Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Oldebroek

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Oldebroek
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2014
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2014, art 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling ter vervanging van het Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Oldebroek 2013.

07-01-2013

GVOP, 28-02-2014

Geen.
01-01-201301-01-201301-01-2014wijziging

08-01-2013

Huis aan Huis, 05-02-2013

Extern werkend+NK
01-01-201201-01-2013wijziging

20-12-2011

Huis aan Huis, 03-01-2012

Extern werkend+NK
01-01-201101-01-2012wijziging

21-12-2010

Huis aan Huis, 28-12-2010

Extern werkend+NK
01-01-201001-01-2011wijziging

22-12-2009

Huis aan Huis

Extern werkend+NK
04-08-200901-01-200901-01-2010nieuwe regeling

04-08-2009

Huis aan Huis, 18-08-2009

Extern werkend+NK

Tekst van de regeling

Besluit maatschappelijke ondersteuning

gemeente Oldebroek 2014

Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Oldebroek

september 2013 – afdeling Samenleving – gemeente Oldebroek

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2014

Nr. 160337

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2014

besluit vast te stellen het volgende:

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2014

In dit Besluit en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder ‘verordening’: de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2014. Voor wat betreft de andere begrippen wordt verwezen naar artikel 1 van genoemde verordening.

Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage

 • 1.

  De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning, Stb. 2006 nr. 450, artikel 4.1, lid 1, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 2.

  Geen eigen bijdrage wordt opgelegd:

  • a.

   Bij toekenning van een rolstoelvoorziening;

  • b.

   Bij toekenning van voorzieningen aan kinderen jonger dan 18 jaar;

  • c.

   Voor algemene voorzieningen.

Artikel 2. Bedragen en regels persoonsgebonden budget

 • 1.

  De omvang van een persoonsgebonden budget ten aanzien van hulp bij het huishouden wordt bepaald door het werkelijk aantal geïndiceerde uren per week te vermenigvuldigen met respectievelijk: € 15,50 (categorie 1) en € 18,53 (categorie 2).

 • 2.

  De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening bedragen 100 % van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, indien nodig verhoogd met een bedrag voor onderhoud, reparatie en verzekering.

 • 3.

  De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor een individuele vervoersvoorziening of een rolstoelvoorziening, bedragen 100 % van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, indien nodig verhoogd met een bedrag voor onderhoud, reparatie en verzekering. Het bedrag is bedoeld om te voorzien in aanschaf, onderhoud, reparatie en verzekering van een voorziening voor een periode van 5 jaar.

 • 4.

  Een verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het college vindt steekproefsgewijs plaats na afloop van de verstrekking, dan wel na afloop van een kalenderjaar.

Artikel 3. Regels vervoersvoorziening

 • 1.

  Het aantal zones collectief vervoer is gemaximeerd op 600 zones per persoon per kalen-derjaar.

 • 2.

  Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een (eigen)auto bedraagt maxi-maal € 832,00;

 • 3.

  Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een taxi bedraagt maximaal € 832,00;

 • 4.

  Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt maximaal € 1.664,00.

Artikel 4. Bedragen woonvoorzieningen

1.Het bedrag voor de verhuiskostenvergoeding als genoemd in artikel 12 lid 4 en 5 van de Verordening bedraagt:
 a. voor een alleenstaande € 3.230,00;
 b. voor alleenstaande ouder € 4.846,00 en
 c. een echtpaar met of zonder kinderen € 4.846,00
2.Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij het bezoekbaar maken van een woning als genoemd in artikel 18 lid 4 van de Verordening bedraagt € 5.383,00.
3.Als de kosten van een woningaanpassing meer bedragen dan € 7.500,-- dan wordt het primaat van verhuizen gehanteerd zoals bedoeld in artikel 12 lid 4 van de Verordening.
4.Artikel 12 lid 7 van de Verordening wordt toegepast in die situaties waarbij de aanpassingskosten meer dan € 15.000,00 zijn geweest.
5.Het in artikel 12 lid 7 van de Verordening genoemde afschrijvingsschema van 10 jaar luidt als volgt:
 - voor het eerste jaar : 100% van de meerwaarde;
 - voor het tweede jaar : 90% van de meerwaarde;
 - voor het derde jaar : 80% van de meerwaarde;
 - voor het vierde jaar : 70% van de meerwaarde;
 - voor het vijfde jaar : 60% van de meerwaarde;
 - voor het zesde jaar : 50% van de meerwaarde;
 - voor het zevende jaar: 40% van de meerwaarde;
 - voor het achtste jaar : 30% van de meerwaarde;
 - voor het negende jaa: 20% van de meerwaarde;
 - voor het tiende jaar : 10% van de meerwaarde.
6.Om de meerwaarde van de woning bij verkoop vast te stellen wordt bij verkoop van de woning de op dat moment toepasselijke WOZ waarde als basis genomen.
7.Een vergoeding voor een woninginrichting wordt alleen verstrekt in die gevallen dat de desbetreffende te vervangen stoffering nog niet is afgeschreven. Als een artikel is afgeschreven (in de regel na acht jaar) wordt geen financiële tegemoetkoming verleend. Er wordt voor de hoogte van de vergoeding als volgt rekening gehouden met de al verlopen afschrijvingsperiode. De vergoeding bedraagt een percentage van de kosten, afhankelijk van de afschrijvingsperiode:
 -100% als het artikel nieuwer is dan twee jaar;
 - 75% als het artikel tussen de 2 en 4 jaar oud is;
 - 50% als het artikel tussen de 4 en 6 jaar oud is;
 - 25% als het artikel tussen de 6 en 8 jaar oud is.
 -Als het artikel 8 jaar of ouder is of bij verhuizing wordt geen vergoeding verstrekt.

Artikel 5. Bedrag sportvoorziening

Het persoonsgebonden budget voor een sportvoorziening bedraagt maximaal € 2.692,00 en is bedoeld voor aanschaf, onderhoud, reparatie en verzekering van een sportvoorziening voor een periode van 3 jaar.

Artikel 6. Nadere regels

Nadere bepalingen ten aanzien van dit besluit kunnen worden opgenomen in beleidsregels en in bijzondere gevallen kan het college ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van dit besluit, indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7. Indexering

Op grond van artikel 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2014 kunnen de bedragen genoemd in dit Besluit jaarlijks geïndexeerd worden.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2014’ en treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

 • 2.

  Het ‘Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2014.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van

  Oldebroek van 7 januari 2014.

de burgemeester,de secretaris,