Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Noordoostpolder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Noordoostpolder
CiteertitelBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Noordoostpolder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v.
 2. Burgerlijk wetboek, boek 5, art. 5 t/m 12
 3. Besluit gevonden voorwerpen
 4. Gemeentewet, art. 160, eerste lid, sub e.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2012Nieuwe regeling

07-08-2012

Gemeenteblad, 231; Flevopost, 15-08-2012

2012-13134

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Noordoostpolder

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Noordoostpolder.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  Besluit: het Besluit gevonden voorwerpen (Stb.1991,434);

 • b.

  BW: het Burgerlijk Wetboek;

 • c.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • d.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt;

 • e.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  de (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker van Klantcontactcentrum, belast met de behandeling van aangiften en of beheer van verloren en gevonden voorwerpen;

 • h.

  de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • i.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • j.

  de gemeente: de gemeente Noordoostpolder.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan aan de receptiebalie van het gemeentehuis, gedurende openingstijden, aangifte worden gedaan.

 • 2.

  Daarnaast kan via een webformulier op www.noordoostpolder.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

 • 3.

  Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte.

 • 4.

  De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5.

  Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

 • 6.

  Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   reisdocumenten of rijbewijzen en;

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers en;

  • c.

   dieren

 • 7.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 8.

  Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt alsdan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,-- wordt 3 maanden bewaard.

 • 3.

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,-- wordt één jaar bewaard.

 • 4.

  De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

Indien nodig bepaalt in het geval van:

 • a.

  een sieraad een juwelier;

 • b.

  een bril een opticien;

 • c.

  een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel; en

 • d.

  elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1.

  De gevonden voorwerpen worden eenmaal per maand gepubliceerd op de website www.noordoostpolder.nl en op de gemeentelijke pagina van de Flevopost(huis-aan-huisblad).

 • 2.

  In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimant rechthebbende op het voorwerp is.

 • 3.

  Van verloren voorwerpen wordt geen publicatie gedaan.

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan de gemeente

 • 1.

  Kleinere gevonden voorwerpen worden vanuit de locatie gemeentehuis teruggegeven aan de claimant. Grotere gevonden voorwerpen, zoals fietsen en bromfietsen, op aangeven van de medewerker KCC, vanuit de locatie gemeentewerf.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar en niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar voor Werk het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 3.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant cq. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 4.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant cq. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt voor wat betreft fietsen en bromfietsen aan Concern voor Werk en kleinere goederen Het Goed.

Artikel 8 Verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

Gevonden voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken worden in samenwerking met Het Goed of Concern voor Werk verkocht. De opbrengst vervalt aan het Goed c.q. Concern voor Werk ter ondersteuning van hun missie en visie.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Noordoostpolder.

Emmeloord, 7 augustus 2012

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,