogen worden toegepast, doch dat deze niet subsidiabel zijn. Is sprake van toepassing van gebruikte en nieuwe materialen, dan dient aanvrager te allen tijde voldoende aannemelijk te kunnen maken in welke mate c.q. verhouding daarvan sprake is. Dit ter goedkeuring vooraf van de gemeente.

 

Onder j: Enkele voorbeelden….

Niet onder de regeling valt:

 • -

  enige verbouwing van een woning aan de gebouwschil waarvan (al zou de verbouwing niet plaatsvinden) isolatie ter plaatse onderde regeling zou vallen; dus bijv. geen isolatie voor een dakkapel (die gerealiseerd wordt), een erker, kamer- of keukenuitbouw;

 • -

  schuur, berging, garage e.d.;

 • -

  vervanging, verbetering of uitbreiding van enige installatie en het vervangen of aanbrengen van bijv. een tochtwerende brievenbus of tochtstrips.

Wél onder de regeling valt:

 • -

  de isolatie van een zolder mits geen sprake is van een ingrijpende wijziging van de kapconstructie die het karakter van een complete verbouwing heeft;

 • -

  de vervanging van een eenvoudig ongeïsoleerd daklicht door een dakvenster met minimaal HR++ glas;

 • -

  de vervanging van een houten vloer door een geïsoleerde stenen (betonnen) vloer.

 

Onder k: Aanvrager dient, wanneer een subsidie van het rijk kan worden verkregen, eerst die gelegenheid te benutten.

 

Artikel 3, lid 2 onder b

Het rijk stelt onder voorwaarden een subsidie van € 200,- per bestaande woning beschikbaar voor het realiseren van een EPA, dit tot het budget op is en tot uiterlijk 31 december 2010.

 

Artikel 4

Het is om verschillende redenen begrijpelijk dat een handige doe het zelver niet snel geneigd is om zaken, zoals het aanbrengen van isolatie, uit te besteden aan een ander. Het vraagt deskundigheid en nauwkeurigheid om het isoleren van de gebouwschil gedegen en adequaat te kunnen doen. Het kan dan ook in bepaalde gevallen en voor bepaalde maatregelen zinvol zijn om te denken aan uitbesteding aan een vakman of vakkundig bedrijf. Wanneer een erkend bedrijf in de arm wordt genomen is er in het algemeen waarborg dat maatregelen goed worden uitgevoerd. Doorgaans heeft een dergelijke partij door ervaring en bedrevenheid ook snel een maatregel gerealiseerd. Voorts heeft het rijk voor tijdelijk voor het laten uitvoeren van een aantal isolatiewerkzaamheden aan woningen door een bedrijf een btw-verlaging vastgesteld van 19 naar 6%. Het gaat daarbij om het btw tarief voor arbeid en (in beperkte mate) voor materialen. Zie daartoe bijv. op http://www.meermetminder.nl.

Wat betreft het aannemelijk maken dat deskundige informatie is ingewonnen (enz.) wordt het als voldoende beschouwd dat aanvrager zich via internet of vakhandel bekend heeft gemaakt met wat gebruikelijk is om tot adequate isolatie te komen.

Vocht leidt tot problemen zoals schimmel, koudebruggen etc. Het niet op deugdelijke wijze aanbrengen van isolatie kan een ongewenste averechtse uitwerking hebben. Het is daarom zeer aan te bevelen goede informatie in te winnen en daarnaar te handelen.

 

Artikel 6

Het is bewust niet mogelijk gemaakt om aanvragen per email of anderszins via digitale weg te doen. Een reden daarvoor is dat de ervaring bij soortgelijke projecten heeft geleerd dat dikwijls aanvragen niet compleet zijn en niet correct zijn ingevuld. Daarbij komt dat bij dit subsidieproject een goede voorbereiding van werkzaamheden en van de subsidieaanvraag van groot belang is. Als de voor een goede beoordeling van een aanvraag vereiste gegevens niet goed zijn aangeleverd, brengt het voor het energieloket veel extra werk met zich alsnog zaken op orde te krijgen. Voorts wordt het persoonlijk contact van de medewerkers van het energieloket met de aanvrager als essentieel gezien om tot het gewenste effect van de premieregeling te komen.