Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Bijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Noordoostpolder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Noordoostpolder
CiteertitelBijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Noordoostpolder
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012Nieuwe regeling

23-02-2012

Gemeenteblad, 227; Flevopost, 29-02-2012

2012-000186

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Noordoostpolder

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van, 10 januari 2012  no. 186

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de:

 

Bijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Noordoostpolder

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder;

 • b.

  zonneboiler: een installatie bestaande uit een collector en een opslagvat ten behoeve van de verwarming en opslag van door zonne-energie verwarmd water. De warmte wordt binnenshuis gebruikt voor de levering van warm tapwater of ruimteverwarming. De collector(en) moeten tussen westzuidwest en oostzuidoost zijn georiënteerd en op een schuin dak te zijn geplaatst;

 • c.

  zonnepanelen: een voorziening waarmee door invallend licht elektriciteit wordt opgewekt welke via een omvormer op de huisinstallatie van de eigenaar (tevens bewoner) is aangesloten. De panelen moeten tussen westzuidwest en oostzuidoost zijn georiënteerd en op een schuin dak te zijn geplaatst;

 • d.

  nieuwe woning: een woning die is gebouwd na 1 januari 1996 en wordt bewoond door de eigenaar;

 • e.

  bestaande woning: een woning die is gebouwd voor 1 januari 1996 en wordt bewoond door de eigenaar.

   

Op de verstrekking van een bijdrage in het kader van deze regeling zijn eveneens de regels van de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordoostpolder 2011 van toepassing, tenzij hiervan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken. De regeling is bedoeld als een beleidsregel in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Criteria voor subsidiëring voor particuliere woningen

 • 2.1

  Voor subsidie komen in aanmerking:

  • -

   voor nieuwe woningen: de maatregelen genoemd in de begripsbepalingen voor zover voor de betreffende maatregel niet eerder op dit adres een subsidie is verleend door het college;

  • -

   voor bestaande woningen: de in de begripsbepalingen genoemde maatregelen voor zover voor de betreffende maatregel niet eerder op dit adres een subsidie is verleend door het college;

  • -

   alleen maatregelen die nieuw zijn, fabrieksmatig zijn vervaardigd en zijn aangebracht door een erkend bedrijf;

  • -

   alleen maatregelen die gemeld zijn bij het college voordat zij worden aangebracht en na het in werking treden van deze regeling; Deze melding (reserveringsverzoek) kan alleen middels het daartoe door het college beschikbaar gestelde formulier.

  • -

   alleen aanvragen die zijn ingediend middels het daartoe door het college beschikbaar gestelde formulieren (reserveringsverzoek en subsidieverzoek, zie artikel 5) onder toevoeging van de noodzakelijke bewijsstukken ( zie artikel 6).

 • 2.2

  De in de begripsbepalingen genoemde maatregelen die zijn aangebracht voordat een reserveringsverzoek als bedoeld in artikel 5  is ontvangen komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 2.3

  De maatregelen die zijn bedoeld ter vervanging van bestaande maatregelen komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 2.4

  Maatregelen welke deel uitmaken van de in het kader van de bouwaanvraag van de woning opgestelde EPC berekening komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 2.5

  Per adres kan slechts één maal een subsidieverzoek per maatregel worden ingediend.

Artikel 3 Incidentele subsidie

Het college verstrekt een bijdrage in de vorm van een incidentele subsidie.

Artikel 4 Hoogte subsidie

 • 1.

  Bij individuele aanvragen verstrekt het college:

  • ·

   voor een zonneboiler: een bedrag van 300 euro.

  • ·

   voor zonnepanelen: een éénmalig bedrag van 15 euro per 100 wattpiek (Wp) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1000 Wp en tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 3500 Wp.

 • 2.

  Bij collectieve aanvragen (minimaal 5 adressen per collectieve aanvraag) verstrekt het college per adres:

  • ·

   voor een zonneboiler: een bedrag van 400 euro.

