Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Verordening declaratieregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening declaratieregeling
CiteertitelVerordening declaratieregeling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011gewijzigde regeling

27-09-2011

Huis aan Huis, 04-10-2011

AVV+NK
01-01-200901-01-2011nieuwe regeling

04-11-2008

Huis aan Huis, 18-11-2008

AVV+NK

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening declaratieregeling

 

 

 

 

nr. 83198

 

Verordening Declaratieregeling gemeente Oldebroek 2011

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juni 2011;

 

gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Verordening Declaratieregeling gemeente Oldebroek 2011

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ);

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvrager: de persoon van 18 jaar of ouder die voor zichzelf, of zijn/haar kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, een bijdrage verzoekt als tegemoetkoming in de kosten voor maatschappelijk activiteiten als genoemd onder b;

  • b.

   kosten: uitgaven in verband met deelname aan sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten, waaronder:

   • contributies van verenigingen (bijvoorbeeld een sportvereniging);

   • indirecte kosten (bijvoorbeeld de aanschaf van sportkleding, in combinatie met een sportabonnement);

   • lidmaatschappen (bijvoorbeeld politieke partijen, vakverenigingen, belangenorganisaties);

   • lesgelden (bijvoorbeeld voor een computercursus)

   • entreegelden (bijvoorbeeld musea, bioscoop, theater)

   • mediakosten (zoals telefoon, kabel, internet) ter hoogte van een forfaitair bedrag van € 125,00 per huishouden.

  • c.

   burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van Oldebroek;

  • d.

   de raad: de raad van de gemeente Oldebroek.

Artikel 2 Doelstelling

De declaratieregeling is bedoeld om sociale uitsluiting te voorkomen en de mogelijkheden tot participatie in de samenleving te bevorderen van personen met een inkomen op en rond het sociale minimum.

Artikel 3 De bijdrage

Een bijdrage kan worden verleend aan een aanvrager die in een kalenderjaar kosten heeft gemaakt als bedoeld in artikel 1 onder b en die voldoet aan de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 4 De aanvraag

De aanvraag om een bijdrage moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders voor 1 februari volgend op het jaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Artikel 5 Voorwaarden

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet de aanvrager:

 • a.

  direct voorafgaande aan 1 november van het betreffende kalenderjaar gedurende zes maanden onafgebroken in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Oldebroek ingeschreven staan, en;

 • b.

  een netto inkomen hebben dat niet hoger is dan 110 % van de voor hem geldende bijstandsnorm of inkomensvoorzieningsnorm. Bij een wisselend inkomen wordt uitgegaan van het gemiddelde inkomen over drie maanden voorafgaand aan 1 november, en;

 • c.

  een vermogen hebben dat niet hoger is dan de wettelijke vermogensgrens als bedoeld in artikel 34 van de WWB.

Artikel 6 Uitsluiting

Geen bijdrage wordt verstrekt aan personen van 18 jaar of ouder die onderwijs volgen op grond waarvan aanspraak bestaat op

 • a.

  studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000, of;

 • b.

  een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Artikel 7 Hoogte bijdrage

De bijdrage bedraagt per kalenderjaar ten hoogste € 125,- per persoon. Binnen het huishouden is dit bedrag overdraagbaar. Eenpersoonshuishoudens ontvangen het forfaitaire bedrag van € 125,- voor mediakosten.

Artikel 8 Ambtshalve toekenning

Aan de volgende groepen wordt de bijdrage ambtshalve toegekend:

 • a.

  aan uitkeringsgerechtigden, die een uitkering ontvangen op grond van de WWB of WIJ;

 • b.

  aan personen aan wie kwijtschelding is verleend voor de gemeentelijke belastingen over het desbetreffende kalenderjaar, en;

 • c.

  aan personen aan wie in het betreffende kalenderjaar bijzondere bijstand is toegekend en die in het lopende draagkrachtjaar geen draagkracht heeft.

Artikel 9 Beslissing

Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 10 Verplichtingen

De aanvrager is verplicht:

 • a.

  alle bewijsstukken te overleggen die noodzakelijk worden geacht voor de beoordeling van de aanvraag;

 • b.

  de bijdrage terug te betalen als deze, door toedoen van de aanvrager, ten onrechte is verstrekt.

Artikel 11 Bevoegdheid college

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 12 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als "Verordening Declaratieregeling gemeente Oldebroek 2011"

Artikel 13 Inwerkingtreding

De (gewijzigde) verordening treedt in werking op 1 januari 2011 en treedt in plaats van de "Verordening Declaratieregeling".

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 27 september 2011.

, griffier J. Tabak , voorzitter mr. A. Hoogendoorn