Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Verordening Wet Kinderopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wet Kinderopvang
CiteertitelVerordening Wet Kinderopvang
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding is bij benadering.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet kinderopvang, art. 25
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-200901-01-2013nieuwe regeling

27-01-2009

Huis aan Huis,03-02-2009

AVV+NK

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wet Kinderopvang

Nr. 40904

 

Verordening Wet kinderopvang

 

De artikelen uit wetten waarnaar verwezen wordt volledig opnemen in een bijlage

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oldebroek van 9 december 2008;

 

gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149 van de Gemeentewet (zie toelichting);

 

overwegende dat het noodzakelijk is om de verlening, de voorschotverlening en de vaststelling van de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang bij verordening te regelen;

 

besluit vast te stellen de "Verordening Wet kinderopvang".

§ 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  de wet: de Wet kinderopvang.

 • c.

  tegemoetkomingjaar: het jaar waarover de tegemoetkoming wordt verstrekt ( is in principe de duur van een kalenderjaar).

§ 2. AANVRAAG VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 2 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag

 • 1.

  Voor aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang moeten de gegevens op een hiervoor speciaal vervaardigd formulier worden ingevuld onder toevoeging van een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang;

§ 3. VERLENING VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 3 Het besluit tot verlenen van de tegemoetkoming

 • 1.

  Het college besluit over de aanvraag binnen vier weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het college kan dit besluit met ten hoogste vier weken uitstellen, indien de benodigde aanvullende gegevens van de kinderopvangorganisatie nog niet overhandigd kunnen worden. Het college stelt de ouder hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 4 Weigeringgrond

Het college weigert de tegemoetkoming als de ouder niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 22 en 23 van de wet.

Artikel 5 Ingangsdatum van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop het kind/de kinderen voor de eerste keer in een tegemoetkomingjaar gebruikmaken van de kinderopvang; het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming moet binnen acht weken na deze datum door de gemeente ontvangen zijn.

 • 2.

  Voor volgende kalenderjaren moet het aanvraagformulier binnen acht weken na 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar zijn ontvangen.

  Als binnen acht weken na deze data geen aanvraagformulier voor de tegemoetkoming kinderopvang door de gemeente is ontvangen, vindt niet eerder een tegemoetkoming plaats dan vanaf de datum van de werkelijke ontvangst van het aanvraagformulier. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 6 De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend voor de periode van maximaal één kalenderjaar.

 • 2.

  het college verleent de tegemoetkoming voor een kortere periode van het kalenderjaar als het recht op de tegemoetkoming voor het einde van het jaar vervalt.

Artikel 7 Omvang van de kinderopvang

 • 1.

  Het college verleent de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat door de ouder is aangevraagd.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid verleent het college aan een ouder die geen eigen bijdrage hoeft te betalen (op grond van artikel 24, eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, onderdeel a, van de wet) de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is voor de combinatie van arbeid en zorg.

Artikel 8 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat in ieder geval:

 • a.

  de vaststelling tot welke van de gemeentelijke doelgroepen (art. 6 en art. 22 van de Wet Kinderopvang)

 • b.

  naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft;

 • c.

  naam en adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt;

 • d.

  periode en omvang van de kinderopvang per tijdvak waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend;

 • e.

  de wijze waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald

 • f.

  de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald;

§ 4. VASTSTELLING VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 10 Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming

 • 1.

  De ouder verstrekt binnen acht weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over deze periode.

 • 2.

  Het college stelt de definitieve tegemoetkoming vast binnen acht weken na ontvangst van dit overzicht en de definitieve beschikking van de belastingdienst over dezelfde periode.

Artikel 11 Verrekening met de voorschotten

De tegemoetkoming wordt binnen vier weken na de vaststelling betaald. Daarbij worden betaalde voorschotten verrekend.

Artikel 12 Randvoorwaarden bij de bijdrage voor kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie

 • 1.

  De vaststelling van de hoogte van de bijdrage voor kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie vindt plaats met toepassing van de draagkracht- en vermogenscriteria zoals die gelden bij het gemeentelijk beleid in het kader van de verlening van bijzondere bijstand.

 • 2.

  Bij het vermogen als bedoeld in lid 1- wordt niet als vermogen in aanmerking genomen het vermogen gebonden in de woning met bijbehorend erf, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Wet werk en bijstand.

§ 5. VERPLICHTINGEN VAN DE OUDER

Artikel 13 Inlichtingenplicht

 • 1.

  Onmiddellijk na het bekend worden van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot de vaststelling van een lagere of hogere tegemoetkoming meldt de ouder of de partner dit schriftelijk en uit eigen beweging aan het college. .

 • 2.

  De ouder of partner verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen redelijke termijn, alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voor de aanspraak op en de hoogte van de tegemoetkoming van de gemeente van belang zijn.

§ 6. SLOTBEPALINGEN

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2009.

Artikel 15 Intrekken oude regeling

De "Verordening Wet kinderopvang germeente Oldebroek 2004" vastgesteld op 14 en 15 december 2004, wordt ingetrokken.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 27 januari 2009

 

, voorzitter.

 

, griffier.