  • ·

   voor een zonnepaneel: een éénmalig bedrag van 20 euro per 100 wattpiek (Wp) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1000 Wp en tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 3500 Wp.

Artikel 5 Aanvragen van subsidie

 • 5.1

  Indien men voor subsidie in aanmerking wil komen dient men dit middels een reserveringsverzoek kenbaar te maken. Dit kan alleen via een door een van de gemeentelijke website te  downloaden “reserveringsformulier”. Op grond hiervan wordt een voorlopig subsidiebedrag gereserveerd. Door het college wordt hiervan een bericht gestuurd aan de aanvrager.

 • 5.2

  Een subsidieaanvraag moet worden ingediend binnen 4 maanden na de ontvangst van het in artikel 5.1.genoemde bericht van het college maar kan niet eerder worden ingediend dan na het uitvoeren en in gebruik nemen van de maatregel. Dit kan alleen via een door een van de gemeentelijke website te  downloaden formulier “verzoek om subsidie”.

 • 5.3

  Alleen volledig en naar waarheid ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 • 5.4

  Artikel 9, eerste lid onder a van de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordoostpolder 2011 is niet van toepassing.

Artikel 6 Aanvullende stukken bij het reserveringsverzoek en de subsidieaanvraag

 • 6.1

  Bij het reserveringsverzoek ten behoeve van een zonneboiler of zonnepaneel dient de offerte van de installateur met vermelding van merk, type, vermogen (voor zonnepanelen in Wattpiek) te worden overlegd.

 • 6.2

  Bij het subsidieverzoek ten behoeve van een zonneboiler of zonnepaneel dient de factuur van de installateur met vermelding van merk, type, vermogen (voor zonnepanelen in Wattpiek) en datum van installatie te worden overlegd.

Artikel 7 Subsidieondergrens en plafond

 • 7.1

  Voor de bijdrage regeling is een totaalbudget van 75.000 euro beschikbaar waarvan 40.000 euro voor collectieve aanvragen (minimaal 5 adressen) en 35.000 euro voor individuele aanvragen. Aanvragen worden in behandeling genomen zolang genoemde plafonds niet zijn overschreden.

 • 7.2

  Per adres is een maximum van € 1.100 euro beschikbaar.

 • 7.3

  Voor een uitbreiding van een installatie met zonnepanelen wordt alleen het extra geïnstalleerde vermogen ten opzichte van het reeds aanwezige vermogen tot de 3500 Wp grens in de berekening meegnomen.

Artikel 8 Wijze van behandelen van aanvragen

 • 8.1.1

  De reserveringsverzoeken worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 8.1.2

  Indien na ontvangst van een reserveringsverzoek als genoemd in artikel 5.1 niet binnen 4 maanden een subsidieverzoek is ingediend wordt de aanvraag geacht te zijn vervallen. Om dan alsnog voor subsidie in aanmerking te komen moet opnieuw een melding en vervolgens een subsidieaanvraag worden ingediend.

 • 8.1.3

  Reserveringsverzoeken en subsidieverzoeken worden in behandeling genomen zolang de in artikel 7 genoemde plafonds niet zijn overschreden.

Artikel 9 Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling

Aanvragen tot subsidievaststelling kunnen worden ingediend tot 31 december 2015.

Indien na ontvangst van een reserveringsverzoek als genoemd in artikel 5.1 niet binnen 4 maanden een subsidieverzoek is ingediend kan alleen door het opnieuw indienen van een reserveringsverzoek een subsidieaanvraag worden ingediend. Dit kan alleen voor nog niet gerealiseerde maatregelen.

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

Desgevraagd dient de aanvrager medewerking te verlenen aan een controle ter plekke door ambtenaren van de gemeente Noordoostpolder of de door het college aan te wijzen medewerkers van een daarvoor ingehuurd adviesbureau. Indien geen medewerking aan een controle wordt verleend wordt geen subsidie verleend of de reeds uitgekeerde subsidie teruggevorderd.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Bijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Noordoostpolder”.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 23 februari 2012.

De griffier,                         de voorzitter